Реферат на тему: " Поняття про бізнес-процес як про систему " Виконав: студент п’ятого курсу - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Реферат з дисципліни "Соціологія" на тему: " Гендерна політика в... 1 234.42kb.
Реферат на тему Друга світова війна і Україна Виконав студент 1-го... 1 199.93kb.
Реферат на тему: " школа майбутнього" Виконав: студент I курсу, групи... 1 143.53kb.
Реферат на тему: " Вимоги до мови документів " Виконав: студент 1... 1 131.82kb.
Реферат з курсу "Програмне забезпечення інтелектуальних систем" Виконав... 1 125.66kb.
Реферат з політології На тему: " Ідеологія націоналізму " Виконав... 1 219.26kb.
Реферат на тему: "Чорна металургія. Сучасний стан розвитку " Виконав... 1 52.97kb.
Реферат: Форми І методи наукового пізнання: Системний підхід як метод... 1 197.6kb.
Реферат на тему " Філософія ринкової системи Ф. Хайєка" Виконав:... 1 220.82kb.
Реферат на тему: „ Грецький театр І література Виконав: студент фе... 1 66.54kb.
Реферат: квантовохімічні моделі адсорбції. Виконав студент фпн2 Шестопал... 1 58.61kb.
Програма для студентів спеціальності 030301 журналістика Затверджено 1 230.41kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Реферат на тему: " Поняття про бізнес-процес як про систему " Виконав: студент п’ятого - сторінка №1/1
Київський Національний університет імені Тараса Шевченка

Факультет кібернетики

Кафедра дослідження операцій


Реферат на тему:


Поняття про бізнес-процес як про систему ”

Виконав:

студент п’ятого курсу

кафедри моделювання складних систем

Коновал О. В.


Викладач: Бойко Б.І.

КИЇВ-2004Призначення і роль інформаційної системи в економіці

Управління економікою ґрунтується на інформації та породжує нову інформацію. Ефективність функціону­вання економіки будь-якого об'єкта (підприємства, орга­нізації) багато в чому залежить від уміння керівників різного рівня ретельно готувати й обґрунтовувати прий­няті рішення. Умови ринкової (конкурентної) економіки висувають серйозні вимоги до якості, своєчасності, пов­ноти, вірогідності економічної інформації, глибини ана­лізу економічних показників.

Кожний об'єкт управління — це система, що склада­ється із взаємозалежних елементів. Наприклад, народне господарство, його галузі, суб'єкти господарювання роз­глядаються як економічні системи. При цьому кожна система є одночасно елементом системи вищого рівня. іє­рархія систем веде як вгору до міністерства, так і вниз до виробничої одиниці. Тому при дослідженні систем необ­хідно мати на увазі існування ієрархії, а відокремлення (виділення) конкретної системи зі складу макросистеми має здійснюватися відповідно до поставленої мети. Здійснене відокремлення визначає межі виділеної системи. Відповідно все, що знаходиться поза досліджуваною сис­темою, є зовнішнім середовищем.

Водночас кожна система існує не відокремлено, а під дією як суміжних систем, так і навколишнього середовища. Кількість таких впливів безмежна, але враховуються тільки ті з них, які суттєво впливають на досліджувані параметри системи. Ці впливи називаються входами. Входи поділяють на керуючі та збурювальні. До керуючих впли­вів належать директиви, економічні нормативи, планові завдання, корективи обсягів робіт та ін.; до збурюваль­них — зриви у постачанні матеріалів (зовнішні), хвороби працівників, простої, поломки устаткування (внутрішні).

Оскільки всі системи — взаємозалежні, кожна з них, у свою чергу, впливає на зовнішнє середовище. Особливості цього впливу визначаються виходом системи.

Вихід і вхід системи є взаємозалежними, між ними іс­нує прямий причинно-наслідковий зв'язок, що виявля­ється у функціонуванні системи.

Окрім вхідних і вихідних параметрів, система харак­теризується множиною змінних, які визначають внутріш­ній стан (див. схему 1).Схема 1. Основні характеристики системи

При дослідженні системи управління найбільший ін­терес викликає залежність між її входом і виходом. Відпо­відно зміну вихідних параметрів під впливом вхідних ква­ліфікують як перетворення системи.

Цілеспрямованим впливом однієї системи (підсисте­ми) на іншу, який має на меті змінити її поведінку в пев­ному напрямі (відповідно до заданої мети), є управлін­ня. З цього випливає, що система, яка реалізує процес управління, складається як мінімум із двох частин (схе­ма 2): керованої (якою управляють) і керуючої (яка уп­равляє).

Керована система — це виробничо-технічна система, а керуюча — це система вищого рівня. Механізми процесу управління дуже складні та важко доступні для розгляду. Розкрити їх зміст допомагає кібернетичний підхід, який розглядає тільки інформаційні процеси.

Схема 2. Структура системи управління

Інформаційна система не тільки відображає функціо­нування об'єкта управління, а й впливає на нього через органи управління. Вона є сукупністю інформаційних процесів для задоволення потреби в інформації різних рівнів прийняття рішень, її метою є продукування інфор­мації для використання (споживання) управлінським апаратом. Відповідно вона забезпечує нагромадження, передачу, збереження, оброблення та узагальнення ін­формації "знизу вгору", а також конкретизацію інформа­ції "зверху вниз".

Призначення ІС полягає в описі економічного об'єкта, його станів, взаємодії, що виражаються через економічні показники. Вона покликана своєчасно подавати органам управління необхідну і достатню інформацію для прий­няття рішень, якість яких забезпечує високоефективну ді­яльність об'єкта управління та його підрозділів. До голов­них її завдань належать:  • виявлення джерел інформації;

  • збирання, реєстрація, оброблення та видача ін­формації, що характеризує стан виробництва й управ­ління;

  • розподіл інформації між керівниками, підрозділами та виконавцями відповідно до їх участі в управлінні.

Найважливіша властивість ІС — єдність управлінської інформації, що визначає єдине інформаційне забезпе­чення системи управління. Вхідною інформацією користуються всі органи управління. інші її властивості наведе­но в табл. 1.

Таблиця 1 Властивості вхідної інформації

Вид властивості

Характеристика

Організаційно-структурна

Відповідає структурі системи управління

Організаційно-економічна

Надійність — ступінь безперебійного фун­кціонування. Потужність — кількість операцій за одиницю часу. Пропускна здатність — обсяг інформації, що прохо­дить за одиницю часу, та обсяг результат­ної інформації, яка видається за одиницю часу. Усталеність — здатність збереження ІС у заданих режимах. Економічність — собівартість операцій оброблення, термін окупності. Ефективність — рівень ком­плексності, рівень автоматизації

Функціональна

Порядок функціонування, змінюваність у зв'язку з розвитком об'єкта управління, надмірність інформації

Споживча

Порядок взаємодії зі споживачами інфор­мації, своєчасність її доставки, взає­мозв'язок і взаємозалежність елементів інформації

Структура та функції інформаційної системи управління

Структурно ІС складається з таких компонентів:  • власне інформації;

  • системи оброблення інформації;

  • входу;

  • виходу;

  • внутрішніх і зовнішніх каналів.

У Державному Стандарті України ДСТУ 2874-94 дано таке визначення ІС:

Інформаційна система — система, яка організовує пам'ять і маніпулювання інформацією щодо проблемної сфери (ПС).

Характерною рисою ІС є те, що людина виступає активним учасником інформаційного процесу. Це виявляється в умовах функціонування автоматизованого робочо­го місця (АРМу), коли людина (кінцевий користувач) здійснює введення інформації в систему, підтримує її в ак­туальному стані, обробляє інформацію і використовує здо­буті результати в управлінні. Інформація служить спосо­бом опису взаємодії між джерелом й одержувачем інфор­мації. Те саме повідомлення одному одержувачеві може давати багато інформації, а іншому - мало або нічого

Потенційні можливості ІС реалізуються через їх функції, до яких належать:обчислювальна - вчасно і якісно виконує оброблення інформації в усіх аспектах, що цікавлять систему управління;

слідкувальна - відстежує і формує всю необхідну для управління зовнішню та внутрішню інформацію;

запам'ятовувальна - забезпечує безупинне накопи­чення, систематизацію, збереження і відновлення всієї не­обхідної інформації;

комунікаційна - забезпечує передачу потрібної ін­формації в задані пункти;

інформаційна - реалізує швидкий доступ, пошук і ви­дачу необхідної інформації;

регулювальна - здійснює інформаційно-керуючий вплив на об'єкт управління і його ланки при відхиленні їхніх параметрів функціонування від заданих значень;

оптимізаційна - забезпечує оптимальні розрахунки в міру зміни цілей, критеріїв та умов функціонування об'єкта управління;

прогнозна — визначає основні тенденції, закономір­ності та показники розвитку об'єкта управління;

аналізаторна - визначає основні показники техніко-економічного рівня виробництва і господарської ді­яльності;

документувальна — забезпечує формування всіх облі­ково-звітних, планово-розпорядницьких, конструктор­сько-технологічних та інших форм документів.

Висновки

Отже ми сформулювали означення таких понять як зовнішнє середовище, вхід і вихід системи, збурення, керування, і на цій основі розглянули бізнес-процес як систему, крім того було розглянуте призначення і роль інформаційних систем в економіці, а також структура і функції системи управління.