Робоча програма навчальної дисципліни пропедевтика педіатрії (шифр І назва навчальної дисципліни) напряму підготовки 1101 - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Робоча програма навчальної дисципліни педіатрія (шифр І назва навчальної... 4 680.81kb.
Робоча програма навчальної дисципліни соціологія. (шифр І назва навчальної... 3 409.5kb.
Робоча програма навчальної дисципліни " філософія" (шифр І назва... 3 580.92kb.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни... 1 14.79kb.
Робоча програма навчальної дисципліни стеганографія (шифр І назва... 1 165.45kb.
Робоча програма з навчальної дисципліни 7 869.45kb.
Робоча програма навчальної дисципліни українська мова (за професійним... 1 326.96kb.
Робоча програма з навчальної дисципліни іноземна мова (за професійним... 6 1180.48kb.
Робоча програма з навчальної дисципліни англійська мова (за професійним... 3 912.81kb.
Робоча програма з навчальної дисципліни латинська мова (за професійним... 2 496.05kb.
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „ менеджмент для... 1 15.91kb.
Дисципліна: Пропедевтика ортопедичної стоматології Модуль Пропедевтика... 1 15.14kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Робоча програма навчальної дисципліни пропедевтика педіатрії (шифр І назва навчальної - сторінка №1/5
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Кафедра педіатрії

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор


____________________ В.В. Александров
“____” __________________ 2012 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИПропедевтика педіатрії

(шифр і назва навчальної дисципліни)


напряму підготовки 1101 «Медицина»

(шифр і назва напряму підготовки)


для спеціальності 7.110101 «Лікувальна справа»

(шифр і назва спеціальності (тей)


медичного факультету (назва факультету)

Харків – 2012Пропедевтика педіатрії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 3 курсу

(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки 1101 «Медицина», спеціальністю 7.110101 «Лікувальна справа». „___” ________, 2012.- 33 с.

Робочу програму з навчальної дисципліни «Пропедевтика педіатрії» складено для спеці­альності 7.110101 «Лікувальна справа», напрям підготовки 1101 «Медицина», відповідно до типової програми навчальної дисципліни «Пропедевтика педіатрії» для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації МОЗ, затвердженої МОЗ України 10.11.2006 року.Розробники:

Коренєв М.М. – завідувач кафедри педіатрії Харківського національного університету

імені В.Н. Каразіна, доктор медичних наук, професор;

Богмат Л.Ф. - професор кафедри педіатрії Харківського національного університету

імені В.Н. Каразіна, доктор медичних наук, професор;


Говаленкова О.Л. – доцент кафедри педіатрії Харківського національного університету

імені В.Н. Каразіна, кандидат медичних наук, доцент.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри педіатрії
Протокол № 1 від “31серпня 2012 р.

Завідувач кафедри педіатрії _______________________ (Коренєв М.М.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“31” серпня 2012 р.


Схвалено методичною комісією медичного факультету

Протокол № 1 від “19вересня 2012 р.
19” вересня 2012р. Голова _______________ (Говаленкова О.Л.)

(підпис) (прізвище та ініціали) 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 6,5

Галузь знань

14.01.10 «Педіатрія»

(шифр і назва)НормативнаНапрям підготовки

1101 «Медицина»_

(шифр і назва)Модулів – 3

Спеціальність (професійне

спрямування):7.110101 «Лікувальна справа»


Рік підготовки:

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: написання та захист «Історії хвороби»

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин - 195

5-й

6-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 5

самостійної роботи студента -1,5


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст


40 год.

-

Практичні, семінарські

40 год.

60 год.

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

18 год.

37 год.

ІНДЗ: 24 год.

Вид контролю: модульний


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 66,7 % : 33,3 %.

Міністерство охорони здоров'я України.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський національний університет

імені В.Н. Каразіна

медичний факультет

Назва кафедри: Педіатрії

ЕURОРЕАN СREDIT ТRANSFER SYSТЕМ

ЕСТS - інформаційний пакет

Напрям підготовки 1101 «Медицина»

Спеціальності: 7.110 101 «Лікувальна справа»2012/2013

І. Вступ

Навчальна програма дисципліни складена за новою методологією організації навчального процесу — кредитно-модульною системою (ЕСТS).

Кредитно-модульна система це модель організації навчального процесу, підґрунтям якого є об’єднання модульних технологій навчання і кредитів ЕСТS - одиниць вимірювання навчального навантаження студентів, необхідних для засвоєння модулів.

Кредитно-модульна система організації навчального процесу включає: • Вивчення дисциплін, структурованих на модулі як задокументованій і логічно завершеній частині навчальної програми, що реалізується відповідними формами організації навчального процесу і закінчується підсумковим модульним контролем.

 • Оцінка з дисципліни визначається як середня арифметична оцінок модулів дисципліни;

 • оцінка за модуль визначається з урахуванням оцінок поточного контролю та підсумкової оцінки, яка виставляється під час оцінювання теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни.

Упровадження залікових кредитів ЕСТS як одиниці виміру навчального навантаження студента, необхідного для засвоєння навчальної дисципліни.

Кредит (Сrеdit) включає усі види роботи студента, передбачені у затвердженому індивідуальному плані: аудиторну, самостійну, відпрацювання обов’язкових практичних навичок.

У графіку навчального процесу екзаменаційна сесія відсутня, оскільки здійснюється контроль засвоєння студентом кожного модуля навчальної дисципліни;

Застосування під час контролю шкали оцінювання ЕСТS, яка є рейтинговою і може бути конвертована у прийняту в Україні систему оцінювання знань, умінь та навичок студента.

Програма з пропедевтики педіатрії складена у відповідності з освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-професійними програмами (ОПП).
Назва кафедри: Педіатрії
А. Адреса: пр. 50-річчя ВЛКСМ, 52-«А», м.Харків, 153, Україна

Тел. 8 (0572) 62-50-19


Б. Академічний календар

Згідно графіку навчального процесу на кафедрі дисципліна «Пропедевтика педіатрії» викладається протягом 5 та 6 семестрів третього року навчання. Структурована на модулі, до складу яких входять блоки змістових модулів та теми. Програма розрахована на 195 навчальних годин (6,5 кредитів), з яких 140 годин відводиться на аудиторні заняття і 55 годин на самостійну роботу студентів (СРС). Аудиторне навантаження складає 66,7 %, СРС – 33,3%.

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях у відповідності з конкретними цілями, а саме тести, розв'язування ситуаційних задач, трактування та оцінка результатів лабораторних та інструментальних досліджень, контроль практичних навичок. Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення модулю. Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою як середня арифметична оцінка засвоєння відповідних модулів і має визначення за системою ЕСТS та традиційною.
В. Координатор ЕСТS - від кафедри к.м.н., доцент Говаленкова Ольга Львівна.

Тел. р. 62-50-19; моб. 0635658459


Загальна характеристика навчальної програми з дисципліни «Пропедевтика педіатрії»

1.1. Призначена для студентів вищих медичних навчальних закладів III — IV рівнів акредитації спеціальності 7. 110 101 «Лікувальна справа» напряму підготовки 1101 «Медицина».
1.2. Вивчення дисципліни здійснюється впродовж 5- 6 семестрів.

Обсяги дисципліни – 6,5 кредитів.

Кількість годин: всього 195; аудиторних 140, в тому числі – лекцій 40; практичних - 100; самостійна робота студентів - 55.
1.3. Складена у відповідності з наступними нормативними документами:

- освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 за № 239 «Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки 1101 «Медицина»; • експериментальним навчальним планом, розробленим на принципах Європейської кредитно-трансферної системи (ЕСТS) і затвердженим наказом МОЗ України від 31.01.2005 за № 52 «Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» кваліфікації «Лікар» у вищих навчальних закладах III-ІV рівнів акредитації України за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактича справа»; рекомендаціями щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін, затвердженими наказом МОЗ України від 24.03.2004 за № 152 «Про затвердження рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін» зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 12.10.2004 за № 492 «Про внесення змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін»; наказом МОЗ України від 31.01.03 за № 148 «Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації у системі вищої медичної та фармацевтичної освіти»;

 • інструкцією про систему оцінювання навчальної діяльності студентів за умови кредитно-модульної системи організації навчального процесу (Медична освіта у світі та в Україні. Затверджено МОЗ України як навчальний посібник для викладачів, магістрів, аспірантів, студентів.- К.: Книга плюс, 2005).


1.4. Попередні умови щодо вивчення дисципліни

Своєрідність викладання пропедевтики педіатрії полягає в тому, що саме з цього предмета розпочинається вивчення педіатрії як науки про здорову і хвору дитину, причому пропедевтика педіатрії є не тільки вступом до клінічної педіатрії, але й зв'язковою ланкою викладання теоретичних і клінічних дисциплін.Пропедевтика педіатрії як навчальна дисципліна:

а) ґрунтується на вивченні студентами медичної біології, медичної та біологічної фізики, медичної хімії, біологічної та біоорганічної хімії, морфологічних дисциплін (анатомії, гістології тощо), фізіології й інтегрується з цими дисциплінами;

б) закладає основи вивчення студентами педіатрії та інших клінічних дисциплін, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування умінь застосовувати знання з пропедевтики педіатрії в процесі подальшого навчання й у професійній діяльності;

в) закладає основи здорового способу життя та профілактики порушення функцій у процесі життєдіяльності.1.5. Структура організації вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою: (надається структурування на модулі (назви) та складові змістові модулі (назви).

Модуль 1. Розвиток дитини

Змістові модулі:    1. Педіатрія як наука про здорову і хвору дитину.

    2. Періоди дитячого віку.

    3. Фізичний та психомоторний розвиток дітей.Модуль 2. Анатомо-фізіологічні особливості, методика досліджень та семіотика захворювань у дітей.

Змістові модулі:    1. Нервова система у дітей.

    2. Шкіра та підшкірна основа у дітей.

    3. Кістково-м'язова система у дітей.

    4. Система дихання у дітей.

    5. Серцево-судинна система у дітей.

    6. Система травлення у дітей.

    7. Сечова система у дітей.

    8. Ендокринна система у дітей.

    9. Імунна система у дітей.

    10. Система крові у дітей.

    11. Обмін речовин у дітей.

    12. Написання історії хвороби.Модуль 3. Вигодовування та харчування дітей раннього віку

Змістові модулі:    1. Природне вигодовування немовлят.

    2. Штучне вигодовування немовлят.

    3. Змішане вигодовування немовлят.

    4. Вигодовування дітей старших одного року.


1.6. Види навчальної діяльності:

Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є: а) лекції, б) практичні заняття, в) самостійна робота студентів (СРС), в організації якої значну роль мають консультації викладачів. Тематичні плани лекцій, практичних занять, СРС забезпечують реалізацію у навчальному процесі всіх тем, які входять до складу змістових модулів.
Розподіл по семестрам
5 семестр

6 семестр

Лекції

40 годин
Практичні заняття

40 годин

60 годин

Самостійна робота студентів

18 години

37 години


1.7. Особливості змісту та організації навчальної діяльності: лекцій, практичних та семінарських занять, самостійної роботи студентів.

Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів пропедевтики педіатрії.

Практичні заняття проводяться за стрічковим принципом. Тривалість практичних занять 4 години у 1 семестрі та 6 годин у другому семестрі. Заняття проводяться в відділеннях клінічної бази кафедри, а також у дитячій поліклініці.

Практичні заняття проводяться за наступною методикою: 1. Заняття розпочинається з тестового контролю протягом 20-30 хв., який проводиться з метою оцінки вихідного рівня знань і визначення ступеня готовності студентів до заняття.

 2. Протягом 45 хв. викладач (відповідно теми заняття) пояснює і демонструє методику обстеження дітей, знайомить студентів з принципами організації раціонального харчування та ін.

 3. Протягом 45 хв. студенти самостійно працюють зі здоровими і хворими дітьми, збирають анамнез, обстежують їх, виконують діагностичні маніпуляції, знайомляться з історіями хвороб хворих дітей. Під час самостійної роботи викладач надає методичну допомогу студентам і звертає увагу на найбільш важливі питання з даної теми практичного заняття.

 4. Студенти доповідають про результати самостійної роботи. Викладач обговорює і дає пояснення, підкреслює особливості тієї чи іншої методики обстеження та ін. Під час клінічного розбору викладач здійснює контроль кінцевого рівня знань студентів (45 хв.)

 5. Наприкінці заняття викладач підводить його підсумки, дає студентам завдання для самостійної роботи, вказує на вузлові питання наступної теми і пропонує список рекомендованої літератури для самостійного опрацювання (10-15 хв.)

Самостійна робота студентів контролюється на практичних заняттях та підчас складання ПМК.

Кафедра педіатрії має право вносити зміни до навчальної програми (15%) залежно від організаційних і технічних можливостей, напрямків наукових досліджень, з обов’язковим виконанням вимог з дисципліни згідно з кінцевими цілями ОКХ і ОПП за напрямом підготовки та навчальним планом.


1.8. Контроль навчальної діяльності здійснюється відповідно до вимог програми дисципліни та «Інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу», затвердженої МОЗ України (2005).
Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно конкретним цілям з кожної теми. При оцінюванні навчальної діяльності студентів перевага надається засвоєнню теоретичних знань та практичних навичок, тестам, вирішенню ситуаційних задач відповідних до «КРОК-2».
Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення всіх тем модуля на останньому контрольному занятті з модуля. До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, передбачені навчальною програмою, та при вивчені модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну.

Форма проведення підсумкового модульного контролю включає контроль теоретичної (тестування, вирішення ситуаційних задач) і практичної підготовки (засвоєння та виконання практичних навичок).1.9. Оцінювання результатів вивчення модулів та дисципліни в цілому.

Вага кожної теми в межах одного модуля однакова, але відмінна для різних модулів однієї дисципліни і визначається кількістю тем в модулі.

При засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 4-ри бальною традиційною шкалою, які потім конвертуються у бали в залежності від кількості тем у модулі. Нижче представлена система конвертації традиційної системи оцінки у бали з дисципліни пропедевтика педіатрії:


Традиційна оцінка

Конвертація у бали
Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

«5»

20

8

20

«4»

16

6

16

«3»

12

5

12

«2»

0

0

0

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни.

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні кожного модулю (залікового кредиту) – 200 і складається з суми балів за поточну навчальну діяльність - 120 балів (60%) і результату підсумкового модульного контролю – 80 балів (40%).

При вивченні одного модулю, за поточну навчальну діяльність, студент може набрати максимально 120 балів, які вираховуються шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці «5», на кількість тем у модулі з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу.

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність у межах одного модулю, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці «3», на кількість тем у модулі.

Кількість балів за різні види індивідуальної самостійної роботи студента залежить від її обсягу і значимості (до 8 балів за весь період вивчення дисципліни). Ці бали додаються до суми балів, набраних студентом за поточну навчальну діяльність. Оцінювання самостійної роботи, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті.

Оцінювання тем, які виносяться лише на самостійну роботу і не входять до тем аудиторних навчальних занять, контролюється при підсумковому модульному контролі.

Максимальна кількість балів підсумкового модульного контролю 80 балів.

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 48 балів.

1.10. Опис навчального плану з дисципліни «Пропедевтика педіатрії»:

Структура навчальної дисцип. Дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навчання

Вид контролюВсього

Аудиторних

СРС

ня


Лекцій

Практичних

занять


195

40

100

55

3-й
Кредитів ЕСТS

6,5
Модуль 1: Змістових модулів 3

30 год./1.0 кредит ЕСТS

8

16

6
Підсумковий модульний контроль

Модуль 2: Змістових модулів 9

135 год. /4,5 кредити ЕСТS

28

68

39
Підсумковий модульний контроль

Модуль 3: Змістових модулів 4

30 год./1,0 кредит ЕСТS

4

16

10
Підсумковий модульний контроль

Тижневе навантаження

3,0 год./0,1 кредиту ЕСТS
Примітка: 1 кредит ЕСТS – 30 год. Аудиторне навантаження – 66,7%, СРС – 33,3%
1.11. Мета вивчення навчальної дисципліни.

Мета вивчення пропедевтики педіатрії – кінцеві цілі встановлюються на основі ОПП підготовки лікаря за фахом відповідно до блоку її змістового модулю (природничонаукова підготовка) і є основою для побудови змісту навчальної дисципліни. Опис цілей сформульований через вміння у вигляді цільових завдань (дій). На підставі кінцевих цілей до кожного модулю або змістового модулю сформульовані конкретні цілі у вигляді певних умінь (дій), цільових завдань, що забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення дисципліни.


Кінцеві цілі дисципліни:

 • Робити висновок про фізичний та психомоторний розвиток дітей різного віку.

 • Проводити клінічне обстеження та інструментальне дослідження різних органів та систем у здорових і хворих дітей.

 • Аналізувати вікові особливості функцій організму.

 • Інтерпретувати стан систем організму дитини.

 • Розраховувати та складати добовий раціон харчування для дітей раннього віку.

 • Коректувати раціон харчування дітей старших одного року.

Кінцеві цілі дисципліни
3.ПФ.С.01.

ПР.Р.05


Робити висновок про фізичний та психомоторний розвиток дітей різного віку.


3.ПФ.С.01.

ПР.Р.01


Збирати скарги, анамнез хвороби, анамнез життя

3.ПФ.С.01.

ПР.Р.02


Збирати інформацію про загальний стан пацієнта (свідомість, конституція, вгодованість) та зовнішній вигляд (огляд шкіри, підшкірного жирового шару, пальпація лімфатичних вузлів)

3.ПФ.С.01.

ПР.Р.03


Обстежувати стан серцево-судинної системи (огляд та пальпація серцевої ділянки та поверхневих судин, визначення перкуторних меж серця та судин, аускультація серця та судин)

3.ПФ.С.01.

ПР.Р.04


Обстежувати стан органів дихання (огляд грудної клітки та верхніх дихальних шляхів, пальпація грудної клітки, перкусія та аускультація легенів)

3.ПФ.С.01.

ПР.Р.05


Обстежувати стан органів черевної порожнини (огляд живота, пальпація та перкусія кишок, шлунка, печінки, селезінки, пальпація підшлункової залози, нирок, органів малого тазу)

3.ПФ.С.01.

ПР.Р.06


Обстежувати стан кістково-м’язового апарату (огляд та пальпація)

1.ПФ.Д.01.

ПР.Р.01.


01-51

Виділити та зафіксувати провідний клінічний симптом або синдром


1.ПФ.Д.01.

ПР.Р.02.


179-253

Поставити найбільш вірогідний або синдромний діагноз захворювання

1.ПФ.Д.01.

ПР.Р.03.


179-253

Призначити лабораторне та/або інструментальне обстеження хворого

1.ПФ.Д.01.

ПР.Р.05.


179-253

Поставити попередній клінічний діагноз

2.ПФ.С.01.ПР. 0.03

Розраховувати та складати добовий раціон харчування для дітей раннього віку.

Коректувати раціон харчування дітей старших одного року.


III Зміст навчальної програми з дисципліни «Пропедевтика педіатрії»
МОДУЛЬ 1. РОЗВИТОК ДИТИНИ
Змістовий модуль 1. Педіатрія як наука про здорову і хвору дитину.

Конкретні цілі:

 • Знати місце пропедевтики педіатрії в системі загальної медицини.

 • Знати принципи організації лікувально-профілактичної допомоги дітям.

 • Знати правила санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів у дитячих лікувально-профілактичних закладах.

 • Трактувати критерії здоров'я дитини.

 • Аналізувати основні статистичні показники діяльності лікувально-профілактичних закладів.

 • Інтерпретувати історичні етапи розвитку педіатрії в Україні.

 • Аналізувати особливості різних періодів дитячого віку.
наступна сторінка >>