Робоча навчальна програма - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Робоча навчальна програма - сторінка №1/1


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Кафедра історії, теорії та практики культури


ЗАТВЕРДЖУЮ:
Голова Науково-методичної ради ІГСН

_________ Куньч З.Й.« 28 » 08 2008 р.РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
Дисципліни Українська та зарубіжна культура

Для базового напряму: всі напрями


Вид роботи

Денна форма

Заочна форма

семестр

семестр

Всього

семестр

семестр

Всього

Лекційні заняття, год

15
15


Практичні заняття, год

15
15


Модульний контроль, годВсього аудиторних, год

30
30


Самостійна робота, год

51
51


Загальний обсяг, год

81
81


Курсова роботаКонтрольні роботи, шт

1
1


ЕкзамениЗаліки

1
1

Львів – 2008


Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО напряму ­­­­­­­­­­­­­­___всі напрями__________________

Робоча навчальна програма складена:к. і. н., доц.

каф. ІУНТ Н.М. Барановською
Робоча програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри

історії, теорії та практики культури.
Протокол № _____ від "____"______ 2008 р.
Завідувач кафедри,

к.іст.н. Зінкевич Р.Д.


Робоча програма обговорена та схвалена на засіданні методичної комісії базового напрямку підготовки


Протокол № ___ від “ " _____ 2008 р.

.

1. Мета та завдання дисципліни та її місце у навчальному процесі


1.1. Мета викладання дисципліни

Ознайомити студентів із найбільшими визначними здобутками світової та української культури протягом усієї історичної еволюції від найдавніших часів до наших днів.
  1. Завдання вивчення дисципліни

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати:
шляхи розвитку людської цивілізації, основні її етапи та культурно-історичні епохи, загальні закономірності культурної еволюції, самобутній характер української культури, її тісні взаємозв`язки з культурою європейською та світовою.


Підготовлений фахівець повинен вміти:

Практично використовувати набуті знання з проблем розвитку національної і світової культури в процесі пошуків найбільш ефективних моделей їх реформування і подільшого розвитку.

1.3 Перелік дисциплін, знання яких необхідні студенту для вивчення курсу


№ з/п

Назва дисципліни

Наза розділів та тем

1

Історія України

Т. 1-7. Княжа Україна, Козацько-гетьманська держава

2

Філософія

Філософія Відродження та Нового часу.


2. Зміст дисципліни
2.1. Лекції - 16 год.


п/п


НАЙМЕНУВАННЯ ТЕМ, ПИТАННЯ ДО НИХ

ГОДИНИ

1.

2.

3.4.

5.

6.7.

8.


ПРЕДМЕТ ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ. КУЛЬТУРА: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ.

1. Предмет та завдання дисципліни. Методи та методологія викладання. Взаємозв’язок з іншими дисциплінами.

2. Поняття “культура”. Етимологія терміну “культура”, його багатозначність та поліфункціональність. Сучасні наукові визначення культури. Людина і природа. Культура і цивілізація. Культура і соціальний прогрес. Культура в умовах сучасної екологічної кризи.

3. Структура та функції культури. Культура матеріальна та духовна, елітарна та масова. Культура і суспільство. Суспільна та особиста культура. Типи культур: професійні, регіональні, історичні. Функції культури. Культура як процес формування людини та людяності.

4. Національна культура. Поняття світової, національної, народної культури, їх взаємозв’язок. Загальнолюдські та національні цінності в системі культури. Культура як засіб національної самоідентифікації. Мова в структурі культури. Культура і традиція.

5. Поняття художнього стилю та культурно-історичної епохи.

Художня культура як важливий елемент духовної культури. Стильова періодизація світової та української культури. Стиль мислення та стиль життя.

КУЛЬТУРА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ.

Ч.1. Стародавня культура України.

1. Культура первісної доби. Періодизація та характерні особливості. Міфологічний характер первісного мислення та освоєння світу. Ранні форми релігійних вірувань та мистецтва. Археологія і культура.

2. Проблема праісторії та витоків української культури.

Найдавніші археологічні культури в межиріччі Дніпра та Дністра. Трипільська культура.

Ч.2. Культура Стародавнього Сходу, Греції та Риму.

1. Особливості формування та специфіка культурної еволюції Месопотамії, Єгипту, Індії та Китаю. Східні деспотії. Визначні здобутки у галузі освіти, науки та мистецтва, їх світове значення.

2. Антична культура. Феномен античної культури. Характерні риси еллінської та давньоримської культур. Політичні та правові традиції. Антична наука, освіта, філософія та мистецтво. Місце античності в світовій та європейській культурі. Античні впливи в українській культурі.

Ч.3. Культура Стародавнього Сходу, Греції та Риму.

1. Культура скіфів та сарматів. Особливості матеріальної культури та побуту. Скарби скіфських курганів. Мистецькі традиції. “Звіриний стиль” в ужитковому та ювелірному мистецтві.

2. Античність і українська культура. Скіфсько-античні взаємовпливи. Культура античних міст-держав Північного Причорномор’я. Римська колонізація та поширення християнства.

3. Культура антів та слов'ян. Культурна самобутність. Матеріальна та побутова культура. Духовний світ. Язичницька міфологія. Язичеські традиції в українському християнстві.
КУЛЬТУРА СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЄВРОПИ ТА КИЇВСЬКОЇ РУСІ.

Ч.1. Середньовічна європейська культура.

1. Візантійська культура. Синкретичний характер візантійської духовності. Особливості східного християнства та візантійського мистецтва. Візантійські впливи в культурі Київської Русі.

2. Середньовіччя в європейській культурі. Християнський характер середньовічної культури. Освіта, наука, література. Рицарська та народна культура.

Романський та готичний стилі в архітектурі та образотворчому мистецтві. Романські та готичні традиції в українській культурі. Місце та значення середньовіччя в розвитку світової культури.

Ч.2. Українська культура княжої доби.

1. Історичні передумови формування давньоруської культури. Етимологія назв “Україна”, “Русь”. Міста як культурні та політичні центри.

2. Християнство і культура. Своєрідність українського християнства. Церкви та монастирі-духовні та культурні центри. Писемність та освіта. Перші книгозбірні.

3. Література та літописання. Перекладна література. Оригінальна література: “Слово о полку Ігоревім” – перлина художньої літератури. Київські літописи. Мистецтво рукописної книги, мініатюри. Билинний епос.

4. Образотворче мистецтво та архітектура. Характерні риси давньоруського мистецтва. Монументальне будівництво, сакральна архітектура. Монументальне мистецтво та іконопис. Софіївський собор-перлина давньоруської архітектури та живопису. Ужиткове та ювелірне мистецтво.

5. Культура Галицько-Волинської Русі. Спадкоємність культурних традицій. Своєрідність культури. Містобудування та архітектура. Романські та готичні традиції. Особливості Галицько-Волинської іконописної школи. Писемна творчість. Галицько-Волинський літопис”.
КУЛЬТУРА РЕНЕСАНСУ.

1. Ренесанс в європейській культурі. Загальна характеристика, ідейні та естетичні засади. Гуманістичний характер ренесансної культури. Творчі здобутки італійського Ренесансу, його видатні представники. Специфіка Північного Відродження. Реформація та культура.

2. Своєрідність формування українського Ренесансу. Особливості культурної еволюції України у складі Великого князівства Литовського. Правовий та мовний статус. Писемність, література. Україна у складі Речі Посполитої. Доба українського Передвідродження. Визначні українські гуманісти – Юрій Дрогобич, Павло Русин та ін. Гуманістичний та реформаційний рух. Поширення книгодрукування.

3. Культура в обороні “церкви та нації руської”. Релігійна ситуація. Значення Берестейської унії 1596 р. Полемічна література. Культурно-освітня діяльність братств. Братські школи.

4. Центри ренесанської культури в Україні:

Львів. Ставропігійське братство та його видатні діячі. Львівська братська школа та типографія.

Острог. К.Острозький та вчений гурток. Острозька академія, її значення в становленні вищої освіти на Україні. Острозька Біблія. Видатні діячі Острозької академії.

Київ. Київське братство та братська школа. Відновлення ієрархії православної церкви. Книговидавнича та культурна діяльність Е.Плетенецького, З.Копистинського та ін. Петро Могила та заснування Київської колегії.

5. Ренесанс в художній культурі. Своєрідність українського ренесансного мистецтва. Розвиток архітектури. Фортеці та замки. Ренесансні ансамблі Львова. Скульптура. Львівський малярський цех. Особливості іконопису доби Ренесансу. Графіка. Художні ремесла.

6. Місце Ренесансу в світовій та вітчизняній культурі.


КУЛЬТУРА БАРОКО.

1. Загальна характеристика бароко. Ідейні засади культури бароко. Наука і освіта. Раціоналізм та Просвітництво. Суперечливий характер світогляду. Бароко та класицизм в культурі Нового часу. Художня культура: архітектура, живопис, музика, література, театр. Самобутність національних культур Європи Нового часу.

2. Культура українського бароко. Самобутність українського бароко. Феномен козацької держави. Культурна та релігійна місія козацтва. Мазепинська доба. Полкові та гетьманські столиці як культурні центри.

3. Школа, освіта, наука. Шкільна освіта в часи Гетьманщини. Києво-Могилянська Академія та її видатні професори. Наукові та літературні здобутки. Шкільний театр. Г.Сковорода – просвітник, філософ, поет.

4. Бароко в художній культурі. Регіональні особливості бароко на Лівобережній та Західній Україні. “Козацьке бароко”. Церковна архітектура. Іконостаси та портретний живопис. Львівське бароко. Пінзель І., Руткович І., Кондзелевич Й.
КУЛЬТУРА НОВОГО ЧАСУ к. ХУШ – середини Х1Х ст.

1. Європейська культура ХУШ – Х1Х ст.: від класицизму до реалізму. Ідейні засади культури Нового часу. Видатні діячі Просвітництва. Утвердження раціоналізму, як методу наукового пізнання світу, основного засобу удосконалення суспільства та людини. Характеристика провідних художніх стилів – класицизму, романтизму, реалізму.

2. Українська культура в умовах колоніальної політики російського самодержавства. Лінгвоцид та інтелектуальний визиск. Особливості Просвітництва в Україні. Творчість українських вчених та митців на ниві російської культури. Своєрідність класицизму в Україні. Література. Становлення української літературної мови. Архітектура та образотворче мистецтво. Львівський класицизм.

3. Романтизм та українське національне відродження.

Характерні риси українського романтизму. Харківський університет. Етнографічні та фольклористичні дослідження. Наукові та періодичні видання. Харківський гурток романтиків. Київський університет. Кирило-Мефодіївське товариство. Українознавчі студії Костомарова М., П.Куліша та ін. “Руська трійця”.

4. Т.Г.Шевченко та становлення нової української культури.

Від романтизму до реалізму. Значення літературної та художньої спадщини Т.Г.Шевченка. Його послідовники в мистецтві та літературі. Видатні письменники та живописці другої половини Х1Х ст.

5. Культурний рух 50-70 рр. Українська демократична інтелігенція в боротьбі за національну культуру. М.Драгоманов, Д.Антонович, П.Чубинський та ін. Національно-культурні процеси в Західній Україні. Літературно-мистецькі, політичні, просвітницькі об'єднання. Культурні контакти Галичини та Наддніпрянщини.


МОДЕРНІЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ к. Х1Х – поч. ХХ ст.

1. Модернізм – система художніх цінностей к. Х1Хпоч. ХХ ст. Теоретичні засади. Основні напрямки та течії: від натуралізму до імпресіонізму. Пошуки нових шляхів в культурі: живопис, література, музика, театр. Ідейне та стильове розмаїття європейської культури поч. ХХ ст.

2. Український модернізм. Ідейні орієнтації: народницька та загальноєвропейська. Проблема традицій та новаторства. “Мистецтво для мистецтва”. Літературний модерн. Творчість Л.Українки, О.Кобилянської, М.Коцюбинського, В.Стефаника. Літературно-мистецькі об'єднання. Літературна та наукова творчість І.Я.Франка.

3. Художня культура: від реалізму до модернізму. Розквіт реалістичного живопису. Українські передвижники. Модерний живопис: Мурашко О., М.Жук, Бурачек М. Львівська школа живопису та її видатні представники. Архітектурний модерн: еклектика, сецесія, конструктивізм. Видатні архітектори та скульптори. Особливості львівського модерну.

4. Музичне та театральне мистецтво. М.Лисенко та становлення української класичної музики. Український театр, видатні актори, драматурги. Розвиток оперного мистецтва. Світова слава С.Крушельницької, М.Менцинського.
УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ХХ ст. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇЇ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.

1. Культурний розвиток України в 1917-1922 рр. Розвиток освіти та науки. Українська Академія Наук. Видатні українські вчені. Розвиток преси та книговидавництва. М.Грушевський, В.Винниченко в боротьбі за національне відродження.

2. Українська культура 20-30 рр. “Розстріляне відродження”. Літературний авангард. Розмаїття літературно-мистецьких об'єднань та періодичних видань. Символізм, футуризм, неокласика. Театр та драматургія. Новаторська творчість Л.Курбаса. Українська академія мистецтв. Авангардне мистецтво, його видатні представники. О.Довженко та становлення національного кінематографу.

Загальні принципи та методи культурної політики більшовиків. Українізація 1923-1932 рр. Розгром українізації. Політика терору та політичних репресій. Насадження методу соц. реалізму, його негативні наслідки.

3. Культурний розвиток України повоєнної доби. Політика денаціоналізації та русифікації. Радянизація школи, освіти, науки. Шістдесятництво. Дисидентський та самвидавничий рух. І.Світличний, А.Горська, В.Стус, Л.Костенко та ін.

Українська культура в діаспорі. Провідні осередки української культури в діаспорі. Наукові, мистецькі та літературні здобутки. Українознавство.

4. Культура і сучасні процеси українського державотворення. Українізація освіти. Незалежна преса. Роль та місце культури в подоланні сучасної економічної та політичної кризи. Молодіжна культура: стиль життя і форма спілкування. Перспективи розвитку культури.

2

22

2

22

2

22.2 Практичні заняття - 16год.
№ п/п

Зміст (теми) занять

Семінари

1.

2.


3.

4.

5.


6.
7.
8.Предмет та завдання дисципліни. Культура: сутність, структура, функції.
Культура стародавнього Світу. Ч.1. Стародавня культура України. Ч.П. Стародавня культура Сходу, Греції та Риму.
Культура Середньовічної Європи та Київської Русі Ч.1. Культура Візантії та середньовічної Європи. Ч.П. Культура Київської Русі та Галицько-Волинського князівства.
Культура Ренесансу. Ч..1. Загальна характеристика. Ч.П. Український Ренесанс.
Культура бароко.
Культура нового часу (кінець ХУШ – Х1Х ст.).
Культура модернізму (кінець Х1Х – поч.. ХХ ст.).
Культура ХХ ст. Основні тенденції розвитку культури на сучасному етапі.
ВСЬОГО:

2


2

2

2


2
2
2
2

16

2.3. Самостійна робота – 36 год.


п/п


Зміст роботи

Кількість годин

1.

Підготовка до семінарських занять

20

2.

Підготовка до контрольних занять

8

3.

Виконання індивідуального домашнього завдання

8

2.4.Розподіл балів присвоєних студентам до диференційного заліку
Максимальна оцінка в балах

Поточний контроль

Семестрова

оцінка


Лаб.

зан.


Сем.

зан.


РГР

КР


КП

(КР)


Реферат

Колок-віум

Разом

балів


ПК

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-

25

-

75

-

-

-

100

100
Перелік індивідуальних домашніх завдань:
1

Написання рефератів

2 год.

2

Підготовка виступів

2 год.

3

Завдання на розвиток творчого мислення

1 год.

Затверджено на комісії з планування самостійної роботи студентів методичної ради інституту гуманітарних та соціальних наук.
«__22_» ___05__ 2008 р.
________________________

3. Навчально-методичні матеріали


 1. 3.1. Література до теоретичного курсу.

1. Антонович Д.В. Українська культура. – К., 1993.

 1. 2. Історія української культури. Під ред. І.Крип’якевича., Львів, 1992.

 2. 3. Історія світової культури. Культурні регіони. – К., 1997.

 3. 4. Історія світової культури. К., 1994.

 4. 5. Українська та зарубіжна культура. // За ред. Л.Є.Дещинського. –Львів, 2002.

 5. 6. Полікарпов В. Лекції з історії світової культури. – К., 2000.

 6. 7. Українська та зарубіжна культура: Навч. Посібник / за ред. М.Заковича. – К., 2000.

 7. 3.2. Література до практичних занять

    1. Вознюк М. Історія української літератури. – У 2-х ч., Львів, 1992.

    2. Дмитриєва Н. Краткая история искусства. – М., 1992.

    3. Історія Українського мистецтва. У 6-ти т. – К. – 1996-70.

    4. Шевнюк О.Л. Українська та зарубіжна культура. – К., 2002.


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Кафедра історії, теорії та практики культури


ЗАТВЕРДЖУЮ:
Голова Науково-методичної ради ІГСН

_________ Куньч З.Й.« » 2008 р.РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
Дисципліни Українська та зарубіжна культура

Для базового напряму: “Практична психологія”


Вид роботи

Денна форма

Заочна форма

семестр

семестр

Всього

семестр

семестр

Всього

Лекційні заняття, год

16
16


Практичні заняття, год

16
16


Модульний контроль, год

4
4


Всього аудиторних, год

36
36


Самостійна робота, год

36
36


Загальний обсяг, год

72
72


Курсова роботаКонтрольні роботи, шт

1
1


ЕкзамениЗаліки

1
1

Львів – 2008