Програма для підготовки слухачів за спеціальністю 060101 «Правознавство» - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Робоча програма навчальної дисципліни юридична логіка напрям підготовки... 1 272.81kb.
Робоча програма навчальної дисципліни філософія права напрям підготовки... 1 283.5kb.
Державна пенітенціарна служба україни інститут кримінально-виконавчої... 1 310.57kb.
Програма для студентів спеціальності 060101 " Правознавство " Київ... 1 243.08kb.
Дипломної освіти програма курсу "Теорія держави та права " для студентів... 1 323.59kb.
Кафедра (предметна, циклова комісія) 4 959.16kb.
Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки до вступного... 1 335.32kb.
Програма з навчальної дисципліни судова фотографія, звуко- І відеозапис... 1 133.36kb.
Міністерство освіти І науки 1 109.79kb.
Програма для слухачів за спеціальностю 060101 -"Правознавство" Укладач: д. 1 237.29kb.
Робоча програма з навчальної дисципліни 7 869.45kb.
Сорба Олексадр Михайлович робоча програма 3 575.94kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Програма для підготовки слухачів за спеціальністю 060101 «Правознавство» - сторінка №1/3

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКАІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

РИМСЬКЕ ПРАВО


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для підготовки слухачів за спеціальністю

7.060101 «Правознавство»Укладач: к.ю.н., доцент Мацегорін О.І.

КИЇВ – 2013


Мацегорін О.І.

Римське право: Робоча навчальна програма. – К.: КНУ, 2013. – 31 с.
Робоча навчальна програма підготовлена у відповідності до стандартів юридичної освіти, затверджених Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України. Зміст робочої навчальної програми складають вступна частина, система контролю знань, тематичний план, дисципліни, зміст лекцій, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів, контрольні питання до змістових модулів і всього курсу та список рекомендованої літератури.

Укладач:

к.ю.н., доцент Мацегорін Олександр Ілліч


Рецензент:

д.ю.н., проф. Безклубий Ігор Анатолійович


Схвалено

науково-методичною комісією
Протокол від № 5 від 11 січня 2013 р.

© О.Мацегорін, 2013
ЗМІСТ


вступ ........................................................................................................... 4
Опис навчальної дисципліни.................................................................... 5
Мета та завдання навчальної дисципліни............................................... 6

Програма навчальної дисципліни............................................................. 7

Структура навчальної дисципліни.......................................................... 11


Теми та плани лекційних занять............................................................. 11
Додаткові юридичні визначення, поняття і терміни............................. 18

Теми семінарських занять........................................................................ 20Самостійна робота..................................................................................... 20
Індивідуальні заняття................................................................................ 21
Методи навчання ....................................................................................... 21Методи контролю....................................................................................... 21
Розподіл балів, які отримують студенти.................................................. 21

Методичне забезпечення........................................................................... 26
Перелік питань на залік............................................................................. 27
Рекомендована література......................................................................... 29вступ
Ґрунтовне опанування феноменом сучасного права України неможливе без ознайомлення з його витоками – римським правом – невід’ємної методологічної бази професійної юридичної освіти, основи розуміння фундаментальних засад права, правових ідей, інститутів, категорій та понять. Науково-теоретичне і практичне значення правової культури Стародавнього Риму, довершена чіткість і ясність юридичних визначень, досконала юридична техніка та інші досягнення римської юриспруденції мають неоціненне значення для підготовки юриста, становлення фахівця-правознавця, подальше підвищення його наукової та практичної кваліфікації. Володіння загальновідомими крилатими висловами, поняттями та афоризмами з римської юриспруденції не тільки свідчить про вискоку правову культуру, а й полегшує спілкування юристів різних держав.

Римський юрист Гай (ІІ ст. н. е.) зазначав: “Все право, яким ми користуємося, стосується або осіб, або речей, або правових дій”. Відповідно до цього твердження були розроблені тогочасні підручники з римського права – Інституції Гая та Інституції Юстиніана (VІ ст. н. е.), які структурно складалися з трьох частин. Перша частина навчальної дисципліни охоплювала вчення про особи, друга частина була присвячена речам, а третя – правовим діям. Такий порядок розташування навчального матеріалу отримав назву інституційної системи. Аби уникнути повторень і дублювання навчального матеріалу, три частини даного підручника було доповнено четвертою частиною, в якій висвітлювалися загальні положення римського права. Такий підхід до компонування матеріалу дістав назву пандектної системи. Випробувана впродовж багатьох століть методика викладання римського права збереглась до теперішнього часу.

В загальній частині навчальної дисципліни висвітлюються предмет і система римського права; джерела римського права; правовий захист особи; сімейні правовідносини. Друга частина містить вчення про речі: володіння та його види; право власності; права на чужі речі. Третя, найбільша за обсягом частина, охоплює правові дії, тобто систему договірних і недоговірних зобов’язань. В четвертій частині містяться положення спадкового права.

Нормативна дисципліна “Римське право” вивчається студентами Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «правознавство» в першому семестрі. Планом навчального процесу для вивчення цієї дисципліни відведено 30 годин, з них лекційні заняття - 10 годин, семінарські заняття – 4 години, самостійна робота – 16 годин.

Завершується вивчення дисципліни “Римське право” проведенням комплексного заліку (тести та співбесіда). До заліку допускаються ті студенти, які відпрацювали всі пропущені заняття, виправили незадовільні оцінки, отримані на семінарських заняттях, набрали мінімальну кількість балів і успішно здали змістовий модуль.

 1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів ЕCTS – 2

Галузь знань

0203

гуманітарні науки


НормативнаНапрям підготовки

7.060101 „Правознавство”


Модулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):

_______________


Рік підготовки:

Змістових модулів –1

-

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання - немаєСеместр

Загальна кількість годин – 30

-Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

„спеціаліст”

-

10 год.

Практичні, семінарські

-

4 год.

Лабораторні

-

- год.

Самостійна робота

-

16 год.

Індивідуальні завдання: - год.

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – -

для заочної форми навчання – 47% / 53%
 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Мета - опанування студентами знань в галузі римської юриспруденції і в силу універсального значення категорій римського права — формування фундаменту юридичного мислення.

Завдання – вивчення основних положень і категорій навачальної дисципліни “Римське право”; засвоєння основних принципів та доктринальних засад; вивчення правових джерел римського права, в яких сформульовані окремі поняття, терміни, визначення, дефініції, юридичні категорії та інститути римської держави та права; розуміння особливостей феномену рецепції римського права та правового регулювання публічних і приватно-правових відносин і основних конструкційно-догматичних проблем права, які зберігають своє науково-практичне значення для аналізу та розробки сучасного праворозуміння. Конкретні завдання навчальної дисципліни полягають у вивченні таких фундаментальних понять та категорій, як справедливість (aequitas), добросовісність (bona fides), форми позитивного права, правові вимоги, речове та особисте право, юридичний факт, зміст та форма правочину, процесуальне та субстанціальне повноваження, захист права, статус особи, зобов’язання, борг та відповідальність, контракт та делікт, спадкування за заповітом та спадкування за законом тощо.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

— юридичну термінологію, поняття і зміст основних інститутів римського приватного права, його історичну роль і значення для сучасної юридичної науки і практики;

— поняття, предмет та систему римського приватного права;

— джерела римського приватного права;

— основні принципи римського приватного права;

— рецепцію римського права в Україні та у всьому світі;

— функції римського судового процесу;

— процес виникнення, становлення та розвитку окремих цивільно-правових інститутів;

— речові права (володіння, право власності, права на чужі речі);

— основні види зобов’язання;

— засади сімейного та спадкового права;

— особливості правового положення суб’єктів приватного права.вміти:

— користуватися джерелами приватного права;

— відмежувати цивільно-майнові відносини від майнових відносин іншого виду;

— правильно тлумачити і застосовувати норми цивільно-процесуального права; • самостійно поповнювати і поглиблювати свої знання, визначати, обґрунтовувати і відстоювати свою правову позицію, захищати права, свободи і законні інтереси громадян, юридичних осіб, інтереси суспільства і держави.

 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Змістовий модуль 1. РИМСЬКЕ ПРАВО
Тема 1.    ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ ТА ДЖЕРЕЛА РИМСЬКОГО ПРАВА

Історія римського права. Елементи державної влади. Поняття та предмет вивчення курсу римського приватного права. Теоретико-пізнавальне значення римського права. Етапи розвитку римського права. Елементи римського права (jus). Принципи римського права.

Основні системи римського права: приватне право (jus civile), право народів (jus gentium), преторське право (jus praetorium). Поділ римського права на право публічне (jus publicum) і право приватне (jus privatum). Характеристика римського приватного права.

Рецепція римського права. Вплив римського права на національне право України. Етапи впливу. Характеристика літератури з римсь­кого права.

Поняття, історія та види джерел римського приватного права. Джерела пізнання римського права. Джерела правотворення. Зви­чай: поняття, вимоги та види. Правові звичаї. Царські закони. Зако­ни. Закони XII таблиць. Плебісцити. Форми діяльності римських юристів. Закон про цитування. Судовий прецедент. Постанови се­нату. Поняття та кодифікація преторського едикту. Імператорські конституції, їх види. Кодифікація Юстиніана.
Тема 2.     СУБ'ЄКТИ РИМСЬКОГО ПРАВА

Поняття суб'єкта права. Поняття статус­ного права. Поняття правоздатності та дієздатності. Правоздатність в галузі публічного та приватного права. Категорії суб'єктів прав.

Правоздатність фізичних осіб. Зміст правоздатності. Виникнення правоздатності. Втрата та обмеження правоздатності (capitis demini-tio). Причини обмеження правоздатності фізичних осіб у приватному праві. Поняття громадянської честі. Позбавлення громадянської честі. Вплив релігії на правоздатність. Поняття та види статусних судів. Дієздатність фізичних осіб. Обмеження дієздатності. Особи недієздатні і частково дієздатні.

Поняття, ознаки і види юридичної особи. Виникнення та припи­нення юридичних осіб. Правоздатність і дієздатність юридичних осіб. Основні характеристики юридичних осіб.


Тема 3.    ЗАХИСТ СУБ'ЄКТИВНОГО ПРАВА

Суб'єктивні права і обов'язки. Набуття, втрата і передача прав. По­няття здійснення суб'єктивних прав. Мета захисту суб'єктивних прав.

Поняття приватного позову (actio). Види позовів: цивільні та гоно­рарні позови. Позови суворого права і позови доброї совісті; речові і особисті позови; штрафні позови; змішані позови; суспільні позови; ноксальні позови; позови з фікцією. Колізія і кумуляція позовів.

Захист та заперечення проти позову. Особливі засоби преторського захисту: інтердикти, стипуляція, реституція, введення у володіння.

Форми захисту суб'єктивних прав. Поняття та особливості римсь­кого приватного процесу. Види римського приватного процесу. Легісак-ційний процес. Органи легісакційного процесу. Етапи легісакційного процесу. Засвідчення спору — letis-contestatio. Формулярний процес. Преторська формула, її складові. Судове рішення. Анулювання судо­вого рішення. Виконання судового рішення. Зміст та особливості екстраординарного процесу.

Представники сторін у судовому процесі. Судове рішення. Ви­конання судового рішення.

Поняття позовної давності. Відмін­ність позовної давності від законних строків. Початок перебігу по­зовної давності. Перерва перебігу позовної давності та її підстави. Припинення перебігу позовної давності. Наслідки впливу позовної давності.
Тема 4.     РЕЧОВЕ ПРАВО

Основні типи речево-правових відносин. Поняття речового права. Класифікація речових прав. Поняття і види речей. Речі божого права.

Речі святі і речі релігійні. Речі публічного права. Речі манципні і речі неманципні. Речі тілесні і речі безтілесні. Речі рухомі і речі нерухомі. Речі, що знаходяться в обороті, і речі, вилучені з обороту. Речі родові і речі індивідуально визначені. Речі подільні і непо­дільні. Речі споживні і речі неспоживні. Речі прості і складні. Плоди. Доходи. Витрати. Майно.

Поняття і типи володіння. Поняття держання. Зміст володіння. Набуття володіння. Володіння законне і незаконне. Володіння доб­росовісне і володіння недобросовісне. Збереження і припинення володіння. Захист володіння. Посесорний захист. Петиторний захист. Види преторських інтердиктів, спрямованих на захист воло­діння. Володіння правом.

Поняття приватної власності. Об'єкт власності. Поняття права власності. Зміст права власності. Право володіння. Право користу­вання. Право розпорядження.

Види права власності: квіритська, бонітарна, провінційна, влас­ність перегринів. Злиття усіх форм власності і виникнення поняття приватної власності.

Право спільної власності. Правовий режим спільної власності.

Набуття права власності. Первісні і похідні способи набуття права власності. Заволодіння (occupatio). Специфікація. Набуттяправа власності за давністю. Злиття і змішування речей. З'єднання речей. Правовий статус скарбу. Придбання плодів.

Набуття права власності за договором. Traditio. Набуття права власності за спадкоємством. Втрата права власності.

Захист права власності. Речові позови захисту права власності. Віндікаційний позов. Негаторний позов. Публіціанський позов. Прогібіторний позов.

Поняття і види права на чужі речі. Поняття сервітутів та їх класифікація. Виникнення та припинення сервітутів. Захист серві­тутного права.

Сільські і міські земельні сервітути. Особисті сервітути: користу­вання плодами — usufructus; користування — usus; право проживан­ня — habitatio; право користування послугами рабів або тварин — орете servorum vel aminalium.

Поняття емфітевзису та суперфіцію, їх відмінність від сервітуту.

Заставне право як вид права на чужу річ. Фідуціарна угода. Ручна застава. Іпотека. Виникнення заставного права. Припинення застав­ного права.


Тема 5.    СІМЕЙНІ ПРАВОВІДНОСИНИ

Поняття сімейного права. Сім'я у Римській державі. Поняття та види споріднення: агнатське та когнатське. Визначення спорідненості за лініями і ступенями.

Сутність шлюбу: поняття та види (cum manu, sine manu). Умови вступу в шлюб. Форми укладення і припинення шлюбу. Придане та дошлюбне дарування. Особисті та майнові відносини подружжя. Припинення шлюбу. Позашлюбні союзи. Конкубінат. Контуберніум.

Зміст батьківської влади. Встановлення батьківської влади. Уза­конення і усиновлення. Відносини між батьками і дітьми. Пекулій і його види. Припинення батьківської влади. Емансипація. Опіка і піклування.


Тема 6.   ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО

Поняття зобов'язання та його роль у цивільному обігу. Зо­бов'язальні відношення. Зміст зобов'язання. Підстави виникнення та класифікація зобов'язань.

Сторони в зобов'язанні. Заміна осіб у зобов'язанні. Цесія. Переве­дення боргу. Зобов'язання з кількома кредиторами або боржниками. Поняття та класифікація гарантії зобов'язання.

Поняття та порядок виконання зобов'язання. Виконання на­лежному кредитору і належним боржником. Час виконання. Місце виконання. Спосіб виконання.

Наслідки невиконання зобов'язань. Особиста і майнова відповідаль­ність боржника. Умови відповідальності: вина, шкода. Відповідаль­ність за прострочення. Збитки. Види збитків. Звільнення боржника від відповідальності. Випадок і непереборна сила.

Оновлення зобов'язання (новація). Припинення зобов'язань.

Правові засоби забезпечення виконання зобов'язань.

Поняття юридичної угоди та її різновиди. Недійсність юридичної угоди.

Поняття договору (contractus). Договори односторонні, двосто­ронні і синаглагматичні. Суттєві елементи договору: предмет, кауза, згода. Додаткові елементи договору, строк (dies), умова (conditio), місце (locus), спосіб (modus), доповнення (accessio), штрафна сти-пуляція (stipulatio poenae).

Умови дійсності договору. Форма договору. Забезпечення догово­рів. Цілі і засоби забезпечення. Правові форми забезпечення: завда­ток, неустойка, поручительство, застава.

Припинення договору.

Класифікація договорів. Вербальні договори: стипуляція.

Літеральні договори: прибутково-видаткові книги, сінграфи, хірографи.

Реальні договори: договір позики (mutuum), договір схову (depo-situm), закладний договір (pignus).

Консенсуальні договори: купівля-продаж (emptio-venditio), дого­вір найму речей (locatio conductio), договір доручення (mandatum), договір товариства (societas).

Пакти та їх види.

Поняття зобов'язань ніби з договорів. Зобов'язання, що вини­кають із безпідставного збагачення. Кондикція та її види. Позов про стягнення оплаченого неіснуючого боргу. Позов про повер­нення наданого, мета якого не здійснилася. Позов про набуття за несправедливою підставою. Ведення чужих справ без доручення. Необхідні умови і правові наслідки.

Зобов'язання, які виникають з незаконних дій.

Поняття та виникнення приватних деліктів (delictum).

Окремі види деліктів: особиста образа (injuria), крадіжка (furtum), грабіж (гаріпа), протиправне порушення або знищення чужого майна (dantum in jurio datum), насильство і погроза (metus), обман (dolus), заподіяння шкоди кредиторам (fraus creditorum).

Поняття зобов'язання, що виникає ніби з делікту. Його зміст та правові ознаки. Види ніби деліктів. Відповідальність судді за недбале або неправильне виконання своїх обов'язків. Відповідальність за "вилите й викинуте". Відповідальність за "поставлене або підвішене". Відповідальність господарів готелів, заїжджих дворів і кораблів.
Тема 7.   СПАДКОВЕ ПРАВО

Поняття спадкового права. Спадково-правові відносини. Універ­сальне і сингулярне спадкоємство. Спадкодавець і спадкоємці. Спад­кове майно.

Спадкування за заповітом (testamentum). Порядок укладення заповіту та його форма. Умови дійсності заповіту. Зміст заповіту. Спадкоємці за заповітом. Право на обов'язкову частку. Коло осіб, що мають право на обов'язкову частку.

Спадкування за законом. Випадки спадкування за законом. Коло спадкоємців за законом. Спадкування за правом представлення.

Поняття відкриття спадщини. Необхідні дії для прийняття спад­щини. Наслідки прийняття спадщини.

Поняття і види легатів. Поняття фідеїкомісу. Захист спадкових прав.
 1. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Римське право

№ п/п

Назва теми

всього

лекції

семін.

зан.


сам.

роб.


1

Поняття, предмет та джерела римського права

3

1

-2

2

Суб’єкти римського права

5

1

2

2

3

Захист суб’єктивного права

3

1

-

2

4

Речове право

4

2

-

2

5

Сімейні правовідносини

3

1

-

2

6

Зобов’язальне право

8

2

2

4

7

Спадкове право

4

2

-

2
Всього

30

10

4

16 1. ТЕМИ ТА ПЛАНИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Поняття, предмет та джерела римського права – 1 година

 1. Поняття та предмет римського приватного права

 2. Етапи розвитку римського права

 3. Поділ римського права на право публічне (jus publicum) і право приватне (jus privatum)

 4. Рецепція римського права, вплив римського права на національне право України

 5. Джерела римського права


Юридичні визначення та терміни:

 1. Будь-яке право встановлюється для людей (в інтересах людей) - Omne ius hominum causa constitutum est.

 2. Все право, яким ми користуємось, стосується або осіб, або речей, або позовів (дій) - Omne autem ius quo utimur vel ad personam, vel ad rem, vel ad actiones pertinet.

 3. Вступ – introducta.

 4. З точки зору чинного закону – De lege lata.

 5. З точки зору майбутнього закону – De lege ferenda.

 6. Закон завжди точний – Lex semper certa est.

 7. Закон має бути стислим – Legem brevem esse oportet.

 8. Закон не має зворотньої сили – Lex prospisit, non respicit.

 9. Закони з усіма говорять однаковим голосом – Leges cum omnibus simper una atque eadem voce loquuntur.

 10. Закони людські народжуються, живуть та помирають – Leges humanae nascuntur, vivunt et moriuntur.

 11. Збірка цивільних законів – Сorpus iuris civilis.

 12. Звичай править законом – Mos legem regit.

 13. Звичай створювати та переробляти закони є найнебезпечніший –Legis figendi et praefigendi consuetude periculosissima est.

 14. Кожному своє (положення римського права) - Suum cuique.

 15. Не роби іншому того, чого сам собі не бажаєш - Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris.

 16. Писаний розум – ratio scripta.

 17. Право народів – ius gentium.

 18. Право полягає в силі – Jus est in armis.

 19. Право преторське – ius praetorum.

 20. Право – це наука про те, що добре та справедливе – Jus est ars boni et aequi.

 21. Право полягає в силі – Jus est in armis.

 22. Приватне право – ius privatum.

 23. Природне право – іus naturale.

 24. Природний розум – naturalis ratio.

 25. Публічне право – ius publicum.

 26. Публічне право не може бути змінено домовленістю приватних осіб – Jus publicum privatorum pactis mutari non potest.

 27. Свобода є можливістю робити те, що дозволено правом - Libertas est potestas faciendi id, quod iure licet.

 28. Справедливість – це підкорення писаним законам – Іustitia est obtemperatio scriptis legibus

 29. Суворий закон, але це закон – Dura lex, sed lex

 30. Тлумачення права – interpretation.

 31. Цивільне право – ius civile.


Тема 2. Суб’єкти римського права – 1 година

 1. Поняття суб'єкта права та статус­ного права

 2. Правоздатність фізичної особи: поняття, виникнення, обмеження

 3. Поняття та види дієздатності фізичних осіб

 4. Поняття, ознаки і види юридичної особи

 5. Створення та припи­нення юридичних осіб

 6. Правоздатність і дієздатність юридичних осіб


Юридичні визначення та терміни:

 1. Аргумент до людини – Argumentum ad hominem

 2. Аргумент до здорового глузду – Argumentum ad judicium

 3. Божевільний не має волі – Furiosi nulla voluntas est

 4. Божевільний покараний своїм божевіллям – Furiosus furore solo punitur

 5. Дитина мало чім відрізняється від божевільного – Infans non multum a furioso distal

 6. Злиття двох корпорацій в одну – Unitas personarum

 7. Корпорація – Universitas

 8. Корпорація не може вчинити правопорушення - Universitas non delinquit

 9. Особа свого права – Homo sui juris

 10. Особа чужого права – Homo alieni juris

 11. Юридична особа – Collegium


Тема 3. Захист суб’єктивного права – 1 година

 1. Загальна характеристика римських судових процесів та їх види

 2. Поняття статусного права

 3. Мета захисту суб’єктивних прав

 4. Статусні суди

 5. Сторони судового процесу

 6. Характерні відмінності екстраординарного процесу від формулярного

 7. Відмінність формулярного процесу від легісакційного

 8. Зміст та особливості екстраординарного процесу

 9. Поняття і види позовів

 10. Колізія і кумуляція позовів

 11. Преторська формула, її складові частини

 12. Особливі засоби преторського захисту: інтердикти, стипуляція, реституція, введення у володіння

 13. Виконання, анулювання судо­вого рішення

 14. Позовна давність: поняття, початок, перерва, припинення перебігу


Юридичні визначення та терміни:

 1. Необхідно вислухати іншу сторону – Audiatur et altera pars

 2. Перед судом – Ad curiam

 3. Право є мистецтво добра і справедливості – Jus est ars boni et aequi

 4. Прецедент судового рішення – Auctoritas rei judicatae

 5. Справа ще в суді – Adhuc sub judice Us est

 6. Справу закінчено, можна розходитись – Actum est, ilicet

 7. Хай живе правосуддя – Fiat justitia!
наступна сторінка >>