Райхцаум Раїса Борисівна, старший викладач кафедри диференціальних рівнянь та керування робоча програма - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Скорик Василь Олександрович, кандидат фізико-математичних наук, доцент... 1 207.58kb.
Бебія Максим Отарійович, викладач кафедри диференціальних рівнянь... 1 129.6kb.
Ігнатович Світлана Юріївна, кандидат фіз мат наук, доцент, доцент... 1 118.19kb.
Сморцова Тетяна Іванівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент... 1 157.21kb.
Бархаєв Павло Юрійович, кандидат фізико-математичних наук, доцент... 1 222.09kb.
Бархаєв Павло Юрійович, кандидат фізико-математичних наук, доцент... 1 102.91kb.
Бархаєв Павло Юрійович, кандидат фізико-математичних наук, доцент... 1 133.29kb.
Бархаєв Павло Юрійович, кандидат фізико-математичних наук, доцент... 1 150.23kb.
Луценко Анатолій Васильович, кандидат фізико-мат ематичних наук,... 1 115.74kb.
Скорик Василь Олександрович, кандидат фізико-математичних наук, доцент... 1 156.88kb.
Драмарецька Лариса Борисівна, старший викладач кафедри соціально-гуманітарних... 1 199.34kb.
Рішення задач визначення поля тисків в нелінійному випадку 1 12.13kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Райхцаум Раїса Борисівна, старший викладач кафедри диференціальних рівнянь та керування - сторінка №1/1


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Кафедра диференціальних рівнянь та керування
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректорАлександров В.В.

“______”_______________2012 р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


__________ Обчислювальна ___ практика _________________ ________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)


напряму підготовки ___6.040202_механіка_____________________

(шифр і назва напряму підготовки)


для спеціальності ______________________________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації____________________________________________________________

(назва спеціалізації)


факультету ______________механіко-математичного_________________________

(назва факультету)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесуХарків

2012 рік

Обчислювальна практика. Робоча програма з вибіркової навчальної дисципліни для

(назва навчальної дисципліни)

студентів 4 курсу за напрямом підготовки 6.040202механіка

„27” березня 2012 р. – 7 с.

Розробники: Райхцаум Раїса Борисівна, старший викладач кафедри диференціальних рівнянь та керування.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри диференціальних рівнянь та керування___________________________________________________________


Протокол № 3 від “30березня 2012 р.
Завідувач кафедрою диференціальних рівнянь та керування_______
_______________________ (Коробов В. І.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 2012 р
Схвалено методичною комісією

_____________________________механіко-математичного факультету__________

Протокол № 6 від. “10”_квітня_2012 р.
“_____”________________20__ р. Голова _______________ ( Тарапова О.І.)

 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів –2.5

Галузь знань0402 фізико-математичні науки

(шифр і назва)
За вибором


Напрям підготовки

6.040202 – механіка

(шифр і назва)
Модулів –2

Спеціальність (професійне

спрямування):
Рік підготовки:

4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин - 90

7-й


Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 30


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалаврПрактичні, семінарські

0 год.

0 год.

Лабораторні

12 год.
Самостійна робота

78 год.
ІНДЗ: 0 год.

Вид контролю: залік
 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу полягає у оволодінні майбутніми бакалаврами розв’язанням лінійних крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь другого порядку методом Гальоркіна та розв’язанням лінійних диференціальних рівнянь вигину балки четвертого порядку.

Завдання полягає у навчанні майбутніх бакалаврів розв’язанню диференціальних рівнянь другого порядку методом Гальоркіна з застосуванням програмних та графічних можливостей «Maple» та чисельному розв’язанню диференціальних рівнянь четвертого порядку стандартними засобами «Maple».
У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:


 • чисельний метод Гальоркіна розв’язання диференціальних рівнянь другого порядку, а також програмні та графічні можливості «Maple» для реалізації цього методу;

 • чисельні можливості «Maple» для розв’язання диференціальних рівнянь четвертого порядку, рівнянь вигину балки;

вміти:

 • розв’язувати лінійні крайові задачі для звичайних диференціальних рівнянь другого порядку методом Гальоркіна з застосуванням програмних та графічних можливостей «Maple»;

 • розв’язувати диференціальні рівняння вигину балки четвертого порядку, користуючись чисельними можливостями пакету;

 • скласти алгоритм розв’язання вище наведених задач; написати програму обчислень з використанням пакету програм «Maple»;

 • скласти алгоритм розв’язання вище наведених задач, написати програму обчислень з використанням пакету програм «Maple», фактично провести обчислення на комп’ютері, отримати чисельні результати у вигляді таблиць, побудувати графіки розв’язків;

 • на основі цього написати, подати і захистити відповідної форми звіт.
 1. Програма навчальної дисципліни


Модуль 1. Розв’язання лінійних крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь другого порядку методом Гальоркіна.

Тема 1. Вивчення методу Гальоркіна розв’язання лінійних крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь другого порядку;

Тема 2. Побудова графіків наближеного розв’язку, реалізація подвійного перерахунку, формування таблиць результатів.

Модуль 2. Розв’язання лінійних диференціальних рівнянь вигину балки четвертого порядку.

Тема 3. Визначення рівняння, що описує форму балки.

Тема 4. Побудова графіків наближеного розв’язку, формування таблиць результатів.
4. Структура навчальної дисципліни

Назви модулів і темКількість годин

Денна форма

Усього

у тому числі

Л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1. Розв’язання лінійних крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь другого порядку методом Гальоркіна.

Тема 1. Вивчення методу Гальоркіна розв’язання лінійних крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь другого порядку.

284
24

Тема 2. Побудова графіків наближеного розв’язку, реалізація подвійного перерахунку, формування таблиць результатів.


284
24

Разом за модулем 1

568
48

Модуль 2. Побудова керувань, які розв’язують задачу стабілізації для лінійних автономних керованих систем.

Тема 3. Визначення рівняння, що описує форму балки.

172
15

Тема 4. Побудова графіків наближеного розв’язку, формування таблиць результатів.

172
15

Разом за модулем 2


344
30

Усього годин


9012
78


5. Теми лабораторних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Вивчення методу Гальоркіна розв’язання лінійних крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь другого порядку.

4

2

Побудова графіків наближеного розв’язку, реалізація подвійного перерахунку, формування таблиць результатів.

4

3

Визначення рівняння, що описує форму балки.

2

4

Побудова графіків наближеного розв’язку, формування таблиць результатів.


2
Разом

12


6. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Вивчення методу Гальоркіна розв’язання лінійних крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь другого порядку

24

2

Побудова графіків наближеного розв’язку, реалізація подвійного перерахунку, формування таблиць результатів.

24

3

Визначення рівняння, що описує форму балки.

15

4

Побудова графіків наближеного розв’язку, формування таблиць результатів.


15
Разом

78


7. Методи навчання

 • лабораторні заняття на базі дисплейних класів,

 • консультації, індивідуальні заняття.


8. Методи контролю

 • прийом звітів лабораторних робіт;

 • проведення заліку.9. Розподіл балів, які отримують студенти

Залік

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Модуль 1

Модуль 2

Т1

Т2

Т3

Т4

100 (50)


30 (15)

30 (15)

20(10)

20 (10)


Шкала оцінювання


Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

Для екзамену, курсової роботи (проекту), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано80-89

В

добре

70-79

С

60-69

D

задовільно

50-59

Е

1-49

FX

незадовільно

не зараховано


10. Методичне забезпечення


 1. Сохин А.С., Скорик В.А. Численное решение граничных задач для обыкновенных дифференциальных уравнений. Методическое пособие для студентов 3-4 курсов ММФ. Харьков 2004.- 28 с.

 2. С.Ю. Игнатович, Р.Б.Райхцаум. Метод Галеркина решения граничных задач для обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка. Методические указания для студентов 4 курса ММФ. Харьков 2006.- 36 с.


11. Рекомендована література

Базова

 1. Матросов А. Maple 6. Решение задач высшей математики и механики.- СПб.: ВНV – Санкт-Петербург, 2001.- 526 с.

 2. Василевська Ю.В. Розв’язання задач в Maple. Навчальний посібник.-Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2006.-104 с. Дьяконов В.П. Maple 9.5\10 в математике, физике и образовании.-М.: СОЛОН-Пресс, 2006.-720 с.

 3. Дьяконов В.П. Maple 9.5\10 в математике, физике и образовании.-М.: СОЛОН-Пресс, 2006.-720 с.