Робоча навчальна програма з біофізики І медичної апаратури на 2006-2007 навчальний рік - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Робоча навчальна програма з медичної І біологічної фізики на 2006-2007... 1 154.81kb.
Робоча навчальна програма з топографічної анатомії та оперативної... 5 473.42kb.
Робоча програма основи біологічної фізики та медичної апаратури 1 197.89kb.
М. Ю. Коломоєць “ ” 2007 р. Робоча навчальна програма з філософії... 3 549.45kb.
Робоча навчальна програма з анатомії людини на 2007-2008 навчальний рік 9 2377.79kb.
Робоча навчальна програма з фізичних методів аналізу та метрології... 1 164.53kb.
Роботи проф. М. Ю. Коломоєць 2007р. Робоча навчальна програма з загальної... 1 389.03kb.
На 2007-2008 навчальний рік 1 224.96kb.
Перелік тем, які виділенні для самостійного вивчення біофізики та... 1 32.08kb.
Гаташ Сергій Васильович кандидат біологічних наук, доцент, доцент... 1 166.18kb.
Робоча навчальна програма циклу тематичного удосконалення 1 168.59kb.
Андрусяк Н. С. Моделювання забруднення гідроекосистем нафтопродуктами 1 70.61kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Робоча навчальна програма з біофізики І медичної апаратури на 2006-2007 навчальний - сторінка №1/1
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙИ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“Затверджую”

Проректор з навчальної роботи


професор М.Ю. Коломоєць

“_____“_____________________2006 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


з біофізики і медичної апаратури

на 2006-2007 навчальний рік
Факультет - медичний №3

Cпеціальність - медична психологія


Кафедра - медичної і біологічної фізики
Курс - I

Семестри - I

Лекції - 18 годин

Практичні заняття - 36 годин

Самостійна робота - 36 годин

Іспит - I семестр

Всього - 90 годинЧернівці, 2006

Робоча навчальна програма складена на основі програми з біофізики, інформатики і медичної апаратури для студентів медичних вузів України (Міністерство охорони здоров’я України, Київ, 1992).
Схвалено на методичній нараді кафедри медичної і біологічної фізики 17.04.2006 року (протокол № 12)

Завідувач кафедри медичної

і біологічної фізики, проф. Шаплавський М.В.

Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з медико-біологічних дисциплін фізіологічного та фізико-хімічного профілю Буковинського державного медичного університету “­­­­­10” травня 2006 р. (протокол № 8)


Голова предметної методичної комісії,

професор І.Ф. Мещишен

Зміст навчальної програми з біофізики та медичної апаратури для студентiв І курсу медичного факультету за спеціальністю “медична психологія”


1. Вступ. Елементи диференційного і інтегрального числення.

1.1 Медична фізика як розділ прикладної фізики, її особливість і структура. Визна­чення біофізики, як науки, її предмет і методи дослідження. Основні розділи біофізики. Зв’язок біофізики з іншими при­родознавчими науками. Значення біофі­зи­ки для медицини. Значення кількісних показників в біології і медицині.1.2 Диференціал функції. Зв’язок між диференціалом і приростом функції. По­няття про повний диференціал.

1.3 Неозначений і означений інтеграли.

1.4 Поняття про диференціальне рівнян­ня. Приклади складання і розв’язку дифе­рен­ціальних рівнянь для медико- біологічних задач.1.5 Розподіл дискретних і неперервних випадкових величин і їх характеристики: математичне сподівання, дисперсія, середнє квадратичне відхилення. Приклади різних законів розподілу. Нормальний закон розподілу.

1.6 Елементи математичної статистики. Генеральна сукупність і вибірка. Гісто­грама. Числові характеристики ста­тистич­ного ряду. Оцінка параметрів нормаль­ного розподілу за дослідними даними.1.7 Гарантовані інтервали для середніх. Оцінка дійсного значення вимірюваної величини. Функціональна і кореляційна залежність. Рівняння регресії.

1.8 Механічні коливання. Основні по­нят­тя і закономірності.

1.9 Гармонічні і затухаючі коливання. Диференціальне рівняння коливань. Вираз для зміщення. Коефіцієнт затухання. Логарифмічний декремент затухання. До­давання гармонічних коливань.


2. Механічні хвилі, їх розповсюдження в біологічних середовищах.

2.1 Акустика. Основи психофізики. Фізичні характеристики звуку. Характе­ристики слухового відчуття і їх зв’язок з фізичними характеристиками звуку. Зву­кові виміри. Акустичний імпе­данс. Аудіо­метрія. Шумомір. Поглинання і від­бивання звукових хвиль. Реверберація. Фізика слу­ху. Поняття про звукопровідну та звуко­сприймальну системи.2.2 Ультразвук. Основні характеристики

ультразвуку. Джерела і приймачі ультраз­вуку. Дія ультразвуку на речовину. Особливості розповсюдження ультразвуко­вих хвиль. Біофізичні основи дії ультра­звуку на клітини і тканини організму.


3.Використання механічних хвиль у діагностичному і лікувальному процесі.

3.1 Фізичні основи звукових мето­дів дослідження в клініці. Застосу­вання ультразвуку в діагностиці. Використання ультразвуку для лікування. Інфразвук, особливості його розпов­сю­дження. Біофі­зичні основи дії інфразвуку на біологічні об’єкти. Вібрації, їх фізичні характеристи­ки. Поняття про ударні хвилі. Апарат ультра­звукової терапії.
4. Основні поняття і закономірності плину рідин.

Основні поняття реології. Внутрішнє тертя (в’язкість) рідин. Ньютонівські і не­ньютонівські рідини. Ламінарний і турбу­лентний плин. Число Рейнольдса. Ламінар­ний плин в’язкої рідини в циліндричних трубах. Формула Пуазейля. Гідравлічний опір. Розподіл тиску при плині реальної рідини по трубах постійного і змінного перерізу, розгалуженим. Методи визна­чен­ня в’язкості рідини, визначення в’язкості крові. Віскозиметри.


5. Динаміка кровообігу.

5.1 Механічні властивості біологічних рідин. Реологічні властивості крові, плазми і сироватки. Ударний об’єм крові. Пульсові хвилі, залежність їх швидкості розповсю­дження від параметрів судин. Потуж­ність і робота серця. Механічні і елек­тричні моделі кровообігу. Фізичні основи клінічного методу виміру тиску крові.

5.2 Методи виміру поверхневого натягу. Капілярні явища. Їх значення в біології і медицині. Газова емболія.
6. Механізми виникнення елек­трич­них полів в живих системах.

6.1 Біопотен­ціа­ли. Електричний диполь. Диполь в елек­тричному полі. Електричне поле диполя. Діелектрики. Поняття про дипольний елек­тричний генератор (струмовий диполь). Уявлення про еквівалентний електричний генератор органів і тканин. Фізичні основи електрографії тканин і органів. Дипольний еквівалентний електричний генератор

сер­ця. Теорія Ейнтховена. Діелектрична про­никність біологічних тканин і рідин. Фізич­ні основи вектор-електрокардіографії.6.2 Первісні процеси в тканинах при гальванізації і лікувальному електрофорезі. Аероіони, їх класифікація і лікувально- профілактичне значення. Джерела аероіо­нів: балоелектричний ефект і електричний розряд. Аероіонізатори. Електростатичний душ.

6.3 Термоелектричні явища в металах і

напівпровідниках. Термопари і термістори та їх використання для вимірювання температури.

6.4 Електоропровідність біологічних тка­нин і рідин для постійного струму. Методи вимірів.

6.5 Мембранні потенціали та їх іонна природа. Потенціал спокою. Рівняння Нернста. Рівняння електродифузії іонів через мембрану в наближенні однорідного поля. Стаціонарний потенціал Гольдмана-Ходжкіна. Механізм генерації і розпов­сю­дження потенціалу дії.7. Електромагнетизм. Магнітобіо­логія.

7.1 Напруженість магнітного поля та її зв’зок з індукцією магнітного поля. Закон Біо-Савара-Лапласа і його застосування для розрахунку магнітних полів. Магнітні мо­менти електрона, атома і молекули. Маг­нітні властивості речовини. Рух заря­дже­них частинок в електричному і магнітному полях. Фізичні основи магнітокардіографії.

7.2 Апарат терапії змінним магнітним полем.
8. Електромагнітні коливання і хвилі.

8.1 Електричні коливання. Диференціальне рівняння вільних електричних коливань (незатухаючих і затухаючих). Імпульсний сигнал і його параметри. Диференціюючий та інтегруючий ланцюги: принципова схема, залежність форми вихідного імпульсу від тривалості вхідного і постійної часу ланцюга.

8.2 Змінний струм. Резонанс в колі змінного струму. Природа ємнісних властивостей тканин організму. Імпеданс тканин організму. Еквівалентна електрична схема тканин організму. Оцінка життєздат­ності і патологічних змін тканин і органів

по частотній залежності імпедансу і кута зсуву фаз між струмом і напругою.9. Основні фізіотерапевтичні методи і їх використання в медицині.

9.1 Фізичні основи реографії і її засто­сування в медицині. Реограф.

9.2 Електромагнітна хвиля. Рівняння електромагнітної хвилі. Об’ємна густина енергії електромагнітної хвилі. Вектор Умова-Пойнтінга. Шкала електромагнітних хвиль. Класифікація частотних інтервалів, що прийнята в медицині. Фізичні процеси, які відбуваються в тканинах організму під дією високочастотного струму (дарсонвалі­зація, електрохірургія), змінного магнітно­го поля високої і ультрависокої частоти (індуктотермія), електричного поля ультра­високої частоти (УВЧ-терапія), електро­магнітних хвиль надвисокого діапазону (мікрохвильова терапія).


10. Термодинаміка живих систем.

10.1 Основні поняття й закономірності термодинаміки відкритих систем. Значення і особливості термодинамічного методу вивчення біологічних систем. Теплообмін. Калориметр. Використання низьких темпе­ратур в медицині. Другий закон термо­динаміки.

10.2 Ентропія, вільна енергія і рівновага. Організм як відкрита система. Поняття продукції і притоку ентропії в термо­ди­наміці відкритих систем. Теорема Приго­жина. Порівняння термодинамічної рівно­ваги і стаціонарного стану.

10.3 Визначення біологічних мембран. Фізика мембран. Структурні основи функ­ціонування біологічних мембран. Сучасні уявлення про будову біологічних мембран, їх функції і методи.

11. Явища переносу. Загальне рівняння переносу, дифузія.

Пасивний перенос неелектролітів через біологічні мембрани, рівняння Фіка. Транспорт неелектролітів через мембрани шляхом простої і полегшеної дифузії. Перенос іонів через мембрани. Поняття активного транспорту.12. Деякі поняття медичної техніки.

Предмет загальної і медичної електроніки. Основні групи електронних медичних приладів і апаратів. Способи забезпечення безпеки при роботі з електронною медичною апаратурою.12.1 Надійність електронної медичної апаратури. Загальна схема зняття, передачі і реєстрації (відображення) медико-біологічної інформації. Електроди для зняття біоелектричного сигналу: набір різних за призначенням електродів, вимоги, що пред’являються до електродів.

12.2 Розташування електродів при різних діагностичних методах. Аналогові реєст­руючі пристрої. Різні системи реєстрації неперервної інформації і їх експлуатаційні характеристики.

12.3 Датчики медико-біологічної інфор­мації. Призначення і класифікація датчиків. Характеристики датчиків. Похибки дат­чи­ків. Приклади будови датчиків, що вико­ристовуються в медицині.

12.4 Підсилення електричного струму. Підсилювачі (електронні підсилювачі). Коефіцієнт підсилення підсилювача. Вхід­ний і вихідний опір. Амплітудна харак­теристика підсилювача.

12.5 Амплітудні (нелінійні) спотворення і їх попередження. Частотна характеристика підсилювача. Частотні спотворення, їх попередження. Класифікація підсилювачів.

12.6 Транзистори, принцип роботи і характеристики. Основні схеми включення транзисторів. Підсилювальний каскад на

транзисторах, багатокаскадне підсилення.12.7 Підсилювач постійного струму. Дрейф нуля і заходи для його попе­ре­дження.Операційний підсилювач. Повто­рю­вачі. Поняття про узгодження опорів при підсилюванні біопотенціалів. Усу­нення пе­решкод. Передача медико-біоло­гічної ін­формації на відстані: радіоте­леметрія, ендорадіозонд.

12.8 Структурні схеми медичних прила­дів, що реєструють (відображають) біопо­тенціали: електрокардіоскоп, електро­кар­діограф, вектор-кардіоскоп, електроенце­фалограф, електроміограф. Електрогастро­граф.

12.9 Фізіотерапевтичні апарати низько­частотної терапії. Електронні стимулятори для фізіологічних досліджень і для лікувальних потреб. Типи і будова кардіо­стимулятора. Дефібрилятори.

12.10 Генератори гармонічних і імпульс­них (релаксаційних) електричних коли­вань.

12.11 Фізіотерапевтичні апарати високо­частотної терапії. Апарати індуктотермії і УВЧ-терапії. Терапевтичний контур. Апа­рати електрохірургії. Апарати мікрохви­львої терапії (структурна схема, будова опромінювача).

13. Інтерференція світла.

13.1 Когерентність. Інтереферометри і їх застосування. Інтер­ференційний мікроскоп. Дифракція світла. Дифракція на щілині в паралельних променях. Дифракційна гратка. Дифрак­цій­ний спектр. Дифракція електромагнітних хвиль на просторових структурах. Основи рентгеноструктурного аналізу. Формула Вульфа-Бреггів. Поняття про голографію і її можливе застосування в медицині.

13.2 Поляризація світла. Світло природне і плоскополяризоване. Поляризація при подвійному променезаломленні. Поляриза­ційні пристрої. Обертання площини поляризації оптично активними речо­винами. Поляриметрія (цукрометрія) і спектро­поляриметрія. Поляризаційний мік­роскоп.

13.3 Дисперсія світла. Волоконна оптика і її використання в медичних приладах. Ендоскоп з волоконною оптикою.

14. Взаємодія електромагнітного випро­мінювання з неживою природою.

14.1 Поглинання світла. Закон Бугера-Ламберта-Бера. Спектри поглинання. Кон­цен­­траційна колориметрія. Фотоелектро­­колориметрія.

14.2 Розсіювання світла каламутними се­ре­довищами. Молекулярне розсіюваня. За­кон Релея. Нефелориметрія.

14.3 Фотоефект. Фотоелектричні прист­рої, що застосовуються у медицині і біо­логії: люксметр, фотоелектронний помно­жувач, електроннооптичний перетворювач.

14.4 Теплове випромінювання тіл. Харак­те­ристики теплового випроміню­вання. Аб­со­лютно чорне тіло.

14.5 Сірі тіла. Закон Кірхгофа. Формула Планка. Закон Стефана-Больцмана. Закон Віна. Випромінювання Сонця: спектр, со­нячна постійна. Інфрачервоне і ультра­фіолетове випромінювання і його засто­су­вання в медицині. Випромінювання тіла людини. Використання термографії в діаг­ностичних цілях. Будова термографа і тепловізора.

15. Аберація оптичних систем.

15.1 Основні характеристики оптичних прила­дів.

15.2 Елементи геометричної оптики. Центрована оптична система. Аберація лінз: сферична, хроматична, астигматизм. Циліндрична лінза. Оптична система ока. Акомодація. Кут зору. Недоліки оптичної системи ока і їх виправлення з допомогою лінз.

15.3 Оптична мікроскопія. Будова мікрос­копа. Формула для збільшення. Роздільна здатність. Значення апертурного кута. Фор­мула для границі роздільної здатності. Освітлення об’єкта в мікроскопії. Ультра­фіолетовий мікроскоп. Імерсійні системи. Корисне збільшення. Спеціальні прийоми мікроскопії: вимірювання розмірів малих об’єктів, мікропроекція, мікрофотографія, метод фазового контрасту, метод темного поля (ультрамікроскопія).

15.4 Електронна мікроскопія. Хвильові властивості частинок. Дифракція електро­нів. Електронний мікроскоп: поняття про будову, збільшення і границю роздільної здатності. Різні види електронної мікрос­копії. Застосування електронної мікрос­ко­пії в біології і медицині.

16. Взаємодія електромагнітно випро­мі­нювання з живою матерією. Еле­менти фотобіології.

16.1 Первісні стадії і спектр дії фото­біологічних процесів. Фізичні аспекти механізму дії ультрафіолетового випро­мінювання на шкіру. Спектри поглинання молекул деякими біологічно важливими сполуками. Застосуваня спектрофотометрії в медицині і біології.

16.2 Співвідношення невизначеності Гей­зен­берга. Хвильове рівняння Шре­дінгера. Випромінювання і поглинання атомами і молекулами. Оптичні атомні спектри. Мо­лекулярні спектри. Електрон­ний пара­магітний резонанс (ЕПР). Засто­сування ЕПР-спектрометрії в біології і медицині. Ядерний магнітний резонанс (ЯМР) і його медико-біологічне засто­сування.

16.3 Індуковане випромінювання. Опти­чні квантові генератори (лазери). Основні властивості лазерного випромінювання. Застосування лазерів в біологічних дослідженнях і в медицині.

16.4 Різні види люмінесценції. Фото­люмінесценція. Правило Стокса. Спектри фотолюмінесценції і спектри збудження фотолюмінесценції. Фотолю­мінесцентний кількісний і якісний аналіз біологічних об’єктів. Люмінесцентна мікроскопія. Лю­мінесцентні мітки і зонди і їх застосування в біології і медицині. Хемілюмінесценція, механізм генерації хемілюмінесценції.

17. Фізика зору.

17.1 Біофізичні основи зорової рецепції.

Типи зорових рецепторів. Спектри погли­нання сітківки, паличок і колбочок. Спектри дії сутінкового і кольорового зору. Фотохімічні перетворення зорового піг­менту.17.2 Рентгенівське випромінювання: ха­рактеристичне і гальмівне. Спектр галь­мівного випромінювання і його границя. Основні властивості і характеристики випромінювання. Будова рентгенівських трубок і найпростіших ренгенівських апаратів. Взаємодія рентгенівського випро­мінювання з речовиною (когерентне роз­сіювання, фотоефект, Комптон-ефект). За­кон послаб­лення потоку випромінювання. Фізичні основи рентгеноскопії, рентге­нографії (флюорографія), ренгенівської томографії і рентгенотерапії. Специфіка флюорографії як методу масового дослі­дження населення.

18. Явище радіоактивності. Основні поняття і закони.

18.1 Радіоактивність. Основний закон ра­діоактивного розпаду. Активність. Альфа-розпад атомних ядер. Спектр альфа-випро­мінювання. Електронний і позитронний розпад атомних ядер. Спектр бета – випро­мінювання. Гама – випро­мінювання атом­них ядер. Прискорювачі заряджених час­тинок і їх використання в медицині. Методи одержання радіо­нуклідів. Викорис­тання радіонуклідів в медицині. Радіо­діаг­ностика. Променева терапія. Апарат гама-терапії. Сканування. Імплантовані радіоак­тивні системи. Сучасні уявлення про елементарні частинки.

Біофізика іонізуючого випро­міню­вання.18.2 Взаємодія іонізуючого випромі­вання з речовиною. Іонізаційні втрати. Гальмівне і черенковське випромінювання. Прони-каюча здатність. Детектори іоні­зуючого випромінювання. Іонізаційні ка­мери. Фотографічні, сцінтиляційні, напів­провідникові і черенковські детектори.

18.3 Авторадіографія. Дозиметрія іоні­зуючого випромінювання. Поглинаюяа і експозиційна дози, одиниці їх виміру. Потужність дози. Зв’язок потужності дози і активності. Кількісна оцінка біологічної дії іонізуючого випромінювання.

18.4 Коефіцієнт якості (відносні біоло­гічна ефективність). Еквівалентна доза. Дозиметричні прилади. Захист від іоні­зуючого випромінювання. Біофізичні осно­ви дії іонізуючого випромінювання на організм. Первині продукти радіолізу води і їх взаємодія з молекулами. Механізм утворення і природа вільних радикалів.

19. Сучасні методи дослідження в біології і медицині.


Перелік навчально-методичних посібників, технічних та інших навчально-наочних засобів, які використовується у навчальному процесі на кафедрі


  1. Боєчко В.Ф., Огороднік А.Д., Калюш О.В., Кримова Т.О., Григоришин П.М., Зав’янський Л.Ю., Микитюк О.Ю. Деякі теоретичні аспекти медичної і біологічної фізики. - Чернівці: Медінститут, 1995р.-278 с.

  2. Боєчко В.Ф., Григоришин П.М., Зав’янський Л.Ю., Кримова Т.О., Микитюк О.Ю., Огороднік А.Д. Посібник з медбіофізики для самостійних занять.- Чернівці: Медінститут, 1995р.-159 с.

  3. Боєчко В.Ф., Огородник А.Д., Калюш О.В., Кримова Т.О., Зав’янський Л.Ю. Методичні вказівки до лабораторного практикуму з медичної і біологічної фізики.- Чернівці: Медінститут, 1990р.-149 с.

4. Боєчко В.Ф., Огородник А.Д, Калюш О.В., Кримова Т.О., Зав’янський Л.Ю. Методичні вказівки до самостійної роботи з медичної та біологічної фізики для студентів медичного інституту.- Чернівці: Медінститут, 1989р.


1.

Персональні комп’ютери ПЕНТІУМ

РС 486


АТАРІ 800

10 шт.

1 шт.


8 шт.

2.

Програмовані мікрокалькулятори МК 61

5 шт.

3.

Станди “І”, “АБО”, “НІ” для мат логіки

3 шт.

4.

Вольтметри ВК-17, В7-16.

6 шт.

5.

Аудіометри АП-02

1 шт.

6.

Аудіометри МТК-5

1 шт.

7.

Ехоенцефалоскоп ЕЕС-12

1 шт.

8.

Апарат для УЗ-терапії, УЗТ-1, 02

2 шт.

9.

Ультрастом

1 шт.

10.

Віскозиметр Освальда..

10 шт.

11.

Віскозиметр Гесса.

6 шт.

12.

Установка Ребіндера.

6 шт.

13.

Мости ММВ.

6 шт.

14.

Потенціометри ПП-63.

4 шт.

15.

Мости Р-38.

3 шт.

16.

Апарат ГР-2

5 шт.

17.

Мультивібратори саморобні.

6 шт.

18.

Апарати “Тонус”, “Амплипульс”, АСМ, “Електросон”, “Электроника ЧЭНС”, “Лиман 101-М”, “Дельта –101”.

По 3 шт.

19.

Осцилографи демонстраційні шкільні.

6 шт.

20.

Осцилоскопи ОС-4-01

2 шт.

21.

Автотрансформатори.

6 шт.

22.

Випрямлячі змінного струму ЛИП і ВС-24 м

10 шт.

23.

Генератори звукові різні.

3 шт.

24.

Мікроскопи оптичні МБС-У

9 шт.

25.

Мікрометри окулярні МОВ-1

3 шт.

26.

Поляриметри портативні П-161.

6 шт.

27.

Фотоелектрокалориметр КФК

2 шт.

28.

Лазер ЛГ-203

3 шт.

29.

Ртутно-кварцева лампа ОКН-11.

4 шт.

30.

Ртутно-кварцева лампа

2 шт.

31.

Дефібрилятор імпульсний ДИ-03

1 шт.

32.

Інфрачервоні опромінювачі ЛИК-5.

2 шт.

33.

Установка Б-2 (радіометр).

1 шт.

34.

Дозиметри Белла, ИРД

4 шт.

35.

Лампа “Солюкс”.

1 шт.

36.

Апарати для дарсонвалізації “Іскра-1”

3 шт.

37.

Електроскальпель ЭС-30, ЭС-100.

2 шт.

38.

Електроныж ЭН-57 М

1 шт.

39.

Апарати УВЧ-30, УВЧ-66, ЛУЧ-58

4 шт.

40.

Електрокардіограф ЕЛКАР, “Малыш”

5 шт.

41.

Датчик балістокардіографічний

4 шт.

42.

Реограф РГ-4-01

3 шт.

43.

Апарат МАГНІТЕР і магнітні аплікатори

4 шт.

44.

Тонометри медичні.

3 шт.

45.

Дистилятор

11 шт.Крім цих приладів і апаратів використовуються амперметри, вольтметри, термометри, термопари, різні джерела постійного струму, хімічний посуд, провідники, навушники, ключі і інше.