Про затвердження Статуту комунальної установи - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення 20 грудня 2012 р м. Рубіжне №29/124 Про затвердження Статуту... 1 86.73kb.
№73/А-2013 Про погодження Статуту та структури комунальної установи... 3 408.46kb.
Рішення від " 28 " 02 2013 №864 34 сесії 6 скликання Про затвердження... 1 352.6kb.
Рішення від 23 серпня 2012 року №23/203 с. Ізварине «Про внесення... 1 20.51kb.
Рішення №14/12 20 грудня 2012 року м. Новоселиця Про створення Комунальної... 2 611.11kb.
Рішення від 31 січня 2012 року №437/21 м. Стаханов Про реорганізацію... 1 20.23kb.
Рішення №142 29 грудня 2011 року 8 сесія 6 скликання Про внесення... 1 26.29kb.
Рішення 15 сесії шостого скликання 07. 02. 2012 №149 Про надання... 1 57.07kb.
Рішення 2013 року сесія 6 скликання Про встановлення надбавки виконуючому... 1 15.34kb.
Звіт директора гімназії про результативність роботи за 2007-2008... 8 912.33kb.
Інформаційний бюлетень травень 2008 1 38.06kb.
Зінкевич Василь Іванович 1 14.96kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Про затвердження Статуту комунальної установи - сторінка №1/1


УКРАЇНА


Луганська обласна рада

шостого скликання


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної ради
«01» серпня 2012 р.

м. Луганськ

№ 273

Про затвердження Статуту

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ

«ЛУГАНСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ

РОСІЙСЬКИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР

ІМЕНІ П.Б.ЛУСПЄКАЄВА»

На підставі п.6 рішення обласної ради від 20.02.1998 №22/11 «Про управління спільною власністю територіальних громад» зі змінами, затвердженими рішенням обласної ради від 13.01.2005 №18/37, згідно з Положенням про порядок затвердження статутів (положень), змін та доповнень до них об’єктів спільної власності територіальних громад області, управління якими здійснює Луганська обласна рада, затвердженим розпорядженням голови обласної ради від 10.02.2005 №33, з метою приведення установчих документів у відповідність до вимог чинного законодавства:
Затвердити Статут КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ЛУГАНСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ РОСІЙСЬКИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМЕНІ П.Б.ЛУСПЄКАЄВА» у новій редакції.

Голова


обласної ради В.М.Голенко

ЗАТВЕРДЖЕНО


Розпорядження голови

Луганської обласної ради

«01» 08 2012 р. № 273

______________В.М.ГоленкоСТАТУТ
КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ

«ЛУГАНСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ

РОСІЙСЬКИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР

ІМЕНІ П.Б.ЛУСПЄКАЄВА»

(Нова редакція)

Луганськ

2012


1 ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Статут викладається у новiй редакцiї у зв’язку із присвоєнням імені та перейменуванням.

КОМУНАЛЬНІЙ УСТАНОВІ «ЛУГАНСЬКИЙ АКАДЕМIЧНИЙ ОБЛАСНИЙ росiйський дРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР» присвоєно ім’я видатного радянського драматичного актора П.Б.Луспєкаєва і згiдно із рiшенням Луганської обласної ради вiд 22.05.2012 № 12/11 прийнято надалі іменувати її – КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ЛУГАНСЬКИЙ АКАДЕМIЧНИЙ ОБЛАСНИЙ росiйський дРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМЕНІ П.Б.ЛУСПЄКАЄВА».

ЛУГАНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ росiйський дРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР перейменовано на КОМУНАЛЬНУ УСТАНОВУ «ЛУГАНСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ РОСІЙСЬКИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР» згідно з рішенням Луганської обласної ради від 03.03.2010 № 34/16 у зв’язку з наданням статусу академічного творчому колективу Луганського обласного російського драматичного театру на підставі наказу Міністерства культури і туризму України від 23.10.2009 № 903/0/16-09.

1.2 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ЛУГАНСЬКИЙ АКАДЕМIЧНИЙ ОБЛАСНИЙ росiйський дРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМЕНІ П.Б.ЛУСПЄКАЄВА» (далi - Театр) - комунальна установа культури — є об’єктом спiльної власностi територiальних громад сiл, селищ, мiст Луганської областi, управлiння яким здiйснює Луганська обласна рада або уповноважений нею орган (рiшення обласної ради вiд 23.12.2005 № 22/36, 03.03.2010 № 34/16, вiд 22.05.2012 № 12/11).

Мiсцезнаходження Луганської обласної ради: пл. Героїв ВВВ, буд. 3, м. Луганськ, Ленiнський район, Луганська область, Україна, 91000.
Ідентифiкацiйний код 24046449.

1.3 Театр є правонаступником Луганського обласного державного комунального росiйського драматичного театру, створеного на пiдставi розпорядження Представника Президента Украiни вiд 02.11.1993 № 458 «Про створення органiзацiй комунальної власностi». Ідентифiкацiйний код 02225275.

1.4 Луганська обласна державна адмiнiстрацiя здiйснює окремi повноваження з управлiння Театром, делегованi обласною радою (рiшення Луганської обласної ради вiд 20.02.1998 № 22/11, вiд 13.01.2005 № 18/37, вiд 25.04.2006 № 2/8).

1.5 Театр є юридичною особою, має самостiйний баланс, вiдокремлене майно, розрахунковий та iншi рахунки в управлiннi Державного казначейства та в установах банкiв, круглу печатку зi своїм найменуванням та вказiвкою на орган мiсцевого самоврядування, до сфери якого входить, iдентифiкацiйним кодом та iншими реквiзитами, штамп, бланки, iншi символи юридичної особи.

1.6 Театр має цивiльну правоздатнiсть i дiєздатнiсть, вiд свого iменi набуває майнових та особистих немайнових прав i несе обов’язки, має право укладати угоди, здiйснювати некомерцiйну дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України, виступає позивачем i вiдповiдачем у судах.

Театр несе вiдповiдальнiсть за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна вiдповiдно до чинного законодавства України.

Театр не несе вiдповiдальностi за зобов’язаннями Луганської обласної ради та уповноваженого органу управлiння, а останнi, у свою чергу, не несуть вiдповiдальностi за зобов’язаннями Театру.

1.7 Театр є самостiйним господарюючим суб’єктом та не має у своєму складi iнших юридичних осiб.

Театр має право створювати структурнi пiдроздiли, якi не мають статусу юридичної особи i дiють на пiдставi положень про них, затверджених керiвником Театру.

1.8 Театр є неприбутковою установою й фінансується з обласного бюджету. Театр здійснює некомерційну господарську діяльність на основі поєднання бюджетних та позабюджетних джерел фінансування.

1.9 Театр у своїй дiяльностi керується Конституцiєю України, Основами законодавства Украни про культуру, Цивiльним та Господарським кодексами України, Законами України «Про театри i театральну справу», «Про мiсцеве самоврядування в Українi», «Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiї», iншими законами України, актами Президента України та Кабiнету Мiнiстрiв України, наказами Мiнiстерства культури та туризму України, рiшеннями Луганської обласної ради, розпорядженнями голови Луганської обласної ради та голови Луганської облдержадмiнiстрацiї, наказами управлiння культури i туризму Луганської облдержадмiнiстрацiї, iншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

1.10 Повне найменування Театру українською мовою: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ЛУГАНСЬКИЙ АКАДЕМIЧНИЙ ОБЛАСНИЙ РОСІЙСЬКИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМЕНІ П.Б.ЛУСПЄКАЄВА».

Скорочене найменування Театру українською мовою: КУ «ЛАОРДТ ІМ. П.Б.ЛУСПЄКАЄВА».

Повне найменування Театру росiйською мовою: КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛУГАНСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОБЛАСТНОЙ РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ П.Б.ЛУСПЕКАЕВА».

Скорочене найменування Театру російською мовою КУ «ЛАОРДТ ИМ. П.Б.ЛУСПЕКАЕВА».

1.11 Мiсцезнаходження Театру: вул. Коцюбинського, будинок 9-а, м. Луганськ, Ленiнський район, Україна, 91055.


2 МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДIЯЛЬНОСТI ТЕАТРУ
2.1 Метою основної дiяльностi Театру є розвиток театрального мистецтва i театральної справи, формування та задоволення потреб населення в театральному мистецтвi, духовне збагачення народу на кращих зразках класичної, сучасної української та свiтової драматургiї.

Основна дiяльнiсть театру не має на метi одержання прибутку.

2.2 Предметом дiяльностi Театру є здiйснення комплексу заходiв, спрямованих на створення, публiчне виконання та публiчний показ творiв
театрального мистецтва, їх поширення i збереження, забезпечення умов для розвитку театральної творчостi, професiйної освiти, науки, театральної журналiстики, видавничої дiяльностi з iсторiї, теорiї та практики театрального мистецтва, вiдповiдної музейної та архiвної дiяльностi.

2.3 Основними видами статутної дiяльностi Театру є:

- створення, публiчне виконання та публiчний показ театральних вистав, iнших творiв театрального мистецтва на власнiй сценi та на гастролях, органiзацiя мистецьких фестивалiв, конкурсiв, оглядiв, а також реалiзацiя квиткiв на зазначенi заходи;

- пiдготовка театральних постановок, театрально-концертних програм та iнших заходiв i програм на основi договорiв з юридичними та фiзичними особами для їх публiчного виконання чи публiчного показу на власнiй чи орендованих сценах з додержанням прав авторiв та виконавцiв ролей (партiй) вiдповiдно до законодавства про авторське право та сумiжнi права, дотримання прав громадян у сферi культури;

- обслуговування урочистих та святкових заходiв Луганської областi, iнших культурних заходiв, якi здiйснюються пiд патронатом та на пiдставi рiшень i розпоряджень Луганської обласної ради, Луганської обласної державної адмiнiстрацiї, наказів управління культури і туризму Луганської облдержадміністрації;

- органiзацiя стажувань усiх категорiй працiвникiв театрiв;

- надання юридичним та фiзичним особам на основi договорiв постановочних послуг, сценiчних постановочних засобiв під час проведення вистав, концертiв, презентацій фірм, організацій та iнших заходiв;

- розроблення сценаріїв, постановочна робота і проведення заходів за заявками підприємств, установ і організацій;

- створення проектів і програм для розвитку дитячої і юнацької творчості (театр-студія, теле-школа, школа акторської майстерності, музичний центр, центр раннього розвитку);

- пiдготовка, тиражування та реалiзацiя iнформацiйно-довiдникових i


рекламних матерiалiв, копiй вiдеоматерiалiв та фонограм, пов’язаних з
дiяльнiстю Театру, з додержанням прав авторiв та виконавцiв ролей (партiй)
вiдповiдно до законодавства про авторське право i сумiжнi права;

- виготовлення та реалізація сувенірної продукції, значків;

- виготовлення на замовлення юридичних та фiзичних осiб предметiв художнього оформления театральних постановок, концертiв, презентацiй, фестивалiв, бенефiсiв тощо;

- надання власної сцени iншим театрам для проведения гастрольних заходiв, спiльних театральних проектiв та програм;

- здiйснення гастрольної дiяльностi на територiї України та у державах ближнього i дальнього зарубiжжя;

- органiзацiя святкування державних та професiйних свят, знаменних дат, iнших культурних заходiв для установ, органiзацiй, пiдприємств, працiвникiв окремих сфер;

- органiзацiя та проведения спiльних заходiв iз зарубiжними суб’єктами господарювання, як на територiї України, так i у державах ближнього та дальнього зарубiжжя;

- здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi шляхом проведения гастрольної дiяльностi, реалізації спільних проектів співпраці, постановки вистав, участі у фестивалях та інше згiдно iз чинним законодавством України;

- здiйснення мiських, мiжмiських i мiжнародних вантажних та пасажирських автоперевезень для потреб театру;

- надання платних та безоплатних послуг, передбачених чинним законодавством України;

- здiйснення в установленому законом порядку iнших видiв дiяльностi у сферi культури та мистецтва.

2.4 Театр може здiйснювати господарську дiяльнiсть вiдповiдно до ст. 15 Закону України «Про театри i театральну справу», ст.12 Закону України «Про культуру».


3 МАЙНО ТЕАТРУ
3.1 Майно Театру є спiльною власнiстю територiальних громад сiл, селищ, мiст Луганської областi i закрiплюється за Театром на правi оперативного управлiння.

3.2 Здiйснюючи право оперативного управлiння, Театр володiє i користується зазначеним майном; має право розпоряджатися майном у межах повноважень, наданих обласною радою в установленому порядку.

3.3 Майно Театру складають закрiпленi за ним основнi фонди й оборотнi кошти, а також iншi цiнностi, вартiсть яких вiдображається у самостiйному балансi Театру.

3.4 Театр має право за згодою Луганської обласної ради обмiнювати, здавати в оренду, надавати за кошти чи безкоштовно в тимчасове користування закрiпленi за ним на правi оперативного управлiння будинки, споруди, устаткування, транспортнi засоби, iнвентар, сировину та iншi матерiальнi цiнностi, а також списувати їх з балансу в порядку, установленому обласною радою.

3.5 Театр здiйснює користування землею та iншими природними ресурсами вiдповiдно до мети своєї дiяльностi згiдно з вимогами чинного законодавства.

3.6 Джерелами формування майна Театру є:

- грошовi й матерiальнi внески обласної ради;

- капiтальнi вкладення i дотацiї з обласного бюджету;

- кошти вiд продажу квиткiв на театральнi вистави;

- доходи вiд реалiзацiї сувенiрної продукцiї i видавничої дiяльностi з iсторiї, теорiї та практики Театру;

- кошти та майно, одержанi за роботи, якi виконує Театр на замовлення юридичних та фiзичних осiб, надходження вiд надання iнших платних послуг, передбачених чинним законодавством України;

- винагорода (компенсацiя) за використання майнових прав iнтелектуальної власностi, що належать Театру i переданi за вiдповiдним договором, плата за вiдео- i фотозйомки, iнтерв’ю за умови дотримання авторського i (або) сумiжних прав та норм Цивiльного кодексу України;

- майно, придбане в iнших суб’єктiв господарювання, органiзацiй та громадян у встановленому законодавством порядку;

- спонсорськi надходження, безоплатнi або благодiйнi внески, пожертвування юридичних та фiзичних осiб;

- iншi джерела, не забороненi чинним законодавством України.

3.7 Кошти Театру витрачаються вiдповiдно до кошторису, який затверджується в установленому порядку.

3.8 Отриманi та не використанi Театром кошти вiд господарської дiяльностi вилученню не пiдлягають i можуть бути використанi в наступному перiодi.

3.9 Збитки, завданi Театру в результатi порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами i державними органами, вiдшкодовуються вiдповiдно до чинного законодавства України.

3.10 Луганська обласна рада здiйснює контроль за використанням i збереженням переданого в оперативне управлiння майна безпосередньо або через уповноважений нею орган i має право вилучати надлишкове майно, а також майно, що не використовується або використовується Театром не за призначенням.
4 ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДIЯЛЬНIСТЬ ТЕАТРУ,
ОБЛIК ТА ЗВIТНIСТЬ

4.1 Театр самостiйно планує свою дiяльнiсть. При визначеннi стратегiї господарської дiяльностi Театр повинен враховувати iнтереси власника та договiрнi зобов’язання.

4.2 Фiнансово-господарська дiяльнiсть Театру здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства України на основi поєднання бюджетних коштiв та позабюджетних джерел фiнансування.

4.3 Луганська обласна рада здiйснює часткове фiнансування Театру та його матерiально-технiчне забезпечення. Кошторис доходiв i видаткiв Театру затверджусться в установленому законом порядку. Фiнансування здiйснюється через головного розпорядника коштiв — управлiння культури i туризму облдержадмiнiстрацiї.

4.4 Вiдносини Театру з iншими пiдприємствами, органiзацiями, громадянами в усiх сферах господарської дiяльностi здiйснюються на договiрнiй основi.

4.5 Театр мае право надавати платнi послуги вiдповiдно до чинного законодавства України.

4.6 Умови оплати працi працiвникiв Театру регулюються законодавством України про працю та колективним договором.

4.7 Театр здiйснює бухгалтерський оперативний облiк, веде статистичну i
фiнансову звiтнiсть згiдно з чинним законодавством. Директор i головний
бухгалтер несуть персональну вiдповiдальнiсть за додержання порядку ведення
i достовiрнiсть облiку, статистичної i фiнансової звiтностi.

4.8 Театр подає бухгалтерську, статистичну та фiнансову звiтнiсть у встановленi строки власнику або уповноваженому органу управлiння.

4.9 Театр здiйснює зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть згiдно iз чинним законодавством України.

4.9 Контроль за дiяльнiстю Театру здiйснюсться вiдповiдно до чинного законодавства України.


5 ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ТЕАТРУ
5.1 Для реалiзацiї статутних завдань Театр має право:

- самостiйно планувати свою дiяльнiсть, визначати стратегiю, змiст та основнi напрямки розвитку вiдповiдно до державних, регiональних, iнших програм, плану роботи Театру;

- розробляти вiдповiдно до чинного законодавства структуру, штатний розпис, плани та звiти про дiяльнiсть та надавати їх на затвердження до управлiння культури i туризму облдержадмiнiстрацiї;

- брати участь у реалiзацiї державних, міжнародних i регiональних программ та проектів у сферi культури;

- отримувати вiд органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ, органiзацiй iнформацiю, необхiдну для виконання завдань Театру;

- реалiзовувати свої послуги за цiнами, якi формуються у вiдповiдностi до умов економiчної дiяльностi та рентабельностi, самостiйно встановлювати та змiнювати цiни на квитки;

- здiйснювати господарську дiяльнiсть вiдповiдно до мети та предмету дiяльностi Театру;

- вести торгово-закупочну дiяльнiсть, здiйснювати заходи щодо придбання необхiдних матерiальних ресурсiв для потреб Театру, користуватись послугами будь-якого пiдприємства, установи, органiзацiї;

- самостiйно обирати художнi напрямки, репертуар, приймати рiшення про публiчне виконання вистав, публiкацiю рекламних матерiалiв, а також здiйснення iнших творчо-виробничих заходiв, що не суперечать законодавству України;

- визначати потреби в ресурсах, необхiдних для забезпечення роботи Театру, вирiшувати питання матерiально-технiчного забезнечення вiдповiдно до вимог законодавства.

5.2 Театр володiє всiма правами, якi забезпечують свободу:

- творчої дiяльностi;

- вибору художнiх напрямiв, репертуару;

- публiчного виконання творiв;

- публiкацiї рекламних матерiалiв;

- при здiйсненнi iнших творчо-виробничих заходiв, що не суперечать чинному законодавству.

5.3 Театр зобов’язаний:

- дотримуватися вимог чинного законодавства;

- забезпечувати своєчасну сплату податкiв, зборiв та iнших вiдрахувань вiдповiдно до чинного законодавства;

- забезпечувати цiльове використання майна та видiлених коштiв;

- здiйснювати поточний та капiтальний ремонт (реконструкцiю) основних фондiв у межах затвердженого кошторису, а також забезпечувати їх збереження;

- здiйснювати оперативну дiяльнiсть з матерiально-технiчного забезпечення Театру;

- створювати належнi умови для високоефективної працi, забезпечувати дотримання вимог законодавства про працю, соцiальне страхування, правил та норм охорони працi, технiки безпеки, санiтарiї;

- надавати глядачам iнформацiю про мiсце проведення, час початку та закiнчення вистави, цiни на квитки, умови їх придбання та повернення, пiльги, передбаченi для певних груп глядачiв, вiковi обмеження на вiдвiдання вистави, повертати грошi за попередньо проданi квитки на вимогу глядача, але не


пiзнiше, нiж за годину до початку вистави, або замiнювати їх квитками на iншi вистави;

- виконувати норми i вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання та вiдновлення природних ресурсiв;

- забезпечувати пiд час вистави охорону життя та здоров’я глядачів, а також їхнього майна, прийнятого на зберiгання;

- укладати договори щодо розпорядження майновими правами на об’єкти права iнтелектуальної власностi iз суб’єктами авторського i (або) сумiжних прав безпосередньо або через органiзацiю колективного управлiння, що їх представляє;

- виконувати iншi обов’язки, що випливають з чинного законодавства України та укладених ним договорiв.
6 УПРАВЛННЯ ТЕАТРОМ ТА САМОВРЯДУВАННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ, СОЦIАЛЬНI ГАРАНТIЇ
6.1 Управлiння Театром здiйснюється Луганською обласною радою або уповноваженим нею органом. Безпосереднє керiвництво Театром здiйснює директор, який призначасться на посаду та звiльнясться iз займаної посади за рiшенням обласної ради (п. 20 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Українi»).

6.2 Директор Театру самостiйно вирiшує питания дiяльностi Театру, за винятком повноважень, вiднесених до повноважень iнших органiв управлiння.


Власник майна не має права втручатися в оперативну дiяльнiсть директора Театру, якщо вона здiйснюється в межах повноважень, встановлених чинним законодавством та цим Статутом.

6.3 Директор Театру:

- здiйснює загальне керiвництво дiяльнiстю Театру, органiзує i забезпечує його ефективне функцiонування, керуючись у своїй дiяльностi чинним законодавством, забезпечує правильне використання грошових коштiв;

- органiзує роботу Театру, несе повну вiдповiдальнiсть за стан його дiяльностi;

- дiє без доручення вiд iменi Театру, представляє його iнтереси в усiх установах, пiдприємствах, органiзацiях незалежно вiд форм власностi та у вiдносинах з фiзичними особами, укладає договори, в т.ч. трудовi; здiйснює всi фiнансовi операцiї в банкiвських установах, пiдписує фiнансовi документи, органiзує i контролює облiк та використання майна, несе персональну вiдповiдальнiсть за стан бухгалтерського облiку i звiтностi; забезпечує вiдповiдно до вимог чинного законодавства проведення iнвентаризацiї майна та зобов ‘язань Театру;

- розпоряджається коштами та майном Театру згiдно з чинним законодавством, рiшеннями Луганської обласної ради та Луганської обласної державної адмiнiстрацiї;

- здiйснює добiр кадрiв, створює належнi умови пiдвищення фахового рiвня працiвникiв Театру;

- вiдповiдно до трудового законодавства України приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв Театру, застосовує до них заходи заохочення та дисциплiнарного стягнення;

- складає плани роботи та органiзує їх виконання, контролює виконання працiвниками трудової дисциплiни, правил охорони працi, технiки безпеки i протипожежного захисту;

- затверджує за погодженням з головним режисером, постановниками (режисером, художником, диригентом, балетмейстером, хормейстером тощо), керiвниками виробничих цехiв Театру склади постановочних груп та виконавцiв, ескiзи i макети оформлення вистав, плани роботи над новими постановками та виставами i визначає в установленому порядку їх готовнiсть i термiни випуску, затверджує календарнi плани публiчного виконання та публiчного показу вистав та iнших заходiв, органiзує i забезпечує проведення вистав та iнших заходiв;

- видає в межах своєї компетенцiї накази i дає вказiвки, обов’язковi для виконання всiма працiвниками, контролює їх виконання, видає доручення;

- затверджує положения про структурнi пiдроздiли Театру, посадовi iнструкцiї працiвникiв, правила внутрiшнього трудового розпорядку, iншi внутрiшнi документи;

- бере участь у розробцi умов колективного договору i вiд iменi власника (адмiнiстрацiї) пiдписує його з трудовим колективом в особi голови профспiлкової органiзацiї;

- вiдповiдно до чинного законодавства та колективного договору встановлює форми та систему оплати працi, встановлює працiвникам конкретнi розмiри тарифних ставок, посадових окладiв, премiй, винагород, надбавок та доплат;

- несе вiдповiдальнiсть за виконання покладених на Театр завдань, результати фiнансово-господарської дiяльностi, стан i збереження майна, переданого в оперативне управлiння, виконання прийнятих загальними зборами трудового колективу рiшень i умов колективного договору;

- виконує iншi функцiї вiдповiдно до чинного законодавства.

6.4 Директор Театру, поряд з виконанням основних посадових обов’язкiв, має право за додаткову разову оплату здiйснювати в Театрi на договiрних засадах окремi творчi роботи за фахом (постановку вистав, виконання ролей тощо). Їх кiлькiсть залежить вiд художньо-виробничої доцiльностi та наявностi фiнансових можливостей Театру.

6.5 Директор Театру є головою художньої ради. Повноваження та порядок роботи художньої ради регулюється положенням, затвердженим директором.

6.6 Головний режисер, заступники директора Театру, керiвники структурних пiдроздiлiв, спецiалiсти та iншi працiвники Театру призначаються на посаду та звiльняються з посади директором Театру в установленому порядку. Розподiл обов’язкiв мiж головним режисером Театру, заступниками директора здiйснює директор.

Заступники директора несуть вiдповiдальнiсть за роботу вiддiлiв та iнших структурних пiдроздiлiв Театру, вирiшують питання їх дiяльностi та координують їх роботу.

6.7 Трудовий колектив Театру становлять усi громадяни, якi своєю працею беруть участь у його дiяльностi на пiдставi трудового договору, а також iнших форм (контракту), що регулюють трудовi вiдносини працiвника з Театром.

Інтереси трудового колективу представляє профспiлкова органiзацiя.

6.8 Трудовий колектив Театру:

- затверджує проект колективного договору;

- вирiшує питания самоврядування трудового колективу;

- вирiшує iншi питания, вiднесенi чинним законодавством до компетенцiї трудового колективу.

6.9 Основною формою здiйснення повноважень трудового колективу є загальнi збори трудового колективу, якi скликаються по мiрi необхiдностi, але не менш 2-х разiв на рiк.

6.10 Загальнi збори трудового колективу правомочнi вирiшувати питания у разi наявностi не менше 2/3 членiв трудового колективу. Рiшення приймається бiльшiстю голосiв вiд присутнiх (але не менш нiж 50 % плюс один голос вiд загального складу колективу) шляхом таємного чи вiдкритого голосування.

6.11 Рiшення iз соцiально-економiчних питань, що стосуються дiяльностi Театру, розробляються i приймаються його органами управлiння за участю трудового колективу i вiдображаються у колективному договорi. Колективним договором також регулюються питання оплати та охорони працi, соцiального захисту працiвникiв, виробничi, трудовi вiдносини колективу з адмiнiстрацiєю Театру.

6.12 Для погодженого обговорення та вирiшення питань найважливiших напрямкiв дiяльностi Театру можуть створюватися дорадчi органи, персональний склад яких затверджується директором Театру.

6.13 Трудовi та соцiальнi права працiвникiв гарантуються чинним законодавством України.
7 ПРИПИНЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI ТЕАТРУ
7.1 Припинення дiяльностi Театру вiдбувається шляхом його реорганiзацiї (злиття, приєднання, подiлу, перетворення) або лiквiдацiї та здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства України.

7.2 Реорганiзацiя та лiквiдацiя Театру здiйснюється за рiшенням Луганської обласної ради в порядку, встановленому законодавством, а у випадках, передбачених законом, - за рiшенням суду.

7.3 При реорганiзацiї вся сукупнiсть прав та обов’язкiв Театру переходить до його правонаступникiв.

7.4 Лiквiдацiя Театру здiйснюється лiквiдацiйною комiсiєю, яка створюється Луганською обласною радою, а при лiквiдацiї за рiшенням суду — лiквiдацiйною комiсiєю, призначеною судом.

7.5 При припиненнi дiяльностi Театру працiвникам, якi звiльняються, гарантується дотримання їхнiх прав та iнтересiв вiдповiдно до чинного трудового законодавства.

7.6 Театр вважається таким, що припинив свою дiяльнiсть, з дня виключення його з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв.

7.7 Всi змiни та доповнення до цього Статуту затверджуються Луганською обласною радою та пiдлягають державнiй реєстрацiї у порядку, встановленому чинним законодавством.

7.8 У разi виникнення в дiяльностi Театру правовiдносин, якi не врегульованi цим Статутом, Театр керується нормами чинного законодавства України.