Робоча програма навчальної дисципліни (за кредитно-модульною системою навчання) з навчальної дисципліни „Екологічна якість ґрунту - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни... 1 14.79kb.
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни... 1 340.09kb.
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни... 1 396.8kb.
Робоча програма навчальної дисципліни «Соціологія» 1 13.9kb.
Робоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни "... 1 292.26kb.
Робоча програма навчальної дисципліни педіатрія (шифр І назва навчальної... 4 680.81kb.
Робоча програма навчальної дисципліни пропедевтика педіатрії (шифр... 5 886.66kb.
Робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці» 1 13.82kb.
Програма І робоча програма навчальної дисципліни " Ділова українська... 1 16.53kb.
Програма і робоча програма з навчальної дисципліни „ Технологія туристської... 1 596.05kb.
Програма навчальної дисципліни 3 514.7kb.
Програма з хімії на основі базової загальної середньої освіти основні... 1 51.71kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Робоча програма навчальної дисципліни (за кредитно-модульною системою навчання) з - сторінка №1/1
Львівський національний університет імені Івана Франка

Географічний факультет
Затверджую”

Проректор

з науково-педагогічної

і виховної роботи

З.І.Мамчур

„_____” ____________ 2010__ р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(за кредитно-модульною системою навчання)

з навчальної дисципліни „Екологічна якість ґрунту”

спеціальності – 8.070801

“Екологія та охорона навколишнього середовища”

Географічний факультет

Кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

2010 р


Робоча програма складена за галуззю знань 0401 “Природничі науки”, спеціальністю 8.04010601 “Екологія та охорона навколишнього середовища”
Робоча програма складена професором, д.б.н. Гамкалом З.Г.
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ґрунтознавства і

географії ґрунтів

Протокол № 14 від 15 червня 2010 р.
Завідувач кафедри

ґрунтознавства і географії ґрунтів _____________ проф. Позняк С.П.

“__” _____________ 2010 р.
Схвалено Вченою радою географічного факультету

Протокол №4 від 29 червня 2010 р.


Голова Вченої Ради

географічного факультету _____________ доц. Хомин Я.Б.

“__” _____________ 2010 р.

ЗМІСТ
ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….4

1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……..5

1.1. Мета, предмет та місце дисципліни (за ОПП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….5

1.2 Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….6

1.3 Освітньо-кваліфікаційні вимоги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….7

1.4 Рекомендована основна навчальна література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …...8

1.5 Анотації програми навчальної дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….9

2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.1 Загальний обсяг навчальної роботи студента за напрямами, освітньо-

кваліфікаційними рівнями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

2.2 Розподіл обсягу навчальної роботи студента за спеціальностями та

видами навчальної роботи (за робочими навчальними планами денної

форми навчання) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.3. Тематичний план дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……. 11

2.4 Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та форми навча-

льної роботи студента (денне навчання) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.5. Засоби контролю та структура залікового кредиту . . . . . . . . . . . . . …….14

2.6. Методи та критерії оцінювання знань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……...14

2.7. Інформаційно-методичне забезпечення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……...17


ВСТУП

Реалізація Концепції збалансованого розвитку світу вимагає знань ефективних механізмів адаптації економічної діяльності суспільства до відтворювальних можливостей життєвого середовища – природного капіталу, Важливим компонентом природного капіталу планети Земля є ґрунт, від якості якого залежить якість життєвого середовища, перед усім якість повітря і води та здоров'я й тривалість існування нашої цивілізації. Тому в останнє десятиліття розвиток світової науки про ґрунт, зокрема його біосферну роль, зазнав суттєвих змін. В 1998 році Міжнародною спілкою ґрунтознавців прийнято принципово нову концепцію якості ґрунту: “екологічну” замість існуючої “агрономічної”. Це відповідно зумовило необхідність зміни концепції викладання дисципліни “Екологічні функції ґрунту”, її адаптації до сучасного бачення, що власне реалізувалося у новому навчальному курсі “Екологічна якість ґрунту”, де викладено нові теоретичні, методологічні і методичні підходи до оцінки якості ґрунту в біогеоценологічному аспекті, необхідність зміни існуючої елементарно-аналітичної оцінки якості ґрунту гемеробних (окультурених) екосистем, як чинника родючості, на системний підхід, який враховує комплекс екологічних функцій ґрунту; наведені нові методи індикації екологічної якості ґрунту, зокрема едафічного комфорту, фронту окиснення, буферної здатності, йонної активності.

Пропонований курс є одним із головних для магістрів, які спеціалізуються з екології землекористування і агробізнесу.

1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Мета, предмет та місце дисципліни (за ОПП)

1.1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни

1.1. Мета викладання дисципліни „Екологічна якість ґрунту” – розуміння магістрами-екологами біосферної ролі ґрунту як головного чинника забезпечення якості біотопів Землі.1.2. Завдання вивчення дисципліни полягають у:

 • формуванні особистості студентів, зокрема їх екологічної культури та свідомості, на основі знань про біосферну роль ґрунту та його місце у забезпеченні збалансованого розвитку Природи і Суспільства;

 • отриманні знань про нову парадигму  якості ґрунту, теоретико-методологічні і методичні аспекти екологічної якості ґрунту;

 • вмінні правильно використовувати отримані теоретичні знання у своїй професійній діяльності щодо визначення суті екологічних проблем довкілля, пов’язаних з якісним станом педосфери, запобіганні екологічно негативних наслідків господарської діяльності людей, самостійно розробляти практичні заходи щодо покращення екологічного стану екосистем і біосфери в цілому й нейтралізації існуючих екологічних загострень.

1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни, полягають у знанні і розумінні:

 • необхідності зміни парадигми якості ґрунту, суті поняття «екологічна якість ґрунту», її теоретичних і методологічних аспектів;

 • важливості біогеоценотичних і загальнобіосферних функцій ґрунту;

 • структурних компонентів ґрунту, що визначають його екологічну якість;

 • необхідності системного підходу до оцінки екологічної якості ґрунту;

 • ролі біотичного компонента у формуванні ЕЯГ

 • ролі активного пулу органічної речовини ґрунтів як індикатора екологічної якості;

 • ролі підсистем Фосфору і Калію у забезпеченні екологічної якості ґрунту;

 • вплив екотоксикантів на ЕЯГ

 • сучасних методів і способів індикації екологічної якості ґрунту.

 • вмінні правильно використовувати отримані теоретичні знання у своїй професійній діяльності щодо оцінки ЕЯГ, запобігання екологічно негативних наслідків господарської діяльності людей й нейтралізації існуючих екологічних загострень.

- вміти розробляти рекомендації для оптимізування ЕЯГ з метою мінімізації негативного впливу діяльності людини та збереження екологічного потенціалу педосфери.
1.1.3 Місце дисципліни в структурно-логічній підготовці фахівця


Дисципліни, що передують вивченню даної дисципліни

Дисципліни, вивчення яких спирається на дану дисципліну

ботаніка, зоологія, основи екології в обсязі середньої освіти, а також хімія з основами біогеохімії, екологія, екологія ґрунту, хімія ґрунту, біогеохімія.

Спеціальні дисципліни магістра-еколога


1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни
Модуль 1. Екологічна якість ґрунту (2,3 кр./ 84 год.)

ЗМ 1. Нова парадигма якості ґрунту. (0,3 кредита ЕСТS/ 12 год.). Вступ. Існуючі теоретичні і методологічні засади якості ґрунтів природних і гемеробних екосистем та інформативність її елементарно-аналітичної оцінки. Основні причини зміни парадигми якості ґрунту. Екологічна якість ґрунту як важлива умова збалансованого розвитку. Історичні передумови вчення про екологічну якість ґрунту. Сучасне розуміння екологічної якості ґрунту. Біогеоценотичні функції ґрунту та їхня загальна характеристика. Загальнобіосферні функції ґрунту.
ЗМ 2. Оцінка екологічної якості ґрунту (2 кредита ЕСТS/72 год.)

Індикація екологічної якості ґрунту. Фізичні, хімічні і біологічні індикатори. Тест-набори для індикації екологічної якості ґрунту. Активна фаза органічної речовини ґрунтів як індикатор їхньої якості. Системна діагностика активної фази органічної речовини ґрунту. Сполуки Калію як індикатор якості ґрунту. Рухомий Фосфор як індикатор якості ґрунту. Біологічна активність як індикатор едафічного комфорту. Кислотно-основна рівновага ґрунтів гемеробних екосистем як індикатор екологічної якості. Кислотно-основна рівновага ґрунтів гемеробних екосистем як індикатор екологічної якості. Окисно-відновний потенціал як експрес-індикатор якості едафотопу. Електропровідність як експрес-індикатор йонної активності ґрунту. Фітоіндикація якості ґрунтів гемеробних екосистем.

Екотоксикологічна оцінка ґрунтів гемеробних екосистем
1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги  1. Вміння

   (за рівнями сформованості)

   та знання


   Сфери діяльності

   (виробнича,соціально-виробнича,соціально-побутова)   Функції діяльності у

   виробничій сфері

   (проектувальна, організаційна та інші)


   1

   2

   3

   Понятійно-аналітичний рівень формування знань: нова парадигма ЕЯГ, означення і пояснення основних понять ЕЯГ

   Виробнича, соціально-

   виробнича, соціально-

   побутова


   Проектувальна, організаційна, управлінська,

   виконавська   Предметно-аналітичний рівень формування знань: методи дослідження ЕЯГ і висновки

   Виробнича, соціально-

   виробнича, соціально-

   побутова


   Проектувальна, організаційна, управлінська,

   виконавська   Предметно-практичний рівень формування умінь: навички користування спеціальною інформацією, довідковими матеріалами

   Виробнича,

   соціально-виробнича,

   соціально-побутова


   Проектувальна, управлінська, виконавська, технічна

   та інші


   Ознайомлювально-орієнтовний рівень формування знань: моделювання конкретних ситуацій, пов’язаних з ЕЯГ, прогнозування їх розвитку, складання відповідних задач

   Виробнича, соціально-

   виробнича, соціально-

   побутова


   Проектувальна, організаційна, управлінська,

   виконавська, технічна  2. Рекомендована література

  1. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1998.

  2. Бабьева И.П., Зенова Г.М. Биология почв. – М.: Изд-во МГУ, 1989, -336 с.

  3. Башкин В.Н., Касимов Н.С. Биогеохимия. – М.: Научный мир, 2004. – 635 с.

  4. Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум. 2006.

  5. Волобуев В.Р. Экология почв. 1963.

  6. Воробьева Л.А. Химический анализ почв. 1998.

  7. Гамкало З.Г. Екологічна якість ґрунту – Львів: 2009. – 410 с.

  8. Громов Б.В.,Павленко Г.В. Экология бактерий. –Л.:Изд-во ЛГУ,1989.

  9. Дмитрук Ю., Бербець М.Основи біогеохімії.–Чернівці:Книги ХХІ, 2009.–336 с.

  10. Дмитрук Ю.М. Еколого-геохімічний аналіз ґрунтового покриву агроекосистем.–Чернівці: Рута, 2006. – 328 с.

  11. Добровольский В.В. Основы биогеохимии. – М.: Высшая школа. –1998.

  12. Добровольский Г.В., Никитин Е.Д. Сохранение почв как незаменимого компонента биосферы:Функционально-экологический подход. М.: Наука, 2000.-185 с.

  13. Добровольский Г.В., Никитин Е.Д. Функции почв в биосфере и экосистемах. М.: Наука, 1990. -260 с.

  14. Добровольский Г.В., Никитин Е.Д. Экологические функции почвы. М.: Изд-во МГУ, 1986. -130 с.

  15. Заварзин Г.А. Бактерии и состав атмосферы. – М.: Наука, 1984. – 199 с.

  16. Заварзин Г.А. Лекции по природоведческой микробиологии.М.:Наука,2003.–348 с.

  17. Звягинцев Д.Г. Почва и микроорганизмы. – М.: Изд-во МГУ, 1987. –256 с.

  18. Карпачевский Л.О. Новые подходы к оценке роли почв в биосфере // Почвоведение. 1987. № 1. С.135-137.

  19. Ковда В.А. Биогеохимия почвенного покрова.–М.: Высшая школа,1985.–256 с.

  20. Назаренко І.І.,Бербець М.А., Дмитрук Ю.М. Біогеохімія.-Чернівці:Рута,2004. 148 с.

  21. Орлов А. С., Безуглова О. С. Биогеохимия. – Ростов-на –Дону.: Феникс, 2000.

  22. Структурно-функциональная роль почвы в биосфере. – М.: ГЕОС,1999.–278 с.

  23. Чертов О.ГЭкология лесных земель. Л.: Наука, 1981. –192 с.

  24. Якість ґрунтів та сучасні стратегії удобрення / За редакцією ДМельничукаДж.ХофманаМГороднього. – Київ: Арістей,. 2004. – 488 с.1.5 Анотації програми навчальної дисципліни
Анотація програми навчальної дисципліни «Екологічна якість ґрунту»

Мета: формування високого професіоналізму майбутніх фахівців-природознавців, їх екологічної культури та свідомості, на основі розуміння ролі ґрунту у біосферно-ноосферній концепції розвитку Суспільства і Природи.

Предмет: вивчення загальних засад екологічної якості ґрунту, їх використання в дослідженнях і розв’язуванні конкретних задач за фахом «Екологія та охорона навколишнього середовища».

Зміст: екологічна якість ґрунту: біосфера, ґрунт, екологічні функції ґрунту, індикатори якості ґрунту.
Аннотация программы учебной дисциплины «Экологическое качество почвы»

Цель: формирование высокого профессионализма будущих специалистов-природоведов, их экологической культуры и сознательности, на основе понимания роли почвы в биосферно-ноосферной концепции развития Общества и Природы.

Предмет: изучение базисных положений об экологическом качестве почвы, их использование в изучении и решении конкретных задач по специальности «Экология та охрана окружающей среды»

Содержание: экологическое качество почвы: биосфера, почва, экологические функции почвы, индикаторы качества почвы.
Anotation: Еcological soil quality

Purpose: forming of high professionalism of future natural specialists-scientists, them ecological culture and consciousness, on the basis of understanding of role of soil in biosfero-noosfero conception of development of Society and Nature.

Object: study of general principles of ecological quality of soil, their use in researches and untiing of concrete tasks on speciality «Ecology and guard of environment».

Content: ecological quality of soil: biosphere, soil, ecological functions of soil, indicators of quality of soil.

2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1 Загальний обсяг навчальної роботи студента за напрямами, освітньо-

кваліфікаційними рівнями


Призначення: підготовка

спеціалістів

Напрям, спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний

рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

Кількість кредитів,

відповідних ECTS – 2,3.

Модулів – 1

Змістових модулів – 2

Загальна кількість

годин – 84
Галузь знань 0401 “Природничі науки” Спеціальність

8.070801 “Екологія та охорона навколишнього середовища”


Освітньо-кваліфікаційний

рівень: магістр
Статус дисципліни – нормативна

Рік підготовки: 5-й

Семестр: 9-й

Лекції – 14

Лабораторні – не передбачені

Практичні – 14

Самостійна робота – 42

Вид контролю: 9-й семестр – іспит


2.2. Розподіл обсягу навчальної роботи студента за спеціальностями та видами навчальної роботи (за робочими навчальними планами денної форми навчання)
Форма

навчання


Курс

Семестр

Всього год.

К-сть кредитів

Лекцій (год)

Практичних, год.

Індивідуальна робота

Самостійна робота

Розрахунково-графічні роботи

(шт.)


Залік (семестр)

Екзамен

(семестр)Денна

5, м

9

84

2,3

28

14
42

-

-

9


2.3. Тематичний план дисципліни

Тематичний план дисципліни "Екологічна якість ґрунту" складається з двох змістових модулів. Навчальний процес здійснюється у таких формах: лекційні та лабораторні заняття, а також самостійна робота студентів.


Модуль 1. Екологічна якість ґрунту ( 2,3 / 84 год.)

ЗМ 1. Нова парадигма якості ґрунту. (0,3 кр./ 12 год.)

Тема 1. Вступ. Існуючі теоретичні і методологічні засади якості ґрунтів природних і гемеробних екосистем та інформативність її елементарно-аналітичної оцінки. Основні причини зміни парадигми якості ґрунту. Екологічна якість ґрунту як важлива умова збалансованого розвитку.

Тема 2. Історичні передумови вчення про екологічну якість ґрунту. Сучасне розуміння екологічної якості ґрунту.

Тема 3. Біогеоценотичні функції ґрунту та їхня загальна характеристика. Загальнобіосферні функції ґрунту.

ЗМ 2. Оцінка екологічної якості ґрунту (2 кредита ЕСТS/72 год.)

Тема 4. Індикація екологічної якості ґрунту. Фізичні, хімічні і біологічні індикатори. Тест-набори для індикації екологічної якості ґрунту.

Тема 5. Активна фаза органічної речовини ґрунтів як індикатор їхньої якості. Системна діагностика активної фази органічної речовини ґрунту.

Тема 6. Сполуки Калію як індикатор якості ґрунту. Рухомий Фосфор як індикатор якості ґрунту.

Тема 7. Біологічна активність як індикатор едафічного комфорту.

Тема 8. Кислотно-основна рівновага ґрунтів гемеробних екосистем як індикатор екологічної якості.

Тема 9. Окисно-відновний потенціал як експрес-індикатор якості едафотопу.

Тема 10. Електропровідність як експрес-індикатор йонної активності ґрунту. Тема 11. Фітоіндикація якості ґрунтів гемеробних екосистем.

Тема 12. Екотоксикологічна оцінка ґрунтів гемеробних екосистем

2.4. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та форми навчальної роботи студента

Модулі (семестри) та змістові модулі

Всього,

кредит/годинФорми навчальної роботи

Лекції

Пр.

Лаб.

СРС

Модуль 1. Екологічна якість ґрунту

2,3/84

14

-

14

42

ЗМ.1.1. Нова парадигма якості ґрунту.

0,3/12

10

-

12

10

ЗМ.1.2. Оцінка екологічної якості ґрунту

2,0/36

4

-

2

32


2.4.1. Лекційний курс


№ п.п

ЗМІСТ

Год.

Модуль 1. Екологічна якість ґрунту (2,3 / 84 год.)

ЗМ.1.1. Нова парадигма якості ґрунту(0,3 кредита ЕСТS/12 год.).

1

Вступ. Існуючі теоретичні і методологічні засади якості ґрунтів природних і гемеробних екосистем та інформативність її елементарно-аналітичної оцінки. Основні причини зміни парадигми якості ґрунту. Екологічна якість ґрунту як важлива умова збалансованого розвитку.

2

2

Історичні передумови вчення про екологічну якість ґрунту. Сучасне розуміння екологічної якості ґрунту.

2

3

Біогеоценотичні функції ґрунту та їхня загальна характеристика. Загальнобіосферні функції ґрунту.

4

ЗМ.1.2. Оцінка екологічної якості ґрунту (2 кредита ЕСТS/72 год.)

4

Індикація екологічної якості ґрунту. Фізичні, хімічні і біологічні індикатори. Тест-набори для індикації екологічної якості ґрунту.

4

5

Активна фаза органічної речовини ґрунтів як індикатор їхньої якості. Системна діагностика активної фази органічної речовини ґрунту.

2

6

Сполуки Калію як індикатор якості ґрунту. Рухомий Фосфор як індикатор якості ґрунту.

2

7

Біологічна активність як індикатор едафічного комфорту

2

8

Кислотно-основна рівновага ґрунтів гемеробних екосистем як індикатор екологічної якості.

2

9

Окисно-відновний потенціал як експрес-індикатор якості едафотопу

2

10

Електропровідність як експрес-індикатор йонної активності ґрунту

2

11

Фітоіндикація якості ґрунтів гемеробних екосистем

2

12

Екотоксикологічна оцінка ґрунтів гемеробних екосистем

2

Разом

28


2.4.2. Практичні заняття


п/п


ЗМІСТ

Кількість годин

Шифр

ЗМ.1.1. Нова парадигма якості ґрунту. (1,5 кр./ год.)

1

Вступне заняття. Освоєння методичних підходів до оцінки екологічної якості ґрунту. Ознайомлення з фізико-хімічними методами індикації ЕЯГ.

2

2

Відбір і підготовка зразків ґрунту до визначення його екологічної якості.

2

ЗМ.1.2. Оцінка екологічної якості ґрунту

3

Біологічні індикатори ЕЯГ. Оцінка біологічної активності ґрунту (амоніфікаційної здатності).

2

4

Хімічні індикатори. Оцінка якості ґрунту за допомогою перманганатного окиснення.

2

5

Фізичні індикатори. Оцінка електропровідності ґрунтових суспензій кондуктометричним методом.

2

6

Оцінка токсичності ґрунту з використанням біоіндикаторів.

4

Разом

14


2.4.3. Самостійна навчальна робота студента


Форми самостійної роботи. Назва теми, питання

Література

К-ть год.

1.Підготовка до практичної роботи. Освоєння методичних підходів до оцінки екологічної якості ґрунту. Ознайомлення з фізико-хімічними методами індикації ЕЯГ.

[1, 2, 8]

2

2.Підготовка до практичної роботи. Відбір і підготовка зразків ґрунту до визначення його екологічної якості.

[8]

2

3.Підготовка до практичної роботи. Біологічні індикатори ЕЯГ. Оцінка біологічної активності ґрунту (амоніфікаційної здатності).

[1, 8, 10, 11]

2

4. Підготовка до практичної роботи. Хімічні індикатори. Оцінка якості ґрунту за допомогою перманганатного окиснення.

[8]

2

5. Підготовка до практичної роботи Фізичні індикатори. Оцінка електропровідності ґрунтових суспензій кондуктометричним методом.

[1]

2

6. Підготовка до практичної роботи. Оцінка токсичності ґрунту з використанням біоіндикаторів.

[12]
7.Підготовка реферату.

[1-7]

6

8. Підготовка до контрольної роботи.

[1-7]

2

Всього

18 год.

Самостійна робота студентів забезпечується підручниками і навчальними посібниками з курсу «Екологічна якість ґрунту», лабораторним практикумом2.5. Засоби контролю та структура залікового кредиту критерії оцінки (денне навчання)

Види та засоби контролю

Розподіл балів, %

МОДУЛЬ 1. Екологічна якість ґрунту (екзамен)

Поточний контроль

ЗМ 1.1 – контрольна робота

15

ЗМ 1.2 – контрольна робота

15

Практичні роботи

20

Підсумковий контроль з МОДУЛЮ 1
Екзамен – усний

50

Всього за модулем 1

100%2.6. Методи та критерії оцінювання знань

Оцінювання знань, вмінь та навичок студентів враховує види занять, які згідно з програмою дисципліни "Екологічна якість ґрунту" передбачають лекційні та лабораторні заняття, а також самостійну роботу. Контрольні заходи включають поточний і підсумковий контроль.

Перевірка і оцінювання знань студентів проводиться у таких формах:

– контроль виконання лабораторних робіт;

– контроль завдань для самостійної роботи (див. п. 2.4.3.);

– проведення модульних контрольних оцінювань;

– проведення підсумкового контролю (екзамену).

Для оцінювання знань використовують стобальну шкалу оцінювання ECTS.

Згідно з методикою переведення показників успішності знань студентів отри-

мані оцінки можуть бути переведені у чотирибальну національну шкалу.
Оцінка за національною шкалою

% набраних

балів

Оцінка


Оцінка за

шкалою ECTS

Відмінно

більше

90-100Відмінно – бездоганне і своєчасне

виконання усіх видів робітА

Добре

більше

80-90Дуже добре – всі види робіт виконані вище середнього рівня з незначними помилками

B


більше

70-80Добре – всі види робіт виконані, але містять незначну кількість грубих помилок

C


Задовільно

більше

60-70Задовільно – всі види робіт у цілому виконані, але в них є велика кількість істотних помилок

D


більше

50-60Достатньо задовільно – задовольняє мінімальним критеріям

E


Незадовільно

більше

25-50Незадовільно* (потрібна додаткова робота і повторна процедура оцінювання)

FX*


від 0-25


Незадовільно** (потрібне додаткове вивчення дисципліни)

F**

* з можливістю повторного складання;

** з обов'язковим повторним курсом

Порядок здійснення поточного контролю виконання практичних робіт і виконання завдань для самостійної роботи

Поточний контроль виконання практичних робіт здійснюється під час проведення практичних занять і має своєю метою перевірку рівня підготов-леності студента. Об'єктами такого контролю є:

– підготовка студента до практичних роботи, відвідування занять;

– виконання безпосередньо експерименту;

– захист практичної роботи, який включає відповіді на “контрольні запитання”, що наведені в навчальному посібнику.
Проведення модульного контрольного оцінювання.

Контрольне оцінювання передбачає виявлення опанування студентом лекційного матеріалу змістового модуля й освоєного в процесі самостійної роботи та вміння його використати при контрольних заходах. Проводиться такий контроль знань у вигляді письмової контрольної роботи (тестування).

Модульне контрольне оцінювання проводиться двічі – по закінченню кожного із змістових модулів на додатковому занятті за рахунок самостійної роботи студента.
Проведення підсумкового контролю

Умовою допуску до підсумкового контролю є зарахування усіх практичних робіт і завдань самостійної роботи, позитивні оцінки з поточного контролю знань за двома змістовими модулями (сумарний результат за трьома змістовими модулями не менше, як 30 % загальної кількості балів з дисципліни). Підсумковий контроль здійснюється в усній формі і надає можливість здійснити оцінювання знань студентів з усієї дисципліни "Екологічна якість ґрунту".

Екзамен складено у разі сумарного результату за двома змістовими модулями не менше, як 30 % балів і результату підсумкового контролю не менше, як 20 % балів (тобто, у разі сумарного набрання 50 % балів з дисципліни і більше).
2.7. Інформаційно-методичне забезпечення дисципліни


№ п.п

Бібліографічні описи

ЗМ


Місце

знаходження.

К-сть екз. Інтернет адреси


Рекомендована література

1

Гамкало З.Г. Екологічна якість ґрунту – Львів: 2009. –410 с.

1-2

Бібл. геогр.ф-т

30 екз.


2

Якість ґрунтів та сучасні стратегії удобрення  / За редакцією ДМельничукаДж.ХофманаМГороднього. – Київ: Арістей,. 2004. – 488 с.

1-2

Кафедра – 1 екз.

3

Добровольский Г.В., Никитин Е.Д.  Экологические функции почвы. М.: Изд-во МГУ, 1986. 130 с.

1-2

Кафедра – 2 екз.

4

Дмитрук Ю.М., Бербець М.А. Основи біогеохімії.- Чернівці: Книги ХХІ,2009.–336 с.

1-2

Кафедра – 2 екз.

5

Назаренко І.І.,Бербець М.А., Дмитрук Ю.М. Біогеохімія. – Чернівці: Рута, 2004. –148 с.

1-2

Кафедра – 3 екз.

6

Заварзин Г.А. Лекции по природоведческой микробиологии. –М.: Наука, 2003. –348 с.

1

Кафедра – 1 екз.

7

Добровольский В.В. Основы биогеохимии. М.: Высшая школа. –2003.

1-2

Наукова бібліотека –

3екз.8

Методи контролю якості ґрунту. Навчальний посібник. – Воронеж , 2007.

2

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r59575/may07172.pdf

Методичне забезпечення

9

Гамкало З.Г. Хімія геосфер: Лабораторний практикум для студентів природничих факультетів – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2001.–195 с.

1-2

Бібл.геогр.ф – 16 екз.

10

Бабьева И.П., Зенова Г.М. Биология почв. – М.: Изд-во МГУ, 1989. –336 с.

2

Кафедра – 1 екз.11

Іутинська Г.О. Ґрунтова мікробіологія: навчальний посібник.-К.: Арістей, 2006. – 284 с.

1-2

Кафедра – 1 екз.

12

Руденко С.С. Загальна екологія.-Чернівці:Рута,2003.-320 с.

2

Кафедра -

2 екз.


13

Антипчук А.Ф., Кірєєва І.Ю. Водна мікробіологія.- Київ: Кондор, 2005. -256 с.

2

Кафедра -

2 екз.


14

Пакет контрольних робіт з 20 варіантів з кожного ЗМ.

1-2

Кафедра