Рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу за 2012 рік - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства. 1 37.87kb.
Рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Генерального... 1 39.08kb.
Рішення за наслідками розгляду звіту. Звіт Наглядової Ради Товариства... 1 39.39kb.
Рішення за наслідками розгляду звіту директора. Звіт Наглядової ради... 1 23.37kb.
Рішення за наслідками розгляду звіту. Звіт Наглядової ради за 2012... 1 39.79kb.
Рішення за наслідками розгляду звіту. Звіт Наглядової ради за 2012... 1 35.69kb.
Рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства. 1 39.86kb.
Рішення за наслідками розгляду звіту. Звіт Наглядової ради Прат «Фундамент»... 1 38.4kb.
Рішення за наслідками розгляду звіту Правління. Звіт Наглядової ради... 1 125.01kb.
Рішення за наслідками розгляду звіту Правління. Звіт Наглядової ради... 1 39.63kb.
Рішення за наслідками розгляду звіту. Звіт Наглядової ради за результатами... 1 38.39kb.
Х. перелік об’єктів, що фінансуватимуться в 2007 році у тернопільській... 1 368.89kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу за 2012 рік - сторінка №1/1
Приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Укрспецполіграфія», (код за ЄДРПОУ 25277760, місцезнаходження: Житомирська обл., Володарськ-Волинський р-н, смт. Володарськ-Волинський вул. Суворова, 50), повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30 квітня 2013 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: Житомирська обл., Володарськ-Волинський р-н смт. Володарськ-Волинський вул. Суворова, 50 каб. №1. Реєстрація акціонерів буде проводитися з 10:30 до 10:55 години за місцем проведення зборів

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови і секретаря Зборів, затвердження регламенту Зборів.

2. Обрання лічильної комісії.

3. Затвердження висновків Ревізора за 2012 рік.

4. Затвердження річного звіту за 2012 рік.

5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу за 2012 рік.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2012 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)Найменування показника


2012 рік


2011 рік


Усього активів

4115,5

5230,1

Основні засоби

2808,4

1431,3

Довгострокові фінансові інвестиції

316,1

316,1

Запаси

149,1

101,6

Сумарна дебіторська заборгованість

234,8

1 176,5

Грошові кошти та їх еквіваленти

1,2

1,9

Нерозподілений прибуток

-1750,2

-1017,8

Власний капітал

-1731,4

-999,0

Статутний капітал

18,8

18,8

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

5846,9

6229,1

Чистий прибуток (збиток)

-732,4

-144,0

Середньорічна кількість акцій (шт.)

188

188

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду

6

5

Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів, додатково мати довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства України. До дня, та в день проведення річних загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами необхідними для прийняття рішень з порядку денного, у робочий час та в робочі дні за місцем проведення зборів Товариства (в каб. № 1). Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами–Генеральний директор –Шевчук Іван Петрович. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 квітня 2013 р. Телефони для довідок: 04145 31243, 31243.

Повідомлення опубліковане в газеті "Відомості НКЦПФР" від 29.03.2013 р. № 61(1565).Генеральний директор Товариства.