Рецензенти: Сопко Василь Васильович, доктор економічних наук, професор Київського національного університету, академік аену - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Антон Філіпенко 1 15.52kb.
Навчальний посібник для вищих та середніх спеціальних навчальних... 16 5761.75kb.
Передумови та наслідки створення поглибленої зони вільної торгівлі... 1 216.43kb.
Методичні рекомендації щодо визначення та оцінки фінансового потенціалу... 30 6037.05kb.
Рецензенти: Голобородько Є. П 27 6859.65kb.
Концепція математичної освіти студентів внз І конкурентоспроможність... 10 2322.78kb.
Навчальний посібник с уми Сумський державний університет 2013 (075. 10 1757.48kb.
Олександр Діхтяренко Українська література 11 клас Літературні диктанти... 6 1359.79kb.
І. А. Безклубий доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри... 1 190.9kb.
Програма конференції 6 грудня 2013 р 1 70.61kb.
О. В. Зайцев гроші та кредит. Лекційне викладення Навчальний посібник 9 2141.81kb.
Район (місто) Прізвище ім’я по батькові учасника 1 157.56kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рецензенти: Сопко Василь Васильович, доктор економічних наук, професор Київського - сторінка №1/41


УДК 657(075.8)

ББК 65.052я73

Б 94
Рекомендованого Міністерством освіти і науки України (лист №1.4/18-Г-173)
Рецензенти:

Сопко Василь Васильович, доктор економічних наук, професор Київського національного університету, академік АЕНУ;

Мних Євген Володимирович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансового аналізу та контролю Київського національного торгово-економічного університету;

Павлов Володимир Іванович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів та економіки природокористування Національного університету водного господарства та природокористування.


Зінкевич О.В., Левицька С.О., Мосійчук М.М., Нагавичко І.П., Немкович О.Б.

Б 94 Бухгалтерський облік в галузях народного господарства: Підручник. - Рівне: НУВГП, 2006. – 268 с.


У підручнику розкриваються особливості бухгалтерського обліку в таких галузях економіки як промисловість, будівництво, сільське та лісове господарство, транспорт, торгівля, громадське харчування та інших з урахуванням вимог Національних П(С)БО та Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій.

Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Економіка та підприємництво» за фахом «Облік і аудит». Книга буде корисною також керівникам підприємств і організацій, підприємцям, бухгалтерам-практикам, всім кого цікавлять організація і методика бухгалтерського обліку в зазначених галузях економіки.


УДК 657(075.8)

ББК 65.052я73

ISBN

© Зінкевич О.В., Левицька С.О., Мосійчук М.М., Нагавичко І.П., Немкович О.Б., 2006

© НУВГП, 2006


ЗМІСТ

Вступ
Розділ 1. Методологічні основи обліку діяльності підприємств та організацій різних галузей
Розділ 2. Методика обліку діяльності підприємств та організацій різних галузей
2.1. Облік діяльності на підприємствах промисловості
2.2. Облік діяльності будівельних підприємств
2.3. Облік діяльності підприємств лісового господарства
2.4. Облік діяльності на сільськогосподарських підприємствах
2.4.1. Облік діяльності сільськогосподарських підприємств
2.4.2. Облік діяльності організацій по експлуатації іригаційних і меліоративних систем
2.5. Облік діяльності транспортних підприємств
2.6. Облік діяльності житлово-комунальних господарств
2.7. Облік діяльності підприємств по наданню послуг
2.8. Облік діяльності підприємств торгівлі та громадського харчування
2.9. Облік діяльності страхових компаній
2.10. Організація обліку в банківських установах
Розділ 3. Нормативне регулювання та особливості обліку діяльності операцій, що ідентифікують форму власності на підприємствах та в організаціях різних галузей
Розділ 4. Методика підготовки звітності підприємств та організацій
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
ВСТУП
Створення умов для ефективної діяльності суб’єктів господарювання передбачає вивчення особливостей як економіко-правового поля галузі, до якої належать об’єкти, так і характеристики форми власності юридичних осіб, їх організаційно-правової форми господарювання.

Для збирання, оброблення та використання статистичної та адміністративної інформації щодо аналізу та узагальнення результатів економічної діяльності призначено Класифікатор форм власності (КФВ) [202]. Класифікацію форм власності рекомендується використовувати разом з державним класифікатором «Класифікація організаційно-правових форм господарювання» (КОПФГ).

КФВ визначає наступні форми власності ( додаток 1):


  • приватну: власність юридичних та фізичних осіб;

  • державну: майно, що належить державі Україна;

  • комунальну: майно, яке належить територіальній громаді.

Юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права (створюються на підставі установчих документів) та юридичних осіб публічного права (створюються розпорядчим актом Президента України, органу державної влади або органу місцевого самоврядування).

Предметом нашого дослідження є теоретико-методологічні засади організації обліку господарських організацій: юридичних осіб − державних, комунальних та інших підприємств, а також інших юридичних осіб (в тому числі їхніх філій, представництв, відокремлених підрозділів), які здійснюють господарську діяльність (як підприємницьку, так і некомерційну) та зареєстровані в установленому законом порядку в розрізі окремих галузей.

Визначення та характеристика об’єктів організаційно-правових форм господарювання наведено в додатку 1.

Для вивчення діяльності підприємств та організацій, прийняття обґрунтованих економічних рішень діяльність юридичних осіб відповідно до КВЕД групується по галузях – сукупності усіх виробничих одиниць, які беруть участь переважно в однакових або подібних видах виробничої діяльності [76].

Відповідність кодів загальної класифікації галузей народного господарства (ЗКГНГ) кодам класифікації видів економічної діяльності (КВЕД) наведено в табл.1 додатка 2, класифікацію видів діяльності, що розглядаються в підручнику − в табл. 2 цього додатка.

Різноманітність видів економічної діяльності, особливості фінансування (власними надходженнями від госпрозрахункової діяльності, цільовими коштами, бюджетними коштами), пріоритети статутних завдань визначають завдання обліку господарської діяльності, зокрема:


  • достовірність, повнота та своєчасність відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку;

  • збереження аналітичного обліку в розрізі важливих для суб’єкта операцій;

  • забезпечення оперативної інформації для визначення основних показників фінансової діяльності;

  • реальність показників фінансової звітності та відповідність їх чинному обліковому законодавству тощо.

Правильна та раціональна організація обліку – невід’ємна умова формування стратегічної адміністративної політики, прийняття ефективних управлінських рішень, виконання вимог чинної системи оподаткування.

Розділ 1. Методологічні основи обліку діяльності підприємств та організацій різних галузей


Актуальність методології обліку на сучасному етапі діяльності суб’єктів

У своїй основі метод є інструментом до вирішення головного завдання науки – пізнання об’єктивних законів дійсності з метою використання їх у практичній діяльності людей. Метод вивчає потребу і місце застосування методичних прийомів та процедур дослідження, експериментальної перевірки результатів дослідження. Метод – це сукупність спеціальних прийомів, за допомогою яких вивчають предмет. [4, с.18].

Таблиця 1.1

Визначення методу, методології та процедури відповідно до економічної енциклопедії


Метод

Методологія

Процедура

Засіб пізнання як певна сукупність або комплекс прийомів і операцій з метою теоретичного відтворення економічної системи, її законів і суперечностей [18, с.330].

Наука про метод і шляхи досягнення істини (втіленої у науковій теорії, ідеях та ін.), основою якої є система найбільш загальних принципів, методів і способів пізнання економічної системи [18, с. 353].

1) складова процесу;

2) офіційно встановлений порядок та спосіб дій у процесі виконання певних видів діяльності [19, с.140].
наступна сторінка >>