Програма для студентів спеціальностей: географія, економічна та соціальна географія, туризм Затверджено - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Календарно-тематичне планування з курсу «Соціальна та економічна... 1 146.17kb.
Уроків «Економічна і соціальна географія України» 1 207.66kb.
Календарне планування 1 51.83kb.
Робоча програма навчальної дисципліни муніципальне управління 1 192.5kb.
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів зі спеціальності... 2 404.65kb.
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності... 1 197.84kb.
Шубер Павло Михайлович, доцент кафедри фізичної географії лну імені... 1 207.04kb.
Наконечний Юрій Ігорович, асистент робоча програма 1 114.51kb.
Шубер Павло Михайлович, доцент кафедри фізичної географії лну імені... 1 321.15kb.
Шубер Павло Михайлович, доцент кафедри фізичної географії лну імені... 1 312.35kb.
Економічна І соціальна географія україни 1 202.74kb.
Рішення Черкаської міської ради від № програма розвитку земельних... 1 184.6kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Програма для студентів спеціальностей: географія, економічна та соціальна географія - сторінка №1/1
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Механіко-математичний факультет

Кафедра загальної математики


Ас. Єршов Андрій Владиславович

Ас. Рижов Антон Юрійович

Ас. Іващук Олександр Вікторович

Інформатика з основами геоінформатики”


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів спеціальностей:географія,
економічна та соціальна географія,


туризм
Затверджено

на засіданні кафедризагальної математики

Протокол № ___

від „___”___________200__р.

Зав. кафедри

_____________ ____________

Підпис Прізвище, ініціали

Декан факультету_____________ ____________

Підпис Прізвище, ініціали

КИЇВ – 2007

Робоча навчальна програма з дисципліни «Інформатика з основами геоінформатики».
Укладачі:

Асистент Єршов Андрій Владиславович

Асистент Рижов Антон Юрійович


Викладачі:

Асистент Єршов Андрій Владиславович

Асистент Рижов Антон Юрійович

Асистент Іващук Олександр Вікторович

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 200__р.
___________________________

Підпис голови НМК факультету/ інституту
Вступ
Дисципліна "Інформатика з основами геоінформатики" є базовою нормативною дисципліною для спеціальностей "географія", "економічна та соціальна географія", "туризм", що читається в I та II семестрах І-го курсу в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS): 149 годин аудиторних занять на кожну групу, з них 78 годин лабораторних занять, 66 годин самостійної роботи та 5 годин консультацій на кожну групу (І семестр: лабораторні – 36; ІІ семестр: лабораторні – 42), і закінчується заліком (по 2 години на кожну групу) у II семестрі.
Метою і завданням навчальної дисципліни "Інформатика з основами геоінформатики" є оволодіння студентами навичками роботи з ПЕОМ, прийомами обробки інформації, сприяння розвитку логічного та аналітичного мислення студентів.
Предмет навчальної дисципліни "Інформатика з основами геоінформатики" включає як теоретичні відомості про принципи функціонування комп’ютерної техніки, так і приклади практичного застосування комп’ютера для розв’язання типових задач, пов’язаних з обробкою текстових документів, обчисленнями з використанням електронних таблиць, роботою з базами даних та геоінформаційними системами. Важливе місце у дисципліні посідає тема “Internet”, в рамках якої студент має можливість здобути навички пошуку необхідної інформації у мережі Internet, а також навички роботи з електронною поштою. Кожна з тем ілюструється прикладами та самостійними завданнями.
Вимоги до знань та вмінь.

Знати: основні принципи функціонування комп’ютерної техніки, склад апаратного та програмного забезпечення комп’ютера, призначення та принципи роботи з операційною системою Windows, стандартними прикладними програмами, текстовим процесором Word, табличним процесором Excel, СУБД Access та ГІС MapInfo.

Вміти: виконувати стандартні операції з файлами, здійснювати пошук інформації у мережі Internet, працювати з електронною поштою та застосовувати такі програми як Word, Excel, Access та MapInfo до розв’язання конкретних задач.
Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна "Інформатика з основами геоінформатики" є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", є базовою для вивчення таких спеціальних дисциплін як "Комп’ютерні методи" та інших.
Система контролю знань та умови складання іспиту. Навчальна дисципліна "Інформатика з основами геоінформатики" оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з чотирьох змістових модулів: до першого входять 1–3 теми, до другого 4 тема, до третього 5 тема, до четвертого – 6–7 теми.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за наступним принципом.

Кожен з чотирьох змістових модулів оцінюється за 100-бальною шкалою (студент може отримати мінімально 0 балів і максимально 100 балів). Залік також оцінюється за 100-бальною шкалою.

Підсумкова оцінка розраховується як середньозважене оцінок за кожен з чотирьох модулів та заліків за наступною формулою.Змістовий модуль 1 (ЗМ1)

Змістовий модуль 2 (ЗМ2)

Змістовий модуль 3 (ЗМ3)

Змістовий модуль 4 (ЗМ4)

Комплексний підсумковий модуль (КПМ)
(залік)


Разом
(підсумкова оцінка)


Вагові коефіцієнти (%)

15%

k1=0,1515%

k2=0,1520%

k3=0,210%

k4=0,140%

k5=0,4100%

Максимальна оцінка в балах

100

100

100

100

100

100

Максимальна оцінка в балах

з урахуванням вагового коефіцієнта15

15

20

10

40

100

Розрахунок підсумкової оцінки з дисципліни (зваженої):ПО= ЗМ1× k1+ ЗМ2 × k2 + ЗМ3 × k3 + ЗМ4 × k4 + КПМ × k5 .

При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1 - 34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35 - 59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60 - 64 – «задовільно» («достатньо») ;

65 - 74 – «задовільно»;

75 - 84 – «добре»;

85 - 89 – «добре» («дуже добре»);

90 - 100 – «відмінно».


Шкала відповідності


За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

5

зараховано

85 – 89

4

75 – 84

65 – 74

3

60 – 64

35 – 59

2

не зараховано

1 – 34

В межах кожного зі змістових модулів оцінка складається з окремих оцінок за конкретні види робіт, таких, як модульні контрольні роботи, виконання самостійних завдань, усні відповіді та доповнення.

Оскільки змістові модулі в даному курсі є різними за своєю структурою, типом матеріалу та методами його подачі студентам, підсумкова оцінка за кожен зі змістових модулів розраховується по-різному, а саме:
Змістовий модуль 1.
Усні відповіді, доповнення 40 балів

Модульна контрольна робота 60 балів


Змістовий модуль 2.
Усні відповіді, доповнення 10 балів

Самостійні завдання (4 завдання по 10 балів) 40 балів

Модульна контрольна робота 50 балів
Змістовий модуль 3.
Усні відповіді, доповнення 20 балів

Самостійні завдання (3 завдання по 10 балів) 30 балів

Модульна контрольна робота 50 балів
Змістовий модуль 4.
Усні відповіді, доповнення 40 балів

Модульна контрольна робота 60 балів


Комплексний підсумковий модуль (залік) 100 балів
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ*
1 семестрНазва теми

Кількість годин

лабораторні

самостійна робота

Змістовий модуль 1

1.

Вступ до предмету «Інформатика». Загальні відомості.

4

8

2.

Операційна система Windows. Прикладні програми Windows.

8

8

3.

Internet.

6

10
Модульна контрольна робота

2
Змістовий модуль 2

4.

Текстовий процесор Word.

14

10
Модульна контрольна робота

2ВСЬОГО

36

36


2 семестрНазва теми

Кількість годин

лабораторні

самостійна робота

Змістовий модуль 3

5.

Табличний процесор Excel.

26

14
Модульна контрольна робота

2
Змістовий модуль 4

6.

СУБД Access.

6

8

7.

Геоінформаційна система MapInfo.

6

8
Модульна контрольна робота

2ВСЬОГО

42

30
ВСЬОГО ЗА ДВА СЕМЕСТРИ

78

66

Загальний обсяг 149 год., в тому числі:

Лабораторні 78 год.

Самостійні 66 год.Консультації 5 год.

ТЕМИ ТА ЗМІСТ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ
1 семестр.
Змістовий модуль 1.
Тема 1. Вступ до предмету «Інформатика». Загальні відомості.
Лабораторне заняття 1. Вступ до предмету «Інформатика».

План

 1. Предмет і задачі інформатики.

 2. Передісторія обчислювальної техніки.

 3. Покоління комп'ютерів.

 4. Кодування даних двійковим кодом.

 5. Одиниці виміру інформації і пам‘яті.


Самостійної робота по вивченню матеріалів лабораторних занять - 4 год.
Лабораторне заняття 2. Програмна та апаратна конфігурація комп’ютера.

План

 1. Програмне забезпечення.

 2. Класифікація прикладних програмних засобів.

 3. Базова апаратна конфігурація.

 4. Периферійні устрої персонального комп'ютера.


Самостійної робота по вивченню матеріалів лабораторних занять - 4 год.
Контрольні запитання та завдання

 1. Що таке інформатика?

 2. Що складає предмет інформатики?

 3. Які пристрої передували комп’ютерній техніці?

 4. Що є визначальним при класифікації комп’ютерів на покоління?

 5. В чому суть двійкового кодування інформації?

 6. Що таке біт, байт, кілобайт, мегабайт, гігабайт?

 7. В чому особливості системи кодування ASCII?

 8. В чому полягають головні відмінності системи кодування Unicode?

 9. Що таке програмне забезпечення базового, системного, службового та прикладного рівня?

 10. Класифікація прикладних програмних засобів.

 11. Склад комп’ютера.

 12. Призначення клавіш на клавіатурі комп’ютера.

 13. Принципи дії та особливості використання матричних, струменевих та лазерних принтерів.


Рекомендована література: [2,17] .

Тема 2. Операційна система Windows. Прикладні програми Windows.

Лабораторне заняття 3. Операційна система Windows.

План

 1. Особливості інтерфейсу Windows.

 2. Робочий стіл Windows.

 3. Панель задач, меню «Пуск».


Самостійної робота по вивченню матеріалів лабораторних занять - 2 год.
Лабораторне заняття 4. Програма Explorer.

План

 1. Інтерфейс програми Explorer.

 2. Операції з файлами за допомогою програми Explorer.

 3. Пошук файлів.

 4. Використання довідкової системи Windows.


Самостійної робота по вивченню матеріалів лабораторних занять - 2 год.
Лабораторне заняття 5. Стандартні прикладні програми Windows.

План

 1. Текстовий редактор Notepad.

 2. Текстовий процесор Wordpad.

 3. Графічний редактор Paint.


Самостійної робота по вивченню матеріалів лабораторних занять - 2 год.
Лабораторне заняття 6. Деякі інші прикладні програми.

План

 1. Архіватор WinRar.

 2. Файловий менеджер Far.


Самостійної робота по вивченню матеріалів лабораторних занять - 2 год.
Контрольні запитання та завдання

 1. Призначення робочого столу Windows, панелі задач, панелей Quick Launch та System Tray.

 2. Призначення пунктів меню «Пуск».

 3. Панель управління Windows.

 4. Створення ярликів на робочому столі.

 5. Склад головного меню програми Explorer.

 6. Призначення кнопок на панелі інструментів Explorer.

 7. Як виконуються основні операції з файлами (копіювання, перенесення, видалення, перейменування) за допомогою програми Explorer.

 8. Зміна атрибутів файлів.

 9. Пошук файлів у Windows.

 10. Принципи використання довідкової системи Windows.

 11. Склад головного меню та панелі інструментів текстового редактора Notepad.

 12. Особливості редагування тексту у Notepad.

 13. Склад головного меню та панелі інструментів текстового редактора Wordpad.

 14. Особливості редагування та форматування тексту у Notepad.

 15. Призначення кнопок панелі інструментів графічного редактора Paint.

 16. Призначення пунктів головного меню Paint.

 17. Призначення та основні принципи архівації файлів.

 18. Особливості архівації файлів за допомогою архіватора WinRar.

 19. Розархівація архівів у WinRar.

 20. Створення архівів, що самостійно розпаковуються.

 21. Як виконуються основні операції з файлами (копіювання, перенесення, видалення, перейменування) за допомогою файлового менеджеру Far.


Рекомендована література: [2-3, 16-18].

Тема 3. Internet.

Лабораторне заняття 7. Основи роботи в Internet.

План

 1. Теоретичні відомості про Internet.

 2. Використання браузера Internet Explorer.


Самостійної робота по вивченню матеріалів лабораторних занять - 4 год.
Лабораторне заняття 8. Пошук інформації в Internet.

План

 1. Поняття про пошукові сервери.

 2. Пошук інформації в Internet з використанням пошукових каталогів.

 3. Пошук по заданих ключових словах.

 4. Приклади пошуку в Internet інформації по спеціальності.


Самостійної робота по вивченню матеріалів лабораторних занять - 2 год.
Лабораторне заняття 9. Робота з електронною поштою.

План

 1. Основні принципи роботи з електронною поштою.

 2. Створення кожним студентом власної електронної поштової скриньки.

 3. Відсилання та отримання електронних листів.


Самостійної робота по вивченню матеріалів лабораторних занять - 4 год.
Лабораторне заняття 10. Модульна контрольна робота № 1.
Контрольні запитання та завдання

 1. Що таке Internet? Принципи функціонування всесвітньої мережі.

 2. Призначення пунктів головного меню браузера Internet Explorer.

 3. Призначення кнопок на панелі інструментів браузера Internet Explorer.

 4. Що таке гіперпосилання?

 5. Поняття про URL, DNS, IP-адресу.

 6. В чому різниця між HTTP та FTP.

 7. Що таке пошуковий сервер?

 8. Особливості пошуку інформації в Internet з використанням пошукових каталогів.

 9. Особливості пошуку інформації в Internet по заданих ключових словах.

 10. Призначення та особливості використання електронної пошти.

 11. Структура електронної адреси.


Рекомендована література: [8-9, 17].

Змістовий модуль 2.
Тема 4. Текстовий процесор Word.

Лабораторне заняття 11. Принципи роботи з текстовим процесором Word.

План

 1. Інтерфейс Word.

 2. Головне меню, панель інструментів.


Самостійної робота по вивченню матеріалів лабораторних занять - 2 год.
Лабораторне заняття 12. Форматування тексту у Word.

План

 1. Принципи форматування тексту.

 2. Самостійне завдання: «Титульна сторінка» (10 балів).


Самостійної робота по вивченню матеріалів лабораторних занять - 2 год.
Лабораторне заняття 13. Робота з таблицями у Word.

План

 1. Створення і форматування таблиць.

 2. Самостійне завдання: «Список студентів. Розклад занять» (10 балів).


Лабораторне заняття 14. Робота з об’єктами у Word.

План

 1. Вставка об’єкту.

 2. Вставка і форматування малюнків.

 3. Робота з WordArt.


Самостійної робота по вивченню матеріалів лабораторних занять - 2 год.
Лабораторне заняття 15. Редактор формул Equation.

План

 1. Створення математичних формул за допомогою редактора Equation.

 2. Самостійне завдання: «Математичні формули» (10 балів).


Лабораторне заняття 16. Сервісні функції Word.

План

 1. Пошук, автозаміна.

 2. Перевірка орфографії.


Самостійної робота по вивченню матеріалів лабораторних занять - 2 год.
Лабораторне заняття 17. Структура документу.

План

 1. Зміна структури документу.

 2. Робота зі стилями.

 3. Створення автоматичного змісту документу.

 4. Швидке переміщення по документу.

 5. Самостійне завдання: «Створення документу з визначеною структурою та змістом» (10 балів).


Самостійної робота по вивченню матеріалів лабораторних занять - 2 год.


Лабораторне заняття 18. Модульна контрольна робота № 2.
Контрольні запитання та завдання

 1. Призначення текстового процесору Word.

 2. Призначення кнопок на панелі інструментів текстового процесору Word.

 3. Пункти головного меню Word.

 4. Форматування тексту у Word.

 5. Особливості створення таблиць у Word.

 6. Вставка об’єктів у документ Word (на прикладі малюнка).

 7. Принципи роботи з WordArt.

 8. Особливості створення та редагування формул за допомогою редактора Equation.

 9. Призначення та використання автозаміни.

 10. Пошук у Word.

 11. Автозаповнення у Word.

 12. Зміна структури документу.

 13. Робота зі стилями.

 14. Створення автоматичного змісту документу.

 15. Швидке переміщення по документу.


Рекомендована література: [4-5, 13, 15, 18].

2 семестр.
Змістовий модуль 3.
Тема 5. Табличний процесор Excel.
Лабораторне заняття 1. Основні принципи роботи з електронними таблицями Excel.

План

 1. Поняття про електронні таблиці.

 2. Інтерфейс Excel.

 3. Найпростіші операції: внесення інформації, вставка найпростіших формул, створення діаграм.


Самостійної робота по вивченню матеріалів лабораторних занять - 2 год.
Лабораторне заняття 2. Створення таблиць у Excel.

План

 1. Форматування таблиці.

 2. Формат комірок.

 3. Найпростіші формули.

 4. Арифметичні операції.

 5. Самостійне завдання: «Турнірна таблиця футбольного чемпіонату» (10 балів).


Самостійної робота по вивченню матеріалів лабораторних занять - 1 год.
Лабораторне заняття 3. Математичні функції у Excel.

План

 1. Використання функцій з категорії «Математические».

 2. Розв’язання задач лінійної алгебри засобами Excel: обчислення визначника матриці, множення матриць, знаходження оберненої та транспонованої матриці, розв’язування систем лінійних рівнянь.


Самостійної робота по вивченню матеріалів лабораторних занять - 1 год.
Лабораторне заняття 4. Абсолютні та відносні посилання.

План

 1. Приклади використання абсолютних та відносних посилань.

 2. Вставка нових рядків та стовпчиків.

 3. Захист робочого листа.


Самостійної робота по вивченню матеріалів лабораторних занять - 1 год.
Лабораторне заняття 5. Приклади створення таблиць.

План

 1. Самостійне завдання: таблиця «Результати сесії» (10 балів).

 2. Створення примітки до комірки.

 3. Перевірка значень.

 4. Закріплення областей.

 5. Заповнення діапазону однаковими значеннями.


Самостійної робота по вивченню матеріалів лабораторних занять - 1 год.
Лабораторне заняття 6. Робочі листи Excel.

План

 1. Основні операції з робочими листами: створення нового листа, копіювання, перенесення, перейменування.

 2. Робота з вікнами.

 3. Створення арифметичної, геометричної прогресії.


Самостійної робота по вивченню матеріалів лабораторних занять - 1 год.
Лабораторне заняття 7. Діаграми у Excel.

План

 1. Принципи створення та редагування діаграм.

 2. Самостійне завдання: таблиця «Графік функції» (10 балів).


Самостійної робота по вивченню матеріалів лабораторних занять - 1 год.
Лабораторне заняття 8. Автозаповнення, автозаміна. Друк робочого листа.

План

 1. Автозаповнення, автозаміна.

 2. Поіменовані представлення.

 3. Спеціальна вставка.

 4. Підготовка робочого листа до друку: розмітка сторінки, область друку, створення наскрізних заголовків.


Самостійної робота по вивченню матеріалів лабораторних занять - 1 год.
Лабораторне заняття 9. Приклади застосування Excel у фінансових розрахунках.

План

 1. Використання фінансових функцій Excel.

 2. Розрахунок простих та складних відсотків.

 3. Текстові функції.


Самостійної робота по вивченню матеріалів лабораторних занять - 1 год.
Лабораторне заняття 10. Проміжні підсумки.

План

 1. Умовне форматування.

 2. Залежності формул.

 3. Проміжні підсумки.


Самостійної робота по вивченню матеріалів лабораторних занять - 1 год.
Лабораторне заняття 11. Фільтрація списку.

План

 1. Автофільтр.

 2. Розширений фільтр.


Самостійної робота по вивченню матеріалів лабораторних занять - 1 год.

Лабораторне заняття 12. Звідні таблиці.

План

 1. Створення та редагування звідних таблиць.


Самостійної робота по вивченню матеріалів лабораторних занять - 1 год.
Лабораторне заняття 13. Звідні таблиці. VBA.

План

 1. Створення та редагування звідних таблиць (продовження).

 2. Використання макросів.

 3. Використання Visual Basic for Applications.

 4. Приклад створення та використання власної функції у VBA.


Самостійної робота по вивченню матеріалів лабораторних занять - 1 год.
Лабораторне заняття 14. Модульна контрольна робота № 3.
Контрольні запитання та завдання

 1. Поняття про електронні таблиці.

 2. Пункти головного меню Excel.

 3. Призначення кнопок на панелі інструментів Excel.

 4. Форматування таблиці Excel.

 5. Формат комірок.

 6. Арифметичні обчислення у Excel.

 7. Використання функцій з категорії «Математические».

 8. Розв’язання задач лінійної алгебри засобами Excel: обчислення визначника матриці, множення матриць, знаходження оберненої та транспонованої матриці, розв’язування систем лінійних рівнянь.

 9. Відмінності у використанні абсолютних та відносних посилань.

 10. Вставка нових рядків та стовпчиків у робочий лист Excel.

 11. Захист робочого листа Excel.

 12. Створення примітки до комірки у Excel.

 13. Перевірка значень, що вводяться у Excel.

 14. Закріплення областей у Excel.

 15. Заповнення діапазону однаковими значеннями у Excel.

 16. Основні операції з робочими листами: створення нового листа, копіювання, перенесення, перейменування.

 17. Робота з вікнами у Excel.

 18. Створення арифметичної, геометричної прогресії у Excel.

 19. Принципи створення та редагування діаграм у Excel.

 20. Автозаповнення, автозаміна у Excel.

 21. Поіменовані представлення у Excel.

 22. Спеціальна вставка у Excel.

 23. Підготовка робочого листа до друку у Excel: розмітка сторінки, область друку, створення наскрізних заголовків.

 24. Текстові функції у Excel.

 25. Автофільтр у Excel.

 26. Розширений фільтр у Excel.

 27. Створення та редагування звідних таблиць у Excel.

 28. Використання макросів у Excel.


Рекомендована література: [6,14].

Змістовий модуль 4.
Тема 6. СУБД Access.
Лабораторне заняття 15. Основи роботи із СУБД Access.

План

 1. Загальні відомості про бази даних.

 2. Інтерфейс Access.

 3. Приклад роботи з базою даних: поповнення, редагування, створення запитів, звітів, використання форм.


Самостійної робота по вивченню матеріалів лабораторних занять - 3 год.
Лабораторне заняття 16. Створення бази даних.

План

 1. Створення нової бази даних.

 2. Робота з таблицями.

 3. Параметри полів.

 4. Ключове поле.

 5. Зв’язування таблиць.


Самостійної робота по вивченню матеріалів лабораторних занять - 3 год.
Лабораторне заняття 17. Форми, запити, звіти.

План

 1. Створення форм.

 2. Приклади запитів.

 3. Створення звітів.


Самостійної робота по вивченню матеріалів лабораторних занять - 2 год.
Контрольні запитання та завдання

 1. Призначення баз даних та основні операції з ними.

 2. Призначення пунктів головного меню Access.

 3. Призначення кнопок на панелі інструментів Access.

 4. Редагування таблиць Access.

 5. Створення запитів у Access.

 6. Використання форм у Access.

 7. Особливості створення нової бази даних у Access.

 8. Ключове поле, його призначення та особливості роботи з ключовим полем.

 9. Типи даних для полів таблиць Access.

 10. Зв’язування таблиць у Access.

 11. Створення форм у Access.

 12. Створення звітів у Access.


Рекомендована література: [7] .
Тема 7. Геоінформаційна система MapInfo.
Лабораторне заняття 18. Поняття про геоінформаційні системи (ГІС).

План

 1. Загальні відомості про ГІСи.

 2. Призначення та функціональні можливості ГІС MapInfo.

 3. Основні функції меню та панель інструментів.

 4. Геокодування інформації.


Самостійної робота по вивченню матеріалів лабораторних занять - 3 год.
Лабораторне заняття 19. Аналіз просторових даних.

План

 1. Відбір даних та виконання запитів.

 2. Створення тематичних карт.

 3. Створення таблиць.


Самостійної робота по вивченню матеріалів лабораторних занять - 3 год.
Лабораторне заняття 20. Створення діаграм та звітів.

План

 1. Графічне представлення інформації.

 2. Створення звітів.


Самостійної робота по вивченню матеріалів лабораторних занять - 2 год.
Лабораторне заняття 20. Модульна контрольна робота № 4.
Контрольні запитання та завдання

 1. Які задачі можна розв’язувати за допомогою ГІС MapInfo?

 2. Основні можливості ГІС MapInfo.

 3. Структура збереження інформації в MapInfo, типи вікон.

 4. Типи представлення даних.

 5. Способи геокодування в MapInfo.

 6. Перерахувати основні інструменти для відбору даних.

 7. Послідовність дій для створення тематичної карти.

 8. Типи тематичних карт та їх застосування.

 9. Послідовність дій для створення діаграм.

 10. Послідовність дій для створення звітів.


Рекомендована література: [10-12, 19-21].

Перелік запитань на залік
Тема 1. Вступ до предмету «Інформатика». Загальні відомості.

 1. Що таке інформатика?

 2. Що складає предмет інформатики?

 3. Які пристрої передували комп’ютерній техніці?

 4. Що є визначальним при класифікації комп’ютерів на покоління?

 5. В чому суть двійкового кодування інформації?

 6. Що таке біт, байт, кілобайт, мегабайт, гігабайт?

 7. В чому особливості системи кодування ASCII?

 8. В чому полягають відмінності системи кодування Unicode?

 9. Що таке програмне забезпечення базового, системного, службового та прикладного рівня?

 10. Класифікація прикладних програмних засобів.

 11. Склад комп’ютера.

 12. Призначення клавіш на клавіатурі комп’ютера.

 13. Принципи дії та особливості використання матричних, струменевих та лазерних принтерів.


Тема 2. Операційна система Windows. Прикладні програми Windows.

 1. Призначення робочого столу Windows, панелі задач, панелей Quick Launch та System Tray.

 2. Призначення пунктів меню «Пуск».

 3. Панель управління Windows.

 4. Створення ярликів на робочому столі.

 5. Склад головного меню програми Explorer.

 6. Призначення кнопок на панелі інструментів Explorer.

 7. Як виконуються основні операції з файлами (копіювання, перенесення, видалення, перейменування) за допомогою програми Explorer.

 8. Зміна атрибутів файлів.

 9. Пошук файлів у Windows.

 10. Принципи використання довідкової системи Windows.

 11. Склад головного меню та панелі інструментів текстового редактора Notepad.

 12. Особливості редагування тексту у Notepad.

 13. Склад головного меню та панелі інструментів текстового редактора Wordpad.

 14. Особливості редагування та форматування тексту у Notepad.

 15. Призначення кнопок панелі інструментів графічного редактора Paint.

 16. Призначення пунктів головного меню Paint.

 17. Призначення та основні принципи архівації файлів.

 18. Особливості архівації файлів за допомогою архіватора WinRar.

 19. Розархівація архівів у WinRar.

 20. Створення архівів, що самостійно розпаковуються.

 21. Як виконуються основні операції з файлами (копіювання, перенесення, видалення, перейменування) за допомогою файлового менеджеру Far.


Тема 3. Internet.

 1. Що таке Internet? Принципи функціонування всесвітньої мережі.

 2. Призначення пунктів головного меню браузера Internet Explorer.

 3. Призначення кнопок на панелі інструментів браузера Internet Explorer.

 4. Що таке гіперпосилання?

 5. Поняття про URL, DNS, IP-адресу.

 6. В чому різниця між HTTP та FTP.

 7. Що таке пошуковий сервер?

 8. Особливості пошуку інформації в Internet з використанням пошукових каталогів.

 9. Особливості пошуку інформації в Internet по заданих ключових словах.

 10. Призначення та особливості використання електронної пошти.

 11. Структура електронної адреси.


Тема 4. Текстовий процесор Word.

 1. Призначення текстового процесору Word.

 2. Призначення кнопок на панелі інструментів текстового процесору Word.

 3. Пункти головного меню Word.

 4. Форматування тексту у Word.

 5. Особливості створення таблиць у Word.

 6. Вставка об’єктів у документ Word (на прикладі малюнка).

 7. Принципи роботи з WordArt.

 8. Особливості створення та редагування формул за допомогою редактора Equation.

 9. Призначення та використання автозаміни.

 10. Пошук у Word.

 11. Автозаповнення у Word.

 12. Зміна структури документу.

 13. Робота зі стилями.

 14. Створення автоматичного змісту документу.

 15. Швидке переміщення по документу.


Тема 5. Табличний процесор Excel.

 1. Поняття про електронні таблиці.

 2. Пункти головного меню Excel.

 3. Призначення кнопок на панелі інструментів Excel.

 4. Форматування таблиці Excel.

 5. Формат комірок.

 6. Арифметичні обчислення у Excel.

 7. Використання функцій з категорії «Математические».

 8. Розв’язання задач лінійної алгебри засобами Excel: обчислення визначника матриці, множення матриць, знаходження оберненої та транспонованої матриці, розв’язування систем лінійних рівнянь.

 9. Відмінності у використанні абсолютних та відносних посилань.

 10. Вставка нових рядків та стовпчиків у робочий лист Excel.

 11. Захист робочого листа Excel.

 12. Створення примітки до комірки у Excel.

 13. Перевірка значень, що вводяться у Excel.

 14. Закріплення областей у Excel.

 15. Заповнення діапазону однаковими значеннями у Excel.

 16. Основні операції з робочими листами: створення нового листа, копіювання, перенесення, перейменування.

 17. Робота з вікнами у Excel.

 18. Створення арифметичної, геометричної прогресії у Excel.

 19. Принципи створення та редагування діаграм у Excel.

 20. Автозаповнення, автозаміна у Excel.

 21. Поіменовані представлення у Excel.

 22. Спеціальна вставка у Excel.

 23. Підготовка робочого листа до друку у Excel: розмітка сторінки, область друку, створення наскрізних заголовків.

 24. Текстові функції у Excel.

 25. Автофільтр у Excel.

 26. Розширений фільтр у Excel.

 27. Створення та редагування звідних таблиць у Excel.

 28. Використання макросів у Excel.


Тема 6. СУБД Access.

 1. Призначення баз даних та основні операції з ними.

 2. Призначення пунктів головного меню Access.

 3. Призначення кнопок на панелі інструментів Access.

 4. Редагування таблиць Access.

 5. Створення запитів у Access.

 6. Використання форм у Access.

 7. Особливості створення нової бази даних у Access.

 8. Ключове поле, його призначення та особливості роботи з ключовим полем.

 9. Типи даних для полів таблиць Access.

 10. Зв’язування таблиць у Access.

 11. Створення форм у Access.

 12. Створення звітів у Access.


Тема 7. Геоінформаційна система MapInfo.

 1. Які задачі можна розв’язувати за допомогою ГІС MapInfo?

 2. Основні можливості ГІС MapInfo.

 3. Структура збереження інформації в MapInfo, типи вікон.

 4. Типи представлення даних.

 5. Способи геокодування в MapInfo.

 6. Перерахувати основні інструменти для відбору даних.

 7. Послідовність дій для створення тематичної карти.

 8. Типи тематичних карт та їх застосування.

 9. Послідовність дій для створення діаграм.

 10. Послідовність дій для створення звітів.

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ
а) основна література:

 1. Зелинский, С. Windows XP. — СПб.: Лидер, 2004. — 474 с.

 2. Леонтьев Б. К. Самоучитель по работе с персональным компьютером, операционной системой Microsoft Windows XP и Интернет. — М.: Новый изд. дом, 2005. — 511 с.

 3. Симпсон А., Андердал, Б. Windows XP. Библия пользователя. — М. и др.: Диалектика, 2003. — 702 с.

 4. Меженний О. О. Microsoft Word 2003. – М. та ін.: Діалектика, 2004. – 201 с.

 5. Хислоп Б. и др. Word 2003: Библия пользователя. — М.; Спб.; К.: Диалектика, 2004. — 783 с.

 6. Уокенбах Дж. Excel 2003: Библия пользователя. — М. и др.: Диалектика, 2004. — 766 с.

 7. Праг К.Н., Ирвин М.Р. Access 2000. Библия пользователя. Киев. «Диалектика». 2001 – 1040 с.

 8. Денисов А. Internet Explorer 5.5: Справочник. — Спб. и др.: Питер, 2001. — 319 с.

 9. Штайнер Г. Internet Explorer 5: Справочник. — М.: Лаб. Базовых Знаний, 2000. — 397 с.

 10. Справочник по MapInfo. - М.: "Изд-во Приор", 1999. – 358 с.

 11. MapInfo Professional. Руководство пользователя. Русск. Версия. Москва ООО «ЭСТИ-МАР». 2000г.

 12. Мартыненко А.И., Бугаевский Ю.Л., Шибалов С.Н. Основи ГИС: теория и практика, М., 1995б) додаткова література:

 1. Бондаренко С., Бондаренко М. Word 2003 — СПб. и др.: Питер, 2005. — 380 с.

 2. Бондаренко С., Бондаренко М. Excel 2003 — СПб. и др.: Питер, 2005. — 320 с.

 3. Волков В.Б. Понятный самоучитель работы в Microsoft Word. — СПб. и др.: ПИТЕР, 2003. — 143 с.

 4. Волков В.Б. Понятный самоучитель работы в Windows XP. — СПб. и др.: Питер, 2004. — 201 с.

 5. Гаевский А.Ю. Самоучитель работы на персональном компьютере: Windows 9. х / МЕ Windows 2000 / ХР Internet. — 2-е изд., перераб. и доп.. — К.: А.С.К., 2003. — 479 с.

 6. Глушаков С. В. и др. Текстовый процессор Microsoft Word XP— Х.: Фолио, 2003. — 95 с.

 7. Цветков В.Я. Геоинформационные системы и технологии. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 228 с.

 8. Кошкаров А.В., Тикунов В.С.. Геоинформатика. "Картгеоцентр". М-1993.

 9. Геоинформатика. Толковый словарь основных терминов / Ю.Б. Баранов, А.М. Берлянт, Е.Г. Капралов и др. - М.: ГИС Ассоциация, 1999. - 204 с.