Робоча навчальна програма - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Робоча навчальна програма - сторінка №1/1


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Кафедра історії, теорії та практики культури


ЗАТВЕРДЖУЮ:
Голова Науково-методичної ради інституту ІГСН

_________ Куньч З.Й.«28» 08 2008 р.РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
Дисципліни АРХІВОЗНАВСТВО

Для базового напряму ДОКУМЕНТОЗНАВСТВОДля спеціальності Документознавство та інформаційна діяльність


Вид роботи

Денна форма

Заочна форма

1 семестр

2 семестр

Всього

1 семестр

2 семестр

Всього

Лекційні заняття, год

30
30

10
10

Практичні (семінарські) заняття, год.

15
15

6
6

Модульний контроль, годВсього аудиторних, год.

45
45

16
16

Самостійна робота, год

63
63

92
92

Загальний обсяг, год

108
108

108
108

Курсова роботаКонтрольні роботи, шт

1
1

1
1

ЕкзамениЗаліки

1
1

1
1

Львів – 2008

Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО напряму «Культура»


Робоча навчальна програма складена:ст. викладач
Шишка О.В.

доц., к. іст. наук
Терський С. В.

Робоча програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри

історії, теорії та практики культури.
Протокол № ________2008 р.
Завідувач кафедри,

к.іст.н. Зінкевич Р.Д.


Робоча програма обговорена та схвалена на засіданні методичної комісії базового напрямку підготовки


Протокол № 5_________2008 р.

.


1. Мета та завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі
1.1. Мета викладання дисципліни

Метою вивчення дисципліни "Архівознавство" є формування у студентів необхідних теоретичних і практичних знань про архівознавство як галузь діяльності документно-комунікаційного циклу та набуття практичних навиків із створення, організації та використання архівних документів.

1.2. Завдання вивчення дисципліни

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати:

— історію архівної справи в Україні;

— систему архівних установ;

— структуру Національного архівного фонду України;

— організацію роботи архівів;

— класифікацію архівних документів;

— архівне описування та обліково-пошукові засоби архівів;

— умови забезпечення збереженості документів;

— шляхи автоматизації архівної справи;

— форми використання архівних документів;

— архівну евристику;Підготовлений фахівець повинен вміти:

— організовувати архівні фонди;

— складати описи докуметів архівного фонду;

— складати науково-довідковий апарат до архівного фонду;

— використовувати архівний фонд.
1.3. Перелік дисциплін, знання яких необхідні студенту для вивчення курсу


№ з/п

Назва дисциплини

Наза розділів та тем

1

Історія української та зарубіжної культури

Розвиток книгодрукування в Західній Європі та Україні

2

Діловодство

Складання номенклатури і формування справ

2. Зміст дисципліни
2.1. Лекції - 30 годин


№ п/п

Найменування розділів, тем


Кіль-кість годин

1

2

3


1 семестр


1

Архівознавство як наукова система і навчальна дисципліна


2
Означення поняття "документознавство" як наукової диципліни. Основні етапи розвитку документознавтва. Об'єкт і предмет документознавства. Структура документознавства. Взаємозв'язок документознавства з іншими науками.
2

Історія архівної справи в Україні


12
Лекція 1.

Архів та архівна справа в Правобережній Україні та в Західноукраїнських землях у ХVІІІ ст.2
Лекція 2.

Архіви та архівна справа в Україні конця ХVІІІ—ХІХ ст. Організація історичних архівів та формування наукових документальних колекцій в Україні2
Лекція 3.

Архіви та архівна справа доби визвольних змагань і відновлення української держави (1917-1920 рр.)2

Лекція 4.

Архівна справа в Західній Україні, на Буковині, в Закарпатті у 1920-х—1930-х роках2

Лекція 5.

Архівне будівництво в Україні за часів радянської влади (1919—1990 рр.)2

Лекція 6.

Розвиток національної архівної справи в незалежнії Україні в 90-х роках2

3

Архівна система та мережа архівних установ


2
Поняття архівна система, її основні види. Система архівних установ
4

Національний Архівний Фонд (НАФ) України, його структура


2

Поняття НАФ. Структура НАФ
5

Організація роботи архівів


2
Завдання, права, структура архівів. Виробничі підрозділи архівів та основні архівні технології
6

Класифікація архівних документів


2
Класифікація документів в межах архіву та в межах архівного фонду
7

Архівне описування та обліково-пошукові засоби архівів


2
Архівне описування, поняття, види, принципи та методи. Обліково-охоронна робота архіву
8

Забезпечення збереженості документів


2
Особливості матеріальної основи документів та способів фіксації інформації. Старіння документів. Технологія зберігання документів. Реставрація
9

Інформатизація в архівній справі


2Основні шляхи автоматизації архівної справи: світовий досвід. Стан та завдання архівної справи в Україні

10

Використання архівних документів та архівна евристика

2
Роль архівної евристики у використанні документної інформації. Форми організації використання архівної справи
Разом

30

2.2. Cемінарські заняття
№ з/пЗміст ( теми ) занять


Кіль-кість годин

1

2

3

1 семестр

1

Організація роботи архіву підприємства або установи (на основі архіву НУ "Львівська політехніка")

2

2

Організація роботи архіву в регіоні (на основі Львівського обласного державного архіву)

4

3

Організація роботи Державного історичного архіву у Львові

4

4


Організація документів особистого архіву:
Заняття 1. Класифікація документів особистого архівного фонду

4

Заняття 2. Складання та оформлення структури науково-довідкового апарату особистого архіву

6

Заняття 3. Організація і методика складання описів документів особистого архівного фонду

8

Заняття 4. Методика складання каталогу особистого архіву

2

РАЗОМ:

30

2.3. Самостійна робота ­­- 60 год.
з/п


Зміст роботи

Кіль-

кість годин


1 семестр1.

Підготовка до семінарських занять

60
2.4 Розподіл балів присвоєних студентам до диференційного заліку
Максимальна оцінка в балах

Поточний контроль

Семестрова

оцінка


Лаб.

зан.


Сем.

зан.


РГР

КР


КП

(КР)


Реферат

Колок-віум

Разом

балів


ПК

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-

25

-

75

-

-

-

100

100
Затверджено на комісії по плануванню самостійної роботи студентів методичної ради інституту

«____»____________2006 р.

_______________________
Навчально-методичні матеріали
3.1. Література до теоретичного курсу

1. Архівознавство: Підручник для студентів вищих навчальних закладів України /Редкол.: Я.С.Калакура (гол.ред.) та ін.— К., 2001.— 316 с.

2. Про Національний архівний фонд і архівні установи: Закон України від 24 грудня 1993 р.— К., 1994.— 18 с.

3. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 р. // Питання архівного будівництва в законодавчих актах України: Збірник документів.— К., 1996.— С. 32—47.

4. Положення про Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України. 20 жовтня 1995 р. // Архіви України.— 1995.— № 4—6.— С.5—6.

5. Примірне положення про архів (архівний підрозділ), об’єднання громадян підприємства, установи, організації, заснованих на колективній та приватній формах власності. (Схвалений Методичною комісією Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 13 листопада 1996 р. № 7). Лист Головархіву України від 22 листопада 1996 р. № 01—675.

6. Типове положення про державний архів області, міст Києва та Севастополя затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 989 від 22 серпня 1998 р.

7. ДСТУ 2732—94. Діловодство й архівна справа: Терміни та визначення. Чинний від 1995. 07-01.

8. Теория и практика архивного дела в СССР / Под ред. Ф.И.Долгих и К.И.Рудельсон.— 2-е изд., перераб. и доп. Учебн. для вузов.— М.: Высш. шк., 1980.— 343 с.

9. Хенсен С. Архіви, особові фонди та рукописні зібрання. До правил уніфікованої каталогізації архівних та рукописних документів /пер. з рос.

Л.В.Шаріпової // Національна архівна інформаційна система "Архівна та рукописна україніка" і комп’ютеризація архівної справи в Україні : Сучасний стан та перспективи: Зб.наук.праць.— К., 1996.— С. 225—239.

10. Краткий словарь архивной терминологии.— М.; Л., 1968.— 58 с.

11. Основные правила работы государстьвенных архивов СССР / Под общ. ред. д.и.н. Ф.М.Ваганова и др.— М., 1984.— 240 с.

12. Нариси з історії архівної справи в Україні: Підручник для студентів вищих навчальних закладів України.— К., 2001.— 567 с.3.2. Література до семінарських занять


1. Як сформувати особистий архівний фонд // Архіви України.— 1992.— № 5—6.— С. 85—86.

2. Руководство по обеспечению сохранности документов. Пособие для работников архивов.— Ленинград: Наука, 1978.—120 с.4. Узгодження з іншими дисциплінами.з п
Назва дисципліни, з якою проводиться

узгодження


Прізвище викладача

Підпис, дата

1

Діловодство


Комова М.В.
2
Підготовка інформаційних документів та документування документів

Комова М.В