Робоча програма навчальної дисципліни c оціологія - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Робоча програма навчальної дисципліни c оціологія 2 485kb.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни... 1 14.79kb.
Робоча програма навчальної дисципліни «Соціологія» 1 13.9kb.
Робоча програма навчальної дисципліни педіатрія (шифр І назва навчальної... 4 680.81kb.
Робоча програма навчальної дисципліни філософі я 01філософія 1 318.04kb.
Робоча програма навчальної дисципліни філософі я 03. 01 4 1095.62kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 1 315.64kb.
Робоча програма навчальної дисципліни пропедевтика педіатрії (шифр... 5 886.66kb.
Робоча програма навчальної дисципліни «прогнозування» 1 14.99kb.
Робоча програма навчальної дисципліни онтологія 1 342.03kb.
Робоча програма навчальної дисципліни метафізика 2 445.07kb.
Рекламна діяльність рівненської державної обласної бібліотеки: історичний... 1 145.25kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Робоча програма навчальної дисципліни c оціологія - сторінка №1/1


Кафедра (предметна, циклова комісія) філософії

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора) з навчальної роботи
___________________________

“______”_______________20___ р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИC О Ц І О Л О Г І Я

__________________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки філософія_______________________ ____________

(шифр і назва напряму підготовки)


для спеціальності (тей) _культурологія_______________ ________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації ______________________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення філософський факультет_______________

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу
С О Ц І О Л О Г І Я .

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю „культурологія”________: __________ 20___. - ____ с.

Розробники: доцент кафедри філософії, к. філос. н. Поляруш Б.Ю.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)_________

_______________________________________________________________________________
Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.
Завідувач кафедрою (циклової, предметної комісії)________________________
_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.
“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

____________.20___

___________.20.___
 1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Соціологія”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, –

Галузь знань
(шифр, назва)

Нормативна


Модулів – 2

Напрям
(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

Спеціальність (професійне спрямування)

менеджмент організацій
3-й
Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин -

1-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента -


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалаври
18 год.
Практичні, семінарські

18 год.
Лабораторні

год.Самостійна робота

18 год.
ІНДЗ:

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання -

для заочної форми навчання –
 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Курс “Соціологія” дасть студентам можливість набути знання з історії класичної соціології, середини XIX – поч. XX ст, основних теоретичних парадигм ХХ ст., основних категорій та понять соціології, основні теоретичні концепції, методи й організація соціологічних дос­ліджень.Курс “Соціологія” тісно пов’язаний з іншими курсами теоретичними і практичними курсами, які пропонуються в межах бакалаврської програми з філософії: соціальна філософія, філософія історії, гендерна філософія, філософія релігії, філософська антропологія та інших.
Проблемою курсу є поєднання історичного і теоретичного підхідів до вивчення соціології в межах бакалаврської програми філософського факультету.
Метою даного курсу є:

 • систематизація слухачами знань з історії та теорії соціології, її основних понять і методологічних принципів, класичними і сучасними теоріями, методами.

 • критичне розуміння класичних макро- та мікросоціологічних теорій XIX-поч. XX cт. та оцінка можливостей цих теорій для аналізу соціальних явищ.

 • розвиток соціологічної уяви студентів, яка має бути застосована при роботі над індивідуальними соціологічними проектами студентів.


Завданнями, які студенти мають виконати в межах курсу є:

 • ознайомлення з основними категоріями та поняттями соціології;

 • вдосконалення знання праць провідних соціологів XIX- XX ст.;

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати:

 • основні категорії та поняття соціології

 • праці провідних дослідників соціології XIX- XX ст.;

вміти:

 • здобудуть досвід участі в дискусіях з питань історії та теорії соціології;

 • зможуть виявляти причини та джерела виникнення соціальних конфліктів та шукати адекватні шляхи їх вирішення;

 • вдосконалять свої навички критичного осмислення класичних теорій соціології;

 • навчаться толерантно захищати свою позицію в теоретичній дискусії;

 • навчаться самостійно готувати матеріали для власних лекцій та семінарських занять з соціології;

 • зможуть самостійно розробляти програми соціологічних досліджень;

 • вдосконалять усні навички і якість міжособистісного спілкування. 1. Програма навчальної дисципліни
Тема лекційного заняття

Тема семінарського заняття

Лекцій

Семінарських занять

Самостійна робота студентів

Тема 1. Соціологія як наука

Тема 1. Соціологія як наука

2

2
Тема 2. Організація соціологічного дослідження.
2
2

Тема 3. Становлення соціології у ХІХ-поч.ХХ ст..

Тема 3. Становлення соціології у ХІХ-поч.ХХ ст..

2

2

2

Тема 4. Соціологія Е. Дюркгейма та М. Вебера

Тема 4. Соціологія Е. Дюркгейма та М. Вебера

2

2

2

Тема 5. Західна соціологія ХХ ст..

Тема 5. Західна соціологія ХХ ст.

2

2

2

Тема 6. Становлення української соціологічної думки кінця XIX ст.- поч. XX ст

Тема 6. Становлення української соціологічної думки кінця XIX ст.- поч. XX ст

2

2

2

Тема 7. Соціологія сім’ї, гендеру та девіантної поведінки

Тема 7. Соціологія сім’ї, гендеру та девіантної поведінки

2

2

2

Тема 8. Соціологія політики

Тема 8. Соціологія політики

2

2

2

Тема 9. Соціологія релігії

Тема 9. Соціологія релігії

2

2

2

Разом:
18

16

16


Тематичний план модульного контролю

з дисципліни „Соціологія”


П/П

МК

Семестр

Тиждень

Тема

1

І

9

Історія соцоілогії ХІХ -ХХ ст.

2

І

17

Спеціальні соціологічні теорії


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Історія соціології ХІХ - ХХ ст.

Тема 1. Соціологія як наука
2

2
Тема 2. Організація та проведення соціологічного дослідження
2


2Тема 3. Становлення соціології у ХІХ-поч.ХХ ст..
2

22Тема 4. Соціологія Е. Дюркгейма та М. Вебера
2

22Тема 5. Західна соціологія ХХ ст..
2

22Змістовий модуль 2. Спеціальні соціологічні теорії

Тема 6. Становлення української соціологічної думки кінця XIX ст.- поч. XX ст
2

22Тема 7. Соціологія сім’ї, гендеру та девіантної поведінки
2

22Тема 8. Соціологія політики
2

22Тема 9. Соціологія релігії
2

22Усього годин
18

1616

 1. Теми семінарських занять
з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Тема 1. Соціологія як наука

2

2

Тема 3. Становлення соціології у ХІХ-поч.ХХ ст..

2

3

Тема 4. Соціологія Е. Дюркгейма та М. Вебера

2

4

Тема 5. Західна соціологія ХХ ст.

2

5

Тема 6. Становлення української соціологічної думки кінця XIX ст.- поч. XX ст

2

6

Тема 7. Соціологія сім’ї, гендеру та девіантної поведінки

2

7

Тема 8. Соціологія політики

2

8

Тема 9. Соціологія релігії

2
Разом

16 1. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Тема 2. Організація соціологічного дослідження.

2

2

Тема 3. Становлення соціології у ХІХ-поч.ХХ ст..

2

3

Тема 4. Соціологія Е. Дюркгейма та М. Вебера

2

4

Тема 5. Західна соціологія ХХ ст..

2

5

Тема 6. Становлення української соціологічної думки кінця XIX ст.- поч. XX ст

2

6

Тема 7. Соціологія сім’ї, гендеру та девіантної поведінки

2

7

Тема 8. Соціологія політики

2

8

Тема 9. Соціологія релігії

2
Разом

16


6. Розподіл балів, що присвоюється студентам з курсу “СОЦІОЛОГІЯ
Кредитно-модульна система освоєння курсу “Соціологія” включає два модулі, які в сумі максимально складають 100 балів. Кредитно-модульна система передбачає систематичну роботу студентів на лекціях і семінарах упродовж семестру. Вивчення змістовного модуля завершується виконанням тестових завдань. Пропущені семінарські заняття студент має обов’язково відпрацювати, узгодивши зміст і форму відпрацювання з викладачем, який проводить семінарські заняття.
Сумарна рейтингова оцінка курсу включає:

Максимум 25 балів, які студент може заробити за результатами участі в семінарських заняттях. Від студента очікується активна участь в обговоренні теми семінарського заняття, опрацюванні літератури, написанні рецензій на прочитане, підготовці есе і виступ із ними.ґрунтовна відповідь із використанням першоджерел

5 балів,

презентація есе

4 бали,

відповідь лише на основі підручника

3 бали

змістовне доповнення

1–2 бали.

Студент, який не бере участі у семінарі

0 балів

Максимум 10 балів студент може заробити за результатами виконання тестових завдань, модульних робіт, які проводяться на 9 та 17 тижні.

Максимум 20 балів студент може заробити за розробку програми соціологічного дослідження.

Максимум 50 балів студент може отримати за результатами заліку з курсу.
Шкала оцінювання студентів з курсу «Соціологія»

25-50

ПУ


51-100 СУМА

Нац. оцінка
ECTS

46-50

90-100

5

A

41-45

81-89

4+

B

36-40

71-80

4

C

31-35

61-70

3+

D

25-30

51-60

3

E

Менше 25

0-50

2

F
Модуль 1+2 10балів

Програма соц.дослідж.

15 балів


Семінар. заняття

25 балів5

5х2=10 балів

5

15 балів

5

25 балів

46-50

4+

4х2=8 балів

4+

13 балів

4+

20 балів

41-45


4

3,5х2=7 бал

4

11 балів

4

18 балів

36 -40


3+

2,5х2=5 бал

3+

10 балів

3+

15 балів

31-35


3

2Х2=4 бали

3

8 бали

3

12 балів

25-30


11. Розподіл балів, що присвоюється студентам

(для залікуу)

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

100Результати поточного контролю заносяться до журналу обліку роботи академічної групи. Позитивна оцінка поточної успішності студента за відсутності пропущених і невідпрацьованих семінарських занять, позитивні оцінки за модульні роботи є підставою допуску до підсумкової форми контролю – заліку.

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з заліку


залік

А

90 – 100

5

ВідмінноЗараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін.
 1. Методичне забезпечення

Гіденс Е. Соціологія. К., 1999.

Зарубежная социология ХХ ст. Хрестоматия. Тексты / Под ред. В.Г. Городяненко. – Днепропетровск: ДНУ, 2001.

История социологии в Западной Европе и США. М., 1993.

История теоретической социологии. В 4-х т. М., 2002.

История теоретической социологии: В 5 т. М., 1997. Т. 2.

Масионис Дж. Социология. М., 2004

Монсон П. Современная западная социология: теории, традиции, перспективы. М., 1992.

Попова І.М. Соціологія. Пропедевтичний курс. К., 1996.

Ручка А.О., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології. К., 1995.

Смелзер Н. Социология. – М.: Феникс, 1994.

Соціологічна думка України: Навч. посібник /М.В. Захарченко, В.Ф.Бурлачук, М.О. Молчанов та ін.- К., 1996.

Соціологія. Навч. посіб. (За ред. С.О. Макеєва). – К.: Тв. „Знання”, 2003.

Соціологія. Підручник (За ред. В.Г. Городяненка). – К.: Академія, 2003. .

Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. Львів, 2003

Рекомендована література

Базова

Андерсон Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження й поширення націоналізму. Київ, 2001. С. 17-68

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности.. М., 1995. С. 9-80

Бочковський О.-І. Вступ до націології. К., 1998.

Бурдье П. Общественное мнение не существует/Социология политики. М.. 1993. С159-177

Вебер. Макс Протестантська етика і дух капіталізму. - К.: Основи, 1994. Постановка проблеми. - С.38-79. Професійна етика аскетичного протестантизму. - С. 115-182.

Вебер. Макс Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика. -К.: Основи, 1998.Про деякі категорії соціології розуміння. - С. 104-156."Об’єктивність" соціально-наукового пізнання. - С. 192-263.Сенс "свободи оцінок" у соціальних науках. - С.264-309.

Гіденс Е. Що таке соціологія // Соціологія. К.,1999. С.16-34.

Гобсбаум Е. Нова жінка С. 74-94.

Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М., 2000. Глава 5.

Гринів О. Родина як первісна клітина суспільства // Церква і соціальні проблеми. Львів, 1993. С.227-236.

Грушевський М.С. Хто такі українці і чого вони хочуть. К., 1991.

Гумплович, Людвиг. Тексти // Социологическая мьісль XIX века: Тексти. - Харьков, 1995. С. 133-145.

Дж.Г.Мід Дух, самість і суспільство. К., 2000. Суспільство. С.216-297

Дюркгейм Э. Социология религии и теория познания// Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии. — М.: 1996, С. 111-145.

Дюркгейм, Еміль. Самогубство. - К.: Основи, 1998. Суспільна основа суіциду. - С.370-409.

Коллінз Р. Теорія конфлікту в сучасній макроісторичній соціології //Філос. і соціол. думка. 1993, № 6.

Конт, Огюст. Тексты // Социологическая мысль XIX века: Тексты. - Харьков, 1995. - С.28-47.

Мертон Р.К. Социальная структура и аномия// Социология преступности М.: 1966. С. 299–313.

Ортнер Шеррі Б. Чи співідноситься жіноче з чоловічим як природа з культурою?С.135-148

Парсонс Т. К общей теории действия. Теоретические основания социальных наук // О структуре социального действия. М., 2002. С.415-562.

Смелзер Н. Введение в социологию //Социология / Пер. с англ. М., 1994. С.14-39.

Спенсер, Герберт. Тексты // Социологическая мысль XIX века: Тексты. - Харьков, 1995. -С.51-68.

Старосольський В. Теорія нації К., 1999.

Фрейд 3. Неудовлетворенность культурой // З.Фрейд Психоанализ. Религия. Культура. М., 1992. С.66-134.

Цимбалістий Б. Родина і душа народу// Українська душа. К., 1992. С.66-97

Шаповал М. Загальна соціологія. К., 1996.

Бауман З. Мыслить социологически. М.: Аспект Пресс, 1996. С.7-25.


Допоміжна

Александер Дж. Нові теоретичні напрями в соціології // Філос. і соціол. думка. 1992, № 2-4.

Амелин В.Н. Социология политики. М., 1992.

Андрос Є. І. Національна самоідентифікація етнічних українців як вирішальний чинник консолідації українського суспільства // Філософські обрії. – 2009. - № 21. – С. 109-122

Антология гендерной теории. СПб. пер./Сост. Е. Гапова, А. Ушанова – Минск: Пропитен, 2002. – 384 с.

Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи. М., 1996.

Арбєніна В.Л. Навчально-методичний посібник з курсу "Етносоціологія". Харків, 2002.

Арон, Р. Етапи розвитку соціологічної думки. – К.: Юніверс, 2004.

Ашин Г.К., Кравченко С.А., Лозанский Э.Д. Социология политики. М., 2001

Барматова С. Поле політики: до проблеми теоретичної ідентифікації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2003. — N 4. — С. 165-174.

Батьки і діти: соціальне самопочуття дітей в українських сім’ях /Ред. Т.М.Тележенко /Укр .ін-тут соціальних досліджень. К.- Логос, 2000.

Богданова Л.П., Щукина А.С. Гражданский брак в современной демографической ситуации. //Социс, 2003, №7.

Бойков В.Э. Генезис идей политической социологии // Социс. – 2008. - № 7 (291). – С. 95-101.

Братусь Б.С. Аномалии личности. М., 1988.

Бурий І.О. Основні джерела формування нації: соціально-філософський аналіз // Філософські проблеми гуманітарних наук. – 2007. - № 12-13. С. 125-129.

Бурлачук В.Ф., Молчанов М.О., Степаненко В.П. Біля витоків соціологічної думки в Україні. – К.: Ін-т соціології НАН України, 1995. – 114 с.

Василенко А. Б.А. Кистяковский // Cоциол. исследования. 1994, № 5.

Вебер М. Избранные сочинения. М.: Прогресс, 1990

Вебер М. Протестантська етика та дух капіталізму. К., 1994.

Вебер М. Социология религии // Избранное. Образ общества. М., 1994.

Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий // Избранное. Образ общества. М., 1994.

Виховний потенціал сім’ї в сучасних умовах. К., Держ. ін-т Проблем сім’ї та молоді. 2002,

Власть: очерки современной политической философии Запада. М., 1989.

Володько В.В. Рольова теорія в сучасній соціологічній перспективі // Український соціум. – 2008. - № 2(25). – С. 19-34.

Гараджа В.И. Социология религии. М., 1996.

Ґеллнер Е. Нації та націоналізм. Київ, 2003.

Гилинский Я.И.,Афанасьев В.С.Социология девиантного поведения. СПб,1993.

Глазунов С.В. Гендерна культурна дифузія у сучасному українському суспільстві // Вісник Дніпропетровського університету. – 2008. - № 18. – С. 175-179.

Глазунов С.В. Соціологія сім’ї. – Д. РВВ ДДУ, 2000.

Головатий М.Ф. Соціологія політики: Навч. посібник. - К., 2003.

Голод С.И. Семья и брак: историко-социологический анализ. – С. Пб.: ТОО ТК «Петрополис», 1998.

Городяненко В. "Соціологія політики", "політична соціологія" або "соціологія політичної сфери"? // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2003. — N 1. — С. 167-185.

Гофман А.Б. Традиционное или рациональное? Интерпретация традиции в творчестве М. Вебера // Социс. – 2008. - № 4. – С. 120-129.

Гофман И. Первичные системы фреймов / Пер.с англ. О.А. Оберемко, Е.Г. Авджян // Социологический журнал. – 2001. - № 1.

Гофман И. Формула внешнего выражения роли / Пер. с англ. А.Д. Ковалева // Социологический журнал. – 2001. - № 3.

Грабовець О., Яковенко Ю. Релігія як соціальна технологія консолідації соціуму // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2001. — N 3. — С. 111-122.

Грошева И.А. Социальный контроль в практиках профилактики девиации // Социс. – 2008. - № 2. – С. 97-102.

Грушевський М.С. Хто такі українці і чого вони хочуть. К., 1991.

Давыдов Ю.Н. Введение // История теоретической социологии: В 4 т. М., 1997.

Давыдова И.В. Формирование этнометодологии: влияние Т. Парсонса и А. Шютца на теоретическую позицию Г. Гарфинкеля // Социологический журнал. – 2002. - № 1.

де Лоб'є Социальная доктрина Католической Церкви.-Брюссель.1989.

Демина Н.В. Концепция этоса науки: Мертон и другие в поисках социальной геометри норм // Социологический журнал. – 2005. - № 4.

Демків О.Б. Соціологія права і деваіантної поведінки. Львів, 2007.

Дюркгейм Е. Соціологія і соціальні науки // Філософська і соціологічна думка. 1992, № 5, С. 113-127.

Дюркгейм Э. Метод социологии // Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М.: Канон, 1995.

Ерасов Б.С. Социальная культурология. – М.: Высшая школа, 2000.

Ерекешева Л.Б. К анализу социологии религии Э. Дюркгейма // Социс. – 2008. - 12. – С. 117-126.

Євтух В. Етносоціологія: об'єктно-предметне поле і перспективи досліджень // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2007. — N 2. — С. 5-16.

Євтух В.Б. Етносуспільні процеси в Україні: можливості наукових інтерпретацій. - К., 2004.

Євтух В.Б., Трощинський В.П., Галушко К.Ю. та ін. Етносоціологія: терміни та поняття. Навчальний посібник. - К., 2003.

Захарченко М.В., Погорілий О.І. Історія соціології (від античності до початку 20 ст.), - К.: Либідь, 1993. – 336с.

Зиммель Г. Социология религии // Избранное. М., 1996. Т. 1.

Зінкевич Т.С. Ідеї В’ячеслава Липинського в контексті дискурсу про громадянську релігію // Вісник Черкаського університету. Серія Філософія. Випуск 130. 2008 р. – С. 130-140

Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие.- Учебное пособие. М.: Логос, 2000.

Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму, Київ, 1999.

Ковальський Г.Є. Соціально-філософські аспекти націократичної теорії // Наука. Релігія. Суспільство. – 2009. - № 1. – С. 152-157.

Ковальчук Т. Вияв гідності крізь призму чоловічого та жіночого начала// Філософські обрії. – 2008. - № 19. - С. 38-45.

Коган Л.Н. Социология культуры. Екатеринбург, 1992.

Кола Д. Политическая социология / Пер. с франц. М.,2001.

Компедіум соціальної доктрини церкви. К.: 2008

Кондратик Л.Й. Історія соціології України в іменах. Луцьк, 1996.

Коэн А.К.Отклоняющееся поведение и контроль за ним // Американская социология М., 1972.

Кравченко Е.И. Теория социального действия: от Макса Вебера к феноменологом // Социологический журнал. – 2001. - № 3.

Кучеренко В., Танчер В. Пам'яті метра: ідеї Р.Мертона в соціології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2003. — N 3. — С. 46-56.

Лавріненко Н. Про нові методологічні підходи до дослідження інституту гендеру // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2006. — N 2. — С. 103-115.

Лангевская А.А. Гендерные аспекты субъективности, идентичности и идентификации. // Вісник Черкаського університету. Серія Філософія. Випуск 130. 2008 р. – С. 80-88.

Лантух А.П. Маргінальна людина в системі координат українського суспільства // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного українського суспільства. – Харків, 2002.

Леш С. Соціологія постмодернізму / Пер. з англ. Ю. Олійника. – Львів, 2003.

Липинський В. Листи до братів-хліборобів. К.. 1990.

Лукашевич М.П., Туленков М.В. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії: Навч. посібник. - К., МАУП, 1999. – 344с.

Мадел Э. Власть и деньги: общая теория бюрократии. М., 1992

Майструк Н. Дослідження соціальних конфліктів у німецькій соціології: класичні та сучасні орієнтири // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2004. — N 1. — С. 152-162.

Масловский М.В. Неовеберианская историческая социология // Социс. – 2008. № . – С. 119-126.

Матусевич В. Політична культура: теоретико-методологічні проблеми дослідження // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1998, № 4, 5..

Мацковский М.С. Социология семьи: Проблемы теории, методологии и методики. М., 1989.

Мелихов А.Э. Дюркгейм. Неуслышанный пророк // Нновое время. – 1999. - № 35. – С. 82-87.

Михайлова Л.И. Социология культуры. Учебное пособие. М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999.

Мілет Кейт Сексуальна політика К., 1998

Націоналізм. Антологія.Львів, 2000.

Очерки по истории теоретической социологии XIX - начала XX века. М., 1994.

Патрушев А. Расколдованный мир М. Вебера. М., 1992.

Піча В.М., Черниш Н.Й., Кондратик Л.Й. З історії української соціологічної думки. Львів, 1996.

Победа Н.А. Социология культуры.- Одесса, 1997.

Погорілий О.І. Соціологічна думка XX ст. К., 1996.

Політична культура населення України. К., 1993.

Прибиткова І. Демографічна ситуація в Україні у дзеркалі Всеукраїнського перепису населення 2001 року. / Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002, №3.

проблемы, перспективы // Социол. исследования. 1990, № 9.

Психологія життєвої кризи / Відп. ред. Т.М. Титаренко. К., 1998.

Ребет Л. Теорія нації. Львів, 1997.

Религия и общество. Хрестоматия по социологии религии. Под общей ред. В.И.Гараджи. М., 1994. Ч.I-II, 2-е изд., 1996.

Ритцер Д. Современные социологические теории. М., 2002.

Рупова Р.М. Антиглобалисткий оптимизм А. Шюца и К. Гирца // Социс. – 2008. - № 4. – С. 138-144.

Ручка А.О., Танчер В.В., Сорока Ю.Г. Соціологія культури в новому тисячолітті. Навчально-методичний посібник. – ХДУ, 2002.

Рущенко І.П. Соціологія злочинностія. - Харків, 2001.

Семашко О.М., Піча В.М., Погорілий О.І. Соціологія культури. Навчальний посібник. К.: Львів, 2000.

Сміт Е. Націоналізм. Теорія, ідеологія, історія. Київ, 2004.

Сміт Е. Національна ідентичність. К., 1994.

Современная американская социология / Под ред. В.И. Добренькова.М., 1994.

Соціальна доктрина Церкви.- Львів.1998.

Степаненко В., Рибщун О. Українська соціологія: суспільно-історичні та ідеологічні контексти розвитку // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2009. – № 2. – С. 43-47.

Стоун Д. Парадокс політики. - К.,2001.

Струтинская О.И. Девиация как социальный феномен // Вісник Дніпропетровського університету. – 2008. - № 17. – С. 337-342.

Суковата В. Гендерний аналіз реклами //Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002, №2.

Танчер В. Соціологія інтимності: секс, еротика і кохання у постмодерній конструкції. /Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001, №4.

Танчер В. Українська соціологія сьогодні – нелегкий шлях до теорії // Філософська і соціологічна думка 1993, № 11-12.

Танчер В., Мусієнко Д. Постмодерністське розуміння культури в контексті глобалізації // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного українського суспільства. – Харків, 2002.

Тарасенко В. Дивовижна "ненаука" соціологія // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2004. — N 2. — С. 5-23.

Тарасенко В. Проблема начала і самообгрунтування соціології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2005. — N 3. — С. 5-23.

Тощенко Ж.П., Бойков В.З. Политическая социология: состояние,

Узланер Д.А. Секуляризация как социологическое понятие (По исследованиям западных социологов) // Социс. – 2008. - № 8. – С. 62-67.

Указ Президента України „Про розвиток соціологічної науки в Україні” // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001.- №2.

Українське суспільство 1994-2004. Моніторинг соціальних змін. - К., 2004.

Федорченко П. Дві версії соціології Т. Парсонса: Р.Мюнх і Дж. Александер // Філос. і соціол. думка.1993, № 7-8. С. 22-52, № 9-10, с. 48-71.

Феномен української культури: методологічні засади осмислення. – К., 1996.

Филатова О.Г. Социология культуры. Конспект лекций.- СПб, 2000.

Хамітов Н. Філософія статі: прояснення предмета // Філософська думка. – 2000. - № 6. – С. 45-55.

Шаповал М.Ю. Соціологія українського відродження. К.. 1994.

Шульц В. Л. Методология социального познания А. Шютца. // Вопросы философии. – 2008. – № 1.

Юренко О. Микита Шаповал про сутність нації як соціального феномена // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2001. — N 1. — С. 64-73.

Юренко О. Микита Шаповал: світоглядні засади соціологічної теорії // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001. - №4.Підсумковий (семестровий) контроль
Позитивна оцінка поточної успішності (сумарного результату проміжної і модульної оцінки за семестр) за умови відсутності пропущених або невідпрацьованих семінарських занять є підставою допуску до підсумкової форми контролю.

З дисципліни «Соціологія» передбачена така форма звітності, як залік. Протягом семестру студент може набрати до 50 балів. Для допуску до заліку студент повинен набрати за результатами поточного і модульного контролю не менше 25 балів.Залік є обов’язковою підсумковою формою контролю, яка дає змогу оцінити системне, а не фрагментарне засвоєння навчального матеріалу з „Філософії історії” і проводиться у письмово-усній формі. Студенти отримують тестові завдання (3 питання), за які максимально можна отримати 50 балів.
Контрольні питання з курсу «Соціологія»


 1. Соціологія як наука.

 2. Місце соціології в системі суспільних наук.

 3. Структура соціологічного знання.

 4. Функції соціології.

 5. Виникнення соціології як науки.

 6. Позитивістський напрям в соціології.

 7. Соціологія О. Конта.

 8. Соціологічний еволюціонізм Г. Спенсера.

 9. Соціальний дарвінізм як соціологічне вчення.

 10. Расово-антропологічна школа в позитивістській соціології.

 11. Географічна школа в соціології.

 12. Соціологія марксизму.

 13. Критика соціології марксизму в роботах західних соціологів.

 14. Психологічний напрям в соціології.

 15. Психологічний еволюціонізм.

 16. Концепція психології народів в соціологічній традиції.

 17. Психологія натовпу як соціологічна концепція.

 18. Теорія наслідування Г. Тарда.

 19. Інтеракціонізм як один з напрямків соціологічного психологізму.

 20. Концепція інстинктивізму в соціології.

 21. Психоаналітична соціологія.

 22. Антипозитивістський напрям в соціології.

 23. Формальна соціологія Ф. Тьонніса.

 24. Г. Зіммель як представник німецької формальної соціології.

 25. Соціологія Е. Дюркгейма.

 26. Правила соціологічного методу за Е.Дюркгаймом.

 27. «Самогубство» Е.Дюркгайма.

 28. Соціологія М. Вебера.

 29. Типи соціальної дії за М.Вебером.

 30. «Протестантська етика і дух капіталізму» М.Вебера.

 31. Теорія соціальної дії Т. Парсонса.

 32. Р. Мертон: динамічний функціоналізм.

 33. Соціологічні концепції конфлікту.

 34. Теорія обміну

 35. Символічний інтеракціонізм.

 36. «Розум, самість і суспільство» Г.Дж.Міда.

 37. Драматургічна соціологія І.Гоффмана.

 38. Етнометодологія.

 39. Феноменологічна соціологія.

 40. «Соціальне конструювання реальності» П.Бергера та Т.Лукмана.

 41. Соціологія постмодерну.

 42. Українська соціологічна традиція: становлення і розвиток.

 43. Політична соціологія М. Драгоманова.

 44. Соціологічні ідеї І.Франка.

 45. Генетична соціологія М. Грушевського.

 46. Розвиток української соціологічної думки в еміграції.

 47. Занепад і криза соціології в Україні (20-90-ті роки).

 48. Системне дослідження суспільства.

 49. Теорія соціальної стратифікації та соціальної мобільності.

 50. Соціологія особи.

 51. Соціологія сім'ї: предмет, об'єкт та завдання.

 52. Дослідження проблем сім'ї в сучасній західній соціологічній традиції.

 53. Структура сім'ї та форми шлюбу.

 54. Сучасна сім'я в Україні: стан та тенденції розвитку.

 55. Соціологія девіантної поведінки.

 56. Західна соціологічна традиція девіантної поведінки.

 57. Гендерна соціологія.

 58. Західні соціологічні гендерні теорії.

 59. Соціологія конфлікту.

 60. Етносоціологія: предмет, об'єкт та основні завдання.

 61. Західні етносоціологічні теорії.

 62. Проблема нації в працях українських соціологів в еміграції.

 63. Соціологія політики: предмет, об'єкт та основні завдання.

 64. Соціологія політики в сучасній західній соціологічній традиції.

 65. Соціологія політики: влада як соціальне явище.

 66. Дослідження громадської думки в соціології політики.

 67. Соціологія релігії: предмет, об'єкт, завдання та методи.

 68. Соціологія релігії: західна модель.

 69. Соціологія релігії в Україні.

 70. Підготовка до проведення соціологічного дослідження.

 71. Програма соціологічного дослідження: проблемна ситуація.

 72. Формулювання проблеми соціологічного дослідження.

 73. Предмет і об'єкт соціологічного дослідження.

 74. Мета і завдання соціологічного дослідження.

 75. Здійснення логічної інтерпретації найважливіших понять

соціологічного дослідження.

 1. Формулювання наукових гіпотез соціологічного дослідження.

 2. Формування вибірки соціологічного дослідження.

 3. Методи соціологічного дослідження: аналіз документів, контент-

аналіз, спостереження, експеріменти та опитування.

 1. Анкета та її структура.

 2. Формування завдань для комп'ютерної обробки соціологічної

інформації.

 1. Науковий аналіз результатів соціологічного дослідження.