Програма з навчальної дисципліни судова фотографія, звуко- І відеозапис для підготовки фахівців - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Робоча програма з навчальної дисципліни судова психіатрія для підготовки... 1 281.64kb.
Робоча програма з навчальної дисципліни судова медицина для підготовки... 3 498.65kb.
1. Судова фотографія та її види судова фотографія зйомка Судова фотографія 1 109.71kb.
Робоча програма з навчальної дисципліни англійська мова (за професійним... 3 912.81kb.
Робоча програма з навчальної дисципліни українська мова (за професійним... 7 1498.63kb.
Програма з навчальної дисципліни історія української культури для... 1 140.86kb.
Робоча програма з навчальної дисципліни латинська мова (за професійним... 2 496.05kb.
Робоча програма з навчальної дисципліни українська мова (за професійним... 4 871.27kb.
Робоча програма з навчальної дисципліни проблеми теорії держави І... 5 420.33kb.
Робоча програма з навчальної дисципліни управління державною установою... 7 740.78kb.
Робоча програма з навчальної дисципліни історія економічних вчень... 3 512.56kb.
78 від 3 листопада 2010 року 1 102.15kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Програма з навчальної дисципліни судова фотографія, звуко- І відеозапис для підготовки - сторінка №1/1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА

Юридичний факультет

Кафедра кримінального права та процесуПРОГРАМА

з навчальної дисципліни
СУДОВА ФОТОГРАФІЯ,
ЗВУКО- І ВІДЕОЗАПИС

Для підготовки фахівців

освітньо-кваліфікаційного рівня
Спеціаліст зі спеціальності
7.060101 Правознавство
напряму підготовки 0601 Право

Хмельницький


2010
Судова фотографія, звуко- і відеозапис: Програма з навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Спеціаліст зі спеціальності 7.060101 Правознавство напряму підготовки 0601 Право [уклад. Колган В.П.]. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2010. - 12с.

Укладач:

Колган В.П., доцент кафедри кримінального права та процесу.

Рецензенти:

Волкотруб С.Г., доцент кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету управління та права, к.ю.н., доцент.


Онисько О.І., доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Національної академії Державної прикордонної служби, к.ю.н.

Ухвалено кафедрою кримінального права та процесу


15.10 2010 р., протокол № 3
Рекомендовано методичною радою університету від
26.01. 2011р., протокол № 4
Затверджено Вченою радою університету від
31.01. 2011р., протокол № 7

© Колган В.П., 2010

© Хмельницький університет управління та права, 2010
ВСТУП
Програма вивчення нормативної дисципліни „Судова фотографія, звуко- і відеозапис” складена відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою програмою Спеціаліст зі спеціальності 7.060101 Правознавство напряму підготовки 0601 Право.

Предметом навчальної дисципліни, як галузі криміналістичної техніки науки криміналістики є: визначення ролі і місця судової фотографії, звуко- і відеозапису; їх співвідношень, взаємозв’язку з іншими галузями криміналістики, юридичними та іншими науками; поглиблене вивчення і практичне закріплення теоретичних знань щодо завдань, методів і способів, послідовності, правил вибору точок і напрямку зйомки при застосуванні фото і відео зйомки в процесі проведення відповідних слідчих дій, в різних ситуаціях; вирішення організаційних питань, визначення методів і технічних прийомів застосування і використання звуко- і відеозапису, як додаткових засобів фіксації, в процесі проведення слідчих і судових дій.

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна є складовою галуззю криміналістичної техніки науки криміналістики, як додатковий засіб фіксації, тісно пов’язана і взаємозалежить з кримінальним і цивільним процесом, теорією оперативно-розшукової діяльності, спеціальною технікою. Специфічним є зв’язок з судово-експертними дисциплінами – судовою медициною, судовою хімією і фізикою, судовою балістикою, техніко-криміналістичним дослідженням документів та іншими як традиційними так і спеціальними видами судових експертиз.

Програма навчальної дисципліни „Судова фотографія, звуко- і відеозапис” складається з таких розділів:

1. Мета і завдання навчальної дисципліни.

2. Змісту навчальної дисципліни.

У кінці програми подається список рекомендованих джерел.

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


 1. Основна мета викладання дисципліни „Судова фотографія, звуко- і відеозапис” - сформувати у студентів поглиблені криміналістичні знання як невіддільний елемент професійної підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня Спеціаліст зі спеціальності 7.060101 Правознавство напряму підготовки 0601 Право.

 2. Завданням викладання дисципліни є закріплення теоретичних основ галузей криміналістичної техніки науки криміналістики і вироблення на їх підставі криміналістичного мислення і практичних навичок використання фото і відео зйомки та звукозапису, в поєднанні з іншими правовими науками, у вирішенні професійних завдань майбутніх правознавців, пов’язаних з діяльністю по отриманню, закріпленню, дослідженню і використанню криміналістичної інформації в процесі розкриття і розслідування злочинів та при судовому розгляді кримінальних справ.


2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. Поняття, види, завдання і значення судової фотографії в розкритті і розслідуванні злочинів та судовій практиці. Методи судово-оперативної і судово-дослідницької фотографії

Судова фотографія – це система наукових положень і розроблених на її основі фотографічних засобів, методів та прийомів, що використовуються для збору, фіксації й дослідження наявних слідів і речових доказів з метою розкриття, розслідування злочинів і запобігання їм, а також для розшуку і викриття злочинців. З обліком специфіки завдань, а також сфер використання судова фотографія за видами поділяється умовно: на судово-оперативну, що застосовується при проведенні слідчих і судових дій та в оперативно-розшуковій діяльності, а також судово-дослідницьку, що використовується при проведенні криміналістичних експертиз. Використання фотознімків, отриманих при проведенні слідчих дій. Методи судової фотографії – зберігальні і дослідницькі. Зберігальні методи: панорамування; тем фотографування; стереоскопічна і вимірювальна зйомка; макрозйомка; репродукційна і впізнавальна фотозйомки. Судово-дослідницькі методи: контрастуюча зйомка; інфрачервона і ультрафіолетова фотозйомки; зйомка у бета-гама променях. Панорамування і випадки доцільності його застосування. Способи панорамної зйомки і їх особливості. Вимірювальна фотозйомка і її види. Сутність масштабної зйомки і вимоги, яких необхідно додержуватись при її використанні. Метрична фотозйомка і випадки доцільності її застосування. Варіанти фотозйомки з глибинним масштабом . Правила фотозйомки з глибинним і квадратним масштабом. Спрощений спосіб метричної зйомки. Суть способу простої стереофотограмметрії. Макрозйомка на місці події і її особливості, які необхідно враховувати приступаючи до зйомки. Аєрозйомка – спеціальний вид фотозйомки. Особливості планової і перспективної аєрозйомки.


Тема 2. Завдання і послідовність зйомки на місці події та вимоги, що пред’являються до фотознімків місця події. Правила вибору точок зйомки, значення фотознімків місця події в розслідуванні злочинів
Завдання і що повинно підлягати і процесі фотозйомки місця події. Методична послідовність фотозйомки місяця події. Орієнтовна фотозйомка і її завдання. Оглядова фотозйомка і її головне завдання. Вузлова фотозйомка, об’єкти. Детальна зйомка, об’єкти. Вимоги, що пред’являються до фотознімків місця події. Об’єкти, що підлягають обов’язковому фотографуванню при огляді місця події. Вимоги тактичного характеру: повнота; композиція знімків; зміст фотографічних композицій на знімках місця події.

Вимоги технічного характеру. Якість фотознімків місця події залежить від правильного вибору апаратури, оптики, освітлення і вміння визначати умови зйомки. Правила, яких необхідно дотримуватись при виборі точок зйомки в процесі огляду місця події. Значення фотознімків місця події в розслідуванні злочинів.
Тема 3. Фотографування місця події на відкритих та обмежених просторах і різних рівнях місцевості.
Вибір точок зйомки, освітлення

Кількість і розміщення точок зйомки визначаються характером події, кількістю вузлів і слідів, що підлягатимуть зйомці, визначенням центра місця події, рельєфом місцевості, а тому пропонуються на ступні варіанти:

 1. об’єктом зйомки є ділянка місцевості з відкритим простором, вільним доступом до неї (майдан міста, поле, широка вулиця);

 2. місце події обмежене з двох паралельних сторін (вузька вулиця, прохід між паралельними будовами);

 3. місце події обмежене з одного боку і має значну протяжність (аварія чи пожежа на залізниці);

 4. місцем події є замкнутий простір, що має вихід до оточуючої території (двір, оточений будинками);

 5. місцем події є територія, ділянки якої знаходяться на різних рівнях відносно одна одної (кар’єр, річка з крутим схилом);

 6. місцем події є ділянка в лісі.

Варіанти розміщення фотоапарата при фотографуванні будівель:

 1. фотозйомка загального вигляду місця події, коли ним є будинок, а також прилегла до нього територія;

 2. окремо розташований будинок (магазин в сільській місцевості);

 3. будинок у загальній лінії суцільної забудови;

 4. будинок розташований на перехресті і є кутовим;

 5. будинок – прибудова до основної, окремо розташованої будівлі;

 6. будівля у ізольованій групі невеликих забудов.

 7. будівля серед інших забудов з невпорядкованим розташуванням і різною висотою.

Освітлення при зйомці на місцевості у денний час. Зйомка ділянки, яка має велику площу заскління. Фотозйомка місця події яка підлягає впливу туману, що може приховати форми і контури предметів середнього і дальнього вигляду об’єктів. Фотозйомка на місцевості у нічний час.


Тема 4. Фотографування місця події в приміщенні,
вибір точок зйомки, освітлення

Вплив розміру приміщення і його планування на вибір і кількість точок зйомки для отримання фотознімків загального виду місця події. Використання для точок зйомки віконних і дверних отворів. Точки зйомки у прямокутному та квадратному приміщенні. Точки зйомки у разі коли об’єкти приміщення перекривають огляд інших об’єктів, а також у невеликих за розмірами приміщеннях. Випадки використання додаткових джерел освітлення. Точки зйомки при використанні природного освітлення. Фотозйомка місця події в приміщенні, яке має великі розміри.
Тема 5. Фотозйомка при проведенні слідчих оглядів
(за винятком місця події і трупа), обшуках, впізнаннях, відтвореннях

Фотозйомка при проведенні відтворень обстановки і обставин події. Завдання, що вирішуються фотозйомкою при проведенні відтворень обстановки і обставин події. Що підлягає фотографічній фіксації при проведенні відтворень обстановки і обставин події. Точки зйомки у разі, якщо здійснювалась фотозйомка при огляді місця події та у разі, якщо на цьому місці перевіряються покази декількох процесуальних осіб по одній кримінальній справі.

Фотозйомка при проведенні впізнання. Випадки застосування фотозйомки при проведенні впізнань. Правила зйомки об’єктів, які підлягають впізнанню. Особливості фотозйомки при проведенні впізнання тварин.

Фотозйомка при проведенні обшуку. Об’єкти фотографування. Особливості фотографування виявленого тайника і предметів, що були виявлені в ньому. Фотозйомка при проведенні обшуку на відкритій місцевості. Фотозйомка при проведенні обшуку в транспортному засобі.

Особливості фотозйомки при проведенні слідчого огляду пов’язаного з оглядом: предметів, речей і документів; тварин і їх трупів; приміщень або ділянок місцевості, які не є місцем події; транспортних засобів та різновиду слідчого огляду - освідування. Процесуальна основа і мета освідування. Фотозйомка при освідуванні і її особливості. Що підлягає фотофіксації при слідчому огляді предметів, речей і документів, тварин і їх трупів. Особливості фотозйомки при слідчому огляді приміщень і ділянок місцевості, які не є місцем події. Фотозйомки при слідчому огляді транспортного засобу.
Тема 6. Процесуальні правила, організаційні питання і технічні прийоми застосування звукозапису
Процесуальні основи і правила застосування звукозапису. При застосуванні звукозапису фонограма повинна відображати весь хід слідчої дії. Вибірковий запис. Повторення спеціально для запису частки слідчої дії. Випадки повтору частини показів. Випадки призупинення чи перерв звукозапису і як це обумовлюється. Що повинно бути зафіксовано на фонограмі у разі застосування звукозапису.

Фонограма повинна повністю відтворитися усім учасникам слідчої дії і по закінченню на ній, що повинно бути зафіксовано. При підготовці до застосування звукозапису, що повинно бути виконано у разі залучення спеціаліста, які заходи повинні здійснити слідчий. При проведенні слідчої дії з використанням звукозапису на відкритій місцевості або за несприятливих умов де можливо провести відтворення фонограми і заключної частини. При застосуванні звукозапису в приміщенні які підготовчі дії необхідно провести. Особливості звукозапису на відкритій місцевості. Вимоги щодо отримання якісного звукозапису.


Тема 7. Тактика і методи застосування звукозапису при проведенні слідчих дій
Звукозапис при проведенні огляду місця події. Процесуальні особливості використання звукозапису при допиті. Випадки бажаного застосування звукозапису при допитах. Тактичні прийоми проведення допиту із застосуванням звукозапису. Що включає в себе підготовка до проведення допиту із використанням звукозапису. Особливості проведення очної ставки із застосуванням звукозапису як в безконфліктних так і конфліктних ситуаціях. Тактичні прийоми використання фонограм. Звукозапис при проведенні відтворення обстановки і обставин події. Завдання, які вирішуються відтворенням, та що повинно фіксуватись звукозаписом. Випадки використання звукозапису при проведенні впізнань.
Тема 8. Криміналістична відеозйомка, види та способи
Поняття та значення криміналістичної відеозйомки. Завдання, які можуть вирішуватися відеозйомкою. Процесуальні особливості використання відеозапису. Напрями використання відеозапису у боротьбі зі злочинністю. Із яких частин складається відеозйомка. Види і способи відеозйомки. Головні операторські прийоми при застосуванні відеозйомки.
Тема 9. Відеозапис при проведенні слідчих дій
Значення відеозйомки, здійсненної в процесі огляду місця події. Випадки доцільності застосування відеозйомки при огляді місць подій. Тактичні прийоми використання відеозапису в процесі огляду місця події. Особливості початку відеозапису на місці події. Точки зйомки. Прийоми взаємодії. Звуковий супровід. Фіксація використання звукозапису в процесі огляду місця події. Відеозапис при проведенні обшуку. Відеозапис при проведенні допиту і очної ставки. Випадки бажаного застосування відеозапису при допитах. Тактичні прийоми допиту з використанням відеозапису. Тактика очної ставки з використаннями відеозапису. Випадки доречного застосування відеозйомки під час проведення впізнання. Тактичні прийоми застосування відеозапису визначаються порядком пред’явлення для впізнання. Відеофіксація впізнання за динамічними ознаками. Відеозйомка впізнання за голосом (мовою).

Відеозйомка при проведенні відтворення обстановки і обставин події виходячи із мети і завдань даної слідчої дії. Точка відеозйомки при перевірці показів декількох осіб, які дають відомості щодо одних і тих же місць або об’єктів. Види експериментальної перевірки.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Простейшая стереофотограмметрия –способ метрической съемки. / [ред. А.Н. Басалаєв]. – Труды НИИМ МВД СССР.№4.1986г.- 97с.

 2. Фотографирование места происшествия и вещественных доказательств в затрудненных условиях. / [ред. В.К. Башкатов]М., 1967г.- 216с.

 3. Курс советской криминалистики. / [ред. Р,С.. Белкин]. - Т. 1, 2. М., 1977, 1978г.

 4. Фиксация результатов осмотра места происшествия. / [ред. П.Д. Биленчук, А.С.Єрмаков, З.М. Ломако, В.С.Назаров]. - К., РИО МВД УССР, 1981г.- 135с.

 5. Фотография для всех. / [ред. Е.Е. Блищук, В.Ю. Орлова]. – К., 1985г.- 347с.

 6. Применение звукозаписи и видеозаписи в следственных действиях. / [ред. М.М. Бурлаков]. - К: РИО МВД УССР, 1990г. – 78с.

 7. Научно-технические средства в работе следователя. / [ред. В.Н. Герасимов]. – М., 1985г.- 316с.

 8. Научно-технические средства в следственной практике. / [ред. В.И. Гончаренко]. – К., 1984г.- 276с.

 9. Основы криминалистической техники (Процессуальные и криминалистические аспекты). / [ред. Г.И. Грамович]. – Минск: Высшая школа, 1981г. - 272с.

 10. Специалист в следственных действиях (Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты). / [ред. П.П.Ищенко]. - М., Юрид. Лит. 1990г. – 214с.

 11. Судебная фотография. / [ред. А.Н. Колесниченко, И.Д. Найдис]. – Харьков, 1982г. -247с.

 12. Применение видеозаписи при расследовании // Социалистическая законность. / [ред. В. Королев, Ю. Горинов]. - 1975г. №4 – 21-24с.

 13. Кримінально-процесуальний кодекс України, цивільний процесуальний кодекс України відп. Ред. В.Т. Макаренко. – К., Юрінком Інтер, 2001р.

 14. Звукозапись и видеозапись в уголовном судопроизводстве. / [ред. А.А.Леви, Ю.А. Горинов]. -М., 1983г. – 136с.

 15. Осмотр места происшествия: Справочник следователя. 2-е изд. / [ред. А.А. Леви]. - М.: Юрид. лит., 1982г. – 178с.

 16. Использование кино и звукозаписи в осмотре места происшествия. / [ред. Ф.П. Поздняков]. // Проблемы предварительного следствия: Вып. 8. Волгоград, 1978г.- 78с.

 17. Использование технических средств для закрепления доказательств. / [ред. В.Плетнев]. - Законность. – 1998г. - №9. – 37-45с.

 18. Практикум по криминалистике. Уч. Пособие. / [ред. проф. Н.П. Яблокова.]. - М., 1995г. – 547с.

 19. Применение звукозаписи и видеозаписи в следственных действиях. / [ред. В.Н. Магера.]. - К.: РИО МВД УССР. 1987г.- 146с.

 20. Собирание криминалистической информации техниченскими средствами на предварительном следствии. / [ред. М.В. Салтевский]. - К.: РИО МВД УССР, 1980г. – 328с.

 21. Вопросы судебной фотографии и киносъемки. / [ред. М.В. Салтевский, Ю.С. Гапонов]. - К.: РИО МВД УССР, 1987г.- 93с.

 22. Измерительная фотосъемка в следственной практики. / [ред. М.В. Салтевский, З.М. Ломако, В.Ф. Щербаков]. - К.: РИО МВД УССР, 1975г. – 128с.

 23. Судебная фотография. / [ред. А.В. Дулова]. – Минск, 1978г.- 216с.

 24. Фотографирование на месте происшествия. / [ред. С.М. Сырков, А.П. Моисеев]. - Ч. 1, 2. М., 1980г.-316с.

Судова фотографія, звуко- і відеозапис: Програма з навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Спеціаліст зі спеціальності 7.060101 Правознавство напряму підготовки 0601 Право [уклад. Колган В.П.]. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2010. - 12с.
Колган Віктор Павлович

Підписано до друку _____Формат 60 Ч 84 1/16 Папір друк. №

Друк офсетний. Умовних арк._____ Тираж 10 . Зам. №_____

_____________________________________________________

©Виготовлено комп’ютерний набір і віддруковано в Хмельницькому університеті управління та права.

______________________________________________________280013, м. Хмельницький, вул. Театральна,8.