Рішення про вибір найбільш ефективного варіанта розміщення коштів необхідно оцінити майбутню вартість інвестованих коштів - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення міської ради від 29. 12. 2012 №6/35-1 "Про бюджет міста Кіровське... 1 31.9kb.
Рішення міської ради від 29. 12. 2012 №6/35-1 "Про бюджет міста Кіровське... 1 29.51kb.
Правила, знайомство, очікування Презентація : Фандрейзинг нго 1 24.06kb.
Методи прийняття раціональних рішень у менеджменті 1 59.91kb.
Конспект для учасників семінару Підготовлено Діаною Кук Серпень 1999... 1 165.05kb.
Рішення сільської ради № від 2011 року Іспаська сільська рада Вижницького... 1 124.95kb.
Вченої ради Національного університету "Львівська політехніка" від 02. 1 36.26kb.
Рішення 13. 07. 2012 №413 Про перерахування коштів та передачу матеріальних... 1 22.97kb.
Кваліметричний підхід до аналізу найбільш ефективного використання... 1 294.66kb.
Повідомлення частина 2 наукові повідомлення н. В. Винниченко 1 Проблеми... 1 84.15kb.
Наказ №43 15. 02. 2011 Про заходи щодо економії бюджетних коштів 1 47.07kb.
Постанова іменем україни 12 квітня 2012 року м. Київ 1 104.58kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішення про вибір найбільш ефективного варіанта розміщення коштів необхідно оцінити - сторінка №1/3
Аналіз ефективності реальних інвестицій підприємства
Завдання 1

Підприємство планує інвестувати вільні кошти в розмірі 150 тис. грн. на 4 роки.

Визначити найбільш ефективний варіант розміщення коштів на депозитний рахунок банку з декількох альтернативних.

За першим варіантом планується щорічне на­рахування складних відсотків за ставкою 18%, за другим варіантом — щомісячне нарахування складних відсотків за ставкою 14%, за третім варіантом — щорічне нарахування про­стих відсотків за ставкою 24%.


Методичні вказівки до вирішення завдання

Для ухвалення рішення про вибір найбільш ефективного варіанта розміщення коштів необхідно оцінити майбутню вартість інвестованих коштів.

Використання простого відсотка припускає нарощування капіталу тільки із суми початкових інвестицій протягом усьо­го строку вкладення. Для оцінки майбутньої вартості інвесто­ваних коштів (FV) використовується формула:

FV = PV x (1+ і х п)

Де, РVсума коштів, інвестованих у початковий період, грн;і — ставка відсотка, коеф.;

п — строк додавання коштів, років.

При використанні складного відсотка отриманий доход періодично додається до суми початкового вкладення, тобто відсоток обчислюється також із накопиченої суми відсотків платежів. При цьому для оцінки майбутньої вартості коштів використовується формулаУ випадку, якщо передбачається виплата відсотків кілька разів на рік (щодня, щомісяця, поквартально, раз у півріччя), майбутню вартість інвестованих коштів можна визначити за формулоюДе, т — кількість нарахувань за рік, од.

Найбільш ефективним варіантом вкладення коштів є той, за яким величина майбутньої вартості коштів максимальна.
Завдання 2

Підприємство вкладає вільні кошти в розмірі 20 тис. грн.. строком на 3 роки.

Є три альтернативних варіанти вкладень.

За першим варіантом кошти вносяться на депозит­ний рахунок банку із щорічним нарахуванням складних від­сотків за ставкою 21%, за другим варіантом — щорічне нараху­вання 25%, за третім варіантом — щомісячне нарахування складних відсотків за ставкою 18% річних.

Необхідно, не вра­ховуючи на рівень ризику, визначити найкращий варіант вкладення коштів.
Завдання З

Промислове підприємство планує через три роки прид­бати нове обладнання.

Очікується, що майбутня вартість устаткування становитиме 900 тис. грн.

Визначити, яку суму коштів потрібно помістити на депозитний рахунок банку, щоб через три роки одержати достатню суму коштів, якщо ставка за депозитними рахунками установлена в розмірі 17% із щомісячним нарахуванням відсотків або 21% з нарахуванням складних відсотків один раз на рік.


Методичні вказівки до вирішення завдання

Для визначення суми коштів, яку необхідно помістити на депозитний рахунок банку, щоб одержати після закінчення встановленого строку необхідну суму, потрібно оцінити по­точну вартість майбутніх грошових потоків (РУ).

Показник поточної вартості розраховується за формулою

де FV — майбутня вартість коштів;і — дисконтна ставка, коеф.;

п — період розрахунку, років.

PVIFі,п — фактор (множник) поточної вартості, стандартні значення якого представлені в таблиці значень фактора поточ­ної вартості.

Якщо нарахування відсотків планується більше одного ра­зу за рік, то розрахунок проводять за формулою.де т — кількість нарахувань за рік, од.

Найефективнішим для підприємства є вкладення меншої суми коштів.
Завдання 4

Підприємство планує через чотири роки придбати будинок для розміщення складу. Відповідно до експертних оцінок, май­бутня вартість будинку становитиме 560 тис. грн.

Визначити, яку суму коштів необхідно розмістити на депозитний рахунок банку, щоб через чотири роки одержати достатню суму коштів, якщо ставка за депозитними рахунками установлена в розмірі 15% із щомісячним нарахуванням відсотків, 17% — із щоквар­тальним нарахуванням відсотків або 25% з нарахуванням складних відсотків один раз за рік. Зробити висновки.
Завдання 5

Підприємство планує придбати промислове устаткування, при цьому первісні витрати оцінюються в розмірі 600 тис. грн. Протягом першого року планується інвестувати додатково 230 тис. грн. (у приріст оборотного капіталу). Грошовий при­плив планується в розмірі 115 тис. грн за рік. Ліквідаційна вартість устаткування через 10 років становитиме 100 тис. грн.

Визначити поточну вартість грошових потоків щорічно й еко­номічний ефект внаслідок реалізації цих інвестицій, якщо проектна дисконтна ставка становить 10%. Результати розра­хунків оформити у вигляді таблиці (табл. 1).
Методичні вказівки до вирішення завдання

Економічний ефект від реалізації інвестицій являє собою різницю між загальною сумою дисконтованих чистих грошових припливів за всі періоди часу й величиною інвестиційних вит­рат. Проект можна прийняти, якщо в результаті його реалізації підприємство одержить позитивний економічний ефект. Про­цес конвертування планованих до одержання в майбутніх періодах коштів у їхню поточну вартість необхідно здійснювати з використанням таблиці стандартних значень PVIFi,nТаблиця 1

Оцінка економічної ефективності капітальних вкладень

Період часу, років

Грошовий потік, тис.грн.

Фактор поточної вартості, коеф.

Поточна вартість, тис.грн.

0


1


2


..


10


Завдання 6

Підприємство планує модернізувати устаткування одного зі своїх підрозділів. Обсяг інвестиційних витрат оцінюється в 230 тис. грн. У результаті цих заходів очікується одержати грошовий доход протягом 6 років у розмірі 58 тис. грн. Наприкінці четвертого року планується додатково вкласти кошти у розмірі і 60 тис грн. на проведення планових заходів щодо капітального ремонту основних фондів. Ліквідаційна вартість устаткування наприкінці шостого року становитиме 700 тис. грн.

Визначити поточну вартість грошових потоків щорічно й економічний ефект від реалізації даного проекту, якщо дисконтна ставка становитиме 10%. Результати оформити у вигляді таблиці.
Завдання 7

У табл. 2 представлені грошові потоки за п'ять років реалізації інвестиційного проекту.

Визначити економічну доцільність реалізації даного варіанта капітальних вкладень, розрахувавши поточну вартість проекту й економічний ефект від його реалізації. Проектна дисконтна ставки становить 15%. Результати оформити у вигляді таблиці.

Таблиця 2

Грошові потоки інвестиційного проекту


Період часу, років

Грошовий потік, тис.грн.

0

- 800

1

200

2

250

3

320

4

350

5

450


Завдання 8

Підприємство планує встановити нову технологічну лінію по випуску промислової продукції. Вартість устаткування ста­новить 15 млн. грн., строк експлуатації лінії — 6 років.

На підставі даних про грошові потоки інвестиційного про­екту, представлених у табл. З, визначте чистий наведений ефект від реалізації проекту й обґрунтуйте доцільність ухва­лення інвестиційного рішення.
Таблиця 3

Грошові потоки інвестиційного проекту


Період часу, років

Грошовий потік, тис.грн.

0

-15 000

1

2 900

2

2 500

3

4 100

4

4 350

5

4 450

6

3 500


Методичні вказівки до вирішення завдання

Розрахунок чистого наведеного ефекту можна представи­ти у вигляді формулиде Ркрічні грошові надходження протягом п років;ІС — стартові інвестиції;

і — ставка порівняння.

Якщо проект припускає послідовне інвестування фінансо­вих ресурсів протягом декількох років, то для розрахунку ви­користовується наступна формула:де ІJ, — річні інвестиції протягом т років.

Слід зазначити, що при прогнозуванні доходів за роками необхідно враховувати всі види надходжень як виробничого, так і невиробничий характеру, які можуть бути пов'язані з да­ним проектом.
Завдання 9

Планована величина строку реалізації інвестиційного проекту дорівнює 4 роки. Обсяг початкових інвестиційних витрат оцінюється в 17 млн грн. Протягом усього строку ре­алізації очікується одержання постійних грошових припливів у розмірі 6000 тис. грн. Визначте чистий наведений ефект від реалізації проекту й обґрунтуйте доцільність ухвалення інвес­тиційного рішення.


Завдання 10

За даними табл. 4 обчисліть строк окупності інвестиційно­го проекту за умови, що проектний грошовий приплив протя­гом року виникає рівномірно, а також визначте показник дис­контного строку окупності. Зробіть висновок про доцільність реалізації цього інвестиційного проекту.


Грошові потоки інвестиційного проекту


Методичні вказівки до вирішення завдання

Методика розрахунку строку окупності у випадку реалізації проекту з нерівними річними грошовими потоками така.


У випадку, коли інвестиції здійснюються разово, а щорічні прогнозовані надходження рівні між собою, показник строку окупності (ІУ) можна визначити за формулою

Показник N інвестиційного проекту з нерівними рік у рік гро­шовими потоками можна розкласти на цілу (j) і дробову (d) складові:

Ціле значення обчислюється послідовним додаванням чи­стих грошових потоків за відповідні періоди часу доти, поки отримана сума останній раз буде менша від величини початко­вих інвестиційних витрат. При цьому необхідно дотримува­тися такої системи нерівностей:

Дробова частина строку окупності визначається за формулоюБільше обґрунтованим є метод визначення дисконтного строку окупності проекту, тому що при розрахунку цього по­казника враховується фактор часу.


Завдання 11

Використовуючи дані табл. 5, визначте показник чистого наведеного ефекту проекту, якщо дисконтна ставка становить 15%, а також розрахуйте внутрішню норму рентабельності проекту. Зробіть висновки про доцільність реалізації інвес­тиційного проекту.

Таблиця 5

Грошові потоки інвестиційного проекту

Період часу, років

Грошовий потік, тис.грн.

0

-11 000

1

5 100

2

3 400

3

3 550

4

3 550

5

4 690Методичні вказівки до вирішення завдання

Внутрішня норма прибутковості характеризує максималь­но припустимий відносний рівень витрат, які можуть бути зроблені при реалізації даного проекту. При оцінці інвес­тиційного проекту інвестор повинен порівняти отримане для даного проекту значення внутрішньої норми прибутковості RR) з «ціною» притягнутих фінансових ресурсів (СС).

Використання цього методу на практиці зводиться до по­слідовної ітерації, за допомогою якої перебуває дисконтний множник, що забезпечує рівність NРV = 0.

Розрахунковим шляхом вибираються два значення коефі­цієнта дисконтування V1 < V2, таким чином, щоб в інтервалі (V1, V2) функція NРV = f( V) змінювала своє значення з «+» на «-» або навпаки.

Далі використовують формулу
де i1 — значення відсоткової ставки в дисконтному множнику, при якомуі2значення відсоткової ставки в дисконтному множни­ку, при якому

Точність обчислень зворотня довжині інтервалу (i1, i2). Найкращий результат досягається при мінімальній довжині інтервалу (1%).


Завдання 12

Визначте значення внутрішньої норми прибутковості для інвестиційного проекту, розрахованого на три роки, якщо роз­мір необхідної інвестиції — 20 млн. грн., а після реалізації про­екту очікується одержати грошові припливи у розмірі 3 млн. грн. за перший рік, 8 млн. грн. за другий рік і 14 млн. грн. за третій рік реалізації проекту.

Обґрунтуйте доцільність ре­алізації розглянутого інвестиційного проекту.
Завдання 13

За даними табл. 6 розрахуйте показники чистого наведе­ного ефекту й дисконтного строку окупності альтернативних інвестиційних проектів та обґрунтуйте вибір найбільш при­вабливого з них. Проектна дисконтна ставка дорівнює 17%.


Таблиця 6

Період часу, років

Проект А

Проект Б

0

-200 000

-150 000

1

80 000

115 000

2

80 000

115 000

3

65 000

-

4

65 000

-
Завдання 14

За даними табл. 7 визначте показник чистого наведеного ефекту проекту й розрахуйте дисконтний строк окупності про­екту, якщо дисконтна ставка становить 13%. Фінансування проекту планується здійснити за рахунок банківського креди­ту, строк погашення якого настає через 4 роки. Зробіть виснов­ки про доцільність здійснення цього інвестиційного проекту.Таблиця 7

Величина необхідних інвестицій за проектом дорівнює 18 000 грн.; передбачувані доходи: за перший рік — 1 500 грн., за останні 8 років — по 3 600 грн. Визначте доцільність прийнят­тя проекту за критерієм індексу рентабельності інвестицій, як­що вартість капіталу становить 10% (якщо вартість капіталу становить 15%).


Методичні вказівки до вирішення завдання

Індекс рентабельності інвестицій (КГ) — це відносна величина, що показує відношення дисконтних припливів за інвестиційним проектом до поточної вартості інвестиційних витрат.

Якщо інвестиції здійснюються разово, то для розрахунку індексу рентабельності інвестицій використовується формула

Якщо інвестиції являють собою потік вкладень, то для розрахунку використовується формулаПри вирішенні завдання обґрунтуйте, як саме приваб­ливість інвестиційного проекту залежить від величини дис­контної ставки.


Завдання 16

За даними табл. 8 обчисліть показники чистого наведено­го ефекту й дисконтного строку окупності альтернативних інвестиційних проектів.

Зробіть аналітичний висновок щодо інвестиційної привабливості альтернативних варіантів капітальних вкладень. При обчисленнях урахуйте, що проект­на дисконтна ставка дорівнює 18%.Вибір інвестиційного проекту з декількох альтернативних допускає оцінку їхньої економічної ефективності. Показники для оцінки вибираються залежно від специфіки проектів і ви­ходячи з цілей інвестиційної політики конкретного підпри­ємства.

Найбільш привабливим вважається інвестиційний проект із кращими значеннями показників оцінки.


Завдання 17

За даними табл. 9 обчисліть показники чистого наведено­го ефекту, строку окупності, дисконтного строку окупності та індексу рентабельності альтернативних інвестиційних про­ектів і обґрунтуйте вибір найбільш привабливого з них. Про­ектна дисконтна ставка дорівнює 12%.Таблиця 9Завдання 18

Підприємство розглядає кілька варіантів інвестиційних проектів з придбання промислового встаткування.

Капітальні вкладення по кожному проекту становлять 300 тис. грн. На підприємстві використовується прямоліній­ний метод амортизації основних фондів у розмірі 20% за рік. До кінця п'ятого року залишкова вартість проектного устатку­вання за всіма варіантами проектів буде дорівнювати нулю, й. не передбачається наявність ліквідаційних грошових потоків.

Величина грошових припливів за інвестиційними проек­тами представлена в табл. 10.

Рентабельність фінансово-господарської діяльності підп­риємства становить 22%.

Визначте щорічну величину прибутку за кожним про­ектом, середньорічний прибуток кожного проекту, а також оцініть привабливість запропонованих інвестиційних про­ектів, використовуючи показник коефіцієнта ефективності інвестицій.

Методичні вказівки до вирішення завдання

Коефіцієнт ефективності інвестицій RR) розрахову­ється за формулою:

де РNвеличина середньорічного прибутку, грн.;

RN — величина середніх інвестицій, грн.

Величина середньорічного прибутку розраховується шля­хом підсумовування прибутку за всі роки реалізації проекту й розподілу даної суми на кількість років його реалізації. Серед­ня величина інвестицій розраховується шляхом розподілу вихідної суми капітальних вкладень на дві, якщо передба­чається, що після закінчення строку реалізації аналізованого проекту всі капітальні витрати будуть списані. Якщо ж допус­кається наявність ліквідаційної вартості, то її величина повин­на бути виключена.


Завдання 19

За даними табл. 11 визначте індекс рентабельності й коефіцієнт ефективності інвестиційних проектів. У ході реалізації проек­ту А застосовується прямолінійний метод амортизації проектних основних фондів у розмірі 44 100 тис. грн. за рік, а дисконт­на ставка становитиме 10%. Для проекту Б застосовується прямолінійний метод амортизації основних фондів в обсязі 37 -780 тис. грн, а дисконтна ставка становитиме 18%.

Обґрунтуй­те найкращий варіант капітальних вкладень.

Таблиця 11


Завдання 20

За даними табл. 12:  1. Зробіть порівняльний аналіз ефективності взаємовиключних проектів, використовуючи показники чистого наве­деного ефекту, внутрішньої норми рентабельності й індексу рентабельності інвестицій. Для всіх проектів ціна інвестовано­го капіталу становить 14%.

  2. Укажіть, за яким критерієм необхідно оцінювати інвес­тиційну привабливість альтернативних проектів.

  3. Зробіть висновки про доцільність реалізації проектів.Завдання 21

За даними табл. 13 зробіть порівняльний аналіз інвес­тиційної привабливості взаємовиключних проектів. Укажіть переваги й недоліки представлених показників. Укажіть, за яким критерієм необхідно оцінювати інвестиційну приваб­ливість альтернативних проектів. Визначте, які з показників оцінки мають властивість адитивності. Зробіть висновки про доцільність реалізації проектів.

Завдання 22

За даними табл. 14 зробіть порівняльний аналіз привабли­вості двох інвестиційних проектів, використовуючи такі по­казники: строк окупності, дисконтний строк окупності, чистий наведений ефект, індекс рентабельності інвестицій. Для всіх проектів ціна інвестованого капіталу дорівнює 10%.

Зробіть висновок про доцільність інвестування проектів.

Назвіть переваги й недоліки використовуваних показ­ників оцінки ефективності інвестицій.

Укажіть критерій оцінки, який є кращим при визначенні інвестиційної привабливості альтернативних проектів.

Завдання 23

Підприємство розглядає два варіанти інвестування коштів у виробниче встаткування, вихідні дані по яких наведені в табл. 15. Визначте найбільш економічний варіант вкладення коштів, знайшовши коефіцієнт приведення витрат до однако­вого обсягу виробництва продукції й наведених витрат з ура­хуванням коефіцієнта приведення до однакового обсягу ви­робництва продукції.

Нормативний показник ефективності капітальних вкла­день для даного підприємства встановлений у розмірі 14%. Зробіть висновки.
Методичні вказівки до вирішення завдання

При розрахунку величини наведених витрат по встатку­ванню необхідно використовувати показник «мінімум наведе­них витрат», що являє собою суму поточних витрат і капіталь­них вкладень, приведених до однакової розмірності відповідно до нормативних показників ефективності.

Показник розраховується за формулою

де К— капітальні вкладення, тис. грн.;С — річні поточні витрати, тис. грн;

Епнормативний показник ефективності капітальних вкладень.

Нормативний показник ефективності — це значення ціни інвестованого капіталу або мінімально прийнятна ставка рен­табельності, установлена в рамках інвестиційної політики підприємства.

При визначенні коефіцієнта приведення витрат до одна­кового обсягу виробництва продукції пр) використовується формула

де Dmaxмаксимальна продуктивність устаткування із пред­ставлених варіантів, шт. /змін;Di— продуктивність устаткування по кожному варіанті, шт. /змін.

Найбільш економічним в експлуатації вважається той варіант придбання устаткування, в якому розрахункова вели­чина приведених витрат до однакового обсягу виробництва з урахуванням коефіцієнта приведення виявиться меншою.

Загальна сума економії фінансових коштів при вкладенні капіталу за даним варіантом інвестування визначається як різниця між величинами приведених витрат до однакового об­сягу виробництва продукції з урахуванням коефіцієнта приве­дення при найгіршому й найкращому варіантах.

Завдання 24

Визначте найбільш економічний варіант вкладення коштів із двох альтернативних інвестиційних проектів, розрахувавши наведені витрати з урахуванням коефіцієнта приведення до од­накового обсягу виробництва продукції. Нормативний показ­ник ефективності капітальних вкладень для даного підприєм­ства встановлений у розмірі 16%.

Розрахунки наведених витрат зробіть в аналітичній табл. 16.Завдання 25

Використовуючи коефіцієнт порівняльної економічної ефективності, обґрунтуйте заміну зношеного й морально заста­рілого обладнання більш продуктивними новими основними фондами. Обсяг старих капітальних вкладень дорівнює 700 тис. грн, а нових інвестицій — 750 тис. грн. Собівартість продукції на старому устаткуванні становитиме 5 100 тис. грн, а на нових ос­новних фондах — 5 060 тис. грн. Нормативний показник ефек­тивності капітальних вкладень на підприємстві — 15%.


Методичні вказівки до вирішення завдання

Коефіцієнт порівняльної економічної ефективності е) розраховується за формулою:де С1, С2собівартість продукції відповідно до й після здійснення капітальних вкладень, тис. грн.;

К1 2розмір капітальних вкладень відповідно по старих і по планованих до уведення активах, тис. грн.

Для прийняття оптимальних інвестиційних рішень не­обхідно порівнювати значення Ке з нормативною величиною ефективності, де нормативний коефіцієнт інвестицій менший або дорівнює коефіцієнту порівняльної економічної ефектив­ності .

При виборі взаємовиключних проектів приймають варіант із найбільшим Ке, , що перевищує норматив.наступна сторінка >>