Робоча програма дисципліни " соціологія " для спеціальності: 060101 "Правознавство" - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Програма для студентів спеціальності 060101 " Правознавство " Київ... 1 243.08kb.
Робоча програма з навчальної дисципліни 7 869.45kb.
Робоча програма з навчальної дисципліни 4 863.76kb.
Робоча програма навчальної дисципліни «Соціологія» 1 13.9kb.
Міністерство освіти І науки 1 109.79kb.
Програма з навчальної дисципліни судова фотографія, звуко- І відеозапис... 1 133.36kb.
Робоча програма навчальної дисципліни юридична логіка напрям підготовки... 1 272.81kb.
Косьмій Олена Михайлівна, старший викладач кафедри соціально-гуманітарних... 1 329.33kb.
Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки до вступного... 1 335.32kb.
Робоча програма навчальної дисципліни філософія права напрям підготовки... 1 283.5kb.
Робоча програма навчальної дисципліни соціологія. (шифр І назва навчальної... 3 409.5kb.
Розклад занять студентів V курсу історичного факультету (спеціалісти) 1 39.33kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Робоча програма дисципліни " соціологія " для спеціальності: 060101 "Правознавство" - сторінка №1/4


Київський УНІВЕРСИТЕТ Права

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор

____________проф. Ю.Бошицький

____”_______________ 2009 р.кафедра ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН


РОБОЧА ПРОГРАМА
дисципліни

СОЦІОЛОГІЯ


для спеціальності:

7.060101 “Правознавство”

Київ – 2009Укладач: кандидат філософських наук, доцент Кудря І.Г.

Рецензент: доктор філософських наук, професор Ящук Т.Г.

ЗМІСТ
I. Вступ 4

II. Навчально-тематичний план дисципліни «Соціологія» 6ІІІ. Зміст тем дисципліни 7

ІV. Плани лекцій 9

V. Плани практичних занять та завдань для самостійної роботи 12

VI. Запитання до заліку 22

VII. Список рекомендованої літератури 28

I. вступ


  1. Мета дисципліни

Основна мета даної дисципліни полягає у формуванні системи знань про сучасну соціологічну теорію, що досліджує соціальну систему суспільства, сутність соціального життя, а також формування навичок аналізу соціальних явищ, процесів і здатність до активної участі у розбудові власної життєвої стратегії та соціальної стабільності.


  1. Завдання дисципліни

Основні завдання дисципліни «Соціологія »полягають:

· засвоєнні студентами знань з історії соціологічної думки;

· отриманні знань про методологічні засади та методи соціології;

· вироблення у студентів навичок виокремлювати теоретичні і прикладні аспекти соціології;

· отримання знань та уявлень про природу сучасних соціальних процесів;

· набуття досвіду критичного оцінювання різноманітних теоретичних підходів та шкіл, що існують в соціології;

· здобуття навичок для практичного застосування теоретичних знань з аналізу соціальних процесів.

Студент повинен знати:


 • Основи загальної соціології, її предмет, структуру, головні поняття та функції

 • Основні етапи історичного розвитку світової та вітчизняної соціології

 • Головні парадигми сучасної соціологічної теорії, в яких відображені основні характеристики функціонування соціуму

 • Загальний зміст спеціальних соціологічних теорій (особистості, культури, освіти, сім’ї, громадської думки) й орієнтуватись в головних тенденціях розвитку сучасного суспільства

 • Характерні ознаки та сутність соціальних груп і специфіки відносин між ними


Студент повинен уміти:

 • Осмислювати головні проблеми сучасного соціального життя та виробляти обґрунтовані соціологічні прогнози про тенденції розвитку соціальних процесів і спільнот

 • Діагностувати стан соціально-психологічного клімату в колективі, причини наявних конфліктів, міру використання соціальних резервів виробництва

 • Використовувати соціальні технології щодо поліпшення соціально-психологічного клімату в колективі, розв’язання міжособистісних і трудових конфліктів, використання соціальних резервів виробництва.

 • Виділити головні питання методології та методики соціологічних дослідження
 • Розробити програму-мінімум та інструментарій конкретного соціологічного дослідження

 • Осмислити шляхи реалізації результатів соціологічних досліджень у практичній діяльності.

 • Аналізувати специфіку, причини, наслідки соціальних явищ і процесів в суспільстві, трудовому колективі, сім’ї тощо


1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі

Соціологія є обов’язковою навчальною дисципліною у вищих закладах освіти України. Стверджуючи погляд на суспільство як соціальне ціле, соціологія використовує соціогуманітарні знання, одержані студентами на попередніх курсах, та із сучасних наукових позицій аналізує механізми взаємодії індивідів, соціальних спільнот, соціальних інститутів, що виступає необхідною загальнотеоретичною основою для орієнтації студентської молоді в складних соціальних процесах, які відбуваються в сучасному суспільстві взагалі та в Україні зокрема.

В процесі засвоєння соціологічних знань у студентів має сформуватися соціологічне мислення і соціологічна культура, які виступають ознаками зрілості фахівця, громадянина і суспільства.

Після вивчення загальнотеоретичних навчальних дисциплін на перших курсах з культурології, історії, філософії студенти підготовлені до сприйняття прикладної соціальної науки – соціології, яка, в свою чергу, тісно пов’язана з вивченням іншої суспільної дисципліни – політології.

II. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

“СОЦІОЛОГІЯ”


Назва теми

Кількість годин

лекційних

практич-

них

сам.

роб.

всього
Загальнотеоретична соціологія
Тема 1. Соціологія як наука, її предмет, методи та функції

2

2

-

4
Тема 2. Історія розвитку соціології в країнах західної Європи, США та в Україні

4

2

2

8
Тема 3. Суспільство як соціальна система.

2

2

2

6
Тема 4. Соціальна структура суспільства. Теорія соціальної стратифікації.

4

2

2

8
Прикладна соціологія.
Тема 5. Організація соціологічних досліджень, методи збирання й аналізу інформації.

4

2

2

8
Тема 6. Соціологія особистості, соціалізація та девіантна поведінка

2

2

2

6
Тема 7. Соціологія культури та освіти.

2

2

2

6
Тема 8. Соціологія сім’ї

2

2

2

6
Тема 9. Соціологія громадської думки.

2

2

2

6
ВСЬОГО:

24

18

16

58

ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ – ЗАЛІК
III. зміст ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ


Тема 1. Соціологія як наука, її предмет, методи і функції.

Поняття соціології. Структура соціологічного знання Функції соціології та її роль у розвитку суспільства Місце соціології в системі наук


Література: ( 1, 8, 13, 16, 18, 25, 26, 27, 43, 56, 61, 62, 74)

Тема 2. Історія розвитку соціології в країнах західної Європи, США та в Україні.

Класичний період у розвитку світової соціології (XIX-поч.XIX ст..): а.) позитивізм О.Конта; б.) еволюціонізм Г.Спенсера; в.) теорія соціальної дії М.Вебера; г.) соціологізм та соціологія суїциду Е.Дюркгейма та П.Сорокіна; д.) марксизм. ). Етапи розвитку вітчизняної соціології. Початки української соціології. Закладання основ української соціологічної традиції. Соціологія радянського періоду. Розвиток соціології в сучасній Україні. Західна соціологія другої половини XX ст.. а.) структурний функціоналізм Т. Парсонса; б.) інтегральна соціологія П. Сорокіна; в.) феноменологічна соціологія А. Шюца; г.) символічний інтеракціоналізм.


Література: (1, 3, 8, 16, 25, 26, 29, 30, 36, 42, 43, 45, 46, 61, 63, 64)

Тема 3. Суспільство як соціальна система.

Поняття суспільства як соціальної системи. Соціальна група як основа соціального розподілу. Типи соціальних груп. Суспільство та соціальні інститути. Соціальні організації. Роль бюрократії в суспільстві


Література: (1, 3, 8, 13, 25, 26, 27, 37, 39, 43, 44, 47, 50, 55, 61, 62, 73)

Тема 4. Соціальна структура суспільства. Теорія соціальної стратифікації.

Поняття соціальної структури суспільства: а.) етнічна; б.) демографічна; в.) територіальна; г.) класова. Поняття соціальної мобільності. Вертикальна і горизонтальна мобільність. Соціальна стратифікація. Типи та основні засади соціальної стратифікації. Соціальна група як основа соціального розподілу. Соціальна організація. Соціальний інститут як регулятор суспільних відносин. Соціальний статус та його види.


Література: (1, 6, 11, 13, 16, 25, 26,28, 36, 55, 58, 61, 63, 64, 66)
Тема 5. Організація соціологічних досліджень, методи збирання та аналізу інформації.

Історія конкретних соціальних та соціологічних досліджень. Методика конкретних соціологічних досліджень. Програма соціологічного дослідження. Методи збирання соціологічної інформації: Обробка, аналіз та узагальнення результатів дослідження.


Література: (1, 6, 7, 22, 23, 24, 26, 28, 35, 43,48, 51, 72,75, 77)

Тема 6. Соціологія особистості. Соціалізація та девіантна

поведінка.

Особистість і суспільство, їх взаємодія як центральне відношення суспільного життя. Соціальна типологія особистості. Соціальний статус особистості і його види. Процес соціалізації.


Література: (1, 2, 6, 10, 16, 25, 26, 27, 37, 41, 55, 59, 63, 67, 69, 76)

Тема 7. Соціологія культури та освіти.

Соціологічний підхід до вивчення культури і його специфіка. Основні сфери прояву людської культури та рівні її соціологічного дослідження. Внутрішня структура культури та її форми: субкультура, контркультура, елітарна, народна, масова культура. Культурні конфлікти. Культурні універсалії. Культурна різноманітність. Нова соціокультура. Реальність в сучасній Україні. Роль мови в комунікації культурних цінностей. Поняття соціології освіти, характеристика її складових частин. Соціальні функції освіти в суспільстві. Концепції освіти – історичний ракурс (Е.Дюркгейм, Д.Нельсон та інш.). Освіта як засіб розвитку людини, підготовка до активної соціальної діяльності


Література: (1, 2, 3, 6, 8, 16, 25, 26, 27, 37, 40, 53, 56, 62, 67, 73)
Тема 8. Соціологія сім’ї

Соціологія сім’ї: визначення понять, структура та функції. Причини негативних явищ у сімейній сфері та шляхи їх подолання. Гендерні проблеми, сім’я та дитинство в Україні сьогодні.


Література: (1, 8, 25, 26, 27, 31, 33, 49, 54, 59, 60, 65)

Тема 9. Соціологія громадської думки.

Соціологічні дослідження громадської думки: принципи та інструментарій.

Політтехнології, PR-технології та інші засоби маніпуляції громадською думкою. Практичні заміри стану громадської думки з конкретного питання, їх аналіз та узагальнення
Література: (1, 2, 5, 11, 23, 24, 27, 34, 35, 48, 58, 64, 67, 70, 77)

IV. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ


Тема 1. Соціологія як наука, її предмет, методи і функції (2 год.)


 1. Поняття соціології.

 2. Структура соціологічного знання

 3. Функції соціології та її роль у розвитку суспільства

 4. Місце соціології в системі наук


Література: ( 1, 8, 13, 16, 18, 25, 26, 27, 43, 56, 61, 62, 74)

Тема 2. Історія розвитку соціології в країнах західної Європи, США та в Україні (4 год.)


 1. Класичний період у розвитку світової соціології (XIX-поч. XIX ст..):

а.) позитивізм О.Конта;

б.) еволюціонізм Г.Спенсера;

в.) теорія соціальної дії М.Вебера;

г.) соціологізм та соціологія суїциду Е.Дюркгейма та П.Сорокіна;

д.) марксизм.


 1. Етапи розвитку вітчизняної соціології.

 2. Початки української соціології.

 3. Закладання основ української соціологічної традиції.

 4. Соціологія радянського періоду.

 5. Розвиток соціології в сучасній Україні.

 6. Західна соціологія другої половини XX ст.:

а.) структурний функціоналізм Т. Парсонса;

б.) інтегральна соціологія П. Сорокіна;

в.) феноменологічна соціологія А. Шюца;

г.) символічний інтеракціоналізм.


Література: (1, 3, 8, 16, 25, 26, 29, 30, 36, 42, 43, 45, 46, 61,63)

Тема 3. Суспільство як соціальна система (2 год.)


 1. Поняття суспільства як соціальної системи.

 2. Соціальна група як основа соціального розподілу. Типи соціальних груп

 3. Суспільство та соціальні інститути.

 4. Соціальні організації. Роль бюрократії в суспільстві


Література: (1, 3, 8, 13, 14, 25, 26, 27, 37, 39, 44, 47, 50, 55, 61, 62, 73)наступна сторінка >>