Робоча програма фтизіатрія (назва навчальної дисципліни) 12010005 "Стоматологія" - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Робоча програма німецька мова (за проф спрямуванням) (назва навчальної... 2 538.08kb.
Робоча програма латинська мова (назва навчальної дисципліни) 10 1220.43kb.
Робоча програма англійська мова (назва навчальної дисципліни) 6 662.2kb.
Робоча програма англійська мова (за проф спрямуванням) (назва навчальної... 2 475.44kb.
Робоча програма французька мова (за проф спрямуванням) (назва навчальної... 2 469.15kb.
Робоча програма хірургічна стоматологія (назва навчальної дисципліни) 2 353.99kb.
Робоча програма епідеміологія (назва навчальної дисципліни) 6 841.65kb.
Робоча програма французька мова (назва навчальної дисципліни) 4 404.99kb.
Робоча програма мікробіологія, вірусологія та імунологія (назва навчальної... 11 2296.76kb.
Робоча програма фтизіатрія (назва навчальної дисципліни) 12010001"... 17 3774.54kb.
Робоча програма судова медицина назва навчальної дисципліни 1 2010005... 6 1151.93kb.
Україна незалежна 1 27.88kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Робоча програма фтизіатрія (назва навчальної дисципліни) 12010005 "Стоматологія" - сторінка №1/12
МОЗ УКРАЇНИ

ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ФТИЗІАТРІЇ І ПУЛЬМОНОЛОГІЇ

З КУРСОМ ПРОФЕСІЙНИХ ХВОРОБ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

з фтизіатрії

Стоматологія”

МОЗ УКРАЇНИ

ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор ІФНМУ

Професор Г.М. Ерстенюк

« ________ » ______________ 2012 року

Робоча програма

фтизіатрія

(назва навчальної дисципліни)7.12010005 ”Стоматологія”

(шифр, назва спеціальності)


Факультет-Стоматологічний, підготовки іноземних громадян

Кафедра фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб

Нормативні дані
Форма навчання

Курс

Семестр

Кількість годин

Підсумковий

Модульний

Контроль

(тиждень)

Підсумок по дисципліні

(тиждень)


Всього

Аудиторних

СПРСЛекції

Практичні

заняттяденна

IV

7

60

10

30

20

15-16 тиждень

15-16 тижденьРобочу програму склали: проф. В.І. Зозуляк, доц. І.І. Пилипенко,

доц . Л.А. Баблюк


Робоча навчальна програма складена згідно з “Програмою з фтизіатрії для студентів вищих медичних навчальних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації”, затвердженою у 2012 р. Першим заступником Міністра МОЗ України і центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти

Робоча навчальна програма обговорена і затверджена на засіданні кафедри фтизіатрії протокол № 12 від 12.06.2012р.

Зав. каф.

проф. В.І. Зозуляк


Робоча навчальна програма обговорена і затверджена на засіданні циклової методичної комісії терапевтичних дисциплін протокол № 4 від 13 червня 2012 р.
Голова

циклової методичної комісії

терапевтичних дисциплін

професор С.Я. Орнат


ЗМІСТ

1.Робоча навчальна програма

1.1.Робочий навчальний план

1.2.Тематичні плани

1.2.1.Тематичний план лекцій

1.2.2.Тематичний план практичних занять

1.2.3.Тематичний план самостійної позааудиторної роботи(СПРС)

1.2.4.Структура залікових кредитів модулів

1.3.Засоби проведення контролю знань студентів

1.3.1.Засоби проведення поточного контролю знань

1.3.2.Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми

1.4.Перелік навчально-методичної літератури

1.4.1.Основна література

1.4.2.Додаткова література

2.Методичне забезпечення навчального процесу

2.1.Загальні методичні матеріали

2.1.1.Мета і завдання дисципліни

2.1.2.Аналіз звязку з суміжними дисциплінами

2.1.3.Методи активізації та інтенсифікації навчання

2.1.4.Основні знання та вміння, які набувають студенти

2.1.5.Перелік обовязкових практичних навичок

2.2.Методичні матеріали для викладачів

2.2.1.Лекції або презентації лекцій

2.2.2.Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять

2.3.Методичні матеріали для студентів

2.3.1.Методичні вказівки до практичних занять

2.3.2.Методичні вказівки до самостійної роботи студентів

2.3.3.Тематика індивідуальних завдань та їх форма

3.Матеріальнене забезпечення навчального процесу


    1. Робочий навчальний план

Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, із них

Рік

навчання

Вид контролюВсього годин/ кредитів

Аудиторних

СПРС

Лекц.

Практ. занять


60/2

10

30

20Модуль 1 Фтизіатрія

Змістових модулів 5

60/2

10

30

20

4

Підсумковий модульний контроль

В тому числі, підсумковий модульний контроль

засвоєння модуля 12 год.


2
Примітка: 1 кредит ЕСТS - 30 годин. Аудиторне навантаження - 67%, СРС-33%.


    1. Робочий учебный план

Структура учебной дисциплины

Количество часов

Год обучения

Вид контроляВсего часов/ кредитов

Аудиторних

СПРС

Лекц.

Практ. занятий


60/2

10

30

20Модуль 1 Фтизиатрия

Смысловой модуль 5

60/2

10

30

20

4

Итоговый модульный контроль

В тому числе, итоговый модульный контроль усвоения модуля 1


2 ч


2
Приметка: 1 кредит ЕСТS - 30 часов. Аудиторная нагрузка- 67%, СРС-33%.

1.1. Working stading plan

Structure education subject


Number of hourse

Year of studingAspect of control
Total hourse/ credits

Auditorium

SDWS

Lecture

Practical-class


60/2

10

30

20Module1 Phthisiology

Content modules 5

60/2

10

30

20

4

The final module control

In that the final module control

Learne module 12hour.


2
Remarke: 1 hourse ЕСТS - 30 hourse. Class - work-67%, SDWS-33%.

1.2.Тематичні плани
1.2.1.Тематичний план лекцій


п/п


ТЕМА


Кільк.

годин

1.

Вступ. Визначення туберкульозу як наукової та практичної проблеми. Історія розвитку фтизіатрії. Епідеміологія туберкульозу. Патогенез туберкульозу. Імунітет при туберкульозі.

2

2

Діагностика туберкульозу. Спеціальні методи виявлення і діагностики туберкульозу

2

3.

Загальні принципи і методи лікування хворих на туберкульоз. Профілактика туберкульозу.

2

4.

Клінічна класифікація туберкульозу. Клінічні форми первинного туберкульозу

2

5.

Клінічні форми вторинного туберкульозу. Туберкульоз слизових оболонок ротової порожнини та щелепно-лицевих кісток.

2
Всього

10


1.2.1.Тематический план лекций

п/п


ТЕМА


Количес.

часов

1.

Вступление. Определение туберкулеза как научной и практической проблемы. История развития фтизиатрии. Эпидемиология туберкулеза. Патогенез туберкулеза. Иммунитет при туберкулезе

2

2

Диагностика. Специальные методы выявления и диагностики туберкулеза

2

3.

Общие принципы и методы лечения больных туберкулезом. Профилактика туберкулеза

2

4.

Клиническая классификация туберкулеза. Клинические формы первичного туберкулеза

2

5.

Клинические формы вторичного туберкулеза. Туберкулез слизистых оболочек полости рта и челюстно-лицевых костей

2

Всего

10


1.2.1.Thematic plan of lecturesTOPICNumber of hours

1.

Introduction. Determination of tuberculosis as a scientific and practical problems. The history of the development of tuberculosis. Epidemiology of tuberculosis. Pathogenesis of tuberculosis. Immunity in tuberculosis.

2

2

Diagnosis of tuberculosis. Special methods for detection and diagnosis of tuberculosis

2

3.

General principles and methods of treatment for TB. Prevention of Tuberculosis.

2

4.

Clinical classification of tuberculosis. Clinical forms of primary tuberculosis

2

5.

Clinical forms of secondary tuberculosis. Tuberculosis of the mucous membranes of the mouth and maxillofacial bones

2

Total

10


1.2.2. Тематичний план практичних занятьп/п

ТЕМАКільк.

годин

1.

Визначення туберкульозу як хвороби. Епідеміологія туберкульозу. Основні епідеміологічні показники поширеності туберкульозу. Збудник туберкульозу, його властивості. Шляхи зараження туберкульозом.

2

2.

Особливості клінічного обстеження хворого на туберкульоз. Клінічний розбір хворого.

2

3.

Мікробіологічна діагностика туберкульозу. Прискорені методи виявлення МБТ. Клінічний розбір хворого.

2

4.

Рентгенологічна діагностика туберкульозу. Методи рентгенологічного дослідження у клініці фтизіатрії. Рентгенологічні синдроми туберкульозу. Рентген-морфологічні прояви туберкульозу легень. «Обов'язкові» контингенти населення. Клінічний розбір хворого.

2

5.

Туберкулінодіагностика. Клінічний розбір хворого.

2

6.

Загальні принципи лікування хворих на туберкульоз. Антимікобактеріальні препарати. Стандартні режими лікування хворих на активний туберкульоз. Хіміорезистентний туберкульоз. Клінічний розбір хворого.

2

7.

Профілактика туберкульозу. Клінічний розбір хворого.

2

8.

Клінічна класифікація туберкульозу. Клінічний розбір хворого.2

9.

Туберкульоз невстановленої локалізації. Туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів. Первинний туберкульозний комплекс. Ускладнення первинних форм туберкульозу. Клінічний розбір хворого.

2

10.

Дисемінований туберкульоз легень. Міліарний туберкульоз. Туберкульоз нервової системи і мозкових оболонок. Клінічний розбір хворого.

2

11.

Вогнищевий та інфільтративний туберкульоз легень. Казеозна пневмонія. Фіброзно-кавернозний та циротичний туберкульоз легень. Туберкульозний плеврит (в тому числі емпієма плеври) Клінічний розбір хворого.

2

12.

Діагностика і лікування ускладнень туберкульозу, що потребують невідкладної лікарської допомоги: легенева кровотеча, спонтанний пневмоторакс. Клінічний розбір хворого.

2

13.

Туберкульоз щелепно-лицевої локалізації: клініка, діагностика, особливості лікування хворих на туберкульоз слизових оболонок ротової порожнини та щелепно-лицевих кісток.

2

14.

Туберкульоз у хворих на ВІЛ-інфекцію. Організація медичної допомоги хворим на туберкульоз. Клінічний розбір хворого.

2

15.

Підсумковий модульний контроль:

2
практичної підготовкитеоретичної підготовкиРазом

30


1.2.2.Тематический план практических занятий

п/пТЕМА


Колич.часов

1.

Определение туберкулеза как болезни. Эпидемиология туберкулеза. Основные эпидемиологические показатели распространенности туберкулеза. Возбудитель туберкулеза, его свойства. Пути заражения туберкулезом

2

2.

Особенности клинического обследования больного туберкулезом. Клинический разбор больного

2

3.

Микробиологическая диагностика туберкулеза. Ускоренные методы выявления МБТ. Клинический разбор больного

2

4.

Рентгенологическая диагностика туберкулеза. Методы рентгенологического исследования в клинике фтизиатрии. Рентгенологические синдромы туберкулеза. Рентген-морфологические проявления туберкулеза легких. «Обязательные» контингенты населения. Клинический разбор больного

2

5.

Туберкулинодиагностика. Клинический разбор больного

2

6.

Общие принципы лечения больных туберкулезом. Антимикобактериальной препараты. Стандартные режимы лечения больных активным туберкулезом. Химиорезистентным туберкулезом. Клинический разбор больного.

2

7.

Профилактика туберкулеза. Клинический разбор больного.

2

88.

Клиническая классификация туберкулеза. Клинический разбор больного.

2

99.

Туберкулез неустановленной локализации. Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов. Первичный туберкулезный комплекс. Осложнения первичных форм туберкулеза. Клинический разбор больного.

2

10.

Диссеминированный туберкулез легких. Милиарный туберкулез. Туберкулез нервной системы и мозговых оболочек. Клинический разбор больного.

2

11.

Очаговый и инфильтративный туберкулез легких. Казеозная пневмония. Фиброзно-кавернозный и цирротический туберкулезом легких. Туберкулезный плеврит (в том числе эмпиема плевры) Клинический разбор больного.

2

12.

Диагностика и лечение осложнений туберкулеза, нуждающихся в неотложной врачебной помощи: легочное кровотечение, спонтанный пневмоторакс. Клинический разбор больного.

2

13.

Туберкулез челюстно-лицевой локализации: клиника, диагностика, особенности лечения больных туберкулезом слизистых оболочек полости рта и челюстно-лицевых костей.

2

14.

Туберкулез у больных ВИЧ-инфекцией. Организация медицинской помощи больным туберкулезом. Клинический разбор больного.

2

15.

Итоговый модульный контроль

2
практической подготовки

теоретической подготовки


Всего

30


1.2.2. Thematic plan of practical lessons

TOPIC


Number of hours

1.

Determination of tuberculosis as a disease. Epidemiology of tuberculosis. Major epidemiological prevalence of tuberculosis. The causative agent of tuberculosis, its properties. Ways of contracting TB.

2

2.

Features of the clinical examination of patients with tuberculosis. Clinical analysis of the patient.

2

3.

Microbiological diagnosis of tuberculosis. Accelerated methods for detecting Mycobacterium tuberculosis. Clinical analysis of the patient

2

4.

Radiological diagnosis of tuberculosis. Methods of X-ray examination in the clinic of tuberculosis. Radiographic syndromes tuberculosis. Radiomorphological manifestations of pulmonary tuberculosis. "Mandatory" contingents of the population. Clinical analysis of the patient.

2

5.

Tuberculin. Clinical analysis of the patient

2

6.

General principles of treatment of TB patients. Pharmaceutical products. Standard treatment regimens of patients with active tuberculosis. Resistant TB. Clinical analysis of the patient

2

7.

Prevention of Tuberculosis. Clinical analysis of the patient.

2

88.

Clinical classification of tuberculosis. Clinical analysis of the patient

2

99.

Tuberculosis unknown location. Tuberculosis of intrathoracic lymph nodes. Primary tuberculous complex. Complications of primary TB. Clinical analysis of the patient

2

10.

Disseminated tuberculosis. Miliary tuberculosis. Tuberculosis of nervous system and meninges. Clinical analysis of the patient.

2

11.

Focal and infiltrative pulmonary tuberculosis. Caseous pneumonia. Fibrocavernous and cirrhotic pulmonary tuberculosis. Tuberculous pleurisy (including empyema) Clinical analysis of patient.

2

12.

Diagnosis and treatment of tuberculosis complications that require emergency medical care: pulmonary hemorrhage, spontaneous pneumothorax. Clinical analysis of the patient.

2

13.

Tuberculosis maxillofacial localization: symptoms, diagnosis, particularly in patients with tuberculosis of the mucous membranes of the oral and maxillofacial bones.

2

14.

Tuberculosis in patients with HIV infection. Organization of medical care for TB patients. Clinical analysis of the patient.

2

15.

The final module control

2
practical training

theoretical training


Total


30


наступна сторінка >>