Робоча програма патологічна фізіологія (назва навчальної дисципліни) 110101- лікувальна справа 110104- педіатрія - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Робоча програма з фізіології 110101 Лікувальна справа 110104 Педіатрія... 13 2388.44kb.
Робоча програма патологічна фізіологія (назва навчальної дисципліни) 3 557.28kb.
Робоча програма фтизіатрія (назва навчальної дисципліни) 12010001"... 17 3774.54kb.
Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний... 1 413.91kb.
Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний... 4 837.91kb.
Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний... 1 475.66kb.
Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний... 3 507.44kb.
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів медичного факультету... 6 461.36kb.
Робоча програма навчальної дисципліни педіатрія (шифр І назва навчальної... 4 680.81kb.
Робоча програма англійська мова (за проф спрямуванням) (назва навчальної... 9 458.76kb.
Робоча програма англійська мова (за проф спрямуванням) (назва навчальної... 5 661.42kb.
Положення про навчання з питань охорони праці, правил експлуатації... 1 91.47kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Робоча програма патологічна фізіологія (назва навчальної дисципліни) 110101- лікувальна - сторінка №1/5


Міністерство охорони здоров'я України

Івано-Франківський національний медичний університет

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

___________проф. Г.М.Ерстенюк

"___" _______________________ 2011 р.
РОБОЧА ПРОГРАМА

ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ

(назва навчальної дисципліни)


7.110101- ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА

7.110104- ПЕДІАТРІЯ

Факультет МЕДИЧНИЙ

Кафедра ПАТОЛОГІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ


Нормативні дані

Форма навчанняКурс

Семе-стр

Кількість годин

Підсумковий модульний контроль (тиждень)


Підсу-мок по дисцип-ліні


Всього

Аудиторних

С

П

РС


Лек-ції

Практичні занят­тя

Лабора-

торні заняттяСемі-

нар­ські


заняття

Денна

3

5-6

210

40

9080

1-ий - 24 тиж.

2-ий - 39 тиж.


40-ий тиж.
Робочу програму склали: проф. Л.М.Заяць

доц. І.Б.Кремінська

Івано-Франківськ – 2011

Робоча навчальна програма складена згідно Програми навчальної дисципліни «Патологічна фізіологія» для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Робоча програма складена на підставі типової програми, ухваленої на засіданні Комісії з медицини Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (протокол №2 від 17.03.2006 р.).


Робочу програму обговорено на засіданні кафедри ” 12 ” грудня 2011 р.

Протокол № 21

Завідувач кафедри _________________проф. Л.М.Заяць

Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії ”22” грудня 2011 р.

Протокол № 4

Голова циклової комісії _________________проф. Л.М.Заяць

ЗМІСТ

Стор.

1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

2

1.1. Робочий навчальний план . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

1.2. Тематичні плани . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

1.2.1. Тематичний план лекцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

1.2.2. Тематичний план практичних занять . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

      1. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи . . . . . . . .

      2. Структура залікових кредитів-модулів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

10


1.3. Засоби контролю знань студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

1.3.1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань. . . . . . . . .

25

1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25


1.4. Перелік навчально-методичної літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

1.4.1. Основна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

26

1.4.2. Додаткова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ . .

28

2.1. Загальні методичні матеріали. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

2.1.1. Мета і завдання дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

2.1.2. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами. . . . . . . . . . . . . . . .

30

2.1.3. Методи активації і інтенсифікації навчання. . . . . . . . . . . . . . . .

31

2.1.4. Основні знання та вмінння. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1.5. Перелік обов’язкових практичних навичок . . . . . . . . . . . . . . ..32

33


2.2. Методичні матеріали для викладачів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

2.2.1. Тексти або тези лекцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

2.2.2. Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять з студентами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45


2.3. Методичні матеріали для студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять . . . . .

52

2.3.2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів . . . . . . . .

56

2.3.3. Теми індивідуальних завдань і їх форми . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

2.3.4. Теми рефератів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64


РОБОЧА ПРОГРАМА З ПАТОЛОГІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ

ФАХ – лікувальна справа 7.110101

педіатрія 7.110104
Робоча програма складена на основі Програми навчальної дисципліни «Патофізіологія» для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації спеціальності 7.110101 «Лікувальна справа» (Київ – 2006)

1.1. ВИПИСКА З НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

Патологічна фізіологія

Семестр

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

Всього

V

16

32

30

7824

58

50

132

Всього

40

90

80

2101.2. ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ

1.2.1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ (40 годин)


№ з.п.

Тема

Кількість

годин


Модуль 1

1.

Предмет і задачі патофізіології. Методи патофізіологічних досліджень. Основні етапи розвитку патофізіології. Загальна нозологія. Вчення про етіологію та патогенез.

2

2.

Патологія реактивності. Порушення імунологічної реактивності. Алергічні реакції негайного та сповільненого типу.

2

3.

Патофізіологія клітини. Загальні механізми клітинного ушкодження. Некробіоз і апоптоз.

2

4.

Типові порушення мікроциркуляції та периферичного кровообігу.

2

5.

Запалення: загальна характеристика, ознаки,етіологія, патогенез. Порушення кровообігу у вогнищі запалення. Ексудація та еміграція лейкоцитів, їх механізми. Порушення обміну речовин у вогнищі запалення. Проліферація. Теорії патогенезу запалення.

2

6.

Пухлинний ріст. Злоякісні пухлини, їх етіологія і патогенез. Особливості пухлинного росту. Види анаплазії.

2

7.

Патофізіологія білкового та вуглеводного обмінів. Цукровий діабет.

2

8.

Патофізіологія жирового обміну. Ожиріння, його види. Атеросклероз: етіологія, патогенез.

2

9.

Патофізіологія системи крові. Анемії.

2

Модуль 2

10.

Патофізіологія системи лейкоцитів. Лейкоцитози. Лейкози. Порушення гемостазу.

2

11.

Патофізіологія серця. Аритмії. Серцева недостатність.

2

12.

Патологія коронарного кровообігу. Порушення судинного тонусу.

2

13.

Патофізіологія травлення. Порушення травлення у ротовій порожнині, шлунку і кишечнику.

2

14.

Патофізіологія печінки.

2

15.

Патофізіологія нирок. Ниркова недостатність.

2

16.

Патофізіологія ендокринної системи. Загальний адаптаційний синдром. Патологія гіпофізу і надниркових залоз.

2

17.

Патофізіологія наднирників, щитоподібної, прищитоподібних і статевих залоз.

2

18.

Патофізіологія нервової системи: порушення сенсорної, моторної та трофічної функції.

2

19.

Порушення інтегративної функції нервової системи. Розлади вищої нервової діяльності.

2

20.

Патофізіологія екстремальних станів

2
Разом

401.2.2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ (90 годин)


№ з.п.

№ теми

Тема

Кількість

годин


Модуль 1

1.

1.

Предмет і задачі патофізіології. Методи патофізіологічних досліджень. Основні етапи розвитку патофізіології.

2

2.

2.

Загальна нозологія. Вчення про етіологію. Патогенний вплив електричного струму.

2

3.

3.

Вчення про патогенез. Патогенна дія іонізуючого випромінювання.

2

4.

6.

Роль спадковості, конституції,вікових змін в патології.

2

5.

7.

Патологія реактивності. Порушення імунологічної реактивності

2

6.

8.

Алергічні реакції негайного типу.

2

7.

9.

Алергічні реакції сповільненого типу.

2

8.

10.

Практичні навички з теми: “Загальна нозологія. Патогенна дія факторів зовнішнього середовища. Роль внутрішніх чинників у патології.”

2

9.

11.

Патофізіологія клітини. Загальні механізми клітинного ушкодження.

2

10.

12.

Типові порушення мікроциркуляції.

2

11.

13.

Типові порушення периферичного кровообігу.

2

12.

14.

Тромбоз та емболія.

2

13.

15.

Запалення: флогогенні фактори, патогенез альтерації, медіатори, місцеві та загальні ознаки. Дослід Конгейма.

2

14.

16.

Запалення: патогенез ексудації та проліферації.

2

15.

18.

Пухлинний ріст.

2

16.

19.

Практичні навички з теми: “Типові патологічні процеси.”

2

17.

20.

Порушення енергетичного обміну. Голодування.

2

18.

22.

Порушення вуглеводного обміну. Цукровий діабет.

2

19.

23.

Порушення жирового обміну. Атеросклероз.

2

20.

25.

Порушення водно-електролітного обміну.

2

21.

26.

Порушення теплового обміну: гарячка та гіпертермія.

2

22.

27.

Практичні навички з теми: “Типові порушення обміну речовин”.

2

23.
Підсумковий модульний контроль:

4Практичної підготовки

2Теоретичної підготовки

2
Модуль 2

24.

28.

Патофізіологія системи крові. Постгеморагічні анемії.

2

25.

29.

Гемолітичні та мегалобластні анемії.

2

26.

30.

Лейкоцитози та лейкопенії. Лейкози.

2

27.

31.

Порушення гемостазу.

2

28.

32.

Недостатність зовнішнього дихання

2

29.

33.

Практичні навички з теми: “Патологія системи крові та дихання.”

2

30.

34.

Серцеві аритмії.

2

31.

35.

Серцева недостатність.

2

32.

36.

Недостатність коронарного кровообігу.

2

33.

37.

Порушення судинного тонусу.

2

34.

38.

Порушення травлення у ротовій порожнині, шлунку та кишечнику.

2

35.

39.

Патофізіологія печінки.

2

36.

40.

Патофізіологія нирок. Ниркова недостатність.

2

37.

41.

Практичні навички з теми: “Патофізіологія системного кровообігу, травлення, печінки, нирок.”

2

38.

43.

Патофізіологія ендокринної системи. Загальний адаптаційний синдром. Патологія гіпофіза.

2

39.

44.

Патофізіологія наднирників, щитоподібної, прищитоподібних та статевих залоз.

2

40.

45.

Порушення сенсорної, моторної та трофічної функції нервової системи

2

41.

46.

Порушення інтегративної функції нервової системи. Експериментальні неврози.

2

42.

48.

Практичні навички з теми: “Патофізіологія ендокринної та нервової системи.”

2Підсумковий модульний контроль:


Практичної підготовки

2Теоретичної підготовки

2Разом

901.2.3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ


Самостійне опрацювання тем,

які не входять до плану аудиторних занять


№ з.п.

Тема

Кількість годин

1.

Патогенна дія інфрачервоних та ультрафіолетових променів

2

2.

Вплив на організм факторів космічного польоту

2

3.

Хімічні патогенні чинники. Інтоксикації. Природні механізми захисту від дії токсинів і отрут.

2

4.

Патофізіологічні аспекти алкоголізму, наркоманії, токсикоманії.

2

5.

Загальні механізми розвитку інфекційного процесу. Роль властивостей збудника і реактивності організму в розвитку інфекційних хвороб.

2

6.

Старіння: загальні риси, закономірності, теорії. Старіння і хвороби. Теоретичні основи продовження тривалості життя.

2

7.

Порушення енергозабезпечення клітин. Порушення клітинного дихання. Роль порушень енергетичного обміну в пошкодженні клітин.

2
Разом

141.2.4. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ – МОДУЛІВ
ОПИС НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

З ДИСЦИПЛІНИ
Структура

навчальної дисципліниКількість годин, з них

Рік навчан-

ня


Вид контро-лю

Всього годин/ кредитів

ECTS


Аудиторних

СРС

Лек-цій

Практич-них занять
210

40

90

80

3-й

Поточ-ний і підсум-

ковий


Кредитів ECTS

7,0

МОДУЛЬ 1:

Змістових

модулів 3


106 годин

/ 3,5 кредити18

48

40

МОДУЛЬ 2:

Змістових

модулів 3


104 годин

/ 3,5 кредити22

42

40

В т.ч.

підсумковий

модульний

контроль


засвоєння двох

модулів

8,0 годин

/ 0,26 кредиту
Примітка:

1 кредит ECTS складає 30 академічних годин.

Аудиторне навантаження-62%, СРС-38%1.2.4.1. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ-

МОДУЛЮ 1: ЗАГАЛЬНА ПАТОЛОГІЯ


Тема

Лекції

Прак-тичні занят-тя

СРС,

в т.ч.,


індивідуальна


Змістовий модуль 1. Загальна нозологія-загальне вчення про хворобу, етіологію і патогенез. Патогенна дія факторів зовнішнього середовища. Роль внутрішніх чинників в патології


1. Предмет і задачі патофізіології. Методи патофізіологічних досліджень. Основні етапи розвитку патофізіології.

1,0

2

-

Індивідуальна робота - огляд наукової літератури, або експериментальне дослідження (за вибором)

2. Загальна нозологія. Вчення про етіологію. Патогенний вплив електричного струму.

0,5

2

1

3. Вчення про патогенез. Патогенна дія іонізуючого випромінювання.

0,5

2

1

4. Механічна травма. Вплив високого та низького барометричних тисків. Кінетози.

-

-

2

5. Патогенна дія хімічних та біологічних факторів.

-

-

2

6. Роль спадковості, конституції, вікових змін в патології.

-

2

2

7. Патологія реактивності. Порушення імунологічної реактивності.

1,0

2

1

8. Алергічні реакції негайного типу.

0,5

2

1

9. Алергічні реакції сповільненого типу.

0,5

2

1

10. Практичні навички з теми “Загальна нозологія. Патогенна дія факторів зовнішнього середовища. Роль внутрішніх чинників у патології”.

-

2

2
Змістовий модуль 2. Типові патологічні процеси.


11. Патофізіологія клітини. Клітинне пошкодження.

2

2

2

Індивідуальна робота - огляд наукової літератури, або експериментальне дослідження (за вибором)

12. Типові порушення мікроциркуляції.

1

2

1

13. Типові порушення периферичного кровообігу.

1

2

2

14. Тромбоз та емболія.

-

2

1

15. Запалення: флогогенні фактори, патогенез альтерації, медіатори, місцеві та загальні ознаки. Дослід Конгейма.

1

2

1

16. Запалення: патогенез ексудації та проліферації.

1

2

1

17. Пухлини.

2

2

1

18. Гіпоксія.

-

-

1

19. Практичні навички з теми “Типові патологічні процеси”


-

2

1


Змістовий модуль 3. Типові порушення обміну речовин.


20. Порушення енергетичного обміну. Голодування.

-

2

2

Індивідуальна робота - огляд наукової літератури або експериментальне дослідження (за вибором)

21. Порушення білкового обміну, обміну пуринових і піримідинових основ.

1

-

2

22. Порушення вуглеводного обміну.

1

2

2

23. Порушення жирового обміну.

2

2

1

24. Порушення обміну вітамінів.

-

-

2

25. Порушення водно-сольового обміну.

-

2

1

26. Порушення теплового обміну: гарячка та гіпертермія

2

2

1

27. Порушення кислотно-основної рівноваги.

-

-

2

28. Практичні навички з теми “Типові порушення обміну речовин”.


-

2

2

ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

-

4

-
Усього годин-106

18

48

40
Кредитів ECTS-3,5
наступна сторінка >>