Робоча програма навчальної дисципліни філософі я 03. 01 - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Робоча програма навчальної дисципліни філософі я 01філософія 1 318.04kb.
Робоча програма навчальної дисципліни філософі я 01 філософія 1 321.89kb.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни... 1 14.79kb.
Робоча програма навчальної дисципліни «Соціологія» 1 13.9kb.
Робоча програма навчальної дисципліни педіатрія (шифр І назва навчальної... 4 680.81kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 1 315.64kb.
Робоча програма навчальної дисципліни пропедевтика педіатрії (шифр... 5 886.66kb.
Робоча програма навчальної дисципліни c оціологія 1 344.37kb.
Робоча програма навчальної дисципліни «прогнозування» 1 14.99kb.
Робоча програма навчальної дисципліни онтологія 1 342.03kb.
Робоча програма навчальної дисципліни метафізика 2 445.07kb.
Програми розвитку олімпійського руху в Україні на період 2005-2010... 1 41.61kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Робоча програма навчальної дисципліни філософі я 03. 01 - сторінка №1/4


Кафедра філософії

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи
___________________________

“______”_______________20___ р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИФ І Л О С О Ф І Я

03.01

напряму підготовки 02.03. - гуманітарні науки


для спеціальності 0501 - економіка та підприємництво
спеціалізації 7.050106 -облік і аудит
економічного факультету

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу
Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки “гуманітарні наки”, спеціальністю “економіка та підприємництво “ 2009 72 с.

Розробники: доцент кафедри філософії, канд. філос. наук Добропас І.О.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри філософії


Протокол № 7___ від. “_15___”___грудня_____________2009__ р.
Завідувач кафедрою філософії Карась А.Ф

(__________________)

(підпис)

“___15__”_____грудня______________ 2009___ р


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)___13.01 - філософія

Протокол № 119/7___ від. “__25__”__грудня______________2009___ р.


“__26___”___грудня_____________2009__ р.
Голова Мельник В.П
( _____________________)


 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, – 3

Галузь знань

02.03.1-гуманітарні науки(шифр, назва)

Нормативна


Модулів – 2

Напрям

6.03.02.07-економіка(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність:облік і аудит


2-й
Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин -108

3-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 4


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалаври
36 год.
Практичні, семінарські

18год.
Лабораторні

0.год.
Самостійна робота

54 год.
ІНДЗ: написання есе, рецензій

Вид контролю: іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:2


 1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Метою вивчення курсу “Філософія” є осмислення логіки суспільного та культурного розвитку, невід’ємною частиною якої є філософія, розуміння багатоваріантності шляхів культурного і цивілізаційного поступу людства та власне ставлення до них.

Завдання вивчення курсу “Філософія” полягає у рогляді та аналізі історії європейської та української філософської думки та у оволодінні основними філософськими категоріями та поняттями.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:знати: основні періоди розвитку історії філософії, час і передумови виникнення філософських парадигм, основних представників історії філософської думки, основні філософські школи і їх вчення. Студент повинен знати основну проблематику філософії в її історичній ґенезі, а також стан розробки цих проблем в сучасній філософській думці.

вміти: розрізняти особливості вчень філософських шкіл і представників філософської думки, аналізувати підходи до вирішення основних філософських проблем, запропоновані в різних філософських течіях, критично аналізувати першоджерела, висловлювати власну позицію зі світоглядних питань.


 1. Програма навчальної дисципліни
Тема лекційного заняття

Тема семінарського заняття

Лекцій

Семінарських занять

Самостійна робота студентів

1. Місце та роль філософії в культурі

Поняття, структура та види світогляду. Філософія як теоретичний світогляд

2

2

4

2.Філософія Давнього Сходу


4

3.Антична філософія

Основна проблематика та напрями античної філософії

4

2

4

3.Середньовічна філософія

Основна проблематика та напрями середньовічної філософії

2

2

2

4.Філософія доби Відродження та Реформації


2

5.Філософія Нового часу

Основна проблематика філософії Нового часу

4

2

4

6.Філософія 19-20 століття

Проблеми людини та суспільства в філософії ХХ століття

2

2

4

7.Постмодерна доба та постмодерна філософія
2
4

8.Проблема буття в філософії
2
4

9.Проблеми пізнання в філософії

Знання,його структура та функції

4

2

2

10.Проблема людини в філософії

Філософська антропологія: основні проблеми та перспективи

2

2

2

11.Екзістенційні проблеми людського буття
4
4

12.Духовні виміри людського буття

Проблема свідомості в філософії

2

2

2

13.Основні проблеми соціальної філософії

Суспільство як система,що розвивається

2

2

4

14.Філософія культури як розділ філософського знання
2
4

15.Гендерні студії як один з напрямів сучасної соціальної філософії
2
4

Разом:

36

18

54


Тематичний план модульного контролю

з дисципліни „Філософія”


П/П

МК

Семестр

Тиждень

Тема

1

ІІ

7

Історико-філософський вступ .

2

ІІ

15

Людина і світ.


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

У тому числі

Усього

У тому числі

Л

П

лаб

інд

ср

л

П

лаб

інд

Ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Історико-філософський вступ

Тема 1. Місце та роль філософії в культурі

4

2

24Тема 2. Філософія Давнього Сходу

2

4Тема 2. Антична філософія

4

4

24Тема 3. Середньовічна філософія

4

2

224.Філософія доби Відродження та Реформації

2

25.Філософія Нового часу

4

4

246.Філософія 19-20 століття

6

2

247.Постмодерна доба та постмодерна філософія

2

2


4


28

16

1028Змістовий модуль 2.Людина та світ

Тема 1. Проблема буття в філософії

4

2


4Тема 2. Проблеми пізнання в філософії

6

4

22Тема 3. Проблема людини в філософії

4

2

22Тема 4. Екзістенційні проблеми людського буття

6

2


4Тема 5. Духовні виміри людського буття

4

2

22Тема 6. Основні проблеми соціальної філософі

6

2

24Тема 7.Філософія культури як розділ філософського знання

4

2


4Тема 8.Гендерні студії як один з напрямів сучасної соціальної філософії Гендерні проблеми економіки

4

2


4Разом – зм. модуль 2

34

20

8260


Усього годин


72

36

1818

 1. Теми семінарських занять
з/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Поняття, структура та види світогляду. Філософія як теоретичний світогляд

2

2.

Основна проблематика та напрями античної філософії

2

3.

Основна проблематика та напрями середньовічної філософії

2

4.

Основна проблематика філософії Нового часу

2

5.

Проблеми людини та суспільства в філософії ХХ століття

2

6.

Знання,його структура та функції

2

7.

Філософська антропологія: основні проблеми та перспективи

2

8.

Проблема свідомості в філософії

2

9.

Суспільство як система,що розвивається

2
Разом

18
 1. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Місце філософії в культурі

4

2.

Філософія Давнього Сходу

4

3

Антична філософія

4

4

Середньовічна філософія

2

5.

Філософія Відродження та Реформації

2

6

Філософія Нового часу

4

7.

Філософія 19-20 століття

4

8.

Постмодерна доба та постмодерна філософія

4

9.

Проблема буття в філософії

4

10

Проблема пізнання в філософії

2

11

Проблема людини в філософії

2

12.

Екзистенційні проблеми людського буття

4

13

Духовні проблеми людського буття

2

14.

Проблеми соціальної філософії

4

15.

Філософія культури як розділ філософського знання

4

16.

Гендерні студії як розділ соціальної філософії. Гендерні проблеми економіки

4
Р азом

54
 1. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для іспитів)


 • максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується іспитом, становить: за поточну успішність – 50 балів, на іспиті – 50 балів.

 • при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.

 • Поточний контроль рівня засвоєння навчального матеріалу дисципліни „Філософія” оцінюється за п’ятибальною шкалою. У кінці семестру виводиться середнє арифметичне усіх одержаних оцінок за відповіді й окремо середнє арифметичне із оцінок на модулях. Ці дві середні арифметичні додаємо. Одержану суму середніх арифметичних множимо на коефіцієнт 5. За семестр студент набирає до 50 балів.

 • Бали за аудиторну роботу не відпрацьовуються у разі пропусків без поважної причини. Якщо студент жодного разу не відповідав на семінарських заняттях, матиме відповідний поточний контроль – 0 балів.

 • Форми участі студентів у навчальному процесі, які підлягають поточному контролю:

 • виступ з основного питання

 • усна наукова доповідь

 • доповнення, запитання до виступаючого, рецензія на виступ

 • участь у дискусіях

 • аналіз джерельної і монографічної літератури

 • письмові завдання (тестові, контрольні, творчі роботи)

 • реферат, есе (письмові роботи, оформлені відповідно до вимог)

Результати поточного контролю заносяться до журналу обліку роботи академічної групи. Позитивна оцінка поточної успішності студента за відсутності пропущених і невідпрацьованих семінарських занять, позитивні оцінки за модульні роботи є підставою допуску до підсумкової форми контролю – іспиту.
Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

ВідмінноЗараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін.
Методичне забезпечення


 1. Філософія: Навч. посіб. / За ред. І. Ф. Надольного. — К.: Либідь, 1999.

 2. Філософія. Курс лекцій: Навч. посіб. /І. В. Бичко, В. Г. Табачковський, Г.І.Брак та ін. — К.: Либідь, 1994.

 3. В.Касьян Філософія. Відповіді на питання екзаменаційних білетів. Навч. посібник - К., 2006.

 4. Філософія: Підруч. / Г. А. Заїченко, В. М. Сагатовський, І.І. Каль­ний та ін.: За ред. Г.Заїченка та ін. – К., 1995.

 5. Захара І. Історія філософії. Конспект лекцій для студентів – Львів, 2008

 6. Захара Ігор. Лекції з історії філософії. – Львів, 1997.

 7. Гусєв В. ”Історія західноєвропейської філософії XV-XVII ст.”. Курс лекцій. – К., 1994.

 8. Предмет і проблематика філософії. За заг. ред. М.Скринника і З.Скринник.- Львів, 2001.

 9. Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій - К., 1999

 10. Є.А. Подольська. Кредитно-модульний курс з філософії. – К.,2006.

 11. Філософія. Підручник / за ред. І.В.Бойченко – К., 2001

 12. Історія філософії України: Підручник. / М. Ф. Тарасенко, М. Ю. Ру­син, І.В.Бичко та ін. — К.: Либідь, 1994.


Рекомендована література

Базова


 1. Андрущенко В., Михальченко М. Сучасна соціальна філософія : Курс лекцій. – К.,1996.

 2. Буслинський В.А. Скрипка П.І. Основи філософських знань. Підручник. Львів, 2004.

 3. Головко Б. Філософська антропологія.- К., 1997

 4. Гусєв В. ”Історія західноєвропейської філософії XV-XVII ст.”. Курс лекцій. – К., 1994.

 5. Ільїн В., Кулагін Ю. Філософія. В 2-х ч. К., 2002, Т. 1. Ч. 1

 6. Історія філософії у 2-х томах. За ред.. В.Ярошовця. К., 2007

 7. Коплстон Ф. Середньовічна філософія / пер. з англ.- К.,1997.

 8. Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук. Львів- Мюнхен, 1995, розд 1

 9. Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук.- Мюнхен-Львів, 1995.

 10. Нестеренко В. Вступ до філософії К., 1990

 11. Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії. – К.,2006.

 12. Предмет і проблематика філософії. За заг. ред. М.Скринника .- Львів, 2001.

 13. Рассел.Б. Історія західної філософії. К., 1995.

 14. Філософія. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. За ред. В.Петрушенка. К.- Львів, 2001.

 15. Філософія. Підручник / за ред. І.В.Бойченко – К., 2001

 16. Філософія. Підручник. За заг. ред. М.Горлача, В.Кременя, В.Рибалка. – Харків, 2000.

 17. ХамітовН., Л.Гармаш, С.Крилова. Історія філософії. Проблема людини.- К.,2006.

Допоміжна

 1. Д.Гудінг, Дж.Леннокс. Людина та її світогляд. У 2-х т. К, 2007.

 2. Ян Парандовський. Міфологія. К., 1977

 3. А.Камю. Міф про Сізіфа // Зарубіжна філософія ХХ ст.

 4. Сартр Ж-П. Екзистенціалізм – це гуманізм // Зарубіжна філософія ХХ ст.

 5. Ганна Арендт. Становище людини. – Львів, 1999

 6. Юркевич П. Д. З науки про людський дух // Вибране. — К.,1993.

 7. Гелъвецій К. Про людину, її розумові здібності та її виховання. — К., 1994.

 8. Аристотель. Метафизика// Соч.: В 4 т. – М., 1976. – Т.1.

 9. Арістотель. Політика. – К., 2000.

 10. Декарт Р. Рассуждения о методе // Избр. произв.: В 2 т. — М., 1989.

 11. — Т. 1.

 12. Ницше Ф. Так казав Заратустра. — К., 1993.

 13. Ніцше Ф. По той бік добра і зла./ Генеалогія моралі. Львів: Літопис, 2002.

 14. Макіавеллі Нікколо. Флорентійські хроніки. Державець. К., 1998


Підсумковий (семестровий) контроль
Позитивна оцінка поточної успішності (сумарного результату проміжної і модульної оцінки за семестр) за умови відсутності пропущених або невідпрацьованих семінарських занять є підставою допуску до підсумкової форми контролю.

З дисципліни „Філософія” передбачена така форма звітності, як іспит, який проводиться у І семестрі. Протягом семестру студент може набрати до 50 балів. Для допуску до іспиту студент повинен набрати за результатами поточного і модульного контролю не менше 24 балів.

Іспит є обов’язковою підсумковою формою контролю, яка дає змогу оцінити системне, а не фрагментарне засвоєння навчального матеріалу з „Філософії” і проводиться у письмово-усній формі. Студенти отримують тестові завдання (3 питання), за які максимально можна отримати 15 балів. За усну відповідь 35 балів виставляється таким чином:
32-35 балів – „відмінно”

28-32 бали – „добре”

27- 20 балів – „задовільно”

19-10 балів – „достатньо”

9-0 балів – „незадовільно”

Таким чином, сумування письмового і усного опитування дає кількість балів підсумкового контролю.Екзаменаційні питання з курсу „Філософія”

 1. Філософія: предмет, структура та основна проблематика.

 2. Філософія та світогляд.

 3. Поняття світогляду. Структура світогляду.

 4. Філософія та наука: історія та сучасність.

 5. Міфологічна свідомість, її характерні риси та роль у сучасному житті.

 6. Місце філософії у житті людини та в культурі.

 7. Давньоіндійська філософія: проблематика, школи, видатні діячі.

 8. Особливості філософування у давньому Китаї.Основні школи китайської філософії.

 9. Антична філософія: проблематика, періодизація, представники.

 10. Проблема єдності та багатоманітності в античній філософії.

 11. Проблема людини в античній філософії.

 12. Проблема одиничного та загального в античній філософії.

 13. Середньовічна філософія: проблематика, основні етапи формування, персоналії.

 14. Філософія Ренесансу: проблематика та основні напрямки.

 15. Філософія Нового часу: проблематика, основні напрямки, періодизація.

 16. Раціоналізм, сенсуалізм, емпіризм в філософії Нового часу.

 17. Проблеми суспільства, історії, людини у філософії Нового часу.

 18. Філософська система Декарта

 19. Філософська система Спінози.

 20. Філософські погляди Паскаля.

 21. Філософія доби Просвітництва основні ідеї та напрями.

 22. Основні напрями філософії модерну.

 23. Специфіка постмодерної світоглядної парадигми.

 24. Філософія екзистенціалізму.

 25. Філософія позитивізму в її історичних трансформаціях.

 26. Проблема людини у філософії XX століття.

 27. Філософія Б. Спінози.

 28. Основні ідеї та напрями філософії Просвітництва.

 29. Основні етапи розвитку та проблематика української філософії.

 30. Філософія Г.Сковороди.

 31. Національна ідея в українській філософії.

 32. Дискусія Платона та Арістотеля.

 33. Філософія Р.Декарта.

 34. Філософія постмодерну.

 35. Онтологія як галузь філософського знання. Її об’єкт, предмет та основна проблематика.

 36. Історичні варіанти онтології.

 37. Категорія буття в історико-філософському контексті.

 38. Філософське розуміння простору та часу.

 39. Філософське розуміння руху.

 40. Місце філософії в системі філософського знання, її об’єкт, предмет, основна проблематика.

 41. Проблема істини у філософії.

 42. Проблема розуміння у філософії.

 43. Особливості наукового пізнання. Сцієнтизм та антисцієнтизм.

 44. Історичні варіанти гносеології.

 45. Особливості гносеології постмодерну.

 46. Види, рівні та форми пізнання.

 47. Рівні та форми наукового пізнання.

 48. Наукова теорія: структура та функції у науковому пізнанні.

 49. Місце інтуїції у пізнанні.

 50. Розвиток наукового пізнання. Еволюція і революція в розвитку наукового пізнання.

 51. Соціальні та внутрішньонаукові фактори розвитку науки. Інтерналізм та екстерналізм у науковому пізнанні.

 52. Поняття методу та методології. Методи наукового пізнання.

 53. Філософські методи пізнання.

 54. Проблема пізнаваності світу в філософії. Скептицизм, агностицизм, релятивізм, об’єктивізм.

 55. Емпіризм та раціоналізм в філософії.

 56. Місце філософії природи в системі філософського знання, її об’єкт, предмет, основна проблематика.

 57. Людина і природа. Екологічна проблема у сучасному світі.

 58. Історичні образи науки. Особливості сучасної постнекласичної науки.

 59. Місце філософської антропології в системі філософського знання, її об’єкт, предмет, основна проблематика.

 60. Парадокси людської свободи.

 61. Проблема життя і смерті в філософії.

 62. Індивід – індивідуальність – особа – особистість.

 63. Духовні аспекти буття людини.

 64. Свідомість як атрибутивна ознака людського існування.

 65. Структура свідомості. Свідоме та несвідоме.

 66. Свідомість та самосвідомість.

 67. Екзистенційні проблеми людського буття.

 68. Проблема статі в філософії. Фемінізм як явище сучасної культури.

 69. Місце філософії культури в системі філософського знання: предмет та основна проблематика.

 70. Культура та цивілізація.

 71. Динаміка культури. Традиції та новаторство.

 72. Культура та пізнання.

 73. Місце соціальної філософії в системі філософського знання, її об’єкт, предмет, основна проблематика.

 74. Соціальна структура суспільства. Соціальні групи та їх типологія.

 75. Філософське розуміння феномена суспільства.

 76. Ґенеза соціальних спільнот: рід, плем’я, етнос, нація.

 77. Процеси соціалізації та індивідуалізації в житті особи.

 78. Місце філософії історії в системі філософського знання, її об’єкт, предмет та основна проблематика.

 79. Проблеми сенсу історії в філософії історії.

 80. Наука і суспільство. Етичні проблеми сучасної науки.

 81. Філософія науки і техніки. Перспективи сучасного інформаційного суспільства.

 82. Філософія історії про спрямованість історичного розвитку. Поняття проґресу. Перспективи розвитку людства.

 83. Свідомість. Дух. Душа. Раціональне та ірраціональне в духовному житті суспільства.

 84. Натурфілософія: античність і Відродження (порівняльний аналіз).

 85. Скептицизм Юма та агностицизм Берклі.

 86. Соціально-політичні вчення пізнього Відродження (Т. Мор, Кампанелла, Макіавеллі).

 87. Етичний раціоналізм Сократа..

 88. Філософська антропологія Л. Фейєрбаха.

 89. Проблема національної ідентичності. Націоналізм.

 90. Специфіка філософського розуміння культури.


ТЕМА 1.

СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ФІЛОСОФІЇ


Життєвий ґрунт та життєве призначення філософії. Філософія та буденність. Філософія як любов до мудрості. Філософія та мудрість: суперечливість їх буття. Філософія як проблема для самої себе. Проблемність як спосіб існування філософії. Багатоманітність визначень філософії. Філософія як особливий тип світогляду. Філософія як особлива форма пізнання.

Поняття світогляду. Структура світогляду. Компонентна структура світогляду: почуття, цінності, оцінки, знання, емоції, переконання. Рівнева структура світогляду: світовідчуття, світосприйняття, світорозуміння. Картина світу як спосіб організації світоглядного змісту.

Типи світогляду: скептицизм, нігілізм, естетизм, моралізм, цинізм, реалізм.

Історичні типи світогляду: міф, релігія, філософія, мистецтво.

Природа та сутність міфу. Особливості міфологічного мислення. Основні типи філософського мислення та відповідні типи філософії (споглядальний, діяльнісний, соціально-екологічний). Особливості східної та західної філософської культури.

Міфологія Давньої Індії та її вплив на формування основних проблем індійської філософії: ведичний, епічний, класичний. Міфологія Давнього Китаю: культ предків, Неба, Землі. Міфологія Давнього Китаю та формування китайської філософії.Міфи XX століття: культура, політика, мистецтво.

Основні чинники виникнення філософії. Дві концепції виникнення філософії: міфогенна та гносеогенна. Поняття протофілософії. Особливості філософського осмислення світу: від міфу до логосу.

Предмет і функції філософії як форми пізнання світу. Основна проблематика та структура філософського знання. Способи буття філософії: епістемний та софійний. Форми буття філософії: філософська ідея, філософська школа, філософський напрям, філософська культура.

Особливості філософського знання. Філософія та наука. Різні підходи до розуміння взаємин між філософією та наукою. Філософія як форма особистісного ставлення до світу. Особистість філософа та типи філософування. Філософія як форма пізнання та спосіб життєдіяльності. Чи є філософія наукою?

Поняття історико-філософського процесу. Критерії типології історико-філософського процесу (матеріалізм – ідеалізм; діалектика – метафізика; раціоналізм – ірраціоналізм; сцієнтизм – антисцієнтизм).

До проблеми проґресу в філософії. Діалогічний характер розвитку філософії.

Плани семінарського заняття

 1. Поняття філософського світогляду та філософського знання. Предмет філософії.

 2. Філософія та наука. Історія та сучасність.

 3. Функції та призначення філософії у соціально-культурному житті.


Література основна

 • Ортега–и-Гассет. Что такое философия? М., 1991. С. 51-192.

 • Хайдеггер М. Что такое философия? // Вопр. филос. 1993. №8.

 • Чанышев А.Н. Начало философии (разд. Философия и мировоззрение). М., 1982.


Література додаткова

 • Кант И. Понятие философии вообще // Кант И. Трактаты и письма. М., 1980

 • Маритен Ж. Философия в мире. М., 1994.

 • Мамардашвили М. Как я понимаю философию. М., 1990. С.14-24, 57-63.

 • Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. К., 1994

 • Соловьев В. Исторические дела философии // Вопр. филос. 1988. №8.

 • Чижевський Д. Філософія і національність // Філос. і соціол. думка. 1990. №10.наступна сторінка >>