Робоча програма навчальної дисципліни педіатрія (шифр І назва навчальної дисципліни) напряму підготовки 1101 - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Робоча програма навчальної дисципліни пропедевтика педіатрії (шифр... 5 886.66kb.
Робоча програма навчальної дисципліни соціологія. (шифр І назва навчальної... 3 409.5kb.
Робоча програма навчальної дисципліни " філософія" (шифр І назва... 3 580.92kb.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни... 1 14.79kb.
Робоча програма навчальної дисципліни стеганографія (шифр І назва... 1 165.45kb.
Робоча програма з навчальної дисципліни 7 869.45kb.
Робоча програма навчальної дисципліни українська мова (за професійним... 1 326.96kb.
Робоча програма патологічна фізіологія (назва навчальної дисципліни) 5 1123.4kb.
Робоча програма з навчальної дисципліни іноземна мова (за професійним... 6 1180.48kb.
Робоча програма з навчальної дисципліни англійська мова (за професійним... 3 912.81kb.
Робоча програма гістологія, цитологія та ембріологія (назва навчальної... 4 1170.91kb.
Змістовний модуль №4 Українська культура другої половини ХVІІ – ХVІІІ... 1 37.48kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Робоча програма навчальної дисципліни педіатрія (шифр І назва навчальної дисципліни) - сторінка №1/4


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Кафедра педіатрії

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор


____________________ В.В. Александров
“____” __________________ 2012 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИПедіатрія

(шифр і назва навчальної дисципліни)


напряму підготовки 1101 «Медицина»

(шифр і назва напряму підготовки)


для спеціальності 7.110101 «Лікувальна справа»

(шифр і назва спеціальності (тей)


медичного факультету (назва факультету)

Харків – 2012Педіатрія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 5 курсу медичного (назва навчальної дисципліни)

факультету за напрямом підготовки 1101 «Медицина», спеціальністю 7.110101 «Лікувальна справа». „___” ________, 2012. - 31 с.

Робочу програму з навчальної дисципліни «Педіатрія» складено для спеці­альності 7.110101 «Лікувальна справа», напрям підготовки 1101 «Медицина», відповідно до типової програми навчальної дисципліни «Педіатрія» для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації МОЗ, затвердженої МОЗ України (Наказ МОЗ України від 25.03.2005 р., № 119).
Розробники:

Коренєв М.М. – завідувач кафедри педіатрії Харківського національного університету

імені В.Н. Каразіна, доктор медичних наук, професор;


Говаленкова О.Л. – доцент кафедри педіатрії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат медичних наук, доцент;

Летяго Г.В. - доцент кафедри педіатрії Харківського національного університету

імені В.Н. Каразіна, кандидат медичних наук.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри педіатрії


Протокол № 1 від “31серпня 2012 р.

Завідувач кафедри педіатрії _______________________ (Коренєв М.М.)

(підпис)

“ 31 ” серпня 2012 р.

Схвалено методичною комісією медичного факультету

Протокол № 1 від “19вересня 2012 р.
“ 19 ” вересня 2012 р. Голова _______________ (Говаленкова О.Л.)

(підпис)Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 6,0

Галузь знань

14.01.10 «Педіатрія»

(шифр і назва)НормативнаНапрям підготовки

1101 «Медицина»_

(шифр і назва)Модулів – 3

Спеціальність (професійне

спрямування):7.110101 «Лікувальна справа»


Рік підготовки:

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: написання та захист «Історії хвороби»

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин - 180

9-й

10-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3,5

самостійної роботи студента -1,5


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст


20 год.

10 год

Практичні, семінарські

40 год.

70 год.

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

10 год.

30 год.

ІНДЗ: 6 год.

Вид контролю: модульний


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 66,7 % : 33,3 %.


  1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


I. Загальна характеристика навчальної програми з дисципліни «Педіатрія»

1.1. Призначена для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації спеціальностей 7.110101 «Лікувальна справа»; 7.110104 «Педіатрія»; 7.110105 «Медико-профілактична справа». Напрямку підготовки 1101 «Медицина».

1.2. Вивчення дисципліни здійснюється впродовж ІХ-Х семестрів. Обсяги дисципліни 6 кредитів. Кількість годин: всього 180; аудиторних 140, в тому числі: лекцій - 30; практичних - 110; самостійна робота студентів - 40.

1.3. Програма з педіатрії для студентів вищих медичних закладів освіти України III-IV рівнів акредитації складена для спеціальності «Лікувальна справа» – 7.1100101, «Педіатрія» – 7.1100104, «Медико-профілактична справа» – 7.1100105 напряму підготовки «Медицина» відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) і освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки фахівців, затверджених наказом МОЗ України від 16.04.03 № 239 та навчального плану, затвердженого наказом МОЗ України від 18.06.02 № 221, згідно вимог Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS) і затвердженого Наказом МОЗ України № 52 від 31.01.2005 р.

1.4. Попередні умови щодо вивчення дисципліни.

Педіатрія як навчальна дисципліна:

а) базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні медичної біології, нормальної та патологічної фізіології, нормальної та патологічної анатомії, гістології, фармакології, пропедевтичної педіатрії й інтегрується з цими дисциплінами;

б) закладає основи формування студентами умінь та навичок, які визначаються кінцевими цілями вивчення педіатрії як самостійної дисципліни та можуть бути використані студентами при вивченні педіатрії, дитячих інфекційних хвороб та інших клінічних дисциплін на VI курсі та у професійній діяльності.

1.5. Структура організації вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою.

Дисципліна «Педіатрія» для студентів 5 курсу структурована в 3-х модулях (2 – 4), які у свою чергу поділяються на 9 (7 – 15) змістових модулів.
наступна сторінка >>