Програма та методичні рекомендації переддипломної виробничої практики для студентів спеціальності - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Програми виробничої та переддипломної практик 1 279.62kb.
Методичні рекомендації до її виконання, вимоги до написання звіту... 3 523.02kb.
Методичні вказівки та програмні робочі матеріали з переддипломної... 1 366.05kb.
Методичні рекомендації І програма виробничої практики для студентів... 1 349.58kb.
Методичні вказівки щодо організації та проведення виробничої практики... 1 61.44kb.
Програма переддипломної практики студентів 5-го курсу денної форми... 1 34.06kb.
Методичні вказівки та програма проведення виробничої (перекладацької) 4 493.64kb.
Методичні рекомендації з виробничої практики "догляд за хворими"... 3 929.14kb.
Робоча програма виробничої ї переддипломної практик для студентів... 1 140.09kb.
Робоча програма переддипломної практики студентів спеціальності 020105... 1 219.12kb.
Кременчуцьке педагогічне училище ім. А. С. Макаренка розподіл студентів... 1 51.36kb.
Програма вступних іспитів зі спеціальності 050103 "Міжнародна економіка" 1 193.72kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Програма та методичні рекомендації переддипломної виробничої практики для студентів - сторінка №1/4
Міністерство освіти і науки України
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра аналітичної економії та міжнародної економікиПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

переддипломної виробничої практики

для студентів спеціальності

8.050103 "Міжнародна економіка"Затверджено

на засіданні кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки

Прот. № ___ від “___” _____________

Завідувач кафедри ________________

проф. Панчишин С.М.


Рекомендовано

методичною радою економічного

факультету

“____” _________________________

Голова ради_____________________

проф. Панчишин С.М.Львів 2010


ВСТУП
Переддипломна виробнича практика студентів економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми підготовки магістра. Вирішення завдання підготовки висококваліфікованих фахівців в галузі міжнародної економіки вимагає закріплення набутих у вищому навчальному закладі теоретичних знань практичними навичками роботи на підприємстві. Тому для організації і проведення практики повинні бути створені умови, що забезпечують не тільки закріплення отриманих студентами теоретичних знань за спеціальними дисциплінами, а й набуття ними практичних навичок і уміння працювати за спеціальністю на основі глибокого вивчення досвіду організації виробничих, постачальницьких, збутових, управлінських процесів і обслуговування клієнтів, укладання різних угод і контрактів, використання комп’ютерних технологій.

Практична підготовка студентів здійснюється на вітчизняних підприємствах приватної і державної форм власності, спільних підприємствах, та в сучасних організаціях різних галузей економіки, у сфері науки, освіти, охорони здоров'я, культури, торгівлі та державного управління.

На практиці студенти ознайомлюються з механізмами вирішення економічних, виробничих та управлінських проблем та завдань на прикладі конкретного підприємства, установи, організації.

Програма розроблена відповідно до: • Закону України від 17 січня 2002 року № 2984-III “Про вищу освіту”

 • Наказу Міністерства освіти України вiд 08.04.1993 № 93 “Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України”.

Організація практичної підготовки студентів регламентується:

 • “Положенням про проведення практики студентів у вищих навчальних закладах України”, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 93 від 8.04.93 р.;

 • ОПП підготовки магістра за спеціальністю 8.050103 „міжнародна економіка”;

 • ОКХ підготовки магістра зі спеціальності 8.050103 „міжнародна економіка”

 • наскрізною програмою практики для студентів спеціальності 8.050103 - “міжнародна економіка”, затвердженою на засіданні кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки та рекомендованою методичною радою економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Згідно із навчальним планом Львівського національного університету імені Івана Франка тривалість переддипломної виробничої практики студентів 5 курсу спеціальності “міжнародна економіка” становить 4 тижні - 20 робочих днів.

У Програмі розглядаються загальні питання організації, проведення і підведення підсумків виробничої практики студентів спеціальності „Міжнародна економіка”.
Організація практики
Мета і завдання практики. Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, розрахунково-аналітичними операціями, управлінськими процедурами та технічними засобами виконання робіт у сфері міжнародної економічної діяльності. У період її проходження, на основі здобутих під час навчання знань, формуються професійні уміння і навички з підготовки та прийняття самостійно обґрунтованих організаційно-економічних рішень у реальних умовах господарювання, розвиваються потреби у постійному підвищенні інтелектуального потенціалу і творчих здібностей студентів.

Основними завданнями у процесі проходження виробничої практики студентів є:

 • систематизація теоретичних знань з міжнародної економіки, фінансів, права, маркетингу, міжнародного фінансового менеджменту, обліку і аудиту у зовнішньоекономічній діяльності, набутих під час навчання й застосування їх в практиці зовнішньоекономічної діяльності підприємств;

 • оволодіння сучасними формами міжнародного бізнесу у науково-технічній, виробничій, торговельній, інвестиційно-фінансовій сферах;

 • засвоєння практичних навичок на робочому місці спеціаліста з міжнародної економіки в основних відділах і підрозділах виробничо-господарських структур;

 • сприйняття і засвоєння методів та інструментарію регулювання міжнародної економічної діяльності на різних рівнях управління.

 • підбір нормативно-правових, інформаційних, звітних і статистичних матеріалів, їх систематизація та аналіз;

 • вивчення основних видів документів і їх застосування у зовнішньоекономічній діяльності;

 • прогнозування основних показників і перспектив розвитку бази практики у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

 • здійсненні аналізу зовнішньоекономічної і маркетингової діяльності

 • підприємства (організації, фірми), аналізу імпортно-експортних операцій, заємовідносин між партнерами, споживачами, посередниками, контрагентами, постачальниками;

 • ознайомлення з організаційно-виробничою структурою підприємства, їх функціями і взаємовідносинами;

 • вивчення і засвоєння форм складання контрактів і угод, які застосовуються на підприємствах з метою здійснення зовнішньоекономічної діяльності, ознайомлення з комп’ютерною та організаційною технікою, яка використовується фірмами;

 • підготовка кожним студентом аналітичного звіту на основі програми практики, в якому необхідно виділити основні результати діяльності виробничого підприємства, дати їм оцінку, визначити вплив вирішальних чинників, узагальнити резерви та підготувати рекомендації.


Освітньо-кваліфікаційні вимоги до практики

За результатами проходження передмагістерської практики студенти повинні- знати: функціональні обов'язки економіста з міжнародної економіки відповідно до вимог освітньо–кваліфікаційної характеристики підготовки магістрів;

- уміти: ефективно використовувати методологічні підходи та інструментарій, напрацьовані міжнародними організаціями для вирішення глобальних проблем сучасності; розробляти альтернативні варіанти економічних рішень і за допомогою сучасних методів аналізу та оцінки й вибирати найкращі з них; виходячи з принципових засад внутрішньої і зовнішньої політики реалізувати її пріоритети, захищати національні інтереси, сприяти формуванню і реалізації інтеграційної стратегії України; розробляти та використовувати оптимальні методи аналізу та оцінки ефективності функціонування підприємства (організації); професійно орієнтуватись у сучасних інформаційно-комунікаційних системах; виконувати функції економіста з міжнародної економіки; розробляти економічну політику підприємства; готовити обґрунтування окремих економічних рішень, здійснювати економічні розрахунки; оформляти різноманітні економічні документи тощо.
Бази практики і робочі місця

Студенти можуть самостійно з дозволу кафедри підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання. Побажання студента повинно бути обґрунтовано заявою на ім'я завідувача випускаючої кафедри, до якої додається лист з відповідної установи зі згодою прий­няти дану особу для проходження виробничої практики.

У випадках неможливості вирішення питання із базою практики самостійно студент повинен звернутись на випускаючу кафедру.

Перелік баз практики визначається випускаючою кафедрою відповідно до пропозицій установ-замовників, а також побажань студентів щодо вибору об’єкту практики, які погоджуються прийняти студентів на практику та створити відповідні умови для прохо­дження виробничої практики і виконання її програми.

Базами практики можуть обиратися підприємницькі структури різних форм власності, які мають зовнішньоекономічні зв’язки. Підприємство, обране базою практики, має відповідати певним вимогам: бути самостійним господарюючим суб’єктом, мати успішний досвід діяльності на ринку не менше 3 років, проводити стандартизований облік, фінансову звітність, функціонувати як відкрита господарська система в ринковій економіці.

Місцями проходження практики є, вітчизняні підприємства і організації (зовнішньоекономічні відділи або підрозділи); спільні підприємства; філії та представництва зарубіжних компаній в Україні; консалтингові групи та інвестиційні агентства; біржі та позабіржові системи; міжнародні аудиторські компанії; комерційні банки України, представництва зарубіжних банків та фінансових установ (валютні відділи, кредитні відділи, відділи по роботі з цінними паперами, відділи міжнародних розрахунків, відділи по роботі з пластиковими картками та іншими платіжними засобами, відділи маркетингу та реклами).

Можливим є також проходження практики на базах макрорівня. Ними є: органи державного регулювання (Міністерство економіки України; Міністерство закордонних справ України; Національний банк України; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку; Державна податкова адміністрація; профільні Держкомітети); Торгово-промислова палата; наукові установи (Інститут розвитку фондового ринку; Інститут світової економіки і міжнародних відносин та інші); Представництва ЄБРР, Світового банку та МВФ в Україні.

Зміна бази практики можлива лише з поважних причин і лише до початку виробничої практики. Рішення про можливість зміни бази практики приймає завідувач кафедри.

Самостійно змінювати місце практики студент не має права. У разі самостійної зміни місця практики, нез'явлення до місця практики без поважних причин вважають, що студент не виконав навчального навантаження і може бути відрахований з Університету.
Порядок організації та керівництво виробничою практикою

Методичне керівництво практикою здійснює випускаюча кафедра аналітичної економіки та міжнародної економіки економічного факультету Університету. Перед відбуттям на практику кафедрою проводиться консультація-інструктаж, на якій студентів знайо­млять з програмою переддипломної виробничої практики, порядком її проходження, вимогами до складання звіту про проходження практики тощо.

Університет забезпечує студентів і керівників практики від бази програмою практики. Разом із керівниками баз практики кафедра визначає готовність баз забезпечити практикантів робочими місцями на весь період проходжен­ня виробничої практики.
Порядок направлення студентів на практику Студентів направляють на переддипломну виробничу практику згідно з наказом університету. Наказом визначається вид практики, терміни та місце її проходження, розподіл та закріплення студентів за керівниками практики від кафедр тощо. Форма наказу визначається діючими вимогами по університету та є єдиною для всіх кафедр факультету.

Відбуваючи до місця проходження практики, студент повинен завчасно отримати інструктаж з практики та техніки безпеки на кафедрі. Проведення інструктажу студентів здійснюється під час проведення настановних зборів. Першими зборами передбачається ознайомлення студентів з вимогами до конкретного виду практики, вимогами до об’єктів її проходження та необхідних документів. Під час перших зборів (щонайменше за 30 календарних днів до дати початку практики) студентам зразки документів для оформлення, а також визначається термін узгодження баз практики з кафедрою, якщо студенти обирають об’єкти самостійно й термін подання заяви та інших заповнених документів практики для їх подальшого оформлення на факультеті.. Під час других зборів (не пізніше як за 3-5 робочих днів до закінчення семестру, який передує початку практики або початку практики - для студентів) відповідальним за виробничу практику здійснюється проведення настановчої наради на кафедрі. На цій нараді студенти отримують повний пакет необхідних документів, які належно оформлені та підписані на факультеті. Такий перелік документів може включати: лист-направлення на практику, щоденник практики, графік проходження практики, навчальну програму та методичні вказівки до проходження практики тощо.

Відповідальність за організацію, проведення і контроль виробничої практики студентів на факультеті покладається на декана факультету, по кафедрі - безпосередньо на завідувача відповідної кафедри.

У графіку відповідно до структури підприємства визначаються робочі місця, види робіт, завдання та їх тривалість. Структура графіку проходження переддипломної практики визначається таким чином, щоб практикант зміг отримати необхідні знання, уміння та навики відповідно до освітньо-кваліфікаційних вимог і можливостей бази практики.

За умови неможливості виконання на підприємстві наперед визначеного завдання керівник практики має право замінити його.

Студент повинен прибути на базу практики не пізніше 9 годин першого її дня, представитися керівництву підприємства й керівнику практики, у відділі кадрів оформити наказ про зарахування, пройти усі види інструктажу з техніки безпеки та охорони праці, ознайомитися з правилами внутрішнього розпорядку. З керівником практики узгоджується графік проходження виробничої практики, в якому конкретизуються робочі місця, окремі завдання, строки їх виконання та інші умови.

Студент зобов’язаний пред’явити направлення на практику у відділі кадрів чи іншому уповноваженому підрозділі; зробити відмітку про прибуття та надіслати відповідну відривну частину направлення у триденний строк до університету.

Посвідчення про відрядження видається студентам, які проходять практику за межами Львова. Робочий день практиканта - 8 годин при п'ятиденному робочому тижні.Обов'язки і права студента-практиканта
Студент-практикант зобов'язаний:

- вивчити програму практики та дотримуватися методичних рекомендацій з її проходження;

представити завчасно на кафедру відношення про вибір бази практики;


 • до початку практики одержати у керівника від кафедри консультації щодо оформлення усіх необхідних документів;

- своєчасно розпочати проходження практики і завершити виконання її програми згідно з термінами, передбаченими графіком навчального процесу. У випадку, якщо підприємство, куди студент направляється на практику, з якихось причин не може забезпечити проходження практики, студент повинен у той же день повідомити про це кафедру;

- пройти процедуру зарахування на штатну посаду або дублером за офіційним наказом керівника підприємства;

- пройти вхідний інструктаж на робочому місці з охорони праці та техніки безпеки і суворо дотримуватися цих правил протягом практики;

- підпорядковуватися діючим на підприємстві правилам внутрішнього розпорядку;

- за умови роботи на посаді виконувати усі функції, передбачені посадовою інструкцією;

- за умови проходження практики дублером виконувати доручені йому завдання, нести відповідальність за виконану роботу та її результати нарівні із працівниками підприємства. Адміністрація бази практики має право залучати студента до виконання (або участі у виконанні) професійних завдань та обов'язків;

- повністю виконати завдання, передбачені програмою практики;

- виконувати вказівки керівника практики від підприємства;

- не розголошувати комерційну таємницю та службову інформацію;

- вести щоденник практики, пред'являти його для контролю керівникам практики;

- систематично підбирати матеріал для звіту, виконання індивідуального завдання та магістерської роботи;

- наприкінці практики скласти й подати звіт про її проходження для перевірки керівнику від підприємства отримати характеристику із оцінкою проходження практики. Після цього звіт, необхідно представити на кафедру у визначені строки подання робіт для захисту ??????.


Студент-практикант повинен вміти:

-організувати і систематизувати збір, аналіз первинних, вторинних, аналітичних даних, документів і спорідненої інформації для оцінки як загальної, так і зовнішньоекономічної діяльності підприємства (фірми);

- користуватися плановою, звітною та іншою документацією, що є на підприємстві;

- глибоко і всебічно аналізувати господарсько-фінансову діяльність підприємства (організації);

- складати економічні звіти, акти, довідковий матеріал;

- укладати зовнішньоторгові угоди і контракти;

- здійснювати операції з експорту та імпорту;

-проводити аналіз використання валютних коштів підприємства;

- здійснювати заходи з транспортного забезпечення і страхування

зовнішньоекономічних операцій;

- досліджувати і критично оцінювати існуючі методи і форми розрахунків та платежів, здійснення зовнішньоторгової і маркетингової політики;

- самостійно виконувати розрахунки, пов'язані з плануванням виробничої програми, формуванням маркетингового плану;

- аналізувати і давати оцінку маркетинговій діяльності, а сааме асортиментній, ціновій, збутовій і стимулюючій політиці;

- провести сегментацію ринку, виділяти споживачів, клієнтів за

визначеними критеріями;

визначити стан конкуренції і кон’юнктури ринку;

- шукати шляхи і обгрунтувати рекомендації для подальшого вдосконалення діяльності підприємства;

- досконало володіти обчислювальною технікою, яка використовується у роботі сучасних підприємств, організацій та фірм.


Студент має право:

- вимагати надання робочого місця згідно із програмою практики;

- звертатися за консультаціями до керівників практики, підрозділів та провідних фахівців;

- користуватися бібліотекою підприємства, фондом законодавчих актів, нормативних та інструктивних матеріалів з програмних питань практики;

- знайомитися за установчими документами, фінансовою та статистичною звітністю підприємства ін., якщо ці документи не містять комерційної таємниці підприємства;
Керівництво практикою
Обов’язки керівника практики від кафедри. Для безпосереднього наукового керівництва практикою кожного студента відповідно до навчального навантаження викладачів, кафедрою призначаються керівники переддипломної виробничої практики, що приймають безпосередню участь у навчальному процесі.

Обов'язки безпосередніх керівників практики, призначених кафедрами є: • розробка та надання студентам індивідуальних завдань та інших вказівок для проходження виробничої практики, враховуючи специфіку конкретної спеціальності;

 • контроль за своєчасністю формування та виконанням індивідуальних графіків проходження виробничої практики студентами;

 • консультування студентів щодо виконання індивідуального завдання практики та оформлення документів з практики;

 • своєчасне оформлення відгуку і попередня оцінка роботи студента на практиці на підставі перевірки звіту з практики, результатів виконання індивідуального завдання та інших документів з практики;

 • інформування завідувача кафедри про стан проходження практики;

 • здійснення, у разі необхідності, вибіркового контролю за проходженням виробничої практики студентами безпосередньо на базі практики.

Керівник практики від кафедри має звертати увагу на обсяг і якість виконаної студентами роботи, своєчасність і правильність ведення щоденника практики; надавати методичну допомогу з питань програми практики, збору матеріалу для написання звіту та підготовці додатків до нього, виконання індивідуального завдання та проведення необхідної науково-дослідної роботи; консультувати студентів з питань магістерської роботи.

Обов'язки керівників практики від підприємства. Керівника практики від підприємства призначають наказом керівника організації (бази проходження практики) з числа найбільш кваліфі­кованих працівників - фахівців із питань зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Після прибуття студентів на базу практики практикантам надають загальну інформацію про об’єкт практики, операції, які він виконує, знайом­лять зі структурою та завданнями тих підрозділів, у яких буде проходити практика. На нараді керівник бази доводить завдання та обов'язки для виконання програми практики.


До основних обов’язків керівника практики від підприємства входить:

 • проведення інструктажу із техніки безпеки на підприємстві відразу після прибуття студентів-практикантів;

 • забезпечити студентів робочими місцями та необхідними матеріалами відповідно до програми та графіку проходження практики;

 • детально ознайомитися з програмою й завданням практики, здійснювати методичне керівництво та допомагати студентам під час ознайомлення з методиками проведення досліджень, розрахунків, системою організації та управління виробництвом;

 • допомагати студентам у збиранні матеріалу для написання звіту, курсових та науково-дослідних робіт;

 • контролювати роботу студентів та виконання ними трудової дисципліни, організовувати табельний облік виходу на практику;

 • брати участь у перевірці звітів про практику, складати на кожного студента письмовий відгук щодо виконання програми практики та індивідуальних за­вдань, ставлення студентів до роботи та дотримання трудової дисципліни;

 • своєчасно інформувати керівника практики від кафедри університету про порушення студентами-практикантами трудової дисципліни, правил безпеки на підприємстві, невиконання поставлених перед ними завдань.

Після закінчення практики керівник практики від підприємства повинен надати відгук, який має бути завірений його підписом та печаткою організації, з її назвою та ідентифікаційним кодом. Керівник практики від підприємства має також завізувати звіт студента-практиканта про практику на його титульному аркуші.

У відгуку керівник практики від підприємства має зазначити такі пункти:

 • повнота виконання студентом програми проходження виробничої практики;

 • якість написання студентом звіту про проходження практики, його відповідність установ­леним вимогам, реаліям організації;

 • рівень підготовленості випускника до професійної діяльності за теоретичними знаннями і практичними навичками;

 • відношення студента до роботи, його організованість і дисциплінованість;

 • практичну значимість пропозицій практиканта, викладених у доповідній записці на ім'я керівництва, щодо поліпшення певних аспектів зовнішньоекономічної роботи на підприємстві тощо;

 • вміння працювати в колективі, рівень комунікабельності, громадську позицію та інші особисті риси, що проявились під час практики.За результатами проходження виробничої практики керівник практики від підприємс­тва має виставити результуючу оцінку, - максимальна кількість балів за результатами проходження практики на підприємстві – 30.

Ведення щоденника практики

Щоденник практики є індивідуальним документом, що підтверджує виконання її програми, а також джерелом інформації для складання звіту.

На його другій сторінці мають бути зафіксовані дати прибуття і вибуття з практики, підписи і печатки.

Перший розділ щоденнику містить конкретизований зміст інструкції, що надається студенту-практиканту.

Другий розділ - є графіком проходження виробничої практики, який складається за визначеним вище порядком.

У третьому розділі щоденника керівник практик від підприємства подає відгук про роботу студента на практиці і виставляє студентові результуючу оцінку (максимально – 30 балів)

У четвертому розділі щоденника керівником практики від кафедри записується висновок керівника практики від кафедри про роботу студента.

П’ятий розділ – утворює основну частину документу. Він відображає зміст операцій, які студент здійснює кожного дня впродовж проходження практики. Він призначений також для відображення пропозицій щодо поліпшення зовнішньоекономічної діяльності і наданої підприємству допомоги з боку студента-практиканта.

Шостий розділ щоденника містить правли ведення і оформлення щоденника.

Щоденник разом зі звітом представляється для захисту практики.Програмний зміст практики
Зміст виробничої практики студентів визначається переліком і тематикою навчальних дисциплін, які є обов'язковими для спеці­альності „Міжнародна економіка”, а також тих, котрі вибрані для вивчення практикантом. Кількість часу, відведеного на опрацювання питань з кожного розділу практики, встановлюється керівником прак­тики від бази практики разом зі студентом-практикантом відповідно до наявного на базі практики матеріального та нормативного забез­печення, напрямів діяльності, кваліфікації персоналу тощо.

Програма практики складена таким чином, щоб на прикладі бази практики, студент зміг цілеспрямовано ознайомитись і достатньо глибоко вивчити організаційно-правові особливості господарської діяльності: структуру управління, положення про підрозділи, їх лінійні, функціональні та міжфункціональні зв'язки, нормативно-методичні матеріали з організації та управління підприємством чи установою, характер зовнішньоекономічної діяльності підприємства та основні зовнішньоекономічні операції, що здійснюються на підприємстві.

У період проходження практики студенти мають закріпити теоретичний матеріал, виявити знання та навички із систематизації аналізу отриманої інформації, визначення загальних тенденцій розвитку об'єкту дослідження. Студенти мають сформувати на практиці вміння застосовувати економічні і правові регулятори у міжнародній економічній діяльності суб'єктів господарювання мікро- та макрорівня.

Під час проходження практики студент має ознайомитися з основними характеристиками підприємства, виконати основні завдання практики та висвітлити основні результати роботи у звіті з виробничої практики за такими основними етапами:

І. етап. Знайомство з об’єктом практики.

ІІ. етап. Підбір та узагальнення необхідних даних (економічних, фінансових, бухгалтерських).

ІІІ. етап. Обробка та аналіз одержаної інформації.

ІV етап. Висновки практики.

Деталізація та подальша конкретизація напрямку дослідження здійснюються під час проведення індивідуальних консультацій з керівниками практики, викладачами профілюючої кафедри.
Перелік програмних питань переддипломної виробничої практики

1. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
1.Нормативні акти України із зовнішньоекономічної діяльності. Застосування їх на практиці.

2.Порядок отримання ліцензії на здійснення експортно-імпортних операцій.

3.Порядок здійснення митних процедур та оформлення відповідної документації.

4.Організація та здійснення митного контролю.

5.Декларування товарів.

6.Ставки мита, їх вплив на ефективність зовнішньоекономічних операцій.

7.Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
2. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства
1.Види зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві.

2.Аналіз обсягу, структури, динаміки зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

3.Аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

4.Аналіз виконання обов'язків по експортних і імпортних операціях.

5.Організація обліку та звітності із зовнішньоекономічній діяльності.

6.Автоматизація обліку і аналізу зовнішньоекономічної діяльності.


3. Маркетингові дослідження зовнішнього ринку
1.Структура і функції системи управління маркетинговою діяльністю фірми.

2.Зміст і методика проведення маркетингового дослідження зовнішнього ринку.

3.Дослідження потенційних можливостей фірми.

4.Інформаційне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності: його характеристика, склад та джерела надходження.

5.Дослідження стратегії виходу на зовнішній ринок.
4. Організація і техніка підготовки укладання та виконання зовнішньоекономічних контрактів
1.Етапи здійснення зовнішньоекономічних угод.

2.Форми, умови, порядок укладання контрактів.

3.Критерії вибору партнерів.

4.Способи встановлення взаємовідносин з потенційними покупцями та продавцями товару.

5.Вивчення практики підготовки переговорів із закордонними партнерами.

6.Зміст і структура контрактів.

а) формулювання основних-умов;

б) формулювання додаткових умов.

7.Ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності. Цінова політика підприємства на зовнішньому ринку.

8.Організація виконання зовнішньоекономічного контракту.


5. Організація і технологія міжнародних перевезень
1.Фрахт та страхування міжнародних перевезень.

2.Міжнародна транспортна документація.

3.Порядок надання транспортно-експедиційних послуг підприємствам. Умови їх здійснення при перевезенні зовнішньоторговельних і транзитних вантажів.

4.Методика визначення ціни за транспортне обслуговування.


6. Страхування у міжнародній торговельній практиці
1.Основні види страхування у зовнішній торгівлі.

2.Структура і види страхових полісів.

3.Особливості страхування зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
7. Організація та функціонування підприємств
з іноземними інвестиціями (ПІІ)

1.Умови та порядок створення ПІІ в Україні або за кордоном.

2.Утворення фондів та розподіл прибутків ПІІ.

3.Управління ПІІ.

4.Організаційна структура ПІІ.

5.Маркетингова діяльність ПІІ.

6.Оподаткування ПІІ. Ефективність діяльності ПІІ.

7.Особливості фінансового менеджменту ПІІ.
8. Валютно-фінансові відносини у зовнішньоекономічній діяльності
1.Термінові та поточні валютні операції.

2.Обмінні курси на умовах "спот" та "форвард".

3.Використання рейтингів при проведенні фінансового аналізу.

4.Фінансування зовнішньоекономічної діяльності.

5.Методи уникнення фінансових ризиків.
9. Розрахункові і кредитні операції у зовнішньоекономічній діяльності
1.Сутність і особливості міжнародних торгових розрахунків.

2.Міжнародні електронні системи проведення розрахунків.

3.Документарне інкасо: процедура, оформлення, права та обов'язки сторін, фази.

4.Акредитивна форма розрахунків.

5.Засоби платежу в міжнародних розрахунках.

6.Характеристика основних форм кредитування.

7.Кредитування зовнішньоекономічної діяльності за кредитними лініями міжнародних організацій: ЄБРР, МВФ, Світовий банк.

8.Лізинг, факторинг, форфейтинг як методи рефінансування кредитів по зовнішньоекономічних операціях.

9.Банківські гарантії і поручительства як інструмент забезпечення зобов'язань за зовнішньоторговельним контрактом.

10.Ризики зовнішньоекономічних розрахунків та засоби їх запобігання.


10. Фінанси підприємства
1.Система управління фінансами підприємства.

2.Аналіз показників доходності фірми.

3.Аналіз показників ліквідності фірми.

4.Аналіз показників надійності фірми.

5.Оцінка ризику в діяльності фірми.

6.Оцінка ризику вартості капіталу фірми.

7.Оцінка ризику структури капіталу фірми.

8.Особливості дивідендної політики фірми.

9.Стан фінансового планування фірми.

10.Боргові зобов'язання фірми.Структура звіту про проходження виробничої практики (за розділами)


Під час проходження практики студент має ознайомитися з основними характеристиками підприємства, виконати основні завдання практики та висвітлити результати роботи в основних розділах звіту про проходження виробничої практики:

1. Загальна характеристика організаційної структури та основних напрямків виробничо-господарської діяльності суб'єкта господарювання. Студент-практикант повинен дослідити :

 • юридичний статус підприємства; коротку історію підприємства;

 • форму власності;

 • структуру та функції економічних служб.

 • організацію планової, аналітичної та контрольної роботи на підприємстві.

 • організаційну структуру підприємства;

 • організацію виробничого процесу;

 • організацію постачання на підприємстві;

 • організацію зовнішньоекономічної діяльності підприємства;

 • основні нормативно-правові документи, що регулюють діяльність під­приємства.


2. Маркетингова діяльність підприємства. Студент-практикант повинен з’ясувати:

 • основні чинники мікро- та макросередовища підприємства

 • асортимент та номенклатура товарів підприємства;

 • марочну політика підприємства;

 • етап життєвого циклу товару;

 • порядок ціноутворення;

 • систему застосування знижок та надбавок;

 • цінову політику підприємства;

 • системузбуту та товароруху;

 • стратегію просування та рекламна активність;

 • основні ринки збуту та цільові аудиторії;

 • тип маркетингу, що використовується підприємством;

 • стратегія позиціонування;

 • конкурентну стратегію підприємства;

 • організацію маркетингової служби на підприємстві.

а також оцінити

- можливі варіанти стратегії проникнення товарів на зарубіжні ринки та пропозиції щодо зміни в системі маркетингу на підприємстві;

- ефективність маркетингової діяльності підприємства та розробити конкретні заходи в даній галузі для впровадження їх на підприємстві.
3. Фінансово-економічні показники діяльності підприємства. У цьому розділі на основі балансових даних студент-практикант повинен проаналізувати фінансовий стан підприємства, а саме здійснити:


 • оцінку фінансової звітності підприємства за попередні 2-3 роки (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про фінансово-майновий стан, звіт про рух грошових коштів);

 • аналіз структури активів компанії;

 • оцінку основних засобів підприємства: порядок їх надходження та вибуття;

 • оцінку оборотних коштів та їх організація на підприємстві;

 • оцінку грошових надходжень підприємства;

 • аналіз формування, розподіл і використання прибутку;

 • аналіз джерел формування доходів підприємства;

 • аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства та основні фінансові показники, що характеризують ефективність діяльності підприємства (дохід, прибуток, рентабельність, показник самофінансу­вання, період обороту обігових коштів, ліквідність тощо);

 • структуру собівартості продукції;

 • розміри та структуру постійних і змінних витрат на підприємстві, їх спів­відношення в собівартості продукції;

 • метод оподаткування, що застосовують на підприємстві;

 • податки та відрахування на підприємстві й методи їх нарахування;

 • порядок ведення бухгалтерського обліку на підприємстві;

У додатках 1-4 наведено примірні таблиці, які необхідно заповнити під час виконання даного розділу практики а також можливо використати інші відповідно до специфіки діяльності підприємства, фірми, організації. Щодо оцінки діяльності фінансово-кредитних установ доцільно визначити та проаналізувати основні розрахункові показники, їх динаміку та відповідність встановленим нормативам, формування ресурсної бази та капіталу, особливості ліцензування діяльності, оцінка кредитної, депозитної та процентної політики фінансово-кредитних установ, визначення рейтингу тощо. Система показників для фінансов-кредитних установ наведена у додатку 8
4. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності та здійснення зовнішньоекономічних операцій

Студент-практикант повинен вивчити та проаналізувати:

- види зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві (вивчити досвід роботи підприємства щодо здійснення зовнішньоторговельних зв'язків, економіко-правової бази, системи угод і контрактів, якими керується фірма при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, показати характерні умови реалізації контрактів і угод;

- обсяг , структуру, динаміку зовнішньоекономічної діяльності підприємства. (з’ясувати, на яких зовнішніх ринках працює підприємство, яку продукцію експортує (імпортує) і в яких обсягах); дати оцінку транспортному забезпеченню зовнішніх операцій, описати базові умови поставок товарів);

- аналіз виконання обов'язків за експортними і імпортними операціях. (дослідити як підприємство здійснює експортно-імпортні операції, реєстрацію, декларування і ліцензування; оцінити організаційні форми торгово-посередницьких операцій і роботу посередників, визначити їх рейтинг, умови постачання продукції; оцінити здійснення операцій з імпорту, виходячи з необхідності економного витрачання коштів у іноземній валюті з урахуванням вимог щодо якості і технічного рівня імпортованої продукції);

- ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства (визначити умови функціонування на іноземних ринках: можливості та проблеми, рівень конкуренції, ризики; показати, як фірма обирає контрагента, як проводить переговори; дати оцінку організації науково-технічного співробітництва із зарубіжними країнами для практичного використання новітніх досягнень зарубіжної науки і техніки, провідного виробничого досвіду; оцінити можливість залучення іноземних інвестицій (при наявній потребі);

- організація обліку та звітності із зовнішньоекономічній діяльності (визначити, як підприємство формує свої валютні фонди, порядок їх утворення, зберігання і використання; вивчити порядок і механізм планування і матеріально-технічного забезпечення зовнішніх зв'язків підприємства; здійснити аналіз платежів у зовнішній торгівлі; показати, як здійснюється організація обліку зовнішньоекономічних зв'язків;


 • атоматизація обліку і аналізу зовнішньоекономічної діяльності.


5. Індивідуальне завдання. У період практики на відповідній базі студент-практикант виконує індивідуальне завдання з більш глибокого вивчення окремих сторін діяльності досліджуваного об’єкту – бази практики, обов’язково пов’язаних зі спеціальністю практиканта, на конкретних матеріалах з теми, узгодженої з безпосереднім керівником практики.

Індивідуальне завдання розробляється для кожного студента та узгоджується з керівником практики від кафедри до початку проходження практики.

Матеріали, отримані практикантом під час виконання індиві­дуального завдання, використовуються у подальшому при підготовці доповідей, статей, написанні курсових та випускної роботи, для підготовки наукової роботи, пов’язаної з профілем відповідної економічної спеціальності.

Індивідуальне завдання виконується практикантом за матеріа­лами конкретного об’єкту: річними та квартальними звітами, да­ними обліку та внутрішнього аудиту, оперативної звітності, перевірок тощо.

Консультування та контроль за виконанням індивідуального завдання здійснюється безпосередньо керівником практики від кафедри.
6. Пропозиції щодо розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Студент-практикант, на основі проведеного аналізу, повинен розробити висновки і пропозиції, дати відповідні рекомендації до усунення виявлених недоліків і мобілізації резервів на поліпшення господарювання.


Календарний графік проходження

переддипломної виробничої практики

Згідно із навчальним планом практика проводиться протягом чотирьох тижнів – 20 робочих днів. Період практики розподіляється за темами. Керівник виробничої практики від підприємства в перший день практики складає календарний план (графік) проходження для кожного студента. У графіку вказують періоди, протягом яких студент повинен працювати в певному відділі і практично засвоїти окремі теми програми практики.Розподіл кількості днів за темами проходження виробничої практики наведено у таблиці.


наступна сторінка >>