Рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства. Про ухвалення договорів, укладених Товариством за період 2010 2012 - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства. 1 38.53kb.
Рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства. 1 37.55kb.
Рішення за наслідками розгляду звіту Правління. Звіт Наглядової ради... 1 125.01kb.
Рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. Звіт Наглядової... 1 42.54kb.
Рішення за наслідками розгляду звіту спостережної ради Звіт правління... 1 26.44kb.
Рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. Звіт Ревізійної... 1 26.28kb.
Рішення за наслідками розгляду звіту Правління. Звіт Наглядової ради... 1 39.63kb.
Рішення за наслідками розгляду звіту Правління. Розгляд звіту Спостережної... 1 76.36kb.
Рішення за наслідками розгляду звіту Правління. Звіт Наглядової Ради... 1 36.83kb.
Рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової... 1 41.26kb.
Рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства про фінансово-господарську... 1 30.58kb.
Рішення від 11 лютого 2011 року №2 Про внесення змін до сільського... 1 21.99kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства. Про ухвалення договорів - сторінка №1/1
ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних загальних зборів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАГДАЛИНІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ", код за ЄДРПОУ 31177274 (надалі Товариство), місцезнаходження: Україна, 51100, Дніпропетровська обл., смт. Магдалинівка, вул. Набережна, буд. 43; повідомляє, про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - збори) «22» квітня 2013 року в 12.00 за адресою: 51100, Дніпропетровська обл., смт. Магдалинівка, вул. Радянська, буд. 2.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах відбудеться «22» квітня 2013 року з 11.00 до 11.30 год., за адресою: 51105, Дніпропетровська обл., смт. Магдалинівка, вул. Радянська, буд. 2.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів крім того документ, який підтверджує повноваження представника згідно вимог чинного законодавства України.Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства: 24:00 «16» квітня 2013 року.

Порядок денний зборів

 1. Про обрання Лічильної комісії.

 2. Про обрання головуючого та секретаря.

 3. Про порядок проведення зборів.

 4. Звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 - 2012 рік.

 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства.

 6. Про ухвалення договорів, укладених Товариством за період 2010 - 2012 рік.

 7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

 8. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік.

 9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.

 10. Про внесення змін до Статуту Товариства.

 11. Про обрання членів Наглядової ради.

 12. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

 13. Про обрання Ревізора.

 14. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.

 15. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.

 16. Про припинення повноважень Лічильної комісії.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 10.00 год. до 17.00 год. за адресою: 51100, Дніпропетровська обл., смт. Магдалинівка, вул. Набережна, буд. 43. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Хлєвнер В. Г. Телефон для довідок (0562) 33-45-90.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн)

Найменування показника

період
2011 р.

2012р.

Усього активів

2 164,50

1 949,50

Основні засоби

1 270,40

1 164,90

Довгострокові фінансові інвестиції

0,00

0,00

Запаси

0,00

0,00

Сумарна дебіторська заборгованість

891,90

80,90

Грошові кошти та їх еквіваленти

2,20

703,70

Нерозподілений прибуток

0,00

0,00

Власний капітал

2 157,60

1 938,00

Статутний капітал

3 855,80

3 855,80

Довгострокові зобов'язання

0,00

0,00

Поточні зобов'язання

6,90

11,50

Чистий прибуток (збиток)

- 1 698,20

- 1 917,80

Середньорічна кількість акцій (шт.)

15423240 шт.

15423240 шт.

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

2

2


Голова правління В. Г. Хлєвнер