Програма для студентів спеціальності 060101 " Правознавство " Київ 2009 - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Київ-2009 5 1671.65kb.
Програма для слухачів за спеціальностю 060101 -"Правознавство" Укладач: д. 1 237.29kb.
Робоча програма дисципліни " соціологія " для спеціальності: 060101... 4 503.28kb.
Програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" (5-й... 1 390.04kb.
Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки до вступного... 1 335.32kb.
Дипломної освіти програма курсу "Теорія держави та права " для студентів... 1 323.59kb.
Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять... 5 618.75kb.
Програма навчальної практики для студентів юридичного факультету... 1 315.45kb.
Робоча програма з навчальної дисципліни 7 869.45kb.
Програма з навчальної дисципліни судова фотографія, звуко- І відеозапис... 1 133.36kb.
Програма для підготовки слухачів за спеціальністю 060101 «Правознавство» 3 497.19kb.
Напередодні війни українські землі входили до складу таких імперій 1 24.87kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Програма для студентів спеціальності 060101 " Правознавство " Київ 2009 - сторінка №1/1
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут післядипломної освіти


Укладач: д. і. н., проф. В. І. Сергійчук

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів спеціальності 7.060101 “ Правознавство “

Київ – 2009

Робоча навчальна програма з дисципліни "Історія України “ (укладач д. і. н., проф. В. І. Сергійчук) для студентів за спеціальністю: 7.060101 "Правознавство “, рекомендовано на засіданні навчально - методичної комісії Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Протокол № від 2009р.

Вступ
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ – є складовою частиною навчальної програми в Інституті післядипломної освіти і входить до системи базової підготовки спеціалістів в українських спеціалізованих вищих закладах освіти. Викладається в 1 семестрі в обсязі 12 годин, з них лекцій – 14 годин, самостійна робота – 36 годин та форма підсумкового контролю – залік.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Історія України має своїм завданням формувати всебічно розвинену та соціально активну особу, вона покликана забезпечити глибокі знання історичного шляху українського народу, розвитку його національних цінностей; вміння визначити вклад національних цінностей у загальнолюдські; переконливо засвоїти ідеали гуманізму та демократії; формувати історичну свідомість як основу всієї суспільної свідомості; привити самостійні, творчі, пізнавальні навики підходу до історичного минулого та реального сьогодення.

Виходячи з цієї мети, головні завдання курсу полягають у тому, щоб слухачі Інституту післядипломної освіти виробили навики системно аналізувати основні етапи розвитку минулого українського народу, могли сформувати комплексне бачення місця і ролі України в системі міжнародних відносин. Крім того, слухат має ознайомитися з методологічними підходами щодо засвоєння політичних, економічних, соціальних і культурних проблем історії українських земель як у вітчизняній, так і в зарубіжній історіографії, виробити навики самостійної роботи з джерелами та літературою та їх критичного аналізу.

Предмет навчальної дисципліни

Предмет «Історія України» включає процеси, явища, історичні факти, закономірності і особливості історичного розвитку населення на теренах України в період від давніх часів до наших днів.


Вимоги до знань та вмінь слухачів

Слухачі в процесі вивчення курсу повинні:  • оволодіти сучасними методами історичного пізнання, історичним термінологічно-понятійним апаратом;

  • зрозуміти сутність, природу та генезис історичних явищ, вміти здійснювати їх аналіз та узагальнення, з’ясувати причинно-наслідкові зв’язки історичних подій і процесів;

  • виважено оцінювати роль суб’єктивних і об’єктивних чинників в історичному процесі, подіях і явищах вітчизняної історії;

  • знати основні праці вітчизняних і зарубіжних істориків, присвячених актуальним проблемам історії України;

  • на основі методів наукового пошуку опанувати новітні історичні концепції, оволодіти елементами наукового підходу до вивчення архівних матеріалів з історії України.


Місце в структурно-логічній схемі спеціальності

Нормативна навчальна дисципліна «Історія України» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». Вона є складовою гуманітарного циклу і дає можливість з’ясувати витоки суспільно-історичних процесів від давніх часів до новітньої історії України, їх глибокого аналізу та розуміння; простежити співвідношення загальних закономірностей і особливостей розвитку українських земель протягом усієї минувшини.
Тема 1. Вступ до курсу з історії України. Походження українського народу та перші державні утворення на території України. Київська Русь, Галицько-Волинське князівство – 2 години

План лекції: Історія України як наука і навчальна дисципліна. Предмет і завдання даного курсу. Історія України як складова частина вітчизняної та загальносвітової історії. Наукова періодизація курсу. Джерела і література.

Найдавніші часи на території України. Поява первісної людини на території України. Матеріальна і духовна культура трипільської цивілізації. Кімерійці. Скіфи. Сармати. Античні міста-держави Північного Причорномор’я. Вплив природно-кліматичних умов, матеріального виробництва і міграційних потоків на формування людини на території України. Східнослов’янські племена на території України до середини І тис. н.е. Суспільно-політичне і економічне життя східнослов’янських племен доби перших державних утворень і Київської Русі. Культура Київської Русі.

Українські землі в складі Галицько-Волинського князівства. Його міжнародно-правове визнання як держави українського народу. Причини входження українських земель до складу Польщі та Литви. Загарбання Галичини Польщею, входження Волині та Наддніпрянщини до складу Великого Князівства Литовського. Устрій, господарство, побут українських земель в складі Литви. Кревська унія. Ліквідація удільних князівств. Включення Буковини до складу Молдавії, захоплення Угорщиною Закарпаття. Грюндвальдська битва 1410 р. Люблінська унія 1569 р. Берестейська унія 1596 р.Питання для самостійного опрацювання

1.Схема української історії Михайла Грушевського.

2.Українська еміграційна історична наука.

3. Найдавніші поселення первісної людини на території України.

4. Матеріальна і духовна культура трипільської цивілізації.

5. Культурно-національний рух в українських землях в XVI-XVII ст.

6. Національне й культурно-релігійне життя:

а) роль православної церкви і її братств в розвитку духовного життя українського народу;

б) діяльність культурно-освітніх центрів в Україні: Острозький, Львівський, Київський;

в) внесок української інтелігенції в розвиток освіти й наукових знань: діяльність К. Острозького, А. Курбського, П. Могили, Г. та М. Смотрицьких, П. Беринди та ін.Тема 2. Історія українського козацтва – 2 години.

План лекції: Виникнення українського козацтва. Роль князя Дмитра Вишневецького в заснуванні Запорозької Січі. Політико-соціальний та військовий устрій Запорозької Січі. Боротьба козацтва з іноземними загарбниками. Реєстрове козацтво як форма поширення запорозького устрою на городову Україну. Козацько-селянські повстання наприкінці XVI- в першій половині XVII ст. Перші міжнародні контакти українського козацтва. Українське козацтво на службі іноземних держав.

Причини, характер і рушійні сили національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Розгортання національно-визвольної боротьби в 1648-1649 рр. Зборівська угода. Утворення української гетьманської держави. Внутрішня і зовнішня політика гетьмана Б. Хмельницького. Переяславська рада і Березневі статті 1654 р. та їх наслідки.

Гетьманування Івана Виговського. Гадяцький трактат. Гетьманування Юрія Хмельницького. Переяславський договір і Слободищенський трактат. Чорна Рада 1663 року як розчленування України. Продовження боротьби українського народу проти Польщі і Московії за повне національне визволення. П. Дорошенко. Андрусівський договір. Гетьманування Івана Самойловича. Остаточний розподіл українських земель між Москвою та Польщею. Суспільно-політичне і економічне життя України наприкінці ХУІІ - в першій половині XVIII ст. Спроба І.Мазепи відновити незалежність. Полтавська битва в історії України. Пилип Орлик і його Конституція. Наступ російського царизму на автономні права України. Перша Малоросійська колегія. Гетьманування Д. Апостола, К. Розумовського.

Ліквідація Гетьманщини, Запорозької Січі, козацького самоврядування та адміністративного устрою. Завоювання Росією Приазов’я, Північного Причорномор’я, Криму і Правобережної України.


Питання для самостійного опрацювання


  1. Морські походи запорожців.

  2. Князь Костянтин Острозький як оборонець українського православ’я.

  3. Берестейська унія 1596 року.

  4. Постать Петра Сагайдачного в історії України.

6. Формування органів нової влади й адміністративно-територіального устрою Хмельниччини.

7. Зміни у формах власності та їх вплив на економіку і суспільне життя.

8. Зовнішня політика гетьманської держави Б. Хмельницького.

9. Розвиток українського військового мистецтва в добу Хмельниччини.

10. Постать Івана Сірка в історії України.

11.Роль української православної церкви в становленні релігійного життя в Росії.

12. Внесок українських культурних діячів у розвиток освіти слов’янських народів.

13. Вплив української музики, театру, живопису на розвиток мистецтва Росії.


Тема 3. Національно-визвольні змагання українців у 1917- 1921 роках – 2 години.

План лекції: Соціально-економічний розвиток українських земель на початку ХХ ст. Творення політичних партій на Наддніпрянщині. Наростання національно-визвольного і революційного руху. Український народ у Першій світовій війні.

Вплив українців Петрограда на революційні події 1917 року. Українізація російської армії. Центральна рада в боротьбі за відродження української держави. ІІІ і ІV Універсали. М.Грушевський, В.Винниченко, С.Петлюра. Ставлення більшовиків до української державності. Ультиматум Леніна. Берестейський договір 1918 року.

Гетьманський переворот. Соціально-економічні зміни в Україні. Зміни в політичному житті. Будівництво власної армії. Зовнішня політика. Відродження української духовності. Відновлення Української Народної Республіки. Директорія УНР. Трудовий конгрес України. Боротьба різних політичних сил за владу в Україні: а) війна УНР проти денікінців, армії Радянської Росії, польських збройних сил і антантівських інтервентів; б) радянське будівництво в Україні в 1919-1920 рр.; в) селянські повстання проти більшовицького режиму, Н. Махно, Зелений (Д. Терпило), М.Григор”єв. Єврейські погроми.Питання для самостійного опрацювання

1. Постать Миколи Міхновського в історії України.

2. Український національно-визвольний рух під час Першої російської революції.

3. Утворення Центральної Ради: програма дій, соціальна база, практична діяльність.

4. Жовтневий переворот 1917 року в Петрограді й ставлення до нього різних політичних сил в Україні.

5. Радянська Росія і демократична Україна: проблема взаємовідносин.

6. Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях.

7. Проголошення ЗУНР.

8. Злука ЗУНР і УНР. Акт Соборності.

9. Варшавський договір 1920 року.

10. Другий Зимовий похід 1921 року.


Тема 4. Українські землі в 1921-1939 роках – 2 години.

План лекції: Міжнародне і внутрішнє становище УРСР на початку 20-х років. Причини та наслідки голоду на Україні. Нова економічна політика в промисловості і сільському господарстві України: зміст, хід та наслідки.

Політичне життя в республіці. Входження УРСР до складу СРСР.

Суспільно-політичне і культурне життя українського народу в 20-ті роки.

Політична криза і встановлення КПбУ монополії на владу. Культура і духовне життя в роки НЕПу. Становлення адміністративно-командної державної системи управління. Сталінська індустріалізація України.

Насильницька колективізація сільського господарства. Голодомор 1932-1933 років та його наслідки. Суспільно-політичне життя в республіці. Репресії.

Суперечливий характер культурного будівництва на Україні в 30-роки.

Труднощі й суперечності в розвитку освіти. Згортання українізації.

Деформуючий вплив диктату комуністичної ідеології на розвиток літератури і мистецтва. Антицерковна політика режиму.

Соціально-економічне становище на західноукраїнських землях. Наростання національно-визвольної боротьби. Діяльність Української військової організації (УВО). Організації українських націоналістів (ОУН).Питання для самостійного опрацювання

1. Повстанський рух в УСРР в 20-30-х роках.

2. Територіальні зміни в УСРР: вилучення Стародубщини, Слобожанщини і Нижнього Подання, створення Молдавської АСРР.

3. Міграційні процеси українського населення в міжвоєнний період.

4. Спроба створення Української Автокефальної Православної Церкви.

5. УСРР на міжнародній арені.

6. Проголошення Карпатської України самостійною державою.
Тема 5. Українська РСР в Другій світовій війні (1939-1945 рр.) – 2 години.

План лекції: Україна в планах європейських держав напередодні війни. Пакт Молотова-Рібентропа та його вплив на українські землі. Радянізація політичного та соціально-економічного життя на Берестейщині, Волині та Галичині. Україна в загарбницьких планах фашистської Німеччини. Акт відновлення Української держави 30 червня 1941 року у Львові. Оборонні бої на території України в 1941-1942 роках. Евакуація промисловості УРСР в східні райони СРСР. Причини поразок Червоної Армії. Мобілізація сил і засобів українського народу на відсіч ворогові. Діяльність комуністичного та націоналістичного підпілля. Звільнення України від загарбників. Внесок українського народу в перемогу. Політичні, економічні і соціальні наслідки війни для українського народуПитання для самостійного опрацювання

1. Приєднання до УРСР Галичини, Волині, Північної Буковини та Південної Бессарабії.

2. Розкол в ОУН.

3. Українці в арміях гітлерівської коаліції та союзних держав.

4. Національні формування в Українській Повстанській Армії.

5. Розширення повноважень УРСР в роки війни.

6. Участь УРСР в заснуванні ООН.

Тема 6. Українська РСР у 1945 – 1991 роках – 2 години.

План лекції: Проблеми та особливості відбудови і розвитку народного господарства після війни. Суспільно-політичне життя в республіці. Сталінські репресії в кінці 40-х – на початку 50-х років. Демократичні процеси в Україні після смерті Сталіна, їх суперечливий і непослідовний характер. Соціально-економічні наслідки діяльності командно-адміністративної системи. Спроби реформування системи управління радянською імперією. Екстенсивний розвиток економіки.

Екологічна криза: причини і наслідки. Загострення соціальних проблем.

Зміцнення тоталітарного характеру радянського суспільства. Неосталінізм.

Духовне життя українського народу в 70-80 рр. Згортання українського духовного відродження в умовах догматизму та ідеологізації суспільно-політичного і духовного життя. Застійні явища в науці, літературі та мистецтві. Опозиційний рух. Основні напрямки перебудови М. Горбачова та її наслідки. Перші демократичні вибори. Формування нової політичної системи і наростання національно-визвольного руху. Утворення опозиційних партій. Рух. УРП. Відродження духовності, національної символіки. Проголошення Декларації про державний суверенітет УРСР.
Питання для самостійного опрацювання

1. Національно-визвольний рух у повоєнний час.

2. Передача Криму УРСР у 1954 році.

3. Дисидентський рух в УРСР.

4. Зусилля діаспори щодо відродження української державності.

5. Українська радянська культура в другій половині ХХ ст.

6. Роль українського студентства в революційних подіях 80-90-х років ХХ ст.
Тема 7. Україна на шляху національно-державного будівництва – 1 година.

План лекції: Проголошення незалежності України. Боротьба за утвердження політичної і економічної свободи. Прийняття Конституції України.

Реалізація ринкових реформ (друга половина 1994 - 1999 рр.). Промислове піднесення в перші роки XXI ст. Формування концепцій зовнішньополітичного курсу держави. Альтернативні варіанти геополітичної орієнтації України. Західний напрям зовнішньої політики. Україна та СНД.

Основні тенденції розвитку сучасної української культури. Характерні риси релігійного життя. Особливості демократичних процесів в Україні наприкінці XX - на початку XXI ст. Президентські (2004 р.) та парламентські (2006 р.) вибори. Роль української діаспори у розбудові держави.Питання для самостійного опрацювання

1. Геополітичне становище України і його вплив на розвиток міжнародних стосунків у світі.

2. Економічна криза в України та шляхи її подолання.

3. Відродження духовності українців та національних меншин.

4. Міграційні процеси в умовах незалежності.

5. Роль студентства в політичних процесах сучасної України.


Основна література

ДЖЕРЕЛА


1. Антологія української юридичної думки. В 6 томах. Історія держави і права України: козацько-гетьманська доба. - К., 2002.- Т. 2.

2. Антологія української юридичної думки. В 6 томах. Історія держави і права України: Руська правда. - К., 2002.- Т. 3.

3. Боплан Г. Опис України. – К., 1990. – 256 с.

4. Величко С. Літопис.- К., 1991.- Т. І-ІІ.

5. Відновлення Української держави в 1941 році. Нові документи і матеріали. – К., 2001.- 200 с.

6. В ім’я майбутнього нації. Документи і матеріали про організацію допомоги українською діаспорою студентам-емігрантам у 1920 – 2000 роках.- К., 2005.- 920 с.

7. Воссоединение Украины с Россией: Док. и материалы в 3 т. – М., 1953 - 1954. – Т. 1. – 587 с.; Т. ІІ.- с.; Т. 3. – 645 с.

8. Документы об Освободительной войне украинского народа 1648-1654 гг. – К., 1965.

9. Документи Богдана Хмельницького (1648-1657). – К., 1961. – 740 с.

10. Жерела до історії України-Руси.- Львів, 1913.- Т. УІ; 1908.- Т. УІІІ.

11. Історія держави і права України: Хрестоматія / За ред. О.О.Шевченка. – К., 1996. – 224 с.

12. Історія Русів.- К., 1991.- 320 с.

13. Конституційні акти України. 1917 – 1920.- К., 1992.

14. Ліквідація УГКЦ(1939 – 1946). Документи радянських органів державної безпеки. – К., 2006.- Т. І. – 920 с.; Т. ІІ.- 804 с.

15. Митрополит Андрей Шептицький у документах радянських органів державної безпеки(1939 – 1944 рр.).- К., 2005.- 480 с.

16. Національні відносини в Україні у XX ст. Збірн. документів і матеріалів. - К., 1994. - Кн. 1, 2.

17. Національні процеси в Україні: історія і сучасність. Документи і матеріали. У 2 част. - К., 1997.

18. Переяславська Рада: очима істориків, мовою документів. – К.: Україна, 2003. – С. 394-428.

19. Права, за якими судиться малоросійський народ 1743 р. – К., 1997.

20. Петлюра С. Статті. Листи. Документи. - К., 1999.-Т.ІІІ; К., 2006.-Т.ІV.

21. Роман Шухевич у документах радянських органів державної безпеки(1940 – 1950 рр.).- К., 2007.- Т. І-ІІ.

22. Січинський В. Чужинці про Україну: Вибір з описів подорожей по Україні та інших писань чужинців про Україну за десять століть. – К., 1992.

23. Степан Бандера у документах радянських органів державної безпеки(1939 – 1959 рр.).- К., 2009.- Т. І-ІІІ.

24. Сергійчук В. Десять буремних літ. Західноукраїнські землі в 1944 – 1953 роках. - К., 1998.

25. Сергійчук В. Неусвідомлення України. Ставлення світу до української державності: погляд у 1917 – 1921 роки з аналізом сьогодення.- Львів, 2002.- 704 с.

26. Сергійчук В. ОУН-УПА в роки війни.- К., 1996.

27. Сергійчук В. Український здвиг. 1939-1955. У 5 томах(Закерзоння, Волинь, Прикарпаття, Поділля, Наддніпрянщина).- К., 2004-2005.

28. Сергійчук В. Як нас морили голодом.- К., 2006.

29. Україна в ХХ ст. ( 1900 – 2000 ). Збірник документів і матеріалів. – К., 2000.

30. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. - К., 1996-1997.-Т.1-2.

31. Український хліб на експорт: 1932 – 1933. – К., 2006. – 428 с.

32. Українські політичні партії кінця ХІХ – початку ХХ ст. Програмові і додаткові матеріали. – К., 1993.

33. Універсали Богдана Хмельницького 1648-1657. – К., 1998. – 383 с.

34. Чорнобильська трагедія. Документи і матеріали. - К., 1996.

35. Шевальє П. Історія війни козаків проти Польщі. –К., 1960.

література

Авер’янов В. Органи виконавчої влади в Україні. – К., 1997.

Антонович. Про козацькі часи на Україні. –К., 1991. – 240 с.

Апанович О. Українсько-російський договір 1654 року: Міфи і реальність. – К.: Варта, 1994. – 96 с.

Баран В. Давні слов”яни.- К., 1998.

Бойко І. Держава і право Гетьманщини. Навч. посібник.- Львів, 2000.

Бондаревський А. Волосне управління та становище селян на Україні після реформи 1861 р. – К., 1961.

Вегеш М. Августин Волошин і Карпатська Україна.- Львів – Хуст, 2004.

Володарі гетьманської булави. – К., 1994.

Воронцов І., Пилявець Ю. Голод в Україні в 1946-1947 рр. –К., 1993.

Гарань О. Убити Дракона. З історії Руху та нових партій України. - К., 1993.

Горобець В.М. Від союзу до інкорпорації: українсько-російські відносини другої половини 17 – першої чверті 18 ст. – К., 1995. – 70 с.

Грабовський С. Що принесла Україні Переяславська рада? – К., 2003. – 64 с.

Грушевський М. Ілюстрована історія України. –К-Л., 1913. Репринтне відтворення. –К., 1990.

Гунчак Т. Україна в першій половині ХХ ст.: Нариси політичної історії. –К., 1993.

Гуржій О.І. Українська козацька держава в другій половині XVII-XVIII ст.: кордони, населення, право. –К., 1996.

Ефименко А.Я. История украинского народа. – К., 1990. – 512 с.

Історія українського війська(від княжих часів до 20-х років ХХ ст..).- Львів, 1992.- 702 с.

Історія української культури: У 5 т. – Т. 2: Українська культура XIII – першої половини XVII століть. – К.: Наукова думка, 2001.

Кагамлик С. Києво-Печерська лавра: світ православної духовності і культури(ХУІІ – ХУІІІ ст.). – К., 2005.

Кампо В. Українські реформи: політика і право.- К., 1994.

Копиленко О., Копиленко М. Держава і право України. 1917 – 1920. – К., 1997.

Косик В. Україна і Німеччина у другій світовій війні. –Львів, 1993.

Крип’якевич І.П. Богдан Хмельницький. – Львів, 1990.

Кульчицький В. Державний лад і право в Галичині в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.. – Львів, 1965.

Кучма Л. Україна не Росія.- М., 2004.

Липинський В. Україна на переломі. 1657-1659. Замітки до історії українського державного будівництва в XVII-ім столітті. – Філадельфія: Східно-європейський дослідний інститут ім. В. К. Липинського. Ін-т української археографії Української академії наук., 1991. – 346 с.

Мельник Л.Г. Боротьба за українську державність. 17 ст. – К., 1995.

Мироненко О. Історія Конституції України.- К., 1997.

Мірчук П. Українська Повстанська Армія. 1942-1952. – Львів, 1992.

Музиченко П., Єрошкін С., Нагуш С. Суд та процес в Київській Русі.- Одеса, 1995.

Нольде Б. Автономія України з історичного погляду. – К.: Україна, 1995. – 45 с.

Окиншевич Л. Рада Старшинська на Гетьманщині // Хроніка-2000. – 1998. – Вип. 6-7. – С. 192-210.

Окиншевич Л. Лекції з історії українського права. - Мюнхен, 1954.

Падох Я. Суди і судовий процес старої України.- Нью-Йорк – Париж – Сідней – Торонто – Львів, 1990.

Олесіюк Т. Соборна Україна. – К., 2004.

Панашенко В.В. Соціальна еліта Гетьманщини (друга половина 17 – 18 ст.). – К., 1995.

Панашенко В.В. Полкове управління в Україні (середина 17 – 18 ст.). – К., 1997.

Петрів В. Військово-історичні праці. Спомини.- К., 2002.- 640 с.

Петрів В. Військово-історичні праці. Листи.- К., 2004.- 624 с.

Петров В. Походження українського народу. –К., 1992.

Петров В.П. Етногенез слов’ян. –К., 1972.

Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. – Т. 2: Від середини ХVII ст. до 1923 р. – К., 1992. – 608 с.

Сас П. Політична культура українського суспільства (кінець 16 – перша половина 17 ст.): Навч. посібник. – К., 1998. – 296 с.

Семчишин М. Тисяча років української культури. –К., 1993.

Сергійчук В. Національна символіка України.- К., 1992.- 109 с.

Сергійчук В. Етнічні межі і державний кордон України. – К., 2000.- 415 с.

Сергійчук В.І. Іменем Війська Запорозького: Українське козацтво в міжнародних відносинах 16 – середини 17 ст. – К., 1991. – 253 с.

Сергійчук В.І. Армія Богдана Хмельницького. – К., 1996. – 254 с.

Сергійчук В. І. Переяславська рада як трагедія України і програш Європи.- К., 2004.- 120 с.

Сергійчук В. Наша кров – на своїй землі.- К., 2000.

Сергійчук В. Погроми в Україні. 1914 – 1920. - К., 1998. – 480 с.

Сергійчук В. Правда про "золотий вересень" 1939-го.- К., 1999.

Сергійчук В. Радянські партизани проти ОУН-УПА.- К., 2000.

Сергійчук В. Тавруючи визвольний прапор. Діяльність спецбоївок НКВС-НКДБ під виглядом ОУН-УПА. – К., 2006.

Сергійчук В. Українська соборність. - К., 1999.

Сергійчук В. Український Крим.- К., 2001.

Сергійчук В. "Українізація" Росії. Політичне ошуканство російської більшовицької влади в 1923-1932 роках. – К., 2000.

Сергійчук В. Українські державники: Всеволод Петрів.- К., 2008.

Сергійчук В. Українські державники: Дмитро Вишневецький.- К., 2003.

Сергійчук В. Українські державники: Симон Петлюра.- К., 2004.

Сергійчук В. Що дала Україна світові.- К., 2008.

Субтельний О. Україна: Історія. –К., 1991.

Сидоренко О.Ф. Торгівля // Історія української культури: У 5 т. – Т. 3: Українська культура другої половини XVII – XVIII століть. – К.: Наукова думка, 2003. – С. 1056-1086.

Смолка А.О. Соціально-економічна думка та політика в Україні XVII – початку XVIII ст. – К.: Задруга, 1996. – С. 151 с.

Сокирко О. Лицарі другого сорту. Наймане військо Лівобережної Гетьманщини 1669 – 1726 рр. – К., 2006. – 280 с.

Смолій В.А., Степанков В.С. Богдан Хмельницький: Соціально-політичний портрет. – К., 1995.

Стороженко І.С. Богдан Хмельницький і воєнне мистецтво у Визвольній війні українського народу середини XVII ст. – Кн. 1: Воєнні дії 1648 – 1652 рр. – Дніпропетровськ: Вид-во ДДУ, 1996. – 320 с.

Субтельний О. Україна: Історія. –К., 1991.

Українська культура. Лекції за редакцією Д. Антоновича. –К., 1993.

Терлецький Л. Етногенез українського народу.- Львів, 2007.- 632 с.

Терлюк І. Литовські статути та їх застосування в Україні. – Львів, 1999.

Тис-Крохмалюк Ю. Бої Хмельницького.- Мюнхен, 1954; К., 1994.

Ткаченко М.Н. Нариси з історії селян на Лівобережній Україні в 17 – 18 вв. – К., 1931. – Т. 1. – 149 с.

Токаржевський-Карашевич І. Хмельниччина з погляду права//Визвольний шлях. - Лондон, 1957, 1958. – Т. ІХ-Х.

Трубайчук А. Брудершафт двох диктаторів. –К., 1993.

Турченко Ф. Микола Міхновський: життя і слово.- К., 2006.- 320 с.

Українська дипломатична енциклопедія.- К., 2004.- Т. І.- 760 с.; Т. ІІ. – 810 с.

Українська ідея. Історичний нарис. –К., 1995.

Українське козацтво. Мала енциклопедія. – К. – Запоріжжя, 2002. – 568 с.

Український парламентаризм: минуле і сучасне.- К., 1999.

Цибульський В. Переяславська угода 1654 року у зарубіжній історіографії (1945-1990 рр.). – Рівне, 1993. – 104 с.

Чмихов М. та ін. Археологія та стародавня історія України: походження українського народу. Курс лекцій. –К., 1992.

Чубатий М. Огляд історії українського права: Історія джерел та державного права.- Мюнхен – Київ, 1994.

Щербаківський В. Формація української нації. - Прага, 1941.

Юрченко О. Українсько-російські стосунки після 1917 р. в правовому аспекті.- Мюнхен, 1971.

Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків. У 3-х т. –К., 1991.

Яковлєва Т. Гетьманщина в др. пол. 50-х рр. 17 ст.: Причини і початок Руїни. – К., 1998. – 447 с.

Яковлєва Т. Руїна Гетьманщини: Від Переяславської Ради-2 до Андрусівської угоди (1659 – 1667 рр.). – К.: Основи, 2003. – 644 с.

Яковлів А. Українсько-московські договори в 17 – 18 віках. – Варшава, 1934. – 175 с.

Ярмиш О. Каральний апарат самодержавства в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.. – Харків, 2001.

Ярош Б. Тоталітарний режим на західноукраїнських землях. 30 - 50-ті роки XX століття. - Луцьк, 1995.Проблемні питання, які виносяться для обговорення під час заліку

1. Походження українського народу.

2. Матеріальна і духовна культура трипільської цивілізації.

3. Античні міста-держави Північного Причорномор’я.

4. Суспільно-політичне і економічне життя східнослов’янських племен доби перших державних утворень і Київської Русі (IV – перша половина ХІІІ ст.). 5. Культура Київської Русі.

6. Устрій, господарство, побут українських земель в складі Литви.

7. Кревська унія.

8. Грюндвальдська битва.

9. Люблінська унія.

10. Берестейська унія.

11. Внесок української інтелігенції в розвиток освіти й наукових знань в ХУ - ХУІ ст.

12. Постать Дмитра Вишневецького в історії України.

13. Культура України першої половини ХУІІ ст.

14. Постать Петра Сагайдачного в історії України.

15. Реформа Православної церкви за часів П. Могили.

16. Еволюція козацько-селянських повстань напередодні Хмельниччини.

17. Військово-територіальний устрій як спосіб поширення реєстрового козацтва на городову Україну.

18. Історіографія Хмельниччини.

19. Військово-територіальний устрій реєстрового козацтва як основа створення органів влади на місцях в період Хмельниччини.

20. Перші кроки дипломатичної служби Богдана Хмельницького.

21. Формування збройних сил Гетьманщини.

22. Козацька старшина як українська політична еліта доби Гетьманщини.

23. Постать Михайла Кричевського в історії України.

24. Підготовка українсько-московського союзу.

25. Статті Богдана Хмельницького 1654 року.

26. Березневі статті 1654 року.

27. Постать Івана Богуна в історії України.

28. Другий похід Хмельницького в Галичину.

29. Віленське перемир"я 1656 року.

30. Підготовка українсько-шведсько-угорського союзу в 1656-1657 роках.

31. Постать Юрія Немирича в історії України.

32. Проект нового московсько-українського договору після смерті Богдана Хмельницького.

33. Гадяцький трактат 1658 року.

34. Конотопська битва в історії України.

35. Постать Мартина Пушкаря в історії України.

36. Переяславський договір 1659 року.

37. Чорна рада 1663 року.

38. Московські статті 1665 року.

39. Андрусівський договір 1667 року.

40. Гетьман Петро Дорошенко.

41. Постать Михайла Ханенка в історії України.

42. Батуринський переворот 1672 року.

43. Гетьманування Івана Самойловича.

44. Постать Івана Сірка в історії України.

45. Обрання Івана Мазепи на гетьманство.

46. Постать Петра Іваненка(Петрика) в історії України.

47. Полтавська битва в історії України.

48. Гетьман Павло Полуботок.

49. Нова Січ.

50. Гетьманування Кирила Розумовського.

51. Друга Малоросійська колегія.

52. Ліквідація Запорозької Січі 1775 року.

53. Постать Петра Калнишевського в історії України.

54. Чорноморське козацьке військо.

55. Задунайська Січ.

56. Участь українського козацтва в освоєнні Слобожанщини та Кубані.

57. Крим у складі Катеринославського генерал-губернаторства.

58. Українські землі в складі Австрійської монархії.

59. Українська культура в добу Гетьманщини.

60. Входження українських земель до складу Російської та Австрійської імперій.

61. Суспільно-політичний рух в українських землях у першій половині ХІХ ст.

62. Соціально-економічний розвиток українських земель у другій половині ХІХ ст.

63. Суспільно-політичний рух в українських землях в другій половині ХІХ ст.

64. Значення творчості Тараса Шевченка, Михайла Драгоманова, Івана Франка та Лесі Українки для відродження української державності.

65. Постать Миколи Міхновського в історії України.

66. Український національно-визвольний рух під час Першої російської революції. 1905 – 1907.

67. Вплив українців Петрограду на революційні події 1917 року.

68. Українізація російської армії. 1917.

69. Центральна рада в боротьбі за відродження української держави. ІІІ і ІУ Універсали.

70. Ставлення більшовиків до української державності.

71. Берестейський договір 1918 року.

72. Гетьманський переворот.

73. Відновлення Української Народної Республіки. Директорія УНР.

74. Селянські повстання проти більшовицького режиму.

75. Радянська Росія і демократична Україна: проблема взаємовідносин у 1917-1920 роках.

76. Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях.

77. Злука ЗУНР і УНР. Акт Соборності.

78. Варшавський договір 1920 року.

79. Зимовий похід 1921 року.

80. Причини та наслідки голоду на Україні 1921-1923 років.

81. Суспільно-політичне і культурне життя українського народу в 20-ті роки.

82. Становлення адміністративно-командної державної системи управління. 83. Сталінська індустріалізація України.

84. Насильницька колективізація сільського господарства. Голодомор 1932-1933 років та його наслідки.

85. Суперечливий характер культурного будівництва на Україні в 30-роки.

86. Згортання українізації.

87. Коренізація в УСРР.

88. Українізація поза межами УСРР.

89. Діяльність Української військової організації (УВО).

90. Діяльність Організації українських націоналістів (ОУН).

91. Проголошення Карпатської України самостійною державою.

92. Приєднання до УРСР Північної Буковини та Південної Бессарабії.

93. Розкол в ОУН.

94. Україна в загарбницьких планах нацистської Німеччини.

95. Оборонні бої на території України в 1941-1942 роках.

96. Діяльність комуністичного та націоналістичного підпілля під час Другої світової війни.

97. Внесок українського народу в перемогу над гітлерівцями.

98. Боротьба ОУН і УПА проти гітлерівського і сталінського режимів за відродження української незалежної держави. 1941-1955.

99. Сталінські репресії в кінці 40-х – на початку 50-х років.

100. Демократичні процеси в Україні після смерті Сталіна, їх суперечливий і непослідовний характер.

101.Загострення соціальних проблем радянського суспільства у другій половині 60- на початку 80-х років ХХ ст. Неосталінізм.

102.Духовне життя українського народу в 70-80 рр. ХХ ст.

103.Застійні явища в науці, літературі та мистецтві. Опозиційний рух у 60-80-х роках ХХ ст.

104. Основні напрямки перебудови М. Горбачова та її наслідки.

105. Зусилля діаспори щодо відродження української державності.

106. Проголошення незалежності України. 1991.

107. Прийняття Конституції України. 1996.

108. Реалізація ринкових реформ (друга половина 1994 - 1999 рр.).

109. Альтернативні варіанти геополітичної орієнтації сучасної України.

110. Основні тенденції розвитку сучасної української культури.111. Релігійне життя сучасної України.

112. Роль української діаспори у розбудові незалежної держави.