Програма для студентів спеціальності 030301 журналістика Затверджено - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Програма для студентів спеціальності 030301 „Журналістика Затверджено 1 273.78kb.
Програма для студентів спеціальності 030301 „Журналістика Затверджено 3 434.78kb.
Програма для студентів спеціальності 030301-журналістика Затверджено 1 226.22kb.
Програма для студентів спеціальності 030301 журналістика Затверджено 1 204.52kb.
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки... 2 460.95kb.
Робоча програма навчальної дисципліни громадянське суспільство І... 1 238.16kb.
Програма навчальної дисципліни теорія І методика журналістської творчості 2 548.9kb.
Робоча програма навчальної дисципліни художньо-публіцистичне тб напряму... 2 396.35kb.
Курс лекцій з дисципліни «країнознавство» для студентів спеціальності... 16 1723.74kb.
Програма для студентів спеціальності 030. 302 журналістика Затверджено 1 199.76kb.
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів зі... 1 186.51kb.
Київський національний університет імені тараса шевченка інститут... 3 562.19kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Програма для студентів спеціальності 030301 журналістика Затверджено - сторінка №1/1
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут журналістики
Кафедра соціальних комунікацій
Укладач: д.ф.н., проф. Бойко А.А.


Методи і прийоми журналістської праці

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів спеціальності 6.030301 - журналістика

Затверджено

на засіданні кафедриПротокол № ___

від „200__р.

Зав. кафедри

____________ Різун В.В.

Директор інституту__________ Різун В.В.

КИЇВ – 2008

Робоча навчальна програма з дисципліни «Методи і прийоми журналістської праці»


Лектор: : д.ф.н., проф. Бойко А.А.
Викладач: д.ф.н., проф. Бойко А.А.


Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 2008р.
___________________________

Вступ
Дисципліна «Методи і прийоми журналістської праці» є базовим нормативним курсом для спеціальності 6.030301 «Журналістика», що читається в 5 семестрі в обсязі 2 кредитів загальним обсягом 74 години, у тому числі лекцій – 14 годин, семінарських занять (практичних, лабораторних) – 30 годин, самостійної роботи – 30 години. Підсумком вивчення курсу є іспит.

Мета і завдання навчальної дисципліни

Метою курсу «Методи і прийоми журналістської праці» є формування знань про особливості журналістської праці, про методологічні основи складання тексту, прийоми ефективності журналістської. Прийоми та методи журналістської праці розглядаються з суспільно-філософських позицій та в аспекті практичної діяльності. Професійна підготовка журналіста передбачає використання різних методів і прийомів, що і є об’єктом навчання. Протягом навчання студент повинен оволодіти теоретичними знаннями щодо методів і прийомів журналістської діяльності і практичними навичками написання журналістських текстів згідно з сучасними вимогами до цих видів роботи і специфікою журналістської праці.

Завданнями курсу є навчити студентів користуватися різними методами передачі інформації та впливу на аудиторію. Це, у свою чергу, передбачає засвоєння принципів методологічної культури журналістики, вміння створювати текст, організовувати і планувати підготовку до його створення, а також ознайомлення з методами аналізу інформації, фактів тощо. Навчальна дисципліна також включає вивчення правил і принципів написання журналістських матеріалів різного ступеню складності. Навчальний курс передбачає ознайомлення із загальними відомостями про традиційні і нетрадиційні методи і прийоми журналістської праці; придбання необхідних знань для презентації своєї роботи.

Предмет навчальної дисципліни є система понять, прийомів і методів, які представляють журналістську творчість як професійну діяльність з складною структурою, що визначає різноманіття професійних обов'язків журналіста.

Вивчення матеріалу йде на двох рівнях – теоретичному і практичному. Це дозволяє сформувати у студентів стійкі професійні уявлення і практичні уміння поступово перехідні в навички.Вимоги до знань та вмінь

Студенти повинні знати:

  • методи журналістської діяльності;

  • прийоми збору і передання інформації;

  • загальні прийоми впливу на аудиторію ЗМІ;

  • етичні норми та професійні стандарти роботи журналіста

Студенти повинні вміти:

  • кваліфікувати методи журналістської творчості і вміти їх застосовувати на практиці;

  • встановлювати відповідність прийомів журналістської творчості аудиторії ЗМІ;

  • визначати особливості впливу на цільову аудиторію;

  • організовувати і планувати підготовку для виготовлення журналістського продукту,

  • писати тексти для різних ЗМІ, знати основи роботи у прес-центрах.
  • дотримуватися професійних стандартів.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра з спеціальності «Журналістика».

Для засвоєння вказаного курсу студенти мають засвоїти навчальні дисципліни «Теорія масової комунікації», «Теорія журналістики», «Журналістська майстерність», навчальні курси, в яких вивчається українська мова, світова та українська література. Ці дисципліни створюють систему ґрунтовних знань про специфіку діяльності ЗМІ, принципи та функції журналістики, типи, види і особливості масово інформаційної діяльності. Ці знання дозволяють студентам опанувати різні аспекти діяльності журналіста. Курс відноситься до фахових дисциплін.Система контролю знань та умови складання іспиту. Навчальна дисципліна «Методи і прийоми журналістської праці» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 2 модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 - бальною шкалою.Форми поточного контролю:

Система поточного, модульного та підсумкового контролю з навчальної дисципліни.

Навчальна дисципліна «Методи і прийоми журналістської праці» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з двох змістових модулів.

Результати навчальної діяльності оцінюються за 100-бальною шкалою, яка розраховується як середньозважене оцінок за кожен з двох змістових модулів. Таким чином, студент при вивченні основ наукових досліджень за кожен з двох модулів має отримати максимум 100 балів, які потім перераховуються відповідно до ваги кожного модуля у семестрі. Ваговий коефіцієнт першого змістового модуля становить 0,30, другого 0,30, тобто в кінцевому результаті за змістові модулі студент може отримати максимум 30 балів і 40 балів за іспит. Розрахунок проводиться за схемою:

Змістовий модуль1

Змістовий модуль2

Іспит

Разом (підсумкова оцінка)

Вагові коефіцієнти (%)

30%

k=0,30


30%

k=0,30


40%

k=0,4


100%


Максимальна оцінка в балах

100

100

100

100

Оцінка (бали)

20

30

40

100


Форми проведення поточного та підсумкового контролю

Для отримання найвищого балу за два змістові модулі (60 балів) студент протягом семестру повинен 4 рази дати ґрунтовну відповідь (5 бали) на теоретичні питання, 5 разів доповнити відповідь іншого студента (2 бали), виконати 8 творчих завдань –один на 5 балів кожне, а також підсумкову модульну роботу (10 балів).

Мінімальна кількість балів, з якими студент допускається до іспиту, - 40. Щоб отримати таку кількість балів, студент повинен 2 рази відповісти на практичних заняттях, при цьому кожного разу отримати найвищу оцінку – 2 бали, що в сумі становитиме 4 бали, 1 раз доповнити відповідь (1 бал), виконати 6 завдань: усна відповідь – 2 бали; доповнення – 1 бал; підготовка інформації для різних ЗМІ – 3 балів; написання статті для друкованих ЗМІ – 5 балів; підготовка і написання інтерв’ю – 5 балів;написання нарису – 5 балів; написання тексту для телесюжету – 5 балів; написання тексту для радіо – 5 балів; модульна контрольна робота - 4 бали.
Зазначена кількість балів – 40 становитиме 40% від загальної оцінки за весь семестр та іспит.
.
Поточний контроль


 • Виступ на практичному занятті – 5 балів

 • доповнення – 2 бали;

підготовка інформації для різних ЗМІ – 3 бали; написання статті для друкованих ЗМІ – 5 балів;

підготовка і написання інтерв’ю – 5 балів;

написання нарису – 5 балів;

написання тексту для телесюжету – 5 балів;

написання тексту для радіо – 5 балів;

модульна контрольна робота - 3 балів


Модульний контроль: 2 модульні контрольні роботи (по 1 роботі в кінці кожного модулю).

Оцінка формується за принципом накопичення балів. Вагові коефіцієнти модулів та підсумкового контролю подані в таблиці:Змістовий модуль 1 ( ЗМ1 )

Змістовий модуль 2 ( ЗМ2 )

Іспит

Разом
(підсумкова оцінка)


Вагові коефіцієнти (%)

30%

30%

40%

100%

Максимальна оцінка в балах

30

30

40

100


Вид роботи

Мінімальна оцінка

Максимальна оцінка

 

бал

кількість

сума

бал

кількість

сума

Підготовка тексту

3

4

18

3

6

18

Доповнення

2

2

4

2

4

8

Виступ на практичному занятті

5

1

5

5

2

10

Комплексна самостійна робота

6

1

6

10

1

10

Модульна контрольна робота

4

2

8

7

2

14

Загальна сума балів3060

Підсумковий контроль здійснюється у формі екзамену. Студент, що набрав менше ніж 30 балів за всіма формами поточного контролю до екзамену не допускається.


При цьому, кількість балів відповідає оцінці:
1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60-64 – «задовільно» («достатньо») ;

65-74 – «задовільно»;

75 - 84 – «добре»;

85 - 89 – «добре» («дуже добре»);

90 - 100 – «відмінно».

Шкала відповідності


За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

5

відмінно

зараховано

85 – 89

4

добре

75 – 84

65 – 74

3

задовільно

60 – 64

35 – 59

2

незадовільно

не зараховано

1 – 34

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


лекції

Назва лекції

Кількість годин

лекції

семінари/ лаборат., практичні

самост. робота

Інші форми контр.

Змістовий модуль 1. ЖУРНАЛІСТСЬКА ТВОРЧІСТЬ ЯК ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ


1

Поняття про журналістську творчість


2

2

2
2

Професійні обов’язки журналіста

2

4

4
3

Організаційна робота журналіста

2

4

4
4

Журналістський твір як тип тексту

2

4

4
5

Композиційні особливості журналістського твору

2

4

4
Модульний контроль (тест, контрольна робота, колоквіум)
2Змістовий модуль 2. СКЛАДОВІ і МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ЖУРНАЛІСТСЬКОГО ТВОРУ


6

Редакторський аналіз журналістського твору

2

2

6
7

Спосіб журналістської діяльності

2

4

4
8

Технічні засоби в процесі журналістської творчості

2

2

2Модульна контрольна робота
2


ВСЬОГО

16

30

30Загальний обсяг 76 год., в тому числі:

Лекцій16 год.

Семінари/лабораторні, практичні –30 год.

Самостійна робота - 30 год.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Модуль 1

ЖУРНАЛІСТСЬКА ТВОРЧІСТЬ ЯК ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Лекція 1. Поняття про журналістську творчість – 2 год.
Механізми творчості. Критерії творчості. Поєднання репродуктивних і творчих елементів в діяльності людини. Творчість як вища форма праці.

Зародження і розвиток спеціалізованих видів творчості. Журналістика як спеціалізована область творчої діяльності. Аматорство і професіоналізм в журналістиці. Три ступені в розвитку професіонала: навчання, вправність, майстерність.


Семінар 1. Журналістська творчість як вища форма праці – 2 год.

1.Критерії творчості

2. Аматорство і професіоналізм в журналістиці.

3. Три ступені в розвитку професіонала


Семінар 2. Журналістська творчість як вища форма праці – 2 год.

   1. Механізми творчості.

   2. Розвиток професійної майстерності


Самостійна робота 4 год.

Визначити з практики ЗМІ приклади аматорської і професійної роботи журналіста.

Література [2, 5, 8]

Тема 2.Професійні обов’язки журналіста – 2 год.


Чинники, що формують систему професійних обов'язків журналіста.

Масові інформаційні потоки суспільства як умова його оптимального функціонування. Типи інформаційних продуктів, складових масові інформаційні потоки. Галузі творчої діяльності, що створюють ці інформаційні продукти. Журналістський твір в структурі масових інформаційних потоків. Склад професійних обов'язків журналіста.


Семінар 3. Склад професійних обов'язків журналіста – 2 год.

1.Роль і місце журналіста в інформаційному процесі.

2.Типи інформаційних продуктів

3.Типи і види журналістської праці.


Семінар 4. Склад професійних обов'язків журналіста – 2 год.

 1. Обов’язки кореспондента у ЗМІ.

 2. Обов’язки журналіста-аналітика.

 3. Обов’язки заступника редактора.


Самостійна робота – 4 год.

Ознайомитися з роботою редакційного колективу різних ЗМІ -

газети, журналу, радіостанції, телеканалу, а також з роботою працівників прес-центру.

Література [2, 5, 8]


Тема 3. Організаційна робота журналіста – 2 год

Планування масових інформаційних потоків як творчий процес. Форми участі журналіста у цьому процесі. Організаторська робота журналіста: залучення до співпраці із засобами масової інформації представників різних секторів громадськості і різних областей творчої діяльності; забезпечення вираження в ЗМІ думок широких шарів аудиторії з актуальних проблем дійсності; участь в масових заходах, в підтримці і зміцненні зворотного зв'язку з аудиторією (зокрема через редакційну пошту). Редакторська робота журналіста. Оцінка ступеня готовності наданого матеріалу, його редагування, узгодження правки з автором (авторським колективом). Безпосередня участь журналіста в конструюванні і випуску масових інформаційних потоків. Підбір матеріалів для ретрансляції: офіційних повідомлень, текстів інформаційних агентств і служб по вивченню громадської думки, публікацій інших ЗМІ. Підготовка заявок на публікації і пропозицій по верстці, виступи при обговоренні поточних номерів і програм, чергування по випуску. Залежність кола обов'язків журналіста від каналу трансляції масових інформаційних потоків. Авторська робота журналіста: створення власних творів.


Семінар 6. Форми участі журналіста у масовоінформаційному процесі - 2 год.

1.Організаторська робота журналіста;

2. Участь в масових заходах.
Семінар 6. Форми участі журналіста у масовоінформаційному процесі - 2 год.

1. Редакторська робота журналіста.

2. Авторська робота журналіста
Самостійна робота – 4 год.

Ознайомитися з роботою редакційного колективу прес-центру і взяти участь у верстці газети, у плануванні теле- або радіопередачі.

Література [2, 5, 10]

Тема 4. Журналістський твір як тип тексту – 2 год.


Ідейно-тематичні особливості журналістського твору. Поняття теми журналістського твору. Реальна конкретна ситуація і масштабна суспільна проблема як компоненти теми. Поняття «факт», «ситуація», «проблема». Різновиди ситуацій, віддзеркалених у ЗМІ. Різновиди проблем, що входять в структуру теми журналістського твору. Типи зв'язку реальних конкретних ситуацій і масштабних проблем, проблемні журналістські матеріали. Загальне і особливе в тематичному рішенні матеріалів для періодичного друку, радіо і телебачення. Поняття ідеї журналістського твору.

Семінар 7. Ідейно-тематичні особливості журналістського твору – 2 год.
 1. Тематика журналістського твору.

 2. Поняття ідеї журналістського твору

Семінар 8. Ідейно-тематичні особливості журналістського твору – 2 год.

1.Поняття «факт», «ситуація», «проблема».

2. Концепція журналістського твору.


Самостійна робота – 4 год.


 1. Проаналізувати випуск будь-якого періодичного друкованого видання з позицій тематичного наповнення.

 2. Написати текст для періодичного друкованого видання для різних аудиторних груп (3 тексти по 1000 знаків).

Література [2, 6, 8]
Тема 5. Композиційні особливості журналістського твору – 2 год.
Структурно-композиційні особливості журналістського твору. Поняття елементарних виразних засобів журналістики – матеріалу для втілення теми і ідеї журналістського твору, для виразу журналістської інформації. Образний ряд елементарних виразних засобів. Поняття про засоби організації журналістського твору. Композиція і монтаж як засоби організації, їх функціональні відмінності. Журналістський образ як засіб організації тексту. Природа журналістського образу, його функції і механізм формування в матеріалах для преси, радіо і телебачення. Роль заготовочного комплексу.
Семінар 9. Структурно-композиційні особливості журналістського твору – 2год.

 1. Засоби організації журналістського твору.

 2. Композиція і монтаж як засоби організації.

Семінар 10. Структурно-композиційні особливості журналістського твору

1.Журналістський образ.

2. Журналістський образ як засіб організації тексту.

Самостійна робота –4 год.

1.Проаналізувати тексти з будь-якого періодичного друкованого видання, визначити композицію твору.

2. Підготувати текст для ЗМІ (за вибором студента).
Література [2, 6, 7, 8, 12, 18]
Модульна контрольна робота 1.

Варіант 1.

1. Дати визначення поняттям «факт», «ситуація», «проблема».

2. Знайти в запропонованому тексті журналістський образ.

3.Проаналізувати запропонований текст.
Варіант 2.


 1. Визначити композицію журналістського твору.

2.Знайти в запропонованому тексті журналістську ідею.

3.Проаналізувати запропонований текст.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ЖУРНАЛІСТСЬКОГО ТВОРУ


Тема 6. Редакторський аналіз журналістського твору – 2 год.
Професійний аналіз журналістського твору. Місце професійного аналізу тексту в структурі діяльності журналіста. Методика аналізу. Шляхи

виявлення основних характеристик твору (його теми, ідеї, структурно-композиційних особливостей). Оцінка якості ідейно-тематичного і структурно-композиційного рішень матеріалу відповідно до певних критеріїв. Критерії оцінки журналістського твору: новизна, достовірність її відтворення і обґрунтованість інтерпретації; масштаб і значущість проблеми, під кутом зору якої розглядається реальна конкретна ситуація; оперативність матеріалу; конструктивність і переконливість ідеї; чіткість і вмотивованість

монтажно-композиційного рішення твору; смислова точність, яскравість, журналістського образу; логічна і лексико-стилістична письменність матеріалу.
Семінар 10. Основні елементи способу творчої діяльності журналіста – 2 год.


 1. Методика аналізу журналістського твору.

 2. Критерії оцінки журналістського твору.

Семінар 11. Основні елементи способу творчої діяльності журналіста – 2 год.

1.Оцінка якості журналістського твору.

2.Новизна, достовірність її відтворення і обґрунтованість інтерпретації;

3.Масштаб і значущість проблеми;

Семінар 12. Основні елементи способу творчої діяльності журналіста – 2 год.

1. Конструктивність і переконливість ідеї;

2. Чіткість і вмотивованість статті.Самостійна робота – 6 год.

Зробити редакційний аналіз журналістського твору ( на матеріалі друкованих ЗМІ).

Література [2, 6, 7, 8, 12, 18].
Тема 7. Спосіб журналістської діяльності2 год.
Загальне поняття про спосіб журналістської творчості. Існуючі наукові традиції у вживанні понять «Метод діяльності» і «Спосіб діяльності». Спосіб діяльності як сукупність її особливостей. Структура способу діяльності. Відмінність способу творчої діяльності від способу репродуктивної діяльності. Спосіб творчої діяльності журналіста – носій її специфіки.

Механізм «перетворення» фактів дійсності у факти тексту. Функції факту в тексті. Види фактів. Професійні вимоги до фактологічного ряду журналістських творів у пресі, на радіо і телебаченні. Умови для успішного засвоєння способу творчій діяльності журналіста.


Семінар 13. Основні елементи способу творчій діяльності журналіста – 2 год.

 1. Структура способу діяльності.

 2. Функції та види фактів.

 3. Механізм «перетворення» фактів дійсності у факти тексту.

Семінар 14. Основні елементи способу творчій діяльності журналіста – 2 год.

1.Види фактів.

2.Професійні вимоги до фактологічного ряду


Самостійна робота – 4 год.

Визначити роль і місце факту у журналістському творі ( на матеріалі друкованих ЗМІ. Не менше 5 творів).


Література [2, 5, 9, 15, 18].
Тема 10. Технічні засоби в процесі журналістської творчості – 2 год
Навички роботи з технікою – важлива умова оптимізації творчого процесу. Використання техніки на стадії пізнавальної діяльності журналіста. Традиційна журналістська оргтехніка, вживана для фіксації відомостей і зберігання інформації. Можливості, які відкривають перед журналістами нові технічні засоби: електронні блокноти, цифрові диктофони, цифрові камери тощо. Використання техніки на стадії створення тексту. Поєднання традиційних і нових технічних засобів, вживаних в процесі рішення задач, пов'язаних з переробкою інформації.
Семінар 15. (Лабораторна робота) Використання техніки у журналістській праці – 2 год.

1. Робота з традиційною журналістською оргтехнікою.

2.Використання техніки на стадії створення тексту.
Самостійна робота –2 год.

Створити журналістський твір для певного ЗМІ із застосуванням всієї необхідної техніки.

Література [15, 18, 19, 20].

Модульна контрольна робота 2.

Варіант 1. 1. Визначити методики аналізу журналістського твору.

 2. Назвати функції факту у тексті.

 3. Підготувати новинну публікацію (1000 знаків).

Варіант 2. 1. Визначити новизну і достовірність публікації.

 2. Визначити функції заготовочного комплексу.

 3. Підготувати новинну публікацію (1000 знаків).

Питання до іспиту:


 1. Механізми творчості.

 2. Критерії творчості. Зародження і розвиток спеціалізованих видів творчості.

 3. Журналістика як спеціалізована область творчої діяльності: аматорство і професіоналізм в журналістиці.

4.Професійні обов’язки журналіста.

5.Типи інформаційних продуктів, складових масові інформаційні потоки.

6. Журналістський твір в структурі масових інформаційних потоків.

7.Склад професійних обов'язків журналіста.

8.Планування масових інформаційних потоків як творчий процес.

9. Організаторська робота журналіста.

10. Редакторська робота журналіста.

11. Журналістський твір як тип тексту

12.Тема журналістського твору.

13.Поняття «факт», «ситуація», «проблема».

14.Поняття ідеї журналістського твору.

15.Композиційні особливості журналістського твору.

16.Функції факту в тексті. Види фактів.

17. Композиція і монтаж як засоби організації, їх функціональні відмінності.

18. Журналістський образ як засіб організації тексту.

19. Природа журналістського образу, його функції і механізм формування в матеріалах для преси, радіо і телебачення.

20. Редакторський аналіз журналістського твору

21. Методика аналізу журналістського твору .

22.Критерії оцінки журналістського твору.

23. Спосіб журналістської діяльності.

24. Складові творчого журналістського акту.

25. Типи джерел інформації.

26.Механізми формування прийомів журналістської творчості.

27.Методи і прийоми журналістської творчості.

28.Методи збору даних, вживаних в конкретних соціологічних дослідженнях.

29. Технічні засоби в процесі журналістської творчості.30.Правові і професійно-етичні орієнтири діяльності журналіста

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна

 1. Засоби масової інформації: професійні стандарти, етика та законодавчі норми: наук.видання / Укл.: Петрів Т., Сафаров  А., Сюмар В., Чекмишев О., – К.: Ніч лава, 2006. – 100 с.

 2. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості. Підручник. – Львів: ПАІС, 2008. – 270 с.

 3. Капрон Рене Дж. Настанови журналістам Ассошіейтед прес. – К.: Видавничій дім: «Києво-Могилянська Академія», 2005.

 4. Мельник Г.С., Тепляшина А.Н. Основы творческой деятельности журналиста. – СПб.: Питер, 2006. – 270 с.

 5. Українське законодавство: засоби масової інформації / Підготовлено Програмою правового захисту та освіти ЗМІ IREX У-Медіа. – К., 2004. – 368 с.

Додаткова

 1. Винтерхофф-Шпурк Петер . Медиапсихология. Основные принципы. – Харьков, 2007.

 2. Здоровега В.Й. Теорія і методика журналістської творчості: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Львів: ПАІС, 2004. – 268 с

 3. Кібл Р. Журналістська етика. - К.: Інститут журналістики, 2007. – 188 с.

 4. Коппервуд Р., Нельсон Р. П. Как преподносить новости. – М.: Національній інститут преси, 1998. – 125 с.

 5. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Підручник. – К., 1995. – 304 с.

 6. Основы творческой деятельности журналиста. – СПб.:Наука, 2000.

 7. Петрова Н., Якубенко В. Медіа право. – К.: Інститут журналістики, 2007. – 275 с.

 8. Потятиник Б. Ключі до мас-медіа. – Львів: ПАІС, 2002 . – 235 с.

 9. Пронин Е.И. Текстовые факторы эффективности журналистского воздействия. – М.: Изд-во МГУ, 1981. – 158 с.

 10. Путівник ретельного журналіста. - К.: Інститут журналістики, 2007. –175 с.

 11. Різун В.В. Маси: Тексти лекцій. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2003. – 118 с.

 12. Самарцев О. Р. Творческая деятельность журналиста. – М.: Академический проект, 2007. – 528 с.

 13. Чекмишев О.В. Основи професіональної комунікації. Теорія і практика новинної журналістики: Підручник-практикум. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2004. – 98 19.Халер М. Пошук і збір інформації. – К.: Академія української преси. – 2006. – 307 с.

20. Уллмен Дж. Журналистское расследование: современные методы и техника. – М.: Национальный институт прессы,1998. – 222 с.

21. Універсальний журналіст. – К.: Інститут журналістики, 2007. –150с.