Робоча навчальна програма з топографічної анатомії та оперативної хірургії на 2007/2008 навчальний рік - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Робоча навчальна програма з оперативної хірургії та топографічної... 6 621.08kb.
Робоча навчальна програма з анатомії людини на 2007-2008 навчальний рік 9 2377.79kb.
О. О. Лєрмонтов індивідуальна анатомічна мінливість вен надниркових... 1 124.43kb.
Методична розробка практичного заняття 1 98.4kb.
Методичні вказівки склав: доц. Цигикало О. В 1 72.56kb.
Методичні вказівки студентам І курсу І медичного та стоматологічного... 1 128.02kb.
Методичні вказівки склав: доц. Цигикало О. В 1 254.5kb.
Методичні вказівки склав: доц. Цигикало О. В 1 82.65kb.
Морфофункціональний стан печінки при гіпергідратаційних порушеннях... 1 148.65kb.
М. Ю. Коломоєць “ ” 2007 р. Робоча навчальна програма з філософії... 3 549.45kb.
Робоча навчальна програма з фізичних методів аналізу та метрології... 1 164.53kb.
"Топографічна анатомія та оперативна хірургія" 1 306.43kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Робоча навчальна програма з топографічної анатомії та оперативної хірургії на 2007/2008 - сторінка №1/5
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчальної роботи

професор М.Ю.Коломоєць

“____”_____________ 2007 р.РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з топографічної анатомії та оперативної хірургії

на 2007/2008 навчальний рік

Факультет - медичний № 1, 2

Спеціальність - лікувальна справа, педіатрія

Кафедра - загальної та оперативної хірургії з

топографічною анатомією

Курс - II, III

Кредити ECTS - 45

Кількість модулів - 2

Семестр - IV, V

Лекції - 20 годин

Практичні заняття - 60 годин (IV сем. – 40 год., V сем. – 20 год.)

Самостійна робота - 25 годин (IV сем. – 15 год., V сем. – 10 год.)

Заключний контроль - V семестр

Всього - 105 годин (IV сем. – 75 год., V сем. – 30 год.)

Робоча навчальна програма підготовлена у відповідності Програми навчальної дисципліни “Топографічна анатомія та оперативна хірургія” для вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації МОЗ України (Київ, 2006).


Схвалено на засіданні кафедри загальної та оперативної хірургії з топографічною анатомією 6.06. 2007 року (протокол № 16).
Завідувач кафедри загальної та оперативної

хірургії з топографічною анатомією, професор Ф.Г.КулачекСхвалено предметною методичною комісією з медико-біологічних дисциплін морфо­ло­гічного профілю 12 .06.2007 р. (протокол № 9).
Голова предметної методичної комісії

з медико-біологічних дисциплін

морфологічного профілю, д.мед.н., професор Б.Г.Макар

ОСНОВНА МЕТА ВИКЛАДАННЯ

топографічної анатомії та оперативної хірургії


Мета вивчення топографічної анатомії та оперативної хірургії - кінцеві цілі встановлюються на основі ОПП підготовки лікаря за фахом відповідно до блоку її змістового модулю і є основою для побудови змісту навчальної дисципліни. Опис цілей сформульований через уміння у вигляді цільових завдань (дій). На підставі кінцевих цілей до кожного модулю або змістового модулю сформульовані конкретні цілі у вигляді певних умінь (дій), цільових завдань, що забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення дисципліни.

КІНЦЕВІ ЦІЛІ ВИВЧЕННЯ Оперативної хірургії та топографічної анатомії


- визначати топографію та синтопію органів людини

- інтерпретувати топографо-анатомічні взаємозв’язки з позицій варіацій­ної та вікової клінічної анатомії;

- демонструвати володіння технікою виконання основних оперативних втру­чань на трупах людини та тварина

У результаті вивчення топографічної анатомії та оперативної хірургії студент повинен знати:

- голотопію, скелетотопію, синтопію, кровопостачання, іннер­­­вацію та лімфо­від­тік органів, індивідуальні і вікові анатомічні мінливості органів і систем, значення цих даних для практичної хірургії;

- деякі мікроскопічні подробиці будови органів, зокрема, гістотопографія судинних та нервових утворень;

- принципи оперативних втручань в різних ділянках тіла люди­­­ни;

- питання реакції організму на оперативне втручання для обг­­­рунтування техніки сучасних операцій.

Студент повинен уміти проводити пошарове препарування діля­­­нок, проводити основні оперативні доступи і оперативні прийоми, оголення судинно-нервових пучків.

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

топографічної анатомії та оперативної хірургії

Анатомія людини


Описувати, поясню­вати, розпізнавати будову окремих органів і систем. Інтерпретувати анатомію і рентген­анатомію різних орга­нів і систем для оцінки їх структури і функції. Вміти виз­начати проекцію різних структур на поверхні тіла.

Гістологія, цитологія та ембріологія

Пов’язати особливості походження різних органів і тка­нин з їх макро- і мікроструктурою, розміщенням і фун­кцією. Описати і пояснити, розпізнати єдність мак­ро- і мікроструктури і функції, оцінити нормальну мікро­структуру органів і тканин.
Нормальна фізіологія

Описати, пояснити єдність структури і функції органів, систем, механізмів їх фізіологічних процесів.

Патологічна фізіологія

Оцінити взаємозв’язок структурних і функціональних змін різних органів, тканин і систем організму у роз­витку патологічних процесів. Визначати локалізацію ураження патоло­гічного процесу.


ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

з топографічної анатомії та оперативної хірургії


Модуль 1: топографічна анатомія та Оперативна хірургія ділянок і органів голови, шиї, стінок і порожнин грудей і живота
Змістовий модуль 1. Введення у топографічну анатомія та оперативну хірургію. Топографічна анатомія і оперативна хірургія голови, шиї.
Конкретні цілі:

 • Визначати ролі знання топографічної анатомії, способів оперативних доступів і прийомів у підготовці лікаря.

 • Класифікувати хірургічні операції.

 • Ідентифікувати сучасні хірургічні інструменти

 • Демонструвати техніку первинної хірургічної обробки ран

 • Вирізняти різні види трансплантації і експлантації органів і тканин.

 • Пояснювати топографо-анатомічні основи виникнення клінічної картини патологічних процесів на голові і шиї

 • Аналізувати вікові особливості топографічної анатомії голови і шиї

 • Демонструвати різні методи обробки ран голови і шиї

 • Визначати принципи декомпресійних і кістково-пластичних трепанацій черепа, оперативних втручань при різних формах зобу.

 • Демонструвати оголення і перев'язку зовнішньої і загальної сонних артерій, трахеотомію.

Тема 1. Введення в оперативну хірургію та топографічну анатомію.

Визначення і завдання топографічної анатомії та оперативної хірургії. Історія розвитку дисципліни. Методи топографо-анатомічного дослідження. Класифікація хірургічних операцій.

Хірургічний інструментарій і зшивальна апаратура.


Тема 2.Первинная хірургічна техніка.

Техніка роз'єднання і з'єднання тканин, принципи первинної хірургічної обробки ран.

Тема 3. Топографічна анатомія і оперативна хірургія ділянок мозкового і лицевого відділів голови. Мозкові оболонки і міжоболонкові простори. Пер­вин­на хірургічна обробка ран черепа. Схема черепно-мозкової топографії. Тре­панація черепа. Антротомія. Операції при запальних та гнійних процесах лиця.

Тема 4. Топографічна анатомія і оперативна хірургія ділянок та органів шиї. Фасції, клітковинні простори шиї. Судини та нерви шиї. Оголення і перев'язка зовнішньої і загальної сонних артерій. Трахеотомія. Операції на щитоподібній залозі.Змістовий модуль 2. Топографічна анатомія та оперативна хірургія ділянок і органів грудної порожнини
Конкретні цілі:

 • Пояснювати топографо-анатомічні основи виникнення клінічної картини захворювань органів грудної порожнини

 • Аналізувати вікові особливості топографічної анатомії органів грудної порожнин

 • Пояснювати вибір і методи оперативних втручань при ураженні молочної залози

 • Обрати і демонструвати різні методи обробки ран грудної стінки, резекції ребра

 • Запропонувати доступи і оперативні прийоми в залежності від патології легень

 • Вирізняти хірургічну анатомію вад серця і хірургічні методи їх корекції

 • Визначати механізми і способи екстракорпорального кровообігу.

 • Трактувати принципи дезоблітеруючих операцій при ішемічній хворобі серця

Тема 5. Топографічна анатомія і оперативна хірургія стінок грудної клітки Топографічна анатомія і операції на молочній залозі. Пункція плеври. Види пневмотораксу. Техніка закриття пневмотораксу. Резекція ребра.

Тема 6. Топографічна анатомія і оперативна хірургія легенів і органів середостіння, серця і навколосерцевої сумки. Хірургічні доступи до стравоходу, легень, серця. Видалення легень. Лобектомія. Резекція сегмента. Операції при пораненнях серця. Природжені і набуті вади серця, принципи їх хірургічного лікування. Аорто-коронарне шунтування, стентування. Екстракорпоральний кровообіг. Трансплантація органів і тканин.

Змістовий модуль 3. Топографічна анатомія та оперативна хірургія ділянок і органів порожнин живота
Конкретні цілі:

 • Обґрунтувати оптимальні способи лапаротомій при різних захворюваннях органів черевної порожнини

 • Обґрунтувати оптимальні способи операцій при грижах стінки живота

 • Освоїти різні способи операцій при грижах стінки живота

 • Демонструвати резекцію кишки і різні види ентероанастомозів, гостро­стомії, видалення червоподібного відростка.

 • Обґрунтувати топографо-анатомічні основи методів органозберігаючих операції на шлунку.

 • Визначати принципи резекції шлунка, операцій на печінці, жовчному міхурі, жовчних шляхах, підшлунковій залозі, нирках і сечоводах, лапароскопічних втручань на цих органах.

 • Обґрунтувати вибір способів операцій на сечовому міхурі, передміхуровій залозі, прямій кишці, матці, яєчку, зовнішніх статевих органах.

Тема 7. Топографічна анатомія і оперативна хірургія передньо-бокової стінки живота. Хірургічні доступи до органів черевної порожнини. Грижі передньобокової стінки живота. Пахвинна ділянка, пахвинний канал і пахвинний проміжок. Операції при пахвинних грижах. Оперативне лікування природженої, защемленої і ковзної гриж. Топографія стегнового каналу. Стегнова грижа. Операції при стегнових грижах. Грижі білої лінії живота. Пупкова грижа. Операції при пупкових грижах і грижах білої лінії живота.

Тема 8. Топографічна анатомія і оперативна хірургія органів черевної порожнини. Відношення очеревини до органів черевної порожнини. Сумки, канали, закутки. Топографічна анатомія шлунка, печінки, жовчного міхура, жовчних шляхів, тонкої і товстої кишок, підшлункової залози і селезінки. Кишкові шви. Резекція кишок. Різні види ентероанастомозу: кінець в кінець, бік в бік, кінець в бік. Операції на шлунку: розсічення, шов, гастростомії, гастроентеростомії, резекції і органозберігаючі операції. Операції на печінці, жовчному міхурі, жовчних шляхах, підшлунковій залозі. Видалення селезінки. Видалення червоподібного відростка (оперативні доступи, способи обробки кукси, ретроградне видалення). Операції на товстій кишці. Лапароскопічна хірургія.наступна сторінка >>