Програма для студентів спеціальності: "фінанси", Затверджено - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Програма для студентів спеціальностей „Фінанси, «Облік І аудит» Затверджено 4 676.3kb.
Програма «Корпоративні фінанси» 1 367.63kb.
«Затверджую» Розклад занять на І семестр 2012/2013 н р. Заступник... 2 354.04kb.
«Затверджую» Розклад занять на І семестр 2012/2013 н р. Заступник... 1 179.96kb.
Програма для студентів спеціальності 0703 Хімія шифр І назва спеціальності... 1 313.26kb.
Програма для студентів спеціальності 020210 "Дизайн" Затверджено 1 129.91kb.
Програма для студентів військового інституту спеціальності «Фінанси... 1 91.68kb.
Робоча програма для студентів спеціальності 020204 "Музичне мистецтво"... 1 178.23kb.
Робоча програма для студентів спеціальності 020201 "Театральне мистецтво"... 1 219.96kb.
Робоча програма для студентів спеціальності 020205 "Музичне мистецтво"... 1 198.31kb.
Програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Затверджено 4 1034.47kb.
Тема Вступ до соціології 1 66.74kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Програма для студентів спеціальності: "фінанси", Затверджено - сторінка №1/1
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНИХ СТРУКТУР ТА СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН

Укладач доцент Набруско Ірина Юріївна

ЕКОНОМІЧНА СОЦІОЛОГІЯ

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів спеціальності: “фінанси”,


Затверджено

на засіданні кафедри


Протокол № ___

від„___”___________20__р.
Зав. кафедри __________ Куценко О.Д.

Декан факультету __________ Горбачик А.П.

КИЇВ – 2011

Робоча навчальна програма з дисципліни


«ЕКОНОМІЧНА СОЦІОЛОГІЯ »

Укладач кандидат філософських наук, доцент Набруско Ірина ЮріївнаЛектор : кандидат філософських наук, доцент Набруско І.Ю.

Викладач: кандидат філософських наук, доцент Набруско І.Ю.

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 20__р.

_____________Підпис голови НМК факультету/ інституту

ВСТУП

Дисципліна " Економічна соціологія " є дисципліною з спеціальності " фінанси", для освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», що читається на УІ курсі в I семестрі в обсязі 45 годин, в тому числі 10 годин аудиторних занять з них 8 годин лекцій і 2 години семінарських занять, і 35 годин самостійної роботи . Закінчується курс заліком .

В умовах трансформації України найбільш суттєві зміни сьогодні відбуваються у сфері економічних явищ та процесів. Питання та проблеми, які тут виникають, - надзвичайно гострі та складні, оскільки зачіпають інтереси кожної людини. Зумовлені переходом до ринкової економіки масштаби перетворень у сфері економічних відносин вимагають пильної уваги соціологічної теорії – адже саме соціологічний аналіз процесів, пов’язаних з економічною діяльністю та поведінкою людей набуває останнім часом особливої актуальності. За таких підстав суб’єкти економічного життя постають суб’єктами економічних відносин. Кожен індивід і всі члени суспільства певним чином задіяні у економічному житті соціуму, тобто їхні взаємозв’язки як суб’єктів економічної діяльності відкривають шлях до аналізу порядків соціального життя на макрорівні.

Мета курсу полягає в тому , щоб сформувати у студентів комплексне уявлення про соціологічні аспекти основних економічних процесів та явищ, стисло ознайомити студентів з ключовими підходами до вивчення економіки як соціального інституту; з загальними принципами соціологічного аналізу економічної поведінки та явищ, що відбуваються у сфері економічних відносин.

Вимоги до знань та вмінь.

Студент повинен знати:

• об'єктно - предметну сферу економічної соціології;

• базові поняття та категорії економічної соціології;

• методологічні принципи економічної соціології , їх взаємозв'язок з методами соціологічних досліджень;

• механізми регулювання економічних відносин на основі дії законів соціального розвитку;

• принципи економічної взаємодії, соціальної обумовленості і структури мотивів діяльності людини через конкретні господарські ролі – учасника ринку і підприємця, найманого робітника, члена домашнього господарства, споживача і т.і.;

• тенденції розвитку та трансформації економічних відносин в сучасних умовах.

Студент повинен вміти:

• правильно і науково обґрунтовано застосовувати отримані теоретичні знання, власну ерудицію для проведенню соціально-економічного аналізу конкретних проблем, що виникають у процесі повсякденного життя, змін у суспільстві;

• грамотно опрацьовувати матеріали з тематичних джерел, формувати свій власний науковий і творчий потенціал;

• аналізувати соціально-економічну структуру суспільства, соціологічну інформацію щодо економічної поведінки суб’єктів, розвитку економічних інститутів;Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна "Економічна соціологія " є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня " спеціаліст".

Система контролю знань та умови складання заліку. Навчальна дисципліна " Економічна соціологія " оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 - бальною шкалою.

Оцінювання за формами контролю:

• усна відповідь - 10 балів ( максимально студент може отримати - 10 балів);

• доповнення – 3 бали ( максимально студент може отримати – 3 бали);

• творча робота – тема 1 – 5 балів ; тема 3 – 5 балів, тема 5 – 10 балів (максимально студент може отримати – 20 балів)

• написання ессе – тема 2 -10 балів, тема 4 – 7 балів; ( максимально студент може отримати - 17 балів)

• модульна контрольна робота -10 балів;


За результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як середньозважене оцінок за модулі та оцінки на заліку за такою формулою:
Змістовний модуль 1 (ЗМ,)

Залік

Вагові коефіцієнти

(%)

60% кз=0,6

40% к,=0,4

Максимальна оцінка в балах

100

100

Оцінка (бали)

60

40

Розрахунок підсумкової оцінки (зваженої): ПО= ЗМіЧ 7+ КПМ Ч кз.

При простому розрахунку отримаємо:


Змістовний модуль 1 (ЗМ,)

Залік

Максимальна оцінка в балах

60

40

Оцінка (бали)

60

40

При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1-34 - "не зараховано" з обов'язковим повторним вивченням

дисципліни; 35-59 - "не зараховано" з можливістю повторного складання; 60-100 - "зараховано".

Шкала відповідності:

За 100 — бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою90– 100Зараховано

85-89

75-84

65-74

60-64


35-59


Не зараховано


1-34

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав за змістовний модуль менше ніж 20 балів, то студент не допускається до заліку і вважається таким, що не виконав всі види робіт, які передбачаються навчальною програмою з дисципліни " Економічна соціологія ".

Навчально-тематичний план лекцій і семінарів

Економічна соціологія

Назва теми

Кількість навчальних годин

Кількість контролівЛекції

Семінари

Самост. Робота


Інші форми контролюПредмет економічної соціології

2

5

(творча робота)Людина і ринок. Ринкові

відносини як ключова ознака сучасного цивілізаційного розвитку2

10

(написання ессе)


Економічна культура та економічна соціалізація


2

5

(творча робота)

Відносини ринку праці і професійний потенціал людини

2

5

(написання ессе)


Соціальний аспект грошових відносин.

2

10

(творча робота)УСЬОГО:

8

2


35
Загальний обсяг – 45 год.

Лекцій – 8 год.

Семінарів – 2 год.

Самостійна робота – 35 год.