Програма і методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу "Господарське право" (укладач: О. М. Міхатуліна) для слухачів с - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Адміністративне... 1 141.92kb.
Методичні вказівки та завдання до контрольних робіт з курсу 1 254.75kb.
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з нормативної дисципліни... 1 318.45kb.
Методичні вказівки та завдання для виконання контрольних робіт „... 1 109.78kb.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «гермотехніка»... 1 366.78kb.
Методичні вказівки до виконання практичних завдань та контрольних... 2 475.5kb.
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних та контрольних... 7 1457.92kb.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Автоматизація... 1 14.72kb.
Методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни, практичних... 2 425.63kb.
Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять... 5 618.75kb.
6. Методичні вказівки і завдання для виконання контрольних робіт... 5 1255.93kb.
Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку 1 262.55kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Програма і методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу "Господарське - сторінка №1/1
Програма і методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу "Господарське право" (укладач: О.М.Міхатуліна) для слухачів спеціальності 7.060101 "Правознавство" рекомендовано на комісії Інституту післядипломної освіти.

Протокол від 10 січня 2006 p. №5.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Законодавче виокремлення господарських правовідносин у ко­дифіковану галузь права зумовило необхідність підвищення вимог до майбутніх фахівців-юристів з точки зору усвідомлення як теоретичних засад, так і правових механізмів практичного застосування норм господарського права.

Головною метою вивчення дисципліни "Господарське право" є формування у студентів системи правових знань, поняття про основні правові інститути господарського права, спираючись на вже здобуті знання з основ правознавства, цивільного права та інших галузевих і міжгалузевих правових дисциплін.

Метою вивчення цієї дисципліни с також засвоєння студентами основних принципів та інститутів господарського права (антимонопольно-конкурентного, споживчого, зобов'язального, торговельного та ін.). особливостей правового регулювання відносин, що складаються у ринковій економіці між уповноваженою і зобов'язальною особами; набуття вміння порівнювати норми цивільного та господарського права для подальшого чіткого розуміння їх відмінностей.

Завдання вивчення дисципліни "Господарське право" — допомогти студентам набути навички роботи з нормативними документами, навчитися розв'язувати конкретні практичні ситуації, що виникають у господарській діяльності, на основі національного та міжнародного законодавства;

сформувати здатність реалізовувати право в обраній сфері діяльності та усвідомлювати відповідальність при здійсненні юридичне значущих дій. Розкриття правових категорій і конструкцій господарського законодавства, основних тенденцій його розвитку і застосування є основним напрямом у викладанні цієї дисципліни. Під час вивчення господарського права майбутні фахівці навчаться на практиці застосовувати здобуті знання, набуті вміння та навички, що досягається у результаті використання збалансованої методики, яка передбачає поєднання вивчення теоретичних аспектів права та їх

практичне застосування на семінарських заняттях; розв'язання конкретних ситуацій з урахуванням практики господарських судів України, тестів, контрольних питань та усних опитувань студентів.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

вивчення дисципліни "ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО"

№ пор.

Назва розділу теми

1

2І Правові засади господарської діяльності в Україні

1 2

Теоретико-правові основи правового регулювання господарської діяльності Держава та органи місцевого самоврядування як учасникиу сфері господарювання

3

Обмеження монополізму та захист підприємців і споживачів від негативнихнаслідків недобросовісної конкуренції

4 5

Господарська комерційна діяльність. Правові засади підприємницької діяльності Некомерційна господарська діяльністьII. Суб'єкти господарювання

6

Загальні засади, поняття та види суб'єктівгосподарювання

7 8

Підприємство: поняття, види та організаційні форми Державні та комунальні унітарні підприємства

9

Господарські товариства

10 11

12


Підприємства колективної власності Приватні підприємства та інші види підприємств Об'єднання підприємств

13

Громадянин як суб'єкт господарювання. Особливості правового статусу іншихсуб'єктів господарюванняIII. Майнова основа господарювання

14 15 16

Майно суб'єктів господарювання Використання природних ресурсів у сфері господарювання Використання у господарській діяльності прав

17

інтелектуальної власності Цінні папери у господарській діяльності

18

Корпоративні праваIV. Господарські зобов'язання
19

20


Загальні положення про господарські зобов'язання Господарські договори

21 22

Ціни і ціноутворення у сфері господарювання Виконання господарських зобов'язань. Припинення

23

господарських зобов'язань Визнання суб'єкта підприємництва банкрутомV. Особливості правового регулювання господарювання в окремих

24

галузях економіки

Галузі та види господарської діяльності25

Особливості правового регулюваннягосподарсько-торговельної діяльності

26

Комерційне посередництво (агентські відносини) у сферігосподарювання

27 28

Правове регулювання перевезення вантажів Капітальне будівництво

29 30

Правове регулювання інноваційної діяльності Особливості правового регулювання фінансової

31

діяльності 1 Використання у підприємницькій діяльності прав іншихсуб'єктів господарювання (комерційна концесія)VI. Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД)

32

Поняття та види ЗЕД. Державне регулювання ЗЕД

33

Іноземні інвестиціїVII. Спеціальні режими господарювання

34 35

Спеціальні (вільні) економічні зони Концесії

36

Інші види спеціальних режимів господарської діяльностіVIII. Захист прав і законних інтересів суб'єктів господарювання.Господарський процес

37 38

Правове становище господарських судів Підвідомчість справ господарським судам. Підсудність справ

39 40

Досудове врегулювання господарських спорів Вирішення спорів господарським судом
41

42 43


44 45 46

IX. Юридична відповідальність за порушення законодавства у сфері господарювання

Загальні засади відповідальності учасників господарських відносин Відшкодування збитків у сфері господарювання Штрафні та оперативно-господарські санкції Адміністративно-господарські санкції Особливості відповідальності суб'єктів господарювання за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства Відповідальність суб'єктів господарювання за злочини проти встановленого порядку господарювання
ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ

до вивчення дисципліни "ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО"

Розділ І. Правові засади господарської діяльності в Україні Тема 1. Теоретико-правові основи правового регулювання господарської діяльності

Поняття, предмет, методи та типи правового регулювання гос­подарської діяльності. Механізм і стадії правового регулювання гос­подарської діяльності. Роль держави у функціонуванні механізму правового регулювання суспільних відносин. Ефективність правового регулювання господарських відносин.Література [5; 6; 8]

Тема 2. Держава та органи місцевого самоврядування як учасники у сфері господарювання

Участь держави, органів державної влади, органів місцевого са­моврядування в господарській діяльності. Форми реалізації державою економічної політики. Прогнозування та планування економічного і соціального розвитку. Державне регулювання оподаткування. Державне

регулювання обмеження монополізму та сприяння змагальності у сфер} господарювання. Державний контроль і нагляд за господарською діяльністю. Державне регулювання захисту прав суб'єктів господарювання та споживачів. Державне регулювання діяльності об'єднань підприємців. Особливості управління господарською діяльністю у державному секторі економіки. Відносини суб'єктів господарювання з органами місцевого самоврядування. Особливості управління господарською діяльністю у комунальному секторі економіки.

Література [8; 10; 14; 18; 26;38]

Тема 3. Обмеження монополізму та захист підприємців і споживачів від негативних наслідків недобросовісної конкуренції

Конкуренція у сфері господарювання. Правові засади обмеження конкуренції. Правові засади обмеження монополізму в економіці. Правові засади діяльності природних монополій. Зловживання монопольним становищем на ринку. Неправомірні угоди між суб'єктами господарювання. Дискримінація суб'єктів господарювання. Недобросовісна конкуренція. Неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання. Створення перешкод суб'єктам господарювання у процесі конкуренції. Досягнення неправомірних переваг у конкуренції. Неправомірне збирання, розголошення та використання відомостей, що є комерційною таємницею. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію. Правила професійної етики у конкуренції. Державний контроль за дотриманням антимонопольно-конкурентного законодавства. Антимонопольно-конкурентне законодавство.Література [49; 51; 52; 56; 57]

Тема 4. Господарська комерційна діяльність. Правові засади підприємницької діяльності

Підприємництво як вид господарської діяльності. Свобода під­приємницької діяльності. Принципи підприємницької діяльності Організаційні форми підприємництва. Право найму працівників і соціальні гарантії щодо використання їх праці. Загальні гарантії прав підприємців. Державна підтримка підприємництва. Діяльність іноземних підприємців в Україні. Припинення підприємницької діяльності.Література [1;15; 16; 18; 25; 27; 28; 38; 42; 43; 46; 48-50]

Тема 5. Некомерційна господарська діяльність

Некомерційне господарювання. Організаційні форми здійснення некомерційної господарської діяльності. Правове регулювання некомерційноЇ господарської діяльності.Література [4;5;8;13;17;23;26;30;32;44;47]

Розділ II. Суб'єкти господарювання Тема 6. Загальні засади, поняття та види суб'єктів господарювання

Поняття суб'єкта господарювання. Загальні умови створення та державної реєстрації суб'єктів господарювання. Припинення діяльності суб'єкта господарювання. Загальний порядок ліквідації суб'єкта господарювання.Література [14;19;27;28;42;43;49; 50; 54;56]

Тема 7. Підприємство: поняття, види та організаційні форми

Підприємство як організаційна форма господарювання. Види та організаційні форми підприємств. Організаційна структура та управління підприємством. Майно підприємства. Господарські відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Соціальна діяльність підприємства. Об'єднання підприємств. Облік і звітність підприємства.Література [15;18;20;23;27;30;42;43;49;50]

Тема 8. Державні та комунальні унітарні підприємства

Державні унітарні підприємства. Комунальні унітарні підприємства. Література [15;18;20;23;27;30;42;43;49; 50]Гел<д 9. Господарські товариства

Поняття та види господарських товариств. Правове становище акціонерних товариств. Установчі документи та порядок державної реєстрації господарського товариства. Майно і майнові відносини в господарських товариствах. Права й обов'язки учасників господарського товариства. Управління господарським товариством. Облік і звітність господарського товариства. Припинення діяльності господарського товариства.Література [11; 12; 15; 18; 20; 23; 27; 30; 42; 43; 49; 50]

Тема 10. Підприємства колективної власності

Поняття та види підприємств колективної власності. Правові по­ложення щодо господарської діяльності кооперативів. Правові засади діяльності підприємств споживчої кооперації. Підприємства об'єднань громадян, релігійних організацій.Література [II; 12; 15; 18; 20; 23; 27; 30; 56]

Тема II. Приватні підприємства та інші види підприємств

Правове становище приватних підприємств.

Селянське (фермерське) господарство: поняття та правове становище.

Правове становище орендного підприємства.

Правове становище підприємств з іноземними інвестиціями.

Правове становище іноземних підприємств.Література [11;12;15;18;20;23;27;30;42;43;49;50]

Тема 12. Об'єднання підприємств

Поняття та види об'єднань, підприємств. Організаційно-правові форми об'єднань підприємств. Правовий статус підприємства — учасника об'єднання підприємств. Правове становище промислово-фінансових груп. Асоційовані підприємства. Холдингові компанії.Література [11;12;15;27;ЗО;42;49;50]

Тема ІЗ. Громадянин як суб'єкт господарювання. Особливості правового статусу інших суб'єктів господарювання

Громадянин у сфері господарювання. Особливості статусу іноземних суб'єктів господарювання. Кредитні спілки у сфері господарювання. Особливості статусу благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання. Особливості статусу відокремлених підрозділів (структурних одиниць) господарських організацій.Література [ІЗ; 14; 18; 19; 26; 42; 52; 56]

Розділ III. Майнова основа господарювання Тема 14. Майно суб'єктів господарювання

Правовий режим майна суб'єктів господарювання. Майно та джерела його формування у сфері господарювання. Особливості правового режиму державного майна у сфері господарювання. Прибуток (дохід) суб'єкта господарювання. Підстави виникнення майнових прав та обов'язків. Майновий стан та облік майна суб'єкта господарювання. Приватизація державних і комунальних підприємств.Література [8; 15-17; 23; 29; 40; 42; 44; 47; 49; 56]

Тема 15. Використання природних ресурсів у сфері господарювання

Правовий режим використання природних ресурсів у сфері гос­подарювання. Права й обов'язки суб'єктів господарювання щодо використання природних ресурсів.<

Література [II; 12; 15;18; 20; 23; 27; 30; 42; 43; 49; 50]

Г&ив 7& Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності

Загальні положення щодо правового регулювання відносин, які виникають у разі використання у господарській діяльності прав ін­телектуальної власності. Правомочності щодо використання винаходу. корисної моделі та промислового зразка. Правомочності щодо використання торговельної марки. Правомочності суб'єктів господарювання щодо комерційного найменування. Правомочності щодо використання зазначення географічного походження товару. Правомочності суб'єктів господарювання щодо комерційної таємниці.Література [18;20;23;27;ЗО;42;43; 49;50; 56]

Тема 17. Цінні папери у господарській діяльності

Цінні папери та їх види. Умови, порядок випуску та придбання цінни^ паперів суб'єктами господарювання. Державне регулювання ринку цінних паперів.Література [4; 16; 56] Тема 18, Корпоративні права

Зміст корпоративних прав. Здійснення та оцінка корпоративних прав держави.Література [10-13; 56]

Розділ IV. Господарські зобов'язання Тема 19. Загальні положення про господарські зобов'язання.

Господарське зобов'язання: види та підстави виникнення. Майново-господарські зобов'язання. Організаційно-господарські зобов'язання. Соціально-комунальні зобов'язання суб'єктів господарювання. Публічні зобов'язання суб'єктів господарювання.Література [3;11;12;15;18;20:23;27;30;42;43;49;50;56]

Тема 20. Господарські договори

Загальні умови укладання договорів, що породжують господарські зобов'язання. Істотні умови господарського договору. Загальний порядок укладання господарських договорів. Особливості складання окремих видів договорів. Порядок зміни та розірвання господарських договорів.Література [3;11;12;23;27;30;42; 43; 49; 50; 56]

Тема 21. Ціни і ціноутворення у сфері господарювання

Загальні поняття та види ціни у господарських зобов'язаннях. Законодавство про ціни і ціноутворення.Література [3; 27; ЗО; 42; 49; 50; 56]

Тема 22. Виконання господарських зобов'язань. Припинення господарських зобов'язань.

Загальні умови виконання господарських зобов'язань. Місце виконання господарського зобов'язання. Виконання грошових зобов'язань. Забезпечення виконання господарських зобов'язань. Гарантії забезпечення виконання господарських зобов'язань. Правове регулювання та умови припинення господарських зобов'язань. Розірвання господарського зобов'язання. Недійсність господарського зобов'язання.Література [3;11;12;23;27;30;42;43;49;50;56]

Тема 23. Визнання суб'єкта підприємництва банкрутом

Загальне поняття та ознаки неспроможності суб'єкта підприємництва. Кредитори неплатоспроможних боржників. Заходи щодо запобігання банкрутству суб'єктів підприємництва. Процедури, що застосовуються до неплатоспроможного боржника. Майнові активи неплатоспроможного боржника. Державна політика з питань банкрутства.Література [20; 23; 27-29; 56]

Розділ V. Особливості правового регулювання господарювання в окремих галузях економіки

Тема 24. Галузі та види господарської діяльності.

Загальні умови господарської діяльності, що визначають особливості регулювання господарських відносин, їх класифікація та види. Галузі народного господарства та їх класифікація.Література [І; 8; 9; 13; 35; 37]

Тема 25. Особливості правового регулювання господарська торговельної діяльності

Господарсько-торговельна діяльність: поняття та види. Правове регулювання матеріально-технічного постачання та збуту. Контрактація сільськогосподарської продукції. Правове регулювання енергопостачання. Правове регулювання біржової торгівлі. Правове регулювання оренди майна та лізингу. Інші види господарсько-торговельної діяльності.Література [10; 25; 28; 41; 45]

Тема 26. Комерційне посередництво (агентські відносини) у сфері господарювання

Агентська діяльність. Агентські відносини. Відповідальність та по­рушення агентського договору. Припинення агентського договору.Література [3; II; 12]

Тема 27. Правове регулювання перевезення вантажів

Перевезення вантажів як вид господарської діяльності. Відносини, що виникають під час перевезення вантажів. Відповідальність перевізника за невиконання чи неналежне виконання умов договору. Порядок вирішення спорів щодо перевезень.Література [І; 8; 9; 13; 35; 37]

Тема 28. Капітальне будівництво

Підрядні відносини у капітальному будівництві. Договір підряду на капітальне будівництво.Література [ І; 8; 9; ІЗ; 35; 37].

Тема 29. Правове регулювання інноваційної діяльності

Інноваційна діяльність. Інвестування інноваційної діяльності. Види інноваційної діяльності. Державне регулювання та державні гарантії інноваційної діяльності.Література [4;8;10;23;26;32; 35]

Тема ЗО. Особливості правового регулювання фінансової діяльності

Фінанси і банківська діяльність. Правове регулювання страхування у сфері господарювання. Посередництво у здійсненні операцій

з цінними паперами. Фондова біржа. Аудит і аудиторська діяльність. Література [29; 40-42; 56]

Тема 31. Використання у підприємницькій діяльності прав інших суб'єктів господарювання (комерційна концесія)

Договір комерційної концесії.Література [56] Розділ VI. Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) Тема 32. Поняття та види ЗЕД. Державне регулювання ЗЕД

Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішньо­економічні договори (контракти). Захист державою прав і законних інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.Література [10-12; 16; 36; 40; 41; 56]

Тема 33. Іноземні інвестиції

Види та форми здійснення іноземних інвестицій. Правовий режим іноземних інвестицій. Діяльність суб'єктів господарювання з іноземними інвестиціями в Україні.Література [10-12; 16; 36; 40; 41; 56]

Розділ VII. Спеціальні режими господарювання Тема 34. Спеціальні (вільні) економічні зони

Поняття спеціальних (вільних) економічних зон. Типи спеціальних (вільних) економічних зон.Література [49; 54; 56; 57]

Тема 35. Концесії

Концесійна діяльність в Україні.Література [56]

Тема 36. Інші види спеціальних режимів господарської діяльності

Виключна (морська) економічна зона України.

Особливості здійснення господарської діяльності на державному кордоні України.

Особливості здійснення господарської діяльності в санітарно-захисних та інших охоронних зонах, на територіях і об'єктах, що особливо охороняються.

Спеціальний режим господарювання в окремих галузях народного господарства.

Особливості здійснення господарської діяльності на території пріоритетного розвитку.

Порядок здійснення господарської діяльності в умовах надзвичайного стану, надзвичайної екологічної ситуації.

Порядок здійснення господарської діяльності в умовах надзвичайного стану.

Гарантії прав учасників господарських відносин в умовах спеціального режиму господарювання.

Література [І; 8; 9; 13; 35; 37]

Розділ VIII. Захист прав і законних інтересів суб'єктів господарювання. Господарський процес

Тема 37. Правове становище господарських судів

Правова природа господарського суду. Завдання господарського суду. Організація господарських судів в Україні. Правове становище іа компетенція Вищого господарського суду України.Література [19; 56]

Тема 38. Підвідомчість справ господарським судам. Підсудність справ

Ознаки підвідомчості господарських справ. Розмежування компетенції господарських судів щодо розгляду господарських справ. Родова та територіальна ознаки здійснення розгляду господарських справ господарськими судами відповідно до їх компетенції.Література [19; 56]

Тема 39. Досудове врегулювання господарських спорів

Поняття досудового врегулювання господарських спорів. Загальний і спеціальний порядок досудового врегулювання господарських спорів.Література [19; 56]

Тема 40. Вирішення спорів господарським судом

Стадії розгляду господарських справ і вирішення господарських спорів господарським судом. Порушення справи. Вирішення господарського спору. Зупинення і припинення провадження. Залишення позову без розгляду і

повернення позову. Прийняття рішення. Ухвала. Виконання рішення господарського суду. Перевірка рішень, ухвал, постанов у порядку нагляду. Література [19; 56]

Розділ IX. Юридична відповідальність за порушення законодавства у сфері господарювання

Тема 41. Загальні засади відповідальності учасників господарських відносин

Господарсько-правова відповідальність учасників господарських відносин та господарські санкції. Господарські санкції як правовий засіб відповідальності у сфері господарювання. Підстави господарсько-правової' відповідальності. Межі господарсько-правової відповідальності. Прострочення боржника та прострочення кредитора. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності. Строки реалізації господарсько-правової відповідальності.Література [11; 12; 15; 18; 20; 23; 27; 30; 42; 43; 49; 50; 56]

Тема 42. Відшкодування збитків у сфері господарювання

Відшкодування збитків: загальне поняття, склад і розмір. Умови. порядок і види відшкодування збитків.Література [11;12;15;18;20;23;27; 30; 42; 43; 49; 50; 56]

Тема 43. Штрафні та оперативно-господарські санкції

Штрафні санкції: поняття, ознаки та правове регулювання. Оперативно-господарські санкції: визначення, види, підстави та порядок застосування.Література [39; 52; 56]

Тема 44. Адміністративно-господарські санкції

Правові засади застосування адміністративно-господарських санкцій до суб'єктів господарювання. Види адміністративно-господарських санкцій. Гарантії прав суб'єктів господарювання у разі неправомірного застосування до них адміністративно-господарських санкцій. Строки застосування адміністративно-господарських санкцій.Література [39; 52; 56]

Тема 45. Особливості відповідальності суб'єктів господарювання за порушення аитимонопольно-конкурентного законодавства

Накладання штрафів за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства.

Адміністративна відповідальність громадян-підприємців посадових осіб.

Вилучення незаконно одержаного прибутку (доходу) та вилучення товарів з неправомірно використаним позначенням і копій виробів іншого суб'єкта господарювання.

Відшкодування збитків та спростування неправдивих, неточних або неповних відомостей.

Процесуальні засади розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями справ про недобросовісну конкуренцію. Література [39; 51; 52; 56]Тема 46. Відповідальність суб'єктів господарювання за злочини проти встановленого порядку господарювання

Злочини у сфері господарської діяльності. Класифікація злочинів. Види кримінальної відповідальності. Кримінальні санкції, підстави та порядок їх застосування.Література [46; 52; 56; 59]

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

/.Поняття та предмет правового регулювання господарської діяльності.

2. Методи та типи правового регулювання господарської діяльності.

3. Механізм та стадії правового регулювання господарської діяльності

4.Співвідношення понять "правове регулювання" та "державне регулювання" господарської діяльності.

5. Форми реалізації державою економічної політики.

6. Державне регулювання оподаткування.

7. Державне регулювання обмеження монополізму та розвитку економічної конкуренції.

8. Державне регулювання захисту прав суб'єктів господарювання та споживачів.

9. Особливості управління господарською діяльністю у державному секторі економіки.

10. Особливості управління господарською діяльністю у комунальному секторі економіки.

11. Правові засади діяльності природних монополій.

12. Види зловживань монопольним становищем на ринку.

13. Правові засади захисту прав споживачів.

Н.Принципи підприємницької діяльності.

15.Організаційно-правові форми підприємництва.

16. Загальні гарантії прав підприємців.

17. Правові засади діяльності іноземних підприємців в Україні.

18. Поняття, зміст та організаційно-правові форми здійснення некомерційного господарювання.

19.Поняття та класифікація суб'єктів господарювання.

20. Загальні умови створення та державної реєстрації суб'єктів гос­подарювання.

21. Поняття та загальний порядок ліквідації суб'єкта господарювання.

22. Поняття та організаційно-правові форми підприємств.

23. Поняття та види підприємств.

24. Поняття та види господарських товариств.

25. Установчі документи та порядок державної реєстрації господарського товариства.

26. Майно і майнові відносини в господарських товариствах.

27. Права і обов'язки учасників господарського товариства.

28. Поняття та види підприємств колективної власності.

29. Правові положення щодо господарської діяльності кооперативів.

30. Правові засади діяльності підприємств споживчої кооперації.

31. Підприємства об'єднань громадян, релігійних організацій.

32. Правове становище приватних підприємств.

33. Селянське (фермерське) господарство: поняття та правове становище.

34. Правове становище орендного підприємства.

35. Правове становище підприємств з іноземними інвестиціями.

36. Правове становище іноземних підприємств.

37. Поняття та види об'єднань підприємств.

38. Організаційно-правові форми об'єднань підприємств.

39. Правове становище промислово-фінансових груп.

40. Фізичні особи як суб'єкти господарювання.

41. Особливості статусу іноземних суб'єктів господарювання.

42. Кредитні спілки у сфері господарювання.

43. Особливості статусу благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання.44. Особливості статусу відокремлених підрозділів господарських організацій.

45. Особливості правового режиму державного майна у сфері господарювання.

46. Правові засади приватизації державних і комунальних підприємств.

47. Правовий режим використання природних ресурсів у сфері гос­подарювання.

48. Правове регулювання відносин щодо використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності.

49. Цінні папери та їх види.

50. Поняття та види бірж.

51. Правове регулювання біржової діяльності.

52. Господарське зобов'язання: види та підстави виникнення.

53. Загальні умови укладання договорів, що породжують господарські зобов'язання.

54. Істотні умови та зміст господарського договору.

55. Загальний порядок укладання, зміни та розірвання господарських договорів.

56. Гарантії забезпечення виконання господарських зобов'язань.

57. Правове регулювання та умови припинення господарських зобов'язань.

58.Поняття та ознаки неспроможності суб'єкта господарювання.

59.Правове становище кредиторів у справах про банкрутство.

60. Процедури, що застосовуються до неплатоспроможного боржника.

61. Способи відновлення платоспроможності боржника.

62. Господарсько-правова відповідальність учасників господарських відносин та господарські санкції.

63. Підстави господарсько-правової відповідальності.

64. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності.

65. Строки реалізації господарсько-правової відповідальності.

66. Відшкодування збитків: загальне поняття, склад і розмір.

67. Штрафні санкції: поняття, ознаки та правове регулювання.

68. Оперативно-господарські санкції: визначення, види, підстави та порядок застосування.

69. Види та правові засади застосування адміністративне -господарських санкцій до суб'єктів господарювання.

70. Особливості антимонопольно-конкурентної відповідальності.

71. Галузі народного господарства та їх класифікація.

72. Господарсько-торговельна діяльність: поняття та види.

73. Правове регулювання матеріально-технічного постачання та збуту.

74. Контрактація сільськогосподарської продукції.

75. Правове регулювання енергопостачання.

76. Правове регулювання біржової торгівлі.

77. Правове регулювання оренди майна та лізингу.

78. Агентська діяльність та агентські відносини.

79. Перевезення вантажів як вид господарської діяльності.

80. Особливості вирішення спорів щодо перевезень.

81. Зміст договору підряду на капітальне будівництво.

82. Мета, види та правове регулювання інноваційної діяльності.

83. Фінансова та банківська діяльність.

84. Правове регулювання страхування у сфері господарювання.

85. Правове регулювання договорів комерційної концесії.

86. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності.

87. Зовнішньоекономічні договори (контракти).

88. Види та форми здійснення іноземних інвестицій.

89. Поняття та типи спеціальних (вільних) економічних зон. 90. Концесійна діяльність в Україні.ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольна робота, передбачена навчальним планом, складається з трьох питань: одного теоретичного та двох практичних.

Частина перша контрольної роботи це теоретичне завдання, яке потрібно виконати у формі реферату. Реферат має таку структуру: "Вступ", де розкривається роль і значення теми; "Основна частина", яка складається з двох або трьох питань. Розкриваючи питання, необхідно показати знання теми, проаналізувати чинні норми права з використанням практичного досвіду, висловити конкретні особисті зауваження і рекомендації з досліджуваної теми. Окремою частиною реферативної роботи має бути розділ "Висновки», де слід дати і за можливості обгрунтувати пропозиції і рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства або теоретичних положень за темою питання. Наприкінці слід навести список використаноГ літератури.

Друга частина контрольної роботи містить два практичні питання (тестових завдання), які студент має виконати. Завдання потрібно переписати повністю та виконати відповідно до поставленого питання.

Студент повинен оформити титульний лист відповідно до методичних вказівок щодо оформлення контрольних робіт, підписати роботу, поставити дату виконання і в зазначені строки подати на перевірку.

Варіант контрольної роботи вибирається за останньою цифрою номера залікової книжки. Якщо остання цифра залікової книжки "5", то відповідно треба вибрати варіант 5 і виконувати роботу згідно з вимогами, зазначеними вище.ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ Варіант І

Завдання І Правові засади діяльності підприємств в Україні. Завдання 2

Зазначте правильну відповідь. З якого моменту юридична особа вважається ліквідованою:

а) з моменту прийняття рішення про оголошення її банкрутом;

б) з моменту прийняття власником рішення про припинення діяльності;

в) з моменту виключення її з державного реєстру;

г) з моменту погашення боргів перед кредиторами. Завдання З Зазначте зайве. Загальними принципами господарювання в Україні є такі:

а) інформування підприємцями державних органів усіх рівнів про результати своєї діяльності;

б) забезпечення економічної різноманітності та рівний захист державою всіх суб'єктів господарювання;

в) свобода підприємницької діяльності у межах, визначених законом;

г) вільний рух капіталів, товарів і послуг на території України;

д) обмеження державного регулювання економічних процесів у зв'язку з необхідністю забезпечення соціальної спрямованості економіки, добросовісної конкуренції у підприємництві, екологічного захисту населення, захисту прав споживачів та безпеки суспільства і держави;

е) вільний доступ суб'єктів господарювання до інформації, отриманої державними органами про діяльність конкретних господарюючих суб'єктів;

є) захист національного товаровиробника;

ж) заборона незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини;

з) заборона вільного відкриття валютних рахунків суб'єктам гос­подарювання, прибуток яких перевищує заробітну плату президента України.

Варіант II

Завдання 1

Правове регулювання діяльності господарських товариств.Завдання 2

Зазначте правильну відповідь. Предмет правового регулювання господарської діяльності становлять:

а) визначені законодавством України основні засади господарювання в Україні, господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення нєкомерційної господарської діяльності між державними органами-суб'єктами господарювання, споживачами, органами внутрішніх справ, прокуратури, суду (господарського суду), та нагляд і контроль вищезазначених органів за цією діяльністю з метою отримання прибутку;

б) визначені міжнародними правовими нормами та законодавством України господарські відносини, що виникають при здійсненні суб'єктами господарювання підприємницької діяльності, та нагляд і контроль за цією діяльністю з боку держави з метою координації ринків товарів і послуг в Україні та їх переміщення за митний кордон;

в) визначені законодавством України основні засади господарювання в Україні, господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, та іншими учасниками відносин у сфері господарювання, та нагляд і контроль за цією діяльністю з боку держави з метою усунення незаконності в галузі господарювання, що може призвести до негативних наслідків як для суб'єктів господарювання, підприємців та споживачів, так і для економіки України в цілому.

Завдання З Зазначте зайве.

Для державної реєстрації суб'єкта господарювання подаються такі документи:

а) рішення власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу у випадках, передбачених законом;

б) нотаріально засвідчена розписка одного з подружжя (у разі перебування на час реєстрації у законному шлюбі) про його згоду на заняття чоловіка/дружини господарською діяльністю;

в) установчі документи, передбачені законом для відповідного виду юридичних осіб;

г) рішення Антимонопольного комітету України про згоду на створення, реорганізацію (злиття, приєднання) суб'єктів господарювання у випадках, передбачених законом;

д) документ (документи), що засвідчує сплату засновником (за­сновниками) внеску до Статутного фонду суб'єкта господарювання в розмірі, встановленому законом;

е) поштовий пакет встановленого зразка як гарантійний внесок своєчасної державної реєстрації;

є) реєстраційна картка встановленого зразка;

ж) документ, що засвідчує сплату коштів за державну реєстрацію;

з) документ, що засвідчує несудимість та неутримання під вартою на момент створення підприємства.

Варіант III

Завдання І

Правове регулювання біржової діяльності в Україні.Завдання 2

Зазначте правильну відповідь. Суб'єктом господарювання можуть бути.

а) господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до Господарського кодексу України, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність і зареєстровані в установленому законом порядку; громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність і зареєстровані відповідно до закону як підприємці; філії, представництва, інші відокремлені підрозділи господарських організацій (структурні одиниці), утворені ними для здійснення господарської діяльності;

б) громадяни України, інших держав, не обмежені законом у пра­воздатності та дієздатності, не обмежені законодавством у праві заняття

підприємницькою діяльністю, юридичні особи всіх форм власності, встановлених Законом України "Про власність";

в) громадяни України, не обмежені законом у правоздатності із дієздатності та не обмежені законодавством у праві заняття підпри­ємницькою діяльністю.Завдання З

Зазначте зайве.

Джерелами формування майна суб'єктів господарювання є:

а) грошові та матеріальні внески засновників;

б) надходження від продажу на аукціоні державного майна;

в) доходи від реалізації продукції (робіт, послуг);

г) доходи від цінних паперів;

д) надходження від учасників тендерів на будівництво торговельних (промислових) споруд для потреб громадян;

е) капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

є) доходи, отримані шляхом змови з конкурентами з метою мо­нополізації товарних ринків;

ж) надходження від продажу (здавання в оренду) майнових об'єктів (комплексів), що належать їм, придбання майна інших суб'єктів;

з) кредити банків та інших кредиторів;

й) безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій і громадян;

і) інші джерела, не заборонені законом.ВаріантІУ

Завдання І

Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності за законодавством України.Завдання 2

Зазначте правильну відповідь.

Приватизація державного майна є процесом, який спрямований на таке:

а) об'єкти державної власності;

б) об'єкти комунальної власності;

в) об'єкти державної і комунальної власності;

г) об'єкти колективної власності. Завдання З Зазначте зайве. Господарські зобов'язання можуть виникати:

а) безпосередньо із закону або іншого нормативно-правового акта, що регулює господарську діяльність;

б) з акта управління господарською діяльністю;

в) з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать;

г) з особистого договору з органами влади та управління щодо правомочності дій, які суперечать чинному законодавству;

д) внаслідок завдання шкоди суб'єкту або суб'єктом господарювання, придбання або збереження майна суб'єкта або суб'єктом господарювання за рахунок іншої особи без достатніх на те підстав;

е) у результаті створення об'єктів інтелектуальної власності та інших дій суб'єктів, а також внаслідок подій, з якими закон пов'язує настання правових наслідків у сфері господарювання. Варіант V

Завдання І Поняття, види та організаційні форми підприємницької діяльності.

Завдання 2 Зазначте правильну відповідь. Цінним папером є:

а) документ встановленої форми з відповідними реквізитами, що засвідчує грошове або інше майнове право і визначає відповідальність суб'єктів господарювання, які його видали, перед третіми особами, та передбачає

виконання зобов'язань згідно з умовами пакту Великої Вітчизняної Революції щодо майнової рівності робітників і селян з інтелігенцією, а також можливість передачі прав, що випливають з цього документа, іншим особам;

б) документ встановленої форми з відповідними реквізитами, що засвідчує грошове або інше майнове право і визначає відносини між суб'єктом господарювання, який його випустив (видав), і власником, та передбачає виконання зобов'язань згідно з умовами його випуску, а також можливість передачі прав, що випливають з цього документа;

в) документ встановленої форми з відповідними реквізитами, що засвідчує грошове або інше майнове право і визначає відносини між суб'єктом господарювання, який його випустив (видав), і власником, та передбачає виконання зобов'язань згідно з умовами його випуску, а також можливість передачі прав, що випливають з цього документа, іншим особам. Завдання З Зазначте зайве,

У випадках, передбачених законом щодо неплатоспроможного боржника, застосовуються такі процедури:

а) розпорядження майном боржника;

б) утримання під вартою під заставу;

в) мирова угода;

г) конфіскація майна;

д) відновлення платоспроможності боржника;

е) санація;

г) ліквідація банкрута. Варіант VI

Завдання 1

Юридична відповідальність суб'єктів господарювання за порушення чинного законодавства.Завдання 2

Зазначте правильні відповіді.

Суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності є:

а) господарські організації — юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до Господарського кодексу України, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність і зареєстровані в установленому законом порядку;

б) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці;

в) підрозділи (структурні одиниці) іноземних суб'єктів господа­рювання, що не є юридичними особами за законодавством України (філії, відділення тощо), але мають постійне місцезнаходження на території України і зареєстровані в порядку, встановленому законом;

г) громадяни інших держав, що користуються дипломатичною недоторканністю та зареєстровані як підприємці за законодавством іншої держави.

Завдання З

Зазначте зайве.

Оподаткування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності має здійснюватися за такими принципами:

а) встановлення рівня оподаткування, виходячи з необхідності досягнення та підтримання самоокупності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та забезпечення бездефіцитності платіжного балансу України;

б) підвищення економіки держави шляхом дозволу на приватизацію її майнових комплексів та вільних економічних зон підприємцями-нерезидентами.

в) гарантування стабільності видів і розміру податків;

г) встановлення податків і зборів (обов'язкових платежів), а також статусу іноземних валют на території України виключно законом;

д) рівності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності при встановленні

ставок податків;

е) заохочення експорту продукції вітчизняного виробництва;

є) застосування принципу подвійного оподаткування у разі неро­зуміння діючих міжнародних конвенцій.

ВаріантУП

Завдання І

Види та підстави виконання господарських зобов'язань.Завдання 2

Зазначте правильне твердження:

а) нездатність боржника відновити свою платоспроможність і за­довольнити визнані судом вимоги кредиторів інакше, як через застосування визначеної судом ліквідаційної процедури, вважається банкрутством;

б) нездатність боржника задовольнити визнані судом вимоги кредиторів інакше, як через застосування визначеної судом ліквідаційної процедури, вважається банкрутством;

в) нездатність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів вважається банкрутством. Завдання З Зазначте зайве. Система оподаткування будується на таких принципах:

а) принцип економічної доцільності;

б) принцип соціальної справедливості;

в) принцип рівності всіх платників податків;

г) принцип поєднання інтересів суспільства, держави, територіальних громад, суб'єктів господарювання та громадян;

д) принцип вільного користування коштами, які залишилися після сплати податків. Варіант VIII Завдання 1

Правові засади охорони та захисту прав і законних інтересів суб'єктів господарювання. Завдання 2 Зазначте правильне твердження. Іноземні інвестиції можуть здійснюватись у такому вигляді:

а) іноземні інвестори мають право здійснювати інвестиції на території України у вигляді будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов'язаних з ним майнових прав; інших цінностей (майна), які відповідно до закону визнаються іноземними інвестиціями;

б) іноземні інвестори мають право здійснювати інвестиції на території України у вигляді іноземної валюти, що визнається конвертованою Національним банком України, будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов'язаних з ним майнових прав;

в) іноземні інвестори мають право здійснювати інвестиції на території України у вигляді іноземної валюти, що визнається конвертованою Національним банком України, будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов'язаних з ним майнових прав: інших цінностей (майна), які відповідно до закону визнаються іноземними інвестиціями;

г) іноземні інвестори мають право здійснювати інвестиції на території України у вигляді іноземної валюти, що визнається конвертованою Національним банком України, будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов'язаних з ним майнових прав; інших цінностей (майна), які відповідно до закону визнаються іноземними інвестиціями, а також у вигляді інноваційної діяльності.

Завдання З

Зазначте зайве.

Для одержання банківського кредиту позичальник подає банкові

такі документи:

а) клопотання (заяву), в якому зазначаються характер кредитної угоди, мета використання кредиту, сума позички і строк користування нею;

б) згоду співвласників;

в) довідку про стан здоров'я;

г) техніко-економічне обгрунтування кредитного заходу та розрахунок економічного ефекту від його реалізації;

д) інші необхідні документи.

Варіант IX

Завдання 1

Майнова основа господарювання.Завдання 2

Зазначте правильні відповіді та розташуйте нормативні акти у порядку підпорядкованості.

Правила конкуренції та норми антимонопольного регулювання визначаються:

а) Господарським кодексом України;

б) Повітряним кодексом України;

в) Цивільним кодексом України;

г) Законом України "Про захист економічної конкуренції";

д) Законом України "Про захист від недобросовісної конкуренції";

е) Конституцією України;

є) Паризькою конвенцією з охорони промислової власності;

ж) Законом України "Про Антимонопольний комітет";

з) Законом України "Про природні монополії";

й) Законом України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції".

Завдання З

Зазначте зайве.

Засновники суб'єкта господарювання не відповідають за зо­бов'язаннями, якщо:

а) правопорушенню сприяли неправомірні дії (бездіяльність) другої сторони зобов'язання;

б) сторони передбачили в договорі певні обставини, які через надзвичайний їх характер звільняють від відповідальності;

в) порушенню сприяли обставини непереборної сили;

г) порушенню сприяла неосудність засновника;

д) винна сторона є учасником економічних реформ роздержавлення та приватизації.СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРА ТУРИ

1. Аксенов Й. Некоторьіе проблеми законодательного регулирования предпринимательства // Предпринимательство, хазяйство й право.— 1998.— №1.

2. Бельїх В. С. Теория хозяйственного права в условиях становлення й развития рьіночньїх отношений в России // Государство й право.— 1995. — №11.—С. 53-61.

3. Беляневич О. А. Про договірну свободу у господарських відносинах // Держава і право: Щорічник наукових праць молодих учених. — 1999. — Вип. 2.

4. Беляневич О. А. Державне регулювання договірних відносин у сфері господарювання // Людина і суспільство. — 1999. — № 3.

5. Бобкова А. Г. Хозяйственная деятельность в сфере рекреации // Предпринимательство, хозяйство й право. — 2000. — № 12. — С. 10-13.

6. Бобкова А. Г. Правовеє обеспечение рекреационной деятельности. — Донецк: Юго-Восток,2000. — 308 с.

7. Бобкова А. Г. Рекреационное право:Учеб.пособие. — Донецк,2000. — 249с.

8. Брагин Н. Й. Государство й рннок (Теоретико-методологические основьі рьіночньїх механизмов й зкономической зффективности государства в системо общественного воспроизводства).—М.2001.—339с.

9. Васильєв А. С. Мучник А. Г. Законодательная защита социальньїх интересов как способ управлення зкономикон // Ринкова економіка: Сучасна теорія і практика управління. — Одеса: Астро Принт, 1999. —Т. 2. — С. 210-218.

10. Вінник О. М. Правове регулювання суспільних відносин у сфері економіки: проблеми кодифікації законодавства // 36. рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України. — 1997. —№1. —С. 183-190.

11. Вінник О. М. Корпоративна конфліктологія як новий напрямок науки господарського права // Вісник Вищого арбітражного суду України. — 2000. —№4.—С. 110-115.

12. Вінник О. М. Ключові поняття корпоративної конфліктології // Предпринимательство, хозяйство й право. — 2000. — № 12. — С. 3-6.

13. Вінник О. М. Приватні та публічні інтереси, їх роль і відображення в господарському праві // Підприємництво, господарство і право. — 2001. — №4.— С. 6; Л 5.— C.I 1-13.

14. Гайворонський В. М. Предмет і суб'єкти господарського права: Конспект лекцій. — Харків: Укр. юрид. академія, 1994.

15. Гайворонский В., Жушман В. Предпринимательство, хозяйственная й трудовая деятельность: законодательное регулирование // Предпринимательство, хозяйство й право. — 1998. — №9.

16. Герникова Й. Й. Регулирование предпринимательской деятельности:

государственное й внутрифирменное: Учеб. пособие. — М.: Консалтбанкир, 2002. — 704 с.

17. Глівенко С В., Соколов М. О., Теліженко О. М. Економічне прогно­зування: Навч. посіб. — 2-ге вид., переробл. та доповн. — Суми, 2001.—208с.

18. Грицаєнко Л. Підприємництво в Україні, проблеми держави регулювання // Предпринимательство, хозяйство й право. 1999. — № 7. — С. 53-55.

19. Загнітко О.П. Захист прав та інтересів господарюючих суб'єктів у системі права України // Вісник господарського судочинства. — 2001. №4. —

С. 159-166.

20. Знаменский Г. Л. Хозяйственное законодательство Украиньї // Формирование й перспективьі развития. — К.: Наук, 1996, — 63 с.21.ИоновВ. Бизнес — право: Учеб. Пособие. — М.:1998.— 112с.

22. Исаев И.А. Становление хозяйственно-правовой мьісли . — М.:

Юрид.лит., 1986.

23. Круглова Й. Ю. Хозяйственное право. — М.: Рус. Деловая литература 1997.—608с.

24. Кузьмин Р.И. Хозяйственное право Японии: проблемьі теории й практики,— Донецк: ИЗПИ НАН Украиньї, 1993.— 32с.

25. Кузьмін P.I.. Кузьмін P.P. Співвідношення понять "підприємництво"та "господарська діяльність" // Право України.—1999.—№5.—С.88-91.

26. Кубатов А.Я. Сочетание частньїх й публичньїх интересов правом регулирования предпринимательской деятельности.. — М., 2001. — 212с.

27. Курс предпринимательства: Учебник для вузов / Под ред. В. Я. Горфникела, В. Л. Швандера. М.: Финансьі;1997. — 439 с.

28. Лаптев В.В. Предпринимательское право: понятие й субьектьі. — М., 1997.

29. Ляшенко В.Й., Хахулин В.В. Зкономическо-правовое развитие субьектов малого предпринимательства . — Донецк: Юго-Восток, 2001. — 454 с.30. Магазине? Я.М. Советское Хозяйственное право. —М.1924. 32. Мамутов В.К. Правовеє регулирование хозяйственной деятельности в смешанной зкономике // Зкономика — право — государственное регулирование: Сб. науч.трудов. —1993. — С. 3-17.