Програма для студентів спеціальностей: "соціологія", Укладач доцент Набруско Ірина Юріївна Затверджено - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Програма для студентів спеціальностей: «геологія»-,"геохімія"- 0707... 1 301.78kb.
Програма для студентів спеціальності «Статистика» Затверджено 1 202.54kb.
Програма для студентів спеціальності «Механіка.» Затверджено 1 188.33kb.
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни... 2 536.97kb.
Ігнатович Світлана Юріївна, кандидат фіз мат наук, доцент, доцент... 1 112.53kb.
Програма для студентів спеціальності 040103 «Геологія» (спеціалізація... 1 281.24kb.
Ігнатович Світлана Юріївна, кандидат фіз мат наук, доцент, доцент... 1 102.67kb.
Ігнатович Світлана Юріївна, кандидат фіз мат наук, доцент, доцент... 1 118.19kb.
Програма для студентів спеціальності 03010101 "соціологія" Затверджено 1 78.94kb.
Програма для студентів 4 курсу геологічного факультету за спеціалізацією... 1 185.31kb.
Робоча програма навчальної дисципліни «Соціологія» 1 13.9kb.
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України... 1 73.56kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Програма для студентів спеціальностей: "соціологія", Укладач доцент Набруско Ірина - сторінка №1/1
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНИХ СТРУКТУР ТА СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН

СОЦІОЛОГІЯ РЕКЛАМИ І СПОЖИВАННЯ

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів спеціальностей: “соціологія”,
Укладач доцент Набруско Ірина Юріївна

Затверджено

на засіданні кафедриПротокол № ___

від„___”___________20__р.

Зав. кафедри

__________ Куценко О.Д.Декан факультету

____________ Горбачик А.П.

КИЇВ – 2011

Робоча навчальна програма з дисципліни


«СОЦІОЛОГІЯ РЕКЛАМИ І СПОЖИВАННЯ»

Укладач кандидат філософських наук, доцент Набруско Ірина ЮріївнаЛектор : кандидат філософських наук, доцент Набруско І.Ю.

Викладач: кандидат філософських наук, доцент Набруско І.Ю.

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 20__р.

Соболєвська М.В.

Підпис голови НМК факультету/ інституту

ВСТУП

Дисципліна "Соціологія реклами і споживання" є дисципліною з спеціальності " соціологія", для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», що читається на У курсі в IІ семестрі в обсязі 90 годин (2,5 кредита), в тому числі 24 годин аудиторних занять з них 24 годин лекцій, 24 години семінарських занять і 30 годин самостійної роботи . Закінчується курс заліком .

Причиною виділення соціології реклами і споживання у окремий напрям соціологічного знання є те значення, яке набувають ці феномени . Реалії сучасної дійсності викликали необхідність відгалуження і оформлення в окремі соціальні інституції споживання і реклами як засоби об’єктивізації способу життя людини індустріального суспільства. При цьому йдеться не просто про агреговану сукупність соціальних взаємодій та відносин конкретних осіб, а про достатньо автономну самодостатню систему з вбудованим механізмом саморегуляції.

Одна з особливостей сьогоднішнього етапу цивілізаційного розвитку полягає в тому, що реклама виступає одним з засобів підтримання суспільного механізму, який сприяє зростанню продуктивності праці, підвищення життєвого рівня людей, якісних змін у роботі ЗМІ, формуванню культури споживання та підтримання ціннісно-нормативної бази суспільства. Споживання пов’язане з присвоєнням споживчих цінностей, які забезпечують фізіологічне і соціальне відтворення людей у відповідності з рівнем і стандартами їх життя поступово стає однією з найважливіших практик .

Соціологія реклами та споживання –соціологічна дисципліна, яка вивчає взаємозв’язок і взаємодію між рекламою і соціальною життєдіяльністю людей з точки зору соціальних інституцій, соціальних організацій, соціальних відносин і групової поведінки; а також процес споживання, що з допомогою рекламного впливу перетворюється на постійний і суб’єктивно важливий, такий, що природнім шляхом забезпечує процес виробництва і стимулює індивідуальну соціальну активність, яка передбачає певну соціальну позицію, пов’язану не лише з рівнем прибутку, але й з вибором санкціонованого суспільством способу життя.

Мета курсу полягає в тому , щоб проаналізувати інституції реклами і споживання як одні з основних засобів об’єктивізації способу життя людини індустріального суспільства і каналів трансляції норм і цінностей.

Вимоги до знань та вмінь.

Студент повинен знати:

• об'єктно - предметну сферу соціології реклами і споживання;

• теоретичні основи та специфіку механізму функціонування реклами та споживання як сучасних соціальних інституцій;

• базові поняття та категорії соціології реклами і споживання;

• методологічні принципи соціології реклами і споживання, їх взаємозв'язок з методами соціологічних досліджень;

• основні параметри дослідження реклами і споживання як складових системи соціальної взаємодії;

• соціокультурні особливості реклами та споживання як домінуючих чинників впливу на масову свідомість і конструювання соціальної реальності через формування соціально схвалених стилів життя ;

• тенденції розвитку та трансформації реклами і споживання в сучасних умовах.Студент повинен вміти:

• правильно і науково обґрунтовано застосовувати отримані теоретичні знання, власну ерудицію для системного аналізу поточної рекламної комунікації та образу споживання як трансформації потреб у зовнішню поведінку у повсякденному житті , для аналізу конкретних змін у суспільстві;

• грамотно опрацьовувати матеріали з тематичних джерел, формувати свій власний науковий і творчий потенціал;

• самостійно робити висновки з отриманої інформації використовуючи їх при написанні рефератів, творчих та курсових робіт;

• застосовувати отримані знання у процесі написання наукових робіт, під час соціологічної практики, у подальшій професійній діяльності.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна "Соціологія реклами і споживання " є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня " магістр".

Система контролю знань та умови складання заліку. Навчальна дисципліна "Соціологія економічних відносин " оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 2 модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 - бальною шкалою.Оцінювання за формами контролю:

• ессе;


• творча робота;

• презентація

• модульна контрольна робота;

Поточний: Модуль №1 (6 тем)

• творча робота – 7 балів ; (максимально студент може отримати - 14 балів)

• презентація - 10 балів; ( максимально студент може отримати -10 балів);

• експрес-опитування – 2 бали ( максимально студент може отримати -6 балів);

• модульна контрольна робота -10 балів;

Поточний: Модуль №2 (6 тем)

• творча робота – 5 балів ; (максимально студент може отримати - 10 балів)

• експрес-опитування – 2 бали ( максимально студент може отримати -6 балів);

• написання ессе - 7 балів; ( максимально студент може отримати - 14 балів)

• модульна контрольна робота -10 балів;

За результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як середньозважене оцінок за модулі та оцінки на заліку за такою формулою:

За результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як середньозважене оцінок за модулі та оцінки на заліку за такою формулою:
Змістовний модуль 1 (ЗМ,)

Змістовний модуль 2 (ЗМ,)

Залік

Вагові коефіцієнти

(%)

40% к,=0,4

40% к,=0,4

20% кз=0,2

Максимальна оцінка в балах

100

100

100

Оцінка (бали)

40

40

20

Розрахунок підсумкової оцінки (зваженої): ПО= ЗМіЧ 7+ КПМ Ч кз.

При простому розрахунку отримаємо:


Змістовний модуль 1 (ЗМ,)

Змістовний модуль 2 (ЗМ,)

Залік

Максимальна оцінка в балах

40

40

20

Оцінка (бали)

80

20

При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1-34 - "незараховано" з обов'язковим повторним вивченням

дисципліни; 35-59 - "незараховано" з можливістю повторного складання; 60-100 - "зараховано".

Шкала відповідності:

За 100 — бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою90– 100Зараховано

85-89

75-84

65-74

60-64


35-59


Не зараховано


1-34

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав за змістовний модуль менше ніж 40 балів, то студент не допускається до заліку і вважається таким, що не виконав всі види робіт, які передбачаються навчальною програмою з дисципліни " Соціологія реклами і споживання".

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Соціологія реклами та споживання

Назва теми

Кількість навчальних годин


Лекції

Семінари

Самостійна. Робота


Інші форми контролю

Змістовний модуль 1.

Соціологія реклами як галузь соціологічного знання. Соціальні умови появи реклами як масового явища


2

2Масова свідомість як об’єкт

реклами: соціологічний аспект. Громадська думка і реклама
2

2
Реклама як реалізація ціннісних орієнтацій суспільства


2

2


10

(підготовка презентації)


Комерційна реклама як сучасна міфологія

2

2


3

(творча робота)


Реклама в політичній коммунікації


2

2
Місце і роль соціальної реклами в інформаційному полі.

2

2

3

(творча робота)


Змістовний модуль 2.

Гендерний аспект реклами

2

2


Семантичний аспект реклами.

2

2

4

(написання ессе)

Споживання і реклама як об’єкт соціологічного аналізу

2

2

Соціальні інституції як регулятори споживання.

2

2

3

(творча робота)
Споживання як соціальна позиція.

2

2

3

(творча робота)
Споживання як спосіб життя.

2

2

4

(написання ессе)
УСЬОГО:

24

24

42

Загальний обсяг – 90 год.

Лекцій – 24 год.

Семінарів – 24 год.


Самостійна робота – 30 год.