Програма курсу "економічна історія" - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Короткий конспект лекцій Тема Вступ до курсу "Економічна історія"... 7 658.02kb.
Програма курсу: «Історія української державності 3 645.64kb.
Пояснювальна записка Вступне випробування з курсу «Історія України» 1 240.54kb.
Робоча програма курсу курсу " Історія держави і права України" (заочне... 1 241.09kb.
Робоча програма курсу "Історія філософії України " 1 154.36kb.
Питання для підготовки до іспиту з курсу «Історія держави і права... 1 64.35kb.
Програма І робоча програма навчальної дисципліни історія мистецтв... 1 14.54kb.
Робоча програма з курсу " Історія України " для студентів I курсу... 1 238.8kb.
Конспект лекцій І тестові завдання з курсу «історія сучасного світу»... 7 790.77kb.
Дипломної освіти програма курсу "Історія України " 1 114.47kb.
Програма «Теорія, історія української мови та компаративістика» 1 103.24kb.
Мирослава Горностаєва Блискавиця Перунова 13 2370.8kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Програма курсу "економічна історія" - сторінка №1/1


ПРОГРАМА КУРСУ “ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ”Тема 1. Вступ до предмету

Предмет і завдання економічної історії. Нерозривний зв’язок економічної історії з іншими соціально-економічними дисциплінами та її місце в системі наук. Характеристика джерел та літератури.

Критерії періодизації економічної історії. Різні підходи до періодизації. Періодизація Ф.Ліста, К.Маркса, Г.Гільдебранда, В.Левитського, І.Мечникова, Є.Мейєра, А.Тойнбі, У.Ростоу.

Структура курсу економічної історії та методика його вивчення.


Тема 2. Господарські форми економіки стародавнього світу

Основні етапи господарської еволюції первісного суспільства, їх характеристика. Проблеми взаємодії людини та природного середовища в стародавньому суспільстві. Перший поділ праці та перехід від привласнюючого господарства до відтворюючого. Виникнення землеробства, скотарства, зародження ремесел. Трипільська культура. Поява металевих знарядь праці.

Громада (община) – головна господарська форма первісної доби. Розклад первісної господарської системи.

Фази еволюції та варіанти розвитку рабовласництва (східне та античне рабство). Особливості господарського розвитку країн східного та античного рабства.

Економіка стародавньої Греції в період розквіту рабовласницького ладу. Причини економічного підйому Стародавнього Риму. Царський період в римській історії. Економічні наслідки римських завоювань. Генезис латифундій. Наслідки повстання Спартака. Виникнення колонату. Процеси феодалізації. Причини падіння Римської імперії.

Внутрішня та зовнішня торгівля. Генезис грошей, кредиту та податків.

Причини занепаду та загибелі рабовласницької системи.
Тема 3. Становлення та розвиток феодальної системи господарства

Загальна характеристика феодального ладу та його періодизація. Форми феодального землеволодіння в Західній Європі (алод, бенефіцій, феод). Основні риси феодального господарства. Науково-технічні досягнення епохи.

Феодальне місто, його виникнення та економічна роль. Галузева структура середньовічного ремесла, значення його цехової організації. Переростання ремесла у дрібнотоварне виробництво. Внутрішня та зовнішня торгівля. Гроші. Роль міста у становленні ринку.

Формування централізованих національних держав у Західній Європі. Особливості економічного розвитку Франції, Англії, Німеччини. Особливості розвитку феодального господарства в Японії.

Фінанси середньовічних міст. Грошово-кредитні проблеми.

Економічний розвиток Київської Русі.

Процес феодалізації селян і земельні відносини. Категорії залежного населення (смерди, рядовичі, закупи, холопи). Форми та характер землеволодіння. Міста та ремесла. Внутрішня та зовнішня торгівля Стародавньої Русі. Головні торговельні шляхи. Грошовий обіг. Лихварство.

Економічні причини феодального роздроблення східнослов’янських земель.

Особливості господарського розвитку українських земель у складі Великого князівства Литовського та Королівства Польського. Зростання феодального землеволодіння та його форми (вотчина та “держава”). Початок формування фільваркової системи господарства у литовсько-польський період. Поступове закріпачення селян та зростання феодальних повинностей.

Виникнення козацтва та його господарський побут.

Відродження ремесла та його розвиток у ХІV-XVI ст. ст. Розвиток міст та міського самоврядування. Пожвавлення внутрішніх економічних зв’язків і зовнішньої торгівлі.
Тема 4. Мануфактурний період світової економіки та перехід до індустріального суспільства (XVI - перша пол. XIХ ст.).

Економічні передумови великих географічних відкриттів. Наукові та технічні досягнення. “Жадоба золота” як наслідок економічного розвитку.

Найважливіші географічні відкриття кінця XV-XVI ст.

Економічні наслідки Великих географічних відкриттів. Створення колоніальної системи. Становлення світового ринку, зміни в напрямках торгівельних шляхів. “Революція цін”, її причини та наслідки. Криза натуральної системи господарювання як початок становлення ринкового господарства.

Історія первісного нагромадження капіталу, його джерела, методи та результати. Особливості процесу первісного нагромадження в провідних країнах світу - Англії, Франції, Нідерландах, Німеччині, США.

Становлення та розвиток мануфактурного виробництва в Європі. Галузева та територіальна структура економіки провідних країн. Буржуазні революції в Європі, США, Японії, їх економічні та фінансові програми.

Аграрний переворот в Англії та його наслідки. Початок розвитку капіталізму в сільському господарстві (“прусський” та “американський” шляхи).

Фінансовий та грошовий обіг, кредит у мануфактурний період. Форми організації торгівлі, розширення світової торгівлі. Работоргівля. Політика торговельного балансу та протекціонізм як результат розвитку економіки.

Передумови промислової революції. Промисловий переворот в Англії, його передумови та наслідки. Особливості промислового перевороту у Франції, Німеччині, США. Його роль у розвитку продуктивних сил. Міжнародний поділ праці.

Створення Української козацької держави. Економічна політика Б. Хмельницького. Еволюція форм землеволодіння.

Економічний розвиток Запорізької Січи. Посилення позицій козацько-старшинської верхівки.

Економічний стан Лівобережної України за часів Гетьманщини. Розвиток ремесла. Виникнення нових міст і збільшення міського населення. Зростання мануфактурного виробництва. Зрушення у внутрішній та зовнішній торгівлі. Остаточне закріпачення селян у Лівобережній Україні у другій половині XVIII ст. Зміна правового статусу козацтва. Посилення зв’язків поміщицького господарства з ринком. Посилення експлуатації селян і розповсюдження барщини. Поглиблення соціального розшарування селян та козаків. Колонізація Запоріжжя та причорноморських степів. Подальший розвиток мануфактурної промисловості. Вотчина, посесійні та орендні мануфактури. Об’єднання фінансової системи Лівобережної України з фінансовою системою Росії.

Соціально-економічне становище Правобережної України. Економічний занепад українського Закарпаття. Економіка Галичини під владою Австрії. Економічний стан Буковини.

Визрівання передумов скасування кріпосницької системи.


Тема 5. Світове господарство в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. та період Першої світової війни

Прогрес світової науки, техніки та технології виробництва. Структурні зміни в економіці окремих країн та продуктивних сил світу. Основні тенденції розвитку світової економіки. Концентрація промислового та банківського капіталу. Передумови створення монополій. Завершальна стадія індустріалізації та формування світового ринку. Вивіз капіталу. Колоніальна система та економічний поділ світу.

Економіка Англії на межі ХІХ-ХХ ст. Причини втрати нею світової економічної першості.

Франція на межі ХІХ-ХХ ст. Причини промислового відставання. Аграрні суперечності.

Об’єднання німецьких земель за ініціативою Прусії. Причини швидкого економічного піднесення, роль мілітаризації.

Перетворення США на провідну індустріальну державу світу. Причини швидкого економічного піднесення.

Особливості економічного розвитку Японії на рубежі ХІХ-ХХ ст. Соціально-економічні передумови і наслідки революції Мейдзі в Японії.

Скасування кріпацтва в Західній Україні, його законодавче оформлення (укази австрійського уряду від 17 квітня та 7 вересня 1848 р.). Відставання промислового розвитку Західної України від інших регіонів Австро-Угорської імперії. Колоніальний характер галузевої структури західноукраїнської промисловості.

Основні положення та економічні наслідки реформи 1861 року у Російській імперії та особливості її реалізації в Східній Україні. Сільське господарство та аграрні відносини у пореформений період. Капіталістична еволюція поміщицьких та селянських господарств. Штучне аграрне переселення. Столипінська аграрна реформа. Посилення спеціалізації й товарності сільгоспвиробництва. Зародження кооперативного руху. Початок промислового перевороту в Україні та промислове піднесення. Розвиток металургії, вугільної та залізорудної промисловості. Будівництво залізниць. Створення монополістичних об’єднань і акціонерних товариств. Роль іноземного капіталу.

Фінанси і кредит. Грошова реформа царського уряду 1895-1897 рр. Банківсько-кредитна система.

Економічні причини першої світової війни. Особливості економічного розвитку провідних країн світу в роки війни. Зростання державно-монополістичних тенденцій, формування нової системи господарських відносин.

Воєнна економіка Російської імперії та еволюційні події лютого-жовтня 1917 р. Економічна програма більшовиків.

Вплив Першої світової війни на економіку українських земель. Спроби утворення незалежної української держави та економічні програми національних урядів України (Центральної Ради, Гетьманату, Директорії, ЗУНР).

Встановлення радянської влади в України та реалізація економічної програми більшовиків.Тема 6. Світове господарство у міжвоєнний період

Економічні наслідки Першої світової війни для провідних країн світу. Економічна суть Версальської системи. Плани Дауєса та Юнга, їх суть і мета.

Світова економічна криза 1929-1932 рр. та її особливості. Варіанти виходу з кризи. “Новий курс” Д.Рузвельта. Початок державного регулювання економіки і теоретичне обгрунтування можливості макроекономічного регулювання. Особливості кризи в Німеччині, Англії, Франції.

Економічне становище провідних країн напередодні Другої світової війни. Економічні причини війни.

Економічні наслідки першої світової війни для української економіки. Соціально-економічна політика Центральної Ради та Гетьманського уряду. Націоналізація землі, промислових підприємств, торгівлі більшовицьким режимом. Політика “військового комунізму”.

Нова економічна політика і відбудова народного господарства України у 1920-х роках. Згортання НЕПу. Сталінська індустріалізація та її наслідки. Колективізація сільського господарства. Голодомор 1933 року. Народне господарство УРСР у другій половині 1930-х років.

Проголошення Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) та економічна політика її уряду. Анексія західноукраїнських земель Польщею, Румунією та Чехословаччиною, їх другорядні позиції в національних економічних комплексах цих держав. Повоєнна відбудова промисловості. Негативний вплив світової економічної кризи 1929-1933 року на економіку Західної України. Стан сільського господарства і колонізаторська політика Польщі, Чехословаччини та Румунії на західноукраїнських землях. Кооперативний рух.

Соціально-економічні наслідки приєднання західноукраїнських земель до УРСР.


Тема 7. Світова економіка в роки Другої світової війни

Загальна характеристика економічного розвитку провідних краї світу у роки Другої світової війни.

Воєнна економіка Німеччини, США, Англії, Франції, Японії.

Економіка України на першому етапі Другої світової війни (до 22 червня 1941 р.), зміцнення воєнно-промислового потенціалу. Поглиблення галузевої спеціалізації.

Перебудова національного господарства СРСР на воєнний лад в результаті нападу фашистської Німеччини та її союзників. Посилення централізації управління економікою. Евакуація. Окупаційна політика фашистського режиму. Економічна експлуатація українських земель.

Втрати господарства і населення України у роки Другої світової війни.


Тема 8. Світове господарство після Другої світової війни до середини 60-х років ХХ ст.

Економічні наслідки Другої світової війни для світової економіки. План Маршалла. Науково-технічна революція. Зрушення в галузевій структурі провідних країн світу.

Розпад колоніальної системи і виникнення нових незалежних держав.

Інтеграційні процеси в економіці. “Спільний ринок” як форма економічної інтеграції.

Формування трьох центрів світового капіталізму. США, Японія, ФРН – нові економічні лідери.

Економіка США після другої світової війни та основні тенденції її розвитку. Причини зниження темпів зростання в 50-60-ті роки.

Економічні наслідки поразки Японії у другій світовій війні. Американська окупація та її наслідки. Аграрна реформа і стан сільського господарства. Фактори економічного зростання Японії в 50-60-ті роки.

Утворення ФРН. Фактори економічного піднесення. Роль ФРН у створенні та розвитку “Спільного ринку”.

Економічні наслідки другої світової війни і особливості повоєнного розвитку Франції. Часткова націоналізація та її характер. Вплив розпаду колоніальної системи на економіку Франції. Місце Франції у світовому господарстві.

Англійська економіка у повоєнні роки, її основні тенденції. Посилення державного регулювання. Характер повоєнної націоналізації окремих галузей народного господарства, її мета. Крах колоніальної імперії і його вплив на економіку Англії.

Втрати господарства і населення України у роки Другої світової війни. Відбудова народного господарства. Голод 1946-1947 років у СРСР. Грошова реформа 1947 р.

Колективізація у західноукраїнських землях.


Тема 9. Господарство світу та України в другий половині 60-х – початку 90-х років ХХ ст.

Форми державного регулювання економіки. Транснаціональні корпорації. Військово-промисловий комплекс та зростання воєнних витрат. Поглиблення кризи в 70-80-ті роки та їх причини.

Основні тенденції економічного розвитку провідних країн світу. Вплив НТР на їх економіку.

Загострення протиріч соціально-економічного розвитку США в 70-ті роки, перехід до консервативної моделі економічного регулювання. “Рейганоміка”.

Особливості економічного розвитку ФРН. Об’єднання Західної та Східної Німеччини та його соціально-економічні наслідки.

Особливості економічного розвитку Великобританії. “Тетчеризм” як британська модель неоконсерватизма.

Україна в умовах кризи радянської тоталітарної системи і спроб її модернізації. Економічні реформи 1960-х років. Структурні зрушення в національному господарстві. Диспропорції економіки та її витратний характер. Посилення застійних явищ в соціально-економічному житті країни у 70-першій половині 80-х років.

Спроби реформування господарської системи у другий половині 80-х років та причини їх невдач.Тема 10. Економіка незалежної України в 90-ті роки ХХ ст. та на початку ХХІ ст.

Прийняття Декларації про державний суверенітет України (16 липня 1990 р.) та Акта про державну незалежність України (24 серпня 1991 р.). Розбудова національної економіки, її ринкова трансформація та інтеграція у світовий економічний простір. Прорахунки і труднощі у виробленні та реалізації незалежної економічної політики.

Роль держави у становленні цивілізованих ринкових відносин. Спроби створення законодавчого регулювання економічної діяльності. Соціально-економічна криза та пошук напрямків її подолання. Структурна та інвестиційна політика. Допомога міжнародних організації Україні та іноземні інвестиції. Грошова реформа 1996 р.. Внутрішня та зовнішня торгівля.

Роль і місце господарства України у світовому економічному розвитку.

Основні тенденції економічного розвитку країни на сучасному етапі.


КІІМАвтор та відповідальний за подання матеріалу _____________Бортнікова Л.П.