Робоча навчальна програма - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Робоча навчальна програма - сторінка №1/1


Міністерство освіти та науки України

Кіровоградський національний технічний університет
“Погоджено”


Декан факультету СГМ

___________ /В.М. Сало/

“___”_________ 200 р.
“Затверджую”

проректор з наукової роботи

___________ /В.М. Кропівний/

“___”__________ 200 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З БІОЛОГІЇ
Напрям підготовки – екологія


Освітньо-кваліфікаційний рівень 7.070801 – спеціаліст

Для спеціальності 8.070801 – Екологія і охорона навколишнього

середовища

Факультет сільськогосподарського машинобудування

Кафедра екології і охорони навколишнього середовища

Форма навчання

Денна Заочна

Курс 1 1


Семестр 1 1

Всього годин 108

Аудиторних, в т.ч.: 72 14

Лекцій 36 8

Практичних 36 6

Самостійна робота 36

Форма підсумкового контролю залік залік
Робочу навчальну програму склала доцент /Слободян Т.О./

Робоча навчальна програма з біології обговорена і схвалена на засіданні кафедри “31серпня 2004 р., протокол № 1Завідувач кафедри екології і ОНС /Зіновік М.А./

Кіровоград 2004 1. Мета і завдання дисципліни ботаніка, її місце в підготовці екологів

  1. Мета дисципліни ботаніка

Життя людини пов′язане з рослинами, які є основним джерелом її існування. Зелені рослини – це важливий компонент навколишнього середовища, який знаходиться в постійній взаємодії з повітрям, водою, живими організмами, змінюється сам від цих умов і впливає на зміну навколишнього середовища. За участі рослин здійснюється біологічний кругообіг речовин у біосфері.

Рослини – це величезна біохімічна лабораторія з виробництва продуктів харчування для людей, сировини для різноманітних галузей промисловості, джерело життєдайного кисню. Вони регулюють повноводність річок і водойм, оберігають їх від виснаження, замулення, грунт – від ерозії, посіви – від суховіїв; рослини сприятливо впливають на клімат; мають санітарно-гігієнічне та естетичне значення, допомагають відновлювати сили, зміцнюють здоров′я людей.

Розквіт цивілізації насамперед залежить від продуктивності та використання рослинних ресурсів. Рослина і людина єдині у своєму бутті.

Отже, головним об′єктом науки ботаніки є рослина, бо й саме слово “ботаніка” в перекладі з грецької botane означає трава, зелень. Це наука, яка вивчає форму, будову, розвиток, властивості і життєдіяльність як окремих рослинних організмів, так і їх угрупувань у відповідності з тими умовами навколишнього середовища, в яких живуть рослини. Крім цього, наука ботаніка вивчає питання формування та життя фітоценозів, історію розвитку і поширення рослин на планеті, тобто охоплює весь рослинний світ Землі.

Ботаніка класифікує рослини та розробляє системи рослинного світу, визначає географічне розповсюдження та екологічне пристосування видів, виявляє рідкісні та зникаючі види рослин і визначає шляхи їх збереження. Ботаніка є базовою біологічною наукою зі значними теоретичними узагальненнями та вагомими практичними здобутками.  1. Завдання науки ботаніки полягає у формуванні глибоких знань студентів про закономірності будови рослинних організмів на різних рівнях їх розвитку, фізіологічних та біохімічних процесів їх життєдіяльності, пов′язаних з умовами навколишнього середовища, про різноманіття рослин та рослинних угрупувань, про місце виду в системі рослинного світу.

На основі ботанічніх знань студенти вчаться спостерігати за рослинами різних місцезростань, аналізувати свої спостереження і робити правильні логічні висновки.

Саме ботанічні знання виховують у людей повагу до рідної природи, бережливого ставлення до рослин та раціонального використання рослинних ресурсів.

З цією метою студентам-екологам пропонуються для вивчення питання найважливіших закономірностей будови, росту і розвитку рослин та їх поширення на планеті, пов′язані з факторами навколишнього середовища.

До таких питань належать наступні: 1. Рослини – це єдина виробнича група живих організмів. Життєві процеси цих організмів забезпечують такі екологічні фактори, як світло, повітря, вода, тепло, мінеральне живлення. В процесі онтогенезу рослинного організму реалізуються матеріально-енергетичні ресурси навколишнього середовища та їх вплив на анатомічну будову та морфологічні ознаки рослин.

 2. Рослинна клітина як основна біологічна структурна одиниця будь-якого рослинного організму. Знання закономірностей будови рослинної клітини, будови та функції її органоїдів допоможе пізнати будову і життя рослинного організму.

 3. Важливими розділами ботанічної науки є анатомія і морфологія рослин, які вивчають внутрішню будову органів та їх зовнішні ознаки й видозміни в процесі онтогенезу та філогенезу.

 4. Формування вегетативних органів рослин зумовлено геологічними процесами, які відбувалися на Землі внаслідок появи суші. При виході рослин на суходіл створювалися різні метаморфози і притосування до нестабільності екологічних факторів.

 5. Розмноження як досить важлива ознака рослинних організмів. Способи розмноження росли н та їх суть.

 6. Систематика рослин, завданням якої є з′ясування шляхів еволюції рослинного світу, встановлення споріднених зв′язків між окремими систематичними групами; вивчення видового складу флори.

 7. Фітоценологія, яка вивчає різноманітність рослинних угрупувань, що історично склалися в процесі розвитку рослинних формацій.

 8. Географія рослин з позицій геологічної історії з′ясовує питання розподілу видів за географічними широтами Землі, розширення асортименту рослин за рахунок інтродукції та акліматизації.

 9. Екологічні фактори, що визначають структуру та життєдіяльність рослин і їх угрупувань.

 10. Питання охорони природи, рослинного світу стоїть в Україні як найважливіше державне завдання. Виявлення рідкісних та зникаючих видів рослин і їх місцезростань з метою охорони та збереження є одним з цих завдань. 1. РОБОЧА ПРОГРАМА ЛЕКЦІЙ

для студентів денної (1) та заочної (2) форми навчання.

п/п

Теми

К-ть годин

Основні питання до теми

1

2

1

2

3

4

5

1

Вступ.

2

0,5

Ботаніка як наука про закономірності розвитку, будови та життя рослин в природніх умовах. Розділи ботаніки. Значення рослин у природі та житті людини. Сучасні досягнення у розвитку ботаніки.

2

Рослинна клітина.

2

0,5

Клітина як основна структурна і функціональна одиниця живої матерії, її форма і будова. Характеристика головних компонентів клітини, їх значення. Конституційні запасні поживні речовини. Речовини вторинного походження.

3

Рослинні тканини.

2

0,5

Класифікація тканин. Меристеми, або твірні тканини. Камбій та його роль у житті рослин. Характеристика систем постійних тканин.

4

Вегетативні органи та їх системи. Корінь.

2

0,5

Закономірності будови вегетативних органів. Особливості спеціалізації коренів та їх метаморфози. Форми і типи коренів та їхні екологічні групи.

5

Анатомія і морфологія стебла.

2

0,5

Поняття про пагін та його функції. Будова бруньки й типи бруньок. Типи галуження пагонів. Анатомічна будова стебла одно- і дводольних трав′янистих рослин залежно від екологічних факторів.

6

Функції листка та його будова.

2

0,5

Функції листка, його розвиток, будова. Морфологія листків, листорозміщення, жилкування. Анатомічна будова різних екологічних типів листків. Метаморфози, довговічність листків, листопад.


7

Розмноження рослин.

2

0,5

Поняття про розмноження рослин. Природне й штучне вегетативне розмноження рослин, його суть. Статтеве й нестаттеве розмноження. Зміна ядерних ядерних фаз і чергування поколінь у рослин.


1

2

3

4

5

8

Флорографія і систематика.

2

0,5

Флорографія та її значення. Систематика рослин, її методи. Подвійна номенклатура рослин Карла Ліннея. Поняття про вид. Таксони.

9

Нижчі рослини.

2

0,5

Загальна характеристика нижчих рослин. Бактерії, віруси, їх значення у біосфері. Водорості і гриби, їх характеристика, класифікація, залежність розвитку від екологічних умов. Значення в природі і житті людини. Екологічні групи лишай-ників.

10

Вищі архегональні рослини.

2

0,5

Загальна характеристика вищих рослин. Мохоподібні як класифікація відділів плауноподібні, мохоподібні, хвощеподібні, папоротеподібні.

11

Відділ Голонасінні.

2

0,5

Загальна характеристика відділу Голонасінні, його класифікація. Характеристика окремих представ-ників хвойних та їх значення.


12

Відділ Покритонасінні або квіткові рослини.

2

0,5

Відділ Покритонасінні, його харак-теристика, поділ на класи однодольні та дводольні. Структура, діаграма і формула квітки. Суцвіття, їх біологічне значення, пристосування до різних екологічних факторів.


13

Анатомія квітки.

2

1

Андроцей та його типи. Мікро-спорогенез. Гінецей, розташування зав′язі. Мегаспорогенез. Запилення рослин. Процес подвійного запи-лення.


14

Квітування та запилення рослин.

2

1

Поняття про квітування рослин. Способи запилення рослин. Насіння і плоди, їх характеристика та класифікація.


15

Характеристика родин квіткових рослин.

2
Характеристика основних представ-ників родини Жовтецеві, Селерові, Пасльонові. Шкідливі, отруйні та рідкісні види з цих родин.


16

Характеристика родин квіткових рослин.

2
Характеристика представників роди-ни лілійні, злакові та їх значення в народному господарстві.


1

2

3

4

5

17

Флористична географія.

2
Географія рослин, її місце в системі наук про природу. Поняття про флору і рослинність. Вчення про ареал та його типи. Фітоценоз, як елементарна просторова одиниця структури рослинного покриву.


18

Рослинність України та її охорона.

2
Рослинність зони лісів,її видовий склад. Різноманіття рослинності Лісостепу, коротка характеристика екологічних умов. Рослинність степової зони, особливості адаптації рослин. Рослинність гірських Карпат, гірського Криму. Охорона рідкісних і зникаючих видів рослин.

Всього

36

8 1. ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ

для студентів денної (1) та заочної (2) форми навчання.


п/п

Зміст лабораторних занять

К-ть годин

Засоби ТЗН

1

2

1

2

3

4

5

1

Рослинна клітина.

 1. Техніка безпеки при проведенні лабораторних занять з ботаніки.

 2. Техніка виготовлення тим-часових препаратів.

 3. Форма клітин на прикладі листка моху.

 4. Будова рослинних клітин луски цибулі.

2

0,5

Мікроскопи, плакати форми і будови клітини, пінцети, скальпелі, препа-рувальні голки, марлеві салфетки, фіксований мох, розчин йоду в йодистому калії.

2

Пластиди клітини:

 1. Хлоропласти, їх форма, будова, значення.

 2. Лейкопласти, хромопласти, їх форма, значення.

2
Мікроскопи, плакати, скальпелі, пінцети, листки традесканції, дисти-льована вода, 10% розчин кухонної солі.

3

Осмотичні властивості клі-тини.

 1. Рух цитоплазми.

 2. Тургор, плазмоліз і деплаз-моліз.

2

0,5

Мікроскопи, плакати, листок валіснерії, традесканції, дистильована вода, 10% розчин кухонної солі.

4

Запасні поживні речовини.

 1. Алейроновий шар зернівки пшениці.

 2. Запасний крохмаль у бульбах картоплі.

2

1

Мікроскопи, зернівка пшениці, бульба картоплі, плакати.

1

2

3

4

5

5

Твірні тканини.

 1. Класифікація твірних тка-нин.

 2. Первинна меристема конуса наростання пагона елодеї.

2

0,5

Мікроскопи, таблиці, препарат бруньки елодеї.

6

Покривні тканини:

будова епідермісу листка півників, традесканції. Пери-дерма бузини. Кірка дуба.2

0,5

Мікроскопи, листки півників, традесканції, гілка бузини, кірка дуба.

7

Провідні тканини:

 1. Гістологічні елементи флоеми і ксилеми.

 2. Класифікація і будова провідних пучків.

2

1

Мікроскопи, таблиці.

8

Механічні тканини:

 1. Коленхіма черешка буряка.

 2. Склеренхіма стебла льону.

 3. Склереїди плоду груші.

2

0,5

Мікроскопи, таблиці, готові препарати.

9

Анатомія і морфологія кореня:

 1. Кореневі системи пшениці та соняшнику.

 2. Первинна і вторинна будова кореня.

 3. Будова коренеплодів.

2

0,5

Мікроскопи, таблиці, системи коренів, коренеплоди.

10

Анатомічна будова стебла трав′янистих рослин:

 1. Анатомічна будова стебла однодольних рослин.

 2. Анатомічна будова стебла дводольних рослин.

2
Мікроскопи, таблиці, готові препарати.

11

Анатомічна будова стебла деревних рослин:

 1. Анатомія трирічної гілки липи.

 2. Будова стебла сосни.

 3. Річні кільця.

2

0,5

Мікроскопи, таблиці, зріз стебла липи і сосни.

12

Колоквіум на тему :

Анатомія вегетативних органів.213

Структура квітки.

2

0,5

Заспиртовані або живі квітки, таблиці.

14

Суцвіття.

2
Таблиці, схеми.

15

Плоди.

2
Таблиці, гербарні зразки.

16

Методика визначення квіт-кових рослин.

2
Визначник рослин України.

17

Практичне визначення живих рослин.

2
Визначник рослин України.

18

Колоквіум: Біологія судинних рослин.


Всього

36

6 1. САМОСТІЙНА РОБОТА

Опрацювання теоретичного матеріалу

студентами денної (1) та заочної (2) форми навчання.


п/п

Тема

К-ть годин

Звітність

1

2

1

Цикл розвитку мохоподібних.

2
Залік

2

Цикл розвитку плауноподібних.

2
Залік

3

Цикл розвитку хвощеподібних.

2
Залік

4

Цикл розвитку голонасінних.

2
Залік

5

Характеристика суцвіть.

2
Залік

6

Характеристика плодів.

2
Залік

7

Способи поширення плодів і насіння.

2
Залік

8

Різноманітність покритонасінних.

4
Залік

9

Основні ознаки рослин класу однодольні.

6
Залік

10

Основні ознаки рослин класу дводольні.

10
Залік

11

Підготовка до заліку.

2
Залік

Всього

36


 1. ЗАЛІК

До заліку допускаються студенти, які без поважних причин не пропускали лекцій та мають зараховані лабораторні роботи. Залік з ботаніки проводиться за тестами. Кожний варіант тесту включає 10 питань. Залік отримує студент, який дає відповідь не менш, ніж на шість питань варіанта тесту.

 1. Питання з ботаніки, що використані для складання

екзаменаційних білетів з біології:


 1. Ботаніка як наука про закономірності розвитку, будови та життя рослин в природних умовах.

 2. Значення рослин у природі та житті людини.

 3. Рослинна клітина, її будова та роль головних компонентів клітини.

 4. Запасні поживні речовини клітини, їх значення для рослинного організму.

 5. Рослинні тканини, їх класифікація та характеристика.

 6. Корінь. Кореневі системи. Анатомія кореня. Залежність будови кореневої системи від екологічних умов.

 7. Анатомія і морфологія стебла.

 8. Функції листка та його морфологічна й анатомічна будова.

 9. Типи розмноження рослин.

 10. Систематика рослин, її методи.

 11. Подвійна номенклатура рослин Карла Ліннея.

 12. Загальна характеристика нижчих рослин.

 13. Водорості, їх характеристика, залежність розвитку від екологічних умов.

 14. Гриби, класифікація, значення.

 15. Екологічні групи лишайників та їх значення.

 16. Структура, діаграма і формула квітки.

 17. Характеристика рослин класу Однодольні та Дводольні.

 18. Суцвіття, біологічне значення, пристосування до дії екологічних факторів.

 19. Андроцей та його типи. Мікроспорогенез.

 20. Гінецей та його типи. Мегаспорогенз.

 21. Запилення рослин.

 22. Процес подвійного запліднення квіткових рослин.

 23. Плоди, їх характеристика та класифікація.

 24. Характеристика родин класу Однодольні.

 25. Головні представники родини Лілійні. Тонконогові, їх характеристика та значення.

 26. Характеристика родин класу Дводольні.

 27. Характерні ознаки представників родини Капустяні.

 28. Головні представники родини Розові та їх значення.

 29. Родина Айстрові, характеристика, значення окремих представників.

 1. ЛІТЕРАТУРА

7.1 Основна

 1. Брайон О.В., Чикаленко В.Г. Анатомія рослин. –К.: Вища школа, 1992. –271с.

 2. Григора І.М., Шабарова С.І., Алейніков І.М. Ботаніка. –К.: 2000. –195 с.

 3. Нечитайло В.А., Кучерява Л.Ф. Ботаніка. Вищі рослини. –К.: Фітосоціоцентр, 2000. –431 с.

 4. Романщак С.П. Ботаніка. –К.: Вища школа, 1995. –543 с.

 5. Стеблянко М.І., Гончарова К.Д., Закорко Н.Д. Ботаніка. –К.: Вища школа, 1995. –383с


7.2 Додаткова

 1. Жизнь растений. Том 1-6. –М.: Просвещение, 1974-1982.

 2. Рейвн П., Эверт Р., Айкхорн С. Современная ботаника в 2-х томах. Перевод с англ., 1990.