Програма з навчальної дисципліни Кримінологія Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Програма з навчальної дисципліни історія економічних вчень для підготовки... 1 130.66kb.
Програма з навчальної дисципліни статистика для підготовки фахівців... 1 110.11kb.
Програма з навчальної дисципліни іноземна мова (за професійним спрямуванням) 7 1042.76kb.
Робоча програма з навчальної дисципліни маркетинг для підготовки... 8 1321.18kb.
Робоча програма з навчальної дисципліни філософія для підготовки... 7 918.79kb.
Робоча програма з навчальної дисципліни логіка для підготовки фахівців... 6 501.07kb.
Робоча програма з навчальної дисципліни криміналістика для підготовки... 1 267.27kb.
Робоча програма з навчальної дисципліни судова медицина для підготовки... 3 498.65kb.
Робоча програма з навчальної дисципліни англійська мова (за професійним... 3 912.81kb.
Робоча програма з навчальної дисципліни українська мова (за професійним... 7 1498.63kb.
Програма з навчальної дисципліни історія української культури для... 1 140.86kb.
Міністерство освіти І науки 2 432.61kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Програма з навчальної дисципліни Кримінологія Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного - сторінка №1/1


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА

Юридичний факультет

Кафедра кримінального права та процесу

ПРОГРАМА

з навчальної дисципліни
Кримінологія

Для підготовки фахівців

освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр

за напрямом підготовки 6.030401 ПравознавствоХмельницький


2012

Кримінологія: Програма з навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр за напрямом підготовки 6.030401 Правознавство / [уклад. Д.Л. Виговський, Н.М. Оксанюк]. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2012. – 19 с.


Укладачі:

Виговський Д.Л., в.о. завідувача кафедри кримінального права та процесу, кандидат юридичних наук

Оксанюк Н.М., викладач кафедри кримінального права та процесу, магістр прав
Рецензенти:

Нікіфорова Т.І., доцент кафедри кримінального права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент

Нерсесян А.С., науковий співробітник відділу проблем кримінального права та кримінології; судоустрою інституту держави і права імені В.М. Корецького, Національної академії наук України, кандидат юридичних наук
Ухвалено кафедрою кримінального права та процесу 31серпня 2011 р., протокол № 1

Рекомендовано методичною радою університету 22 лютого 2012 р., протокол №7.


Затверджено Вченою радою університету 27 лютого 2012 р., протокол № _.

 Виговський Д.Л., Оксанюк Н.М., 2012

 Хмельницький університет управління та права, 2012

ВСТУП
Програма вивчення юридичної дисципліни «Кримінологія» складена відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою Бакалавра за напрямом підготовки 6.030401 Правознавство.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сукупність кримінально-правових, кримінально-виконавчих відносин у різних сферах суспільного життя суб’єктами яких є громадяни України, особи без громадянства та іноземці на території України так і за її межами.

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна інтегрована (вихідна).

Програма дисципліни «Кримінологія» складається з таких розділів:

1. Мета та завдання навчальної дисципліни.

2. Зміст навчальної дисципліни.

У кінці програми подається список рекомендованих джерел
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Мета вивчення дисципліни: пізнання злочинності та її детермінантів, особи злочинця, вироблення наукових практичних рекомендацій, положень та висновків по підвищенню ефективності боротьби із злочинністю та набуття студентами відповідних знань в межах даного спецкурсу.

Завдання навчальної дисципліни: у результаті вивчення дисципліни „Кримінологія” студент повинен:


 • знати: предмет та метод дисципліни; роль кримінології в системі права; особливості розвитку та сучасний стан кримінології в Україні та інших країнах; проблему злочинності як соціально-правового явища, шляхи та заходи її попередження; особливості особи злочинця, механізм індивідуальної злочинної поведінки;

 • вміти: на практиці використовувати одержані знання; поєднувати кримінально-правові заходи у відношенні осіб, які вчинили злочин з активною профілактичною діяльністю, що спрямована на усунення причин і умов злочинності; знайти найбільш ефективні шляхи і засоби індивідуального виправлення та перевиховання злочинця; розробляти рекомендації по боротьбі з конкретним видом злочинності, а також методології і методики відповідних кримінологічних досліджень.

2. Зміст навчальної дисципліни


Тема 1. Кримінологія як наука та навчальна дисципліна. Методологія і методика кримінології

Поняття кримінології як науки, її предмет. Основні завдання кримінологічної науки. Кримінологія як навчальна дисципліна. Місце кримінології в системі суспільних наук. Поняття методології та методики кримінологічної науки.


Тема 2. Злочинність та її основні показники

Поняття злочинності як соціально-правового явища.

Основні показники злочинності. Поняття та характеристика латентної злочинності, методи її вичення.
Тема 3. Детермінанти (причини і умови) злочинності

Поняття детермінації злочинності. Загальна характеристика процесу породження злочинності. Поняття причин та умов злочинності. Їх співвідношення із причинами та умовами конкретних злочинів та окремих їх видів. Класифікація негативних соціальних явищ та процесів, що породжують злочинність. Характеристика окремих концепцій загальних причин злочинності у вітчизняній кримінології. Кримінологічні основи аналізу причин злочинності.


Тема 4. Особа злочинця

Поняття особи злочинця. Моменти її виникнення та припинення існування. Теорії походження особи злочинця. Вчення Ч. Ломброзо про особу злочинця. Кримінологічна характеристика особи злочинця. Класифікація злочинців. Кримінологічні методи аналізу особи злочинця.


Тема 5. Попередження злочинності. Суб’єкти попередження злочинності. Особливості їх діяльності

Поняття попередження злочинності. Основні засади попередження злочинності як виду соціальної діяльності. Системний підхід в організації та здійсненні заходів профілактики злочинів та інших правопорушень. Класифікація суб’єктів попередження злочинності. Діяльність органів внутрішніх справ по попередженню злочинності. Профілактична діяльність громадських формувань по боротьбі із злочинністю.


Тема 6. Злочинність та боротьба з нею в зарубіжних країнах

Тенденції ґенези злочинності та її попередження в країнах близького зарубіжжя. Основні риси злочинності, її причини та практика боротьби з нею в розвинутих країнах Західної Європи, Сполучених Штатів Америки та Японії. Загальна характеристика зарубіжних кримінологічних теорій злочинності, її причин та засобів боротьби з нею. Міжнародне співробітництво у боротьбі із злочинністю.


Тема 7. Організована злочинність

Поняття організованої злочинності. Її основні ознаки. відмінність організованої злочинності від групової та професійної злочинності. Суспільна небезпека явища організованої злочинності: економічний, політичний, соціальний та інші аспекти. Стан, структура та головні тенденції ґенези організованої злочинності в Україні. Детермінанти організованої злочинності. Її зв’язок із тіньовою економікою. Проблема боротьби з організованою злочинністю.


Тема 8. Злочинність проти власності, у сфері господарської та службової діяльності

Загальна кримінологічна характеристика злочинів проти власності, у сфері господарської та службової діяльності. Причини та умови злочинності проти власності, у сфері господарської та службової діяльності. Стан, структура і динаміка злочинності проти власності, у сфері господарської та службової діяльності. Кримінологічна характеристика злочинця, що вчиняє злочини проти власності, у сфері господарської та службової діяльності.
Тема 9. Злочинність неповнолітніх та молоді

Стан, структур, динаміка та особливості злочинності неповнолітніх та молоді. Причини та умови злочинності неповнолітніх та молоді. Несприятливі умови життя й виховання неповнолітніх і молоді у системі причин злочинності. Кримінологічна характеристика особи неповнолітнього та молодої людини, що вчиняє злочини. Система попередження злочинності неповнолітніх та молоді. Проблемні питання боротьби і попередження злочинності неповнолітніх та молоді.


Тема 10. Насильницька злочинність та хуліганство

Стан, структура, динаміка насильницької злочинності. Причини та умови насильницької злочинності. Сімейне неблагополуччя як криміногенний фактор. Кримінологічна характеристика особи злочинця, що вчиняє насильницькі злочини. Попередження насильницької злочинності. Хуліганство як вид злочинної поведінки, його причини та умови, заходи попередження.


Тема 11. Кримінологічна характеристика злочинності, пов’язаної з пияцтвом та наркоманією

Поняття пияцтва, алкоголізму та наркоманії як кримінологічних категорій. Зв’язок пияцтва та наркоманії із злочинністю. Віктимологічний аспект зловживання алкоголем та наркотичними засобами. Боротьба з пияцтвом і наркоманією та пов’язаними з ними правопорушеннями.


Тема 12. Кримінологічна характеристика необережних злочинів
Загальна характеристика злочинів, що вчиняються з необережності. Причини та умови необережних злочинів. Особливості особи суб’єктів, які вчиняють необережні злочини. Попередження необережних злочинів в умовах науково-технічного прогресу. Кримінологічна характеристика автотранспортних злочинів, їх причини, заходи попередження.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
Нормативний матеріал

 1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Українська правнича фундація, 1996. – 127 с. – (Бібліотека офіційних видань).

 2. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11 липня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 3-4. – Ст. 21

 3. Кримінальний кодекс України (від 5 квітня 2001 року): станом на 15 вересня 2009 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: ПАЛИВОДА, 2009. – 186 с. – (Бібліотека офіційних видань)

 4. Закон України „Про Державну кримінально-виконавчу службу України” від 23 червня 2005 р.// Відомості Верховної Ради України. – 2005. - № 30. – Ст. 409

 5. Положення про порядок здійснення помилування: Указ Президента України від 12 квітня 2000 // ОВУ. – 2000. - № 15. – Ст. 610.

 6. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про застосування законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну та іншу антигромадську діяльність” від 27 лютого 2004 р. // Вісник Верховного Суду.–2004. – № 4.

 7. Про дію міжнародних договорів на території України: Закон України від 10 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 10. – Ст. 137.

 8. Про застосування амністії в Україні: Закон України від 01.10.96 // Голос України. – 1996. – 19 листопада; 1997. – 10 січня; ВВРУ. – 1996. - № 48. – Ст. 263.


Спеціальна література


 1. Аванесов Г.А. Кримінологія / Аванесов Генрих Аронович – М.: Академія МВД СССР, 1984. – 550 с.

 2. Алексеев А.И. Правовые основы профилактики преступлений органами внутренних дел: Лекция / Алексеев А.И. – М.: Московская ВШ МВД СССР, 1980. – 148 с.

 3. Бафия Е. Проблемы криминологии: диалектика криминогенной ситуации / Бафия Евгений – М.: Прогресс, 1978. – 149 с.

 4. Бабаев М.М. Причины преступности и меры борьбы с ней / Бабаев Михаил Матвеевич – М., 1974. – 162 с.

 5. Білецький В. Удосконалення боротьби із злочинами у сфері зовнішньоекономічної діяльності / В. Білецький // Право України. – 1997. - № 9. – с. 32-35

 6. Білецький В. Фіктивне підприємництво і економічна злочинність / В. Білецький // Право України. – 1997. - № 5. – с. 34-36

 7. Блувштейн Ю.Д. Предупреждение преступлений / Блувштейн Юрий Давыдович – Минск, 1980. – 319 с.

 8. Блувштейн Ю.Д. Профилактика преступлений / Блувштейн Ю.Д., Зырин М.И., Романов В.В. – Минск: Изд-во «Университетское», 1986. – 286 с.

 9. Бородин С.В. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной программы / Бородин Станислав Владимирович. – М.: Наука, 1990. – 245 с.

 10. Бугера О.І. Проблеми використання засобів масової інформації для запобігання злочинів серед неповнолітніх: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 „Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / О.І. Бугера. – К., 2006. – 18 с.

 11. Василинчук В.І. Запобігання та розкриття злочинів підрозділами державної служби боротьби з економічною злочинністю / В.І. Василинчук // Науковий вісник НАВСУ. – 2004. - № 4. – С. 102-109.

 12. Гаухман Л.Д. Правовые основы предупреждения преступлений / Гаухман Лев Давыдович – М., 1990. – 296 с.

 13. Герцензон А.А. Введение в советскую криминологию / Герцензон Алексей Адольфович. – М.: Юридическая литература, 1965. – 388 с.

 14. Голіна В.В. Запобігання злочинності (теорія і практика): навчальний посібник / Голіна В.В. – Х.: Національна юридична академія України, 2011. – 120 с. 1. Голіна В.В. Попередження злочинності: лекція / В.В.Голіна– Харків, 1994. – 32 с.

 2. Голоднюк М.Н. Предупреждение преступности /

М.Н. Голоднюк, В.И. Зубкова – М., 1990. – 112 с.

 1. Горбуза А.Д. Профилактическая работа следователя органов внутренних дел: лекция / А.Д. Горбуза, С.Л. Сибиряков – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1985. – 72 с.

 2. Даньшин И.Н. Общетеоретические проблемы криминологии / Даньшин И.Н. – Харьков: Прапор, 2005. – 224 с.

 3. Джужа О. Злочини у сфері кредитно-фінансової та банківської діяльності: кримінологічний аналіз / О. Джужа,

Д. Голосніченко, С. Чернявський // Право України. – 2000. - № 11. – с. 43-45.

 1. Джужа О.М. Кримінологія. Альбом схем (Загальна і Особлива частини): навч. посібник / Джужа О.М., Мойсеєв Є.М., Василевич В.В. ; за заг. ред. О.М. Джужи. – К., 2000. – 360 с.

 2. Жалинский А.Э. Условия профилактики престьуплений / Жалинский Альфред Эдуардович. – М., 1978. – 133 с.

 3. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика \ А.П. Закалюк – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”. – (У 3-х книгах). Кн. 1. – 2007– 424 с.

 4. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика / А.П. Закалюк. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”. – (У 3-х книгах). Кн. 2. – 2007– 712 с.

 5. Зарипов З.С. Правовой механизм профилактики правонарушений / Зарипов Зариф С. – Ташкент, 1990. – 79 с.

 6. Зеленецкий В.С. Общая теория борьбы с преступностью / Зеленецкий Владимир Серафимович. – Харьков: Основа, 1994. – 321 с.

 7. Зелінський А.Ф. Кримінологія: курс лекцій / Зелінський Антон Федорович. – Харків, 1996. – 259 с.

 8. Зудин В.Ф. Социальная профилактика преступлений. Криминологические и криминалистические проблемы / Зудин Василий Федорович. – Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1983. – 54 с.

 9. Иншаков С.М. Криминология: учебник / Иншаков Станислав Михайлович. – М., 2000. – 388 с.

 10. Исмаилов И.А. Проблемы предупреждения преступлений / Исмаилов Ильяс Аббас оглы. – Баку, 1990. – 172 с.

 11. Кирилюк А.В. Пенітенціарна кримінологія та спеціально-попереджувальна діяльність. Загальна частина / А.В. Кирилюк, О.М. Джужа – К.: НВТ „Правник”-НАВСУ, 1997. – 264 с.

 12. Колб О.Г. Запобігання злочинності у місцях позбавлення волі / О.Г. Колб, А.І. Барчук – Луцьк: Вежа, 2000. – 55 с.

 13. Колб О.Г. Про деякі правові та соціальні аспекти ресоціалізації осіб, звільнених з місць позбавлення волі / О.Г. Колб // Право України. – 2001. - № 8. – с. 90-92

 14. Костецький М.В. Злочин можна попередити / Костецький Михайло Васильович – К., 1989. – 48 с.

 15. Кримінологія: Курс лекцій / Ю.В. Александров,

А.П. Гель, Г.С. Семаков. – К.: МАУП, 2002. – 294 с.

 1. Кримінологія: Загальна та Особлива частини / За ред. проф. І.М. Даньшина. – Харків: Право, 2003. – 352 с.

 2. Кримінологія / За заг. ред. О.М. Джужи. – К.: Прецедент, 2004. – 208 с.

 3. Криминология / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. – М.: Юрист, 1995. – 512 с.

 4. Криминология: учебник / Под ред. Акад. В.Н. Кудрявцева, проф. В.Е. Эминова. – М.: Юристъ, 2006. – 734 с.

 5. Криминология / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой,

Г.М. Миньковського. – М.: БЕК, 1998. – 553 с.

 1. Криминология. Учебник для вузов / Под ред. В.Д. Малкова. – М.: ЮстицИнформ., 2011. – 399 с.

 2. Крупка Ю.М. Попередження побутових злочинів / Крупка Юрій Миколайович. – К.: Т-во «Знання», 1998. – 48 с.

 3. Литвак О.М. Злочинність, її причини та профілактика / Литвак Олег Михайлович. – К., 1997. – 274 с.

 4. Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировой криминологический анализ / Лунеев Виктор Васильевич. – М.: Норма, 1997. – 525 с.

 5. Малков В.Д. Криминология. Учебник для вузов / В.Д. Малков. – М.: ЮстицИнформ., 2011. – 399 с.

 6. Марчук Ф. Державний вплив на злочинність / Ф. Марчук // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. - № 10 (40). – с. 68-73.

 7. Медицький І.Б. Запобігання злочинності: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Медицький Ігор Богданович. – Івано-Франківськ: Видавець Віктор Дяків, 2008. – 220 с.

 8. Одинцова О. В. Джерела Кримінологічної інформації: поняття, види, система/ Одинцова О.В.// Часопис Академії адвокатури України. - 2011. - №13 (4). – с. 15-20

 9. Огурцов Н.А. Вопросы борьбы с преступностью в ИТК: учебное пособие / Н.А. Огурцов, Ф.С. Маруков – Рязань, 1978. – 72 с.

 10. Питання боротьби із злочинністю (збірник статей). – К.: Академія правових наук України, 1999. – Вип. 3. – 226 с.

 11. Питання боротьби із злочинністю (збірник статей). – К.: Академія правових наук України, 2001. – Вип. 5. – 264 с.

 12. Про державну програму боротьби із злочинністю: Постанова Верховної Ради України від 25.06.93 № 3325-ХІІ

 13. Семаков Г.С. Кримінологія: курс лекцій / Семаков Г.С. – К.: МАУП, 1999. – 126 с.

 14. Сыздык Б.К. Взгляды на преступность: отрицание отрицания?// Труды Санкт-Петербургского международного криминологического клуба «Криминология вчера, сегодня, завтра». - 2010. - №1 (18)

 15. Тузов А.П. Профілактика правопорушень серед молоді / Тузов Анатолій Павлович. – К.: Політвидав., 1978. – 63 с.

 16. Уваров Н.А. Зарубежные концепции организации криминологической профилактики рецидивной преступности // Международное публичное и частное право. 2010. – №6. – с.36-39

 17. Фріс П.Л. Кримінально-правова політика Української держави: теоретичні, історичні та правові проблеми / Фріс Павло Львович – К.: Атіка, 2005. – 332 с.

 18. Шестаков Д.А. Специальная профилактика преступлений: проблемы и перспективы / Д.А. Шестаков, В.Н. Бурлаков / Весн. Ленингр. ун-та. – Сер. 6. – Л., 1990. – Вып. 4. – с. 21-23.

 19. Шнайдер В.Й. Криминология / Шнайдер В.Й. – М.: Универс, 1994. – 504 с.

 20. Черепненко О.О. Сучасний стан и тенденції розвитку злочинності неповнолітніх / О.О. Черепненко // Науковий вісник Дніпропетр. ДУВС. – 2006. - № 1. – с. 325-329.

 21. Юхно А.О. Правові і практичні засади організації запобігання і протидії корупції і організованій злочинності в Україні / А.О. Юхно // Південноукраїнський правничий часопис. – 2006. - № 4-2. – с. 24-28.


До теми 1

1. Аванесов Г.А. Кримінологія / Аванесов Генрих Аронович – М.: Академія МВД СССР, 1984. – 550 с. 1. Алексеев А.И. Правовые основы профилактики преступлений органами внутренних дел: Лекция / Алексеев А.И. – М.: Московская ВШ МВД СССР, 1980. – 148 с.

 2. Бафия Е. Проблемы криминологии: диалектика криминогенной ситуации / Бафия Евгений – М.: Прогресс, 1978. – 149 с.

 3. Бабаев М.М. Причины преступности и меры борьбы с ней / Бабаев Михаил Матвеевич – М., 1974. – 162 с.

 4. Білецький В. Удосконалення боротьби із злочинами у сфері зовнішньоекономічної діяльності / В. Білецький // Право України. – 1997. - № 9. – с. 32-35


До теми 2

 1. Огурцов Н.А. Вопросы борьбы с преступностью в ИТК: учебное пособие / Н.А. Огурцов, Ф.С. Маруков – Рязань, 1978. – 72 с.

 2. Питання боротьби із злочинністю (збірник статей). – К.: Академія правових наук України, 1999. – Вип. 3. – 226 с.

 3. Питання боротьби із злочинністю (збірник статей). – К.: Академія правових наук України, 2001. – Вип. 5. – 264 с.

 4. Про державну програму боротьби із злочинністю: Постанова Верховної Ради України від 25.06.93 № 3325-ХІІ

 5. Семаков Г.С. Кримінологія: курс лекцій / Семаков Г.С. – К.: МАУП, 1999. – 126 с.


До теми 3


 1. Криминология: учебник / Под ред. Акад. В.Н. Кудрявцева, проф. В.Е. Эминова. – М.: Юристъ, 2006. – 734 с.

 2. Криминология / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой,

Г.М. Миньковського. – М.: БЕК, 1998. – 553 с.

 1. Криминология. Учебник для вузов / Под ред. В.Д. Малкова. – М.: ЮстицИнформ., 2011. – 399 с.

 2. Крупка Ю.М. Попередження побутових злочинів / Крупка Юрій Миколайович. – К.: Т-во «Знання», 1998. – 48 с.

 3. Литвак О.М. Злочинність, її причини та профілактика / Литвак Олег Михайлович. – К., 1997. – 274 с.


До теми 4


 1. Кримінологія: Курс лекцій / Ю.В. Александров, А.П. Гель, Г.С. Семаков. – К.: МАУП, 2002. – 294 с.

 2. Кримінологія: Загальна та Особлива частини / За ред. проф. І.М. Даньшина. – Харків: Право, 2003. – 352 с.

 3. Кримінологія / За заг. ред. О.М. Джужи. – К.: Прецедент, 2004. – 208 с.

 4. Криминология / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. – М.: Юрист, 1995. – 512 с.

 5. Криминология: учебник / Под ред. Акад. В.Н. Кудрявцева, проф. В.Е. Эминова. – М.: Юристъ, 2006. – 734 с.

 6. Криминология / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковського. – М.: БЕК, 1998. – 553 с.


До теми 5


 1. Гаухман Л.Д. Правовые основы предупреждения преступлений / Гаухман Лев Давыдович – М., 1990. – 296 с.

 2. Герцензон А.А. Введение в советскую криминологию / Герцензон Алексей Адольфович. – М.: Юридическая литература, 1965. – 388 с.

 3. Голіна В.В. Запобігання злочинності (теорія і практика): навчальний посібник / Голіна В.В. – Х.: Національна юридична академія України, 2011. – 120 с.

 4. Голіна В.В. Попередження злочинності: лекція /

В.В. Голіна– Харків, 1994. – 32 с.


До теми 6

 1. Уваров Н.А. Зарубежные концепции организации криминологической профилактики рецидивной преступности / Н.А. Уваров // Международное публичное и частное право. 2010. – №6. – с.36-39

 2. Фріс П.Л. Кримінально-правова політика Української держави: теоретичні, історичні та правові проблеми / Фріс Павло Львович – К.: Атіка, 2005. – 332 с.

 3. Шестаков Д.А. Специальная профилактика преступлений: проблемы и перспективы / Д.А. Шестаков, В.Н. Бурлаков / Весн. Ленингр. ун-та. – Сер. 6. – Л., 1990. – Вып. 4. – с. 21-23.

 4. Шнайдер В.Й. Криминология / Шнайдер В.Й. – М.: Универс, 1994. – 504 с.


До теми 7


 1. Голіна В.В. Попередження злочинності: лекція / Голіна В.В. – Харків, 1994. – 32 с.

 2. Голоднюк М.Н. Предупреждение преступности /

М.Н. Голоднюк, В.И. Зубкова – М., 1990. – 112 с.

 1. Горбуза А.Д. Профилактическая работа следователя органов внутренних дел: лекция / А.Д. Горбуза, С.Л. Сибиряков – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1985. – 72 с.

 2. Даньшин И.Н. Общетеоретические проблемы криминологии / Даньшин И.Н. – Харьков: Прапор, 2005. – 224 с.

 3. Джужа О. Злочини у сфері кредитно-фінансової та банківської діяльності: кримінологічний аналіз / О. Джужа,

Д. Голосніченко, С. Чернявський // Право України. – 2000. - № 11. – с. 43-45.
До теми 8 1. Білецький В. Удосконалення боротьби із злочинами у сфері зовнішньоекономічної діяльності / В. Білецький // Право України. – 1997. - № 9. – с. 32-35 1. Білецький В. Фіктивне підприємництво і економічна злочинність / В. Білецький // Право України. – 1997. - № 5. – с. 34-36

 2. Юхно А.О. Правові і практичні засади організації запобігання і протидії корупції і організованій злочинності в Україні / А.О. Юхно // Південноукраїнський правничий часопис. – 2006. - № 4-2. – с. 24-28.


До теми 9


 1. Джужа О.М. Кримінологія. Альбом схем (Загальна і Особлива частини): навч. посібник / Джужа О.М., Мойсеєв Є.М., Василевич В.В. ; за заг. ред. О.М. Джужи. – К.,

2000. – 360 с.

 1. Жалинский А.Э. Условия профилактики престьуплений / Жалинский Альфред Эдуардович. – М., 1978. – 133 с.

 2. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика \ А.П. Закалюк – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”. – (У 3-х книгах).

Кн. 1. – 2007– 424 с.

 1. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика / А.П. Закалюк. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”. – (У 3-х книгах).

 2. Черепненко О.О. Сучасний стан и тенденції розвитку злочинності неповнолітніх / О.О. Черепненко // Науковий вісник Дніпропетр. ДУВС. – 2006. - № 1. – с. 325-329.


До теми 10


 1. Зелінський А.Ф. Кримінологія: курс лекцій / Зелінський Антон Федорович. – Харків, 1996. – 259 с.

 2. Зудин В.Ф. Социальная профилактика преступлений. Криминологические и криминалистические проблемы / Зудин Василий Федорович. – Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1983. – 54 с.

 3. Иншаков С.М. Криминология: учебник / Иншаков Станислав Михайлович. – М., 2000. – 388 с.

 4. Исмаилов И.А. Проблемы предупреждения преступлений / Исмаилов Ильяс Аббас оглы. – Баку, 1990. –

172 с.
До теми 11


 1. Тузов А.П. Профілактика правопорушень серед молоді / Тузов Анатолій Павлович. – К.: Політвидав., 1978. – 63 с.

 2. Уваров Н.А. Зарубежные концепции организации криминологической профилактики рецидивной преступности // Международное публичное и частное право. 2010. – №6. –

с.36-39

 1. Фріс П.Л. Кримінально-правова політика Української держави: теоретичні, історичні та правові проблеми / Фріс Павло Львович – К.: Атіка, 2005. – 332 с.

 2. Шестаков Д.А. Специальная профилактика преступлений: проблемы и перспективы / Д.А. Шестаков, В.Н. Бурлаков / Весн. Ленингр. ун-та. – Сер. 6. – Л., 1990. – Вып. 4. – с. 21-23.


До теми 12


 1. Костецький М.В. Злочин можна попередити / Костецький Михайло Васильович – К., 1989. – 48 с.

 2. Кримінологія: Курс лекцій / Ю.В. Александров, А.П. Гель, Г.С. Семаков. – К.: МАУП, 2002. – 294 с.

 3. Кримінологія: Загальна та Особлива частини / За ред. проф. І.М. Даньшина. – Харків: Право, 2003. – 352 с.

 4. Кримінологія / За заг. ред. О.М. Джужи. – К.: Прецедент, 2004. – 208 с.


Кримінологія: Програма з навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр за напрямом підготовки 6.030401 Правознавство / [уклад. Д.Л. Виговський, Оксанюк Н. М.]. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2012. – 20 с.


Виговський Дмитро Леонідович

Оксанюк Наталія Миколаївна

Підписано до друку 28 лютого 2012. Формат А5. Папір друкарський. Друк різографічний. Умовн.друк.арк. 0,63.

Тираж 12 прим. Зам. № ___.

Видрукувано в Хмельницькому університеті управління та права

Комп’ютерний набір: Виговський Д.Л.

Відповідальний за випуск: Виговський Д.Л..

___________________________________________
29013, м. Хмельницький, вул. Театральна, 8

Редакційно-видавничий відділ університету