Робоча програма вивчення курсу "Інформаційне право України" Уклав: викл. Іщук С.І. Затверджено на засіданні кафедри цивільно-правови - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
«одеська юридична академія» Миколаївський інститут права Кафедра... 1 384.82kb.
Робоча програма курсу „свобода як категорія права" освітньо-кваліфікаційного... 1 168.73kb.
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу 2 491.57kb.
Робоча програма курсу: „ Політологія розроблена доцентом кафедри... 1 278.18kb.
Робоча програма з курсу Туристсько-рекреаційного потенціалу території... 5 635.39kb.
Договор с хендлером 1 73.05kb.
Форма № н 03 Затверджено наказом мон україни від “ ” 20 р. № Львівський... 1 319.88kb.
Державна пенітенціарна служба україни інститут кримінально-виконавчої... 2 477.68kb.
Робоча програма навчально-обчислювальної практики (методичні вказівки... 3 307.02kb.
Затверджено наказом мон україни від " " 20 р. № 1 317.84kb.
Робоча програма нормативного курсу вивчення навчальної дисципліни... 14 1872.75kb.
Методичні вказівки по написанню контрольних робіт Питання до заліку 1 383.83kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Робоча програма вивчення курсу "Інформаційне право України" Уклав: викл. Іщук С.І. - сторінка №1/1
Національний університет”Острозька Академія”РОБОЧА ПРОГРАМА
вивчення курсу “Інформаційне право України”

Уклав:


викл. Іщук С.І.

Затверджено на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін

“___”_____________ 200 __ р.

протокол № ___________

Острог, 2007 рік.

Мета і завдання курсу.

“Інформаційне право України” є однією з навчальних дисциплін передбачених програмами професійної підготовки студентів Національного Університету “Острозька академія” і являє собою самостійну правничу дисципліну, яка включає в собі як теоретичні проблеми розвитку і становлення інформаційного права як окремої галузі юриспруденції, так і знання законодавства, що регулює суспільні відносини в сфері обігу інформації. Вивчення дисципліни проводиться відповідно до курсів підготовки спеціалістів.


Завдання навчального курсу “Інформаційне право України” заключається в тому, щоб надати студентам необхідні знання щодо правового регулювання інформації і інформаційної діяльності, правового режиму обігу різних видів інформації.
Мета курсу – виробити у студентів стійку систему знань та вмінь необхідних в практичній діяльності по виконанню необхідних завдань у сфері обігу інформації, сформувати в студентів вміння забезпечувати правову складову інформаційної безпеки під час їхньої практичної діяльності.

Засвоївши курс “Інформаційне право України” студенти переконаються у багатогранності даної галузі права, тісних його зв′язках із іншими базовими галузями юриспруденції, а також матимуть можливість забезпечити реалізацію основних інформаційних прав особи, які гарантуються державою. Студенти матимуть змогу отримати комплексні знання про правові режими інформації, порядок доступу і роботи з різними видами інформації.


Міждисциплінарні зв’язки:
Навчальна дисципліна „Інформаційне право України” є новою в системі правничих дисциплін, однак вона динамічно розвивається із розвитком засобів зв′язку і комунікації. При дослідженні інформаційних відносин, як об′єкту інформаційного права використовуються знання із таких навчальних дисциплін як: конституційне право України, цивільне право України, адміністративне право України, кримінальне право України, трудове право України, міжнародне публічне і приватне право.

Тематичний план з курсу “Інформаційне право України”
Кількість годин
ТемиВ тому числі
Форма


Лекції

Семінарські та практичні

Самостійна робота

контролю
Тема № 1

1

1

Тема № 2

3

1
2Тема № 3

5

1
4Тема № 4

5

1
4Тема № 5

5
1

4Тема № 5

5
1

4Тема № 6

44Тема № 7

44Тема № 8

44Тема № 9

44Тема № 10

44Тема № 11

44КонтрольніКонсультації

6
Залік

2
Всього

54

4

2

422.2 Плани лекцій.
Тема № 1. Інформаційне право України: сутність, поняття та зміст.

Сутність та поняття інформації. Основні юридичні властивості інформації, галузі та види інформації, види інформації за режимом доступу. Інформаційна діяльність.

Поняття інформаційного права. Основні підходи до розуміння інформаційного права в юриспруденції. Предмет і методи інформаційного права. Основні принципи інформаційного права України.

Система інформаційного права, його місце в системі права. Інформаційне право як наука і навчальна дисципліна.

Література: 1,13,72,74,77.
Тема № 2. Інформаційні правовідносини: поняття, зміст, види.

Поняття інформаційних правовідносин. Характеристика основних елементів інформаційних правовідносин: суб′єктів, об′єктів, прав і обов′язків. Види інформаційних правовідносин в залежності від інформаційних процесів, які здійснюють суб′єкти.

Література: 1,13,72,74,76,77,86.
Тема № 3. Правові проблеми інформаційної безпеки.

Інформаційне право як правова основа захисту об′єктів інформаційних відносин від загроз в інформаційній сфері і як правова база здійснення політики інформаційної безпеки. Класифікація видів інформаційної безпеки. Компетенція держави в сфері інформаційної безпеки. Правовий захист інтересів особи, суспільства і держави від загроз дії недоброякісної інформації, від порушення порядку розповсюдження інформації. Правовий захист інформації, інформаційних ресурсів і систем від загроз неправомірного впливу сторонніх осіб.

Література: 1,13,72,74,76,77,86.

Тема № 4. Інформаційні аспекти інтелектуальної власності.

Основні джерела інституту інтелектуальної власності.

Особливості регулювання інформаційних відносин інститутом авторського права: правове регулювання інформаційних відносин при виробництві і розповсюдженні творів науки, літератури та мистецтва; програм для ЕОМ і баз даних; компонування інтегральної мікросхеми.

Особливості регулювання інформаційних відносин інститутом патентного права.

Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю за діючим законодавством.

Література: 24-31.Тема № 5. Правове регулювання інформаційних відносин в галузі масової інформації.

Конституційні гарантії свободи масової інформації.

Особливості регулювання інформаційних відносин, що виникають при виробництві, розповсюдженні і споживанні масової інформації в Україні: гарантії свободи масової інформації, розповсюдження масової інформації, відносини ЗМІ із громадянами і організаціями, правовий статус журналіста, відповідальність за порушення законодавства про ЗМІ.

Державна підтримка засобів масової інформації. Публікація нормативно-правових актів в ЗМІ. Реклама. ЗМІ і Інтернет.

Закордонний досвід регулювання інформаційних відносин, що виникають при виробництві, розповсюдженні, і споживанні масової інформації.

Література: 32-42, 72,80.


Тема № 6. Правове регулювання інформаційних відносин в області бібліотечної справи і архівів.

Особливості інформаційних відносин, що виникають при виробництві, розповсюдженні і споживанні бібліотечної інформації. Права громадян і обов′язки держави в бібліотечній сфері. Авторське право в діяльності бібліотек.

Особливості інформаційних відносин, що виникають при виробництві, розповсюдженні і споживанні архівної інформації. Правовий режим архівів. Порядок доступу до архівних фондів і використання архівних документів.

Література: 55-61.


Тема № 7. Правове регулювання інформаційних відносин в сфері державної таємниці.

Особливості інформаційних відносин, що виникають при виробництві, розповсюдженні і споживанні інформації, що відноситься до державної таємниці.

Основні нормативно-правові акти, що регулюють дані правовідносини. Перелік відомостей, що складають державну таємницю, відомості, що не можуть відноситися до державної таємниці. Правовий режим державної таємниці.

Захист державної таємниці, контроль і нагляд за ним.

Література: 3,1,14,17,18,19,66,67,
Тема № 8. Правове регулювання інформаційних відносин в сфері комерційної таємниці.

Особливості інформаційних відносин, що виникають при виробництві, розповсюдженні і споживанні інформації, що відноситься до комерційної таємниці.

Суб′єкти і об′єкти даних інформаційних відносин. Правовий режим комерційної таємниці. Захист прав на комерційну таємницю. Охорона комерційної таємниці в трудових правовідносинах.

Правовий режим інших видів таємниць – службової та професійної таємниць.

Література: 45-53.
Тема № 9. Правове регулювання інформаційних відносин в сфері персональних даних і таємниці приватного життя.

Особливості інформаційних відносин, що виникають при виробництві, розповсюдженні і споживанні персональних даних. Суб′єкти і об′єкти даних інформаційних відносин. Правовий режим особистої інформації про особу.

Державне регулювання роботи з персональними даними.

Література: 2,53,54,77,78.


Тема № 10. Правові основи відповідальності за порушення в сфері інформаційних відносин.

Юридичні делікти в інформаційних відносинах.

Адміністративно-правова відповідальність за порушення в сфері інформаційних відносин.

Кримінально-правовий захист інформаційних правовідносин.

Матеріальна і дисциплінарна відповідальність за порушення в сфері інформаційних відносин.

Література: 11,27,41, 77,78Тема № 11. Міжнародне інформаційне право


Поняття та сутність міжнародного інформаційного права.

Міжнародна інформаційна діяльність: публічно-правовий та приватно-правовий аспекти. Суб'єкти міжнародного інформаційного права. Об'єкти міжнародного інформаційного права.

Співробітництво України з іншими державами, зарубіжними і міжнародними організаціями в галузі інформації, інформаційних відносинах.

Конвенційні засади міжнародного інформаційного права. Порівняльний аналіз правового регулювання суспільних інформаційних відносин у різних країнах.

Література: 62-67


2.4. Плани семінарських занять.
Заняття № 1.

1. Сутність та поняття інформації.

2. Основні юридичні властивості інформації, галузі та види інформації.

3. Поняття інформаційного права.

4. Предмет і методи інформаційного права.

5. Основні принципи інформаційного права України.

6. Система інформаційного права, його місце в системі права.

7. Поняття інформаційних правовідносин.

8. Характеристика основних елементів інформаційних правовідносин.

9. Види інформаційних правовідносин.

10. Конституційні гарантії свободи масової інформації.

11. Особливості регулювання інформаційних відносин, що виникають при виробництві, розповсюдженні і споживанні масової інформації в Україні:

11.1. гарантії свободи масової інформації;

11.2. розповсюдження масової інформації;

11.3. відносини ЗМІ із громадянами і організаціями;

11.4. правовий статус журналіста;

11.5. відповідальність за порушення законодавства про ЗМІ.

12. Державна підтримка засобів масової інформації. Публікація нормативно-правових актів в ЗМІ.

13. Реклама.

14. ЗМІ і Інтернет.

15. Закордонний досвід регулювання інформаційних відносин, що виникають при виробництві, розповсюдженні, і споживанні масової інформації.

16. Особливості правового регулювання правових відносин в галузі масової інформації США.

16.1. свобода самовираження і діффамація;

16.2. права ЗМІ з позицій держбезпеки;

16.3. захист джерел інформації.

Література: 1,13,72,74,77, 32-42, 72,80.2.5. Завдання для самостійної роботи.
На протязі всього часу вивчення курсу „Інформаційне право України” студенти залучаються для самостійного опрацювання нормативно-правового матеріалу, що стосується конкретної теми лекційного чи семінарського заняття. Самостійна робота студентів передбачає позааудиторне, вибіркове, оглядове, рефератне виконання завдань по опрацюванню літератури з курсу, а також оволодіння нормативно-правовою базою.

Несамостійне опрацювання виносяться окремі нормативно-правові акти України, а також міжнародні акти, що регулюють інформаційні відносини.


Запитання для контрольної роботи:

1. Сутність та поняття інформації.

2. Основні юридичні властивості інформації, галузі та види інформації.

3. Характеристика основних елементів інформаційних правовідносин.

4. Види інформаційних правовідносин.

5. Поняття і класифікація інформаційної безпеки.

6. Компетенція держави в сфері інформаційної безпеки.

7. Особливості регулювання інформаційних відносин інститутом авторського права.

8. Особливості регулювання інформаційних відносин інститутом патентного права.

9. Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю за діючим законодавством.

10. Конституційні гарантії свободи масової інформації.

11. Гарантії свободи масової інформації;

12. Правовий статус журналіста;

13. Авторське право в діяльності бібліотек.

14. Правовий режим архівів.

15. Перелік відомостей, що складають державну таємницю, відомостей, що не можуть відноситися до державної таємниці.

16. Правовий режим державної таємниці.

17. Захист державної таємниці, контроль і нагляд за ним.

18. Особливості інформаційних відносин, що виникають при виробництві, розповсюдженні і споживанні інформації, що відноситься до комерційної таємниці.

19. Правовий режим комерційної таємниці.

20. Захист прав на комерційну таємницю.

21. Правовий режим службової та професійної таємниць.

22. Правовий режим особистої інформації про особу.

23.Адміністративно-правова відповідальність за порушення в сфері інформаційних відносин.

24. Кримінально-правовий захист інформаційних правовідносин.

25. Матеріальна і дисциплінарна відповідальність за порушення в сфері інформаційних відносин.Умови вибору теми контрольної роботи.

Студент обирає тему контрольної роботи відповідно до останньої цифри номеру своєї залікової книги. Наприклад, номер залікової книги закінчується на цифру 2,то це означає, що студент може обирати тему або 2, або 12 на власний розсуд.


ОЦІНЮВАННЯ:

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою, тобто за рейтинговою накопичу вальною системою. До рейтингу входить оцінювання роботи на практичних (семінарських) заняттях, поточний модульний контроль – 50 балів, підсумковий модульний контроль – 50 балів.На відмінно ( 91-100 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував високий рівень теоретичної підготовки, вміння аналізувати проблему та відповідну літературу, логічно та послідовно викладати фактичний матеріал, робити науково-конкретні висновки та пропозиції;

 2. виявив вміння обирати необхідні методи розв’язання проблем, правильно їх використовувати, інтерпретувати отриманий результат.

На добре (76-90,99 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував в цілому високий рівень теоретичної підготовки згідно навчального плану, вміння застосовувати отриманні знання в процесі аналізу поставленої проблеми, логічно та послідовно викласти фактичний матеріал, робити порівняно аргументовані висновки;

 2. виявив вміння в цілому вірно обирати необхідні методи розв’язання проблем, правильно їх використовувати, досить коректно інтерпретувати отримані результати.

На задовільно (61-75,99 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував певну теоретичну підготовку згідно навчального плану;

 2. виявив уміння проаналізувати поставлену проблему та більш-менш логічно та послідовно викласти фактичний матеріал, робити певні висновки на основі проведеного аналізу.

На незадовільно (менше 60,99 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував поверхневу безсистемну теоретичну підготовку;

 2. виявив невміння проаналізувати поставлену проблему та більш-менш логічно та послідовно викласти фактичний матеріал, робити певні висновки на основі проведеного аналізу.Перелік питань з курсу „Інформаційне право” для підготовки до заліку:


 1. Сутність та поняття інформації.

 2. Основні юридичні властивості інформації, галузі та види інформації.

 3. Поняття інформаційного права.

 4. Предмет і методи інформаційного права.

 5. Основні принципи інформаційного права України.

 6. Характеристика основних елементів інформаційних правовідносин.

 7. Види інформаційних правовідносин.

 8. Правова основа захисту об′єктів інформаційних відносин від загроз в інформаційній сфері.

 9. Поняття і класифікація інформаційної безпеки.

 10. Компетенція держави в сфері інформаційної безпеки.

 11. Правовий захист інтересів особи, суспільства і держави від загроз дії недоброякісної інформації, від порушення порядку розповсюдження інформації.

 12. Правовий захист інформації, інформаційних ресурсів і систем від загроз неправомірного впливу сторонніх осіб.

 13. Особливості регулювання інформаційних відносин інститутом авторського права.

 14. Правове регулювання інформаційних відносин при виробництві і розповсюдженні творів науки, літератури та мистецтва.

 15. Особливості регулювання інформаційних відносин інститутом патентного права.

 16. Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю за діючим законодавством.

 17. Конституційні гарантії свободи масової інформації.

 18. Гарантії свободи масової інформації;

 19. Розповсюдження масової інформації;

 20. Відносини ЗМІ із громадянами і організаціями;

 21. Правовий статус журналіста;

 22. Відповідальність за порушення законодавства про ЗМІ.

 23. Державна підтримка засобів масової інформації.

 24. Публікація нормативно-правових актів в ЗМІ.

 25. Реклама в засобах масової інформації.

 26. ЗМІ і Інтернет.

 27. Захист суспільної моралі при розповсюдженні масової інформації.

 28. Особливості інформаційних відносин, що виникають при виробництві, розповсюдженні і споживанні бібліотечної інформації.

 29. Права громадян і обов’язки держави в бібліотечній сфері.

 30. Авторське право в діяльності бібліотек.

 31. Особливості інформаційних відносин, що виникають при виробництві, розповсюдженні і споживанні архівної інформації.

 32. Правовий режим архівів.

 33. Порядок доступу до архівних фондів і використання архівних документів.

 34. Правовий режим архівів.

 35. Особливості інформаційних відносин, що виникають при виробництві, розповсюдженні і споживанні інформації, що відноситься до державної таємниці.

 36. Основні нормативно-правові акти, що регулюють правовідносини в сфері державної таємниці, їх характеристика.

 37. Перелік відомостей, що складають державну таємницю, відомостей, що не можуть відноситися до державної таємниці.

 38. Правовий режим державної таємниці.

 39. Захист державної таємниці, контроль і нагляд за ним.

 40. Інформаційні відносини, що виникають при виробництві, розповсюдженні і споживанні інформації, що відноситься до комерційної таємниці.

 41. Суб′єкти і об′єкти інформаційних відносин в сфері комерційної таємниці.

 42. Правовий режим комерційної таємниці.

 43. Відомості, що не можуть відноситись до комерційної таємниці.

 44. Захист прав на комерційну таємницю.

 45. Зарубіжна практика в сфері захисту комерційної таємниці.

 46. Охорона комерційної таємниці в трудових правовідносинах.

 47. Поняття та ознаки професійної таємниці.

 48. Види професійних таємниць.

 49. Адвокатська таємниця.

 50. Лікарська таємниця.

 51. Банківська таємниця.

 52. Таємниця страхування.

 53. Таємниця нотаріальних дій.

 54. Таємниця священнослужителя.

 55. Поняття та можливості охорони банківської таємниці.

 56. Інформація, що може становити банківську таємницю.

 57. Таємниця біржових угод.

 58. Поняття та правова охорона інсайдерської інформації.

 59. Таємниця аудитора.

 60. Правове регулювання особистої інформації про особу (персональних даних).

 61. Перелік персональних даних, що охороняються законодавством.

 62. Поняття та ознаки службової таємниці.

 63. Захист службової таємниці.

 64. Правове регулювання обмеження інформації в інтересах судочинства.

 65. Закриті судові засідання при здійсненні судочинства.

 66. Таємниця нарадчої кімнати судді.

 67. Правовий режим таємниці слідства.

 68. Режим інформації при застосуванні заходів безпеки до осіб, що беруть участь в кримінальному процесі.

 69. Інформація в трудових правовідносинах.

 70. Адміністративно-правова відповідальність за порушення в сфері інформаційних відносин.

 71. Кримінально-правовий захист інформаційних правовідносин.

 72. Матеріальна відповідальність за порушення в сфері інформаційних відносин.

 73. Дисциплінарна відповідальність за порушення в сфері інформаційних відносин.

 74. Цивільно-правовий захист інформаційних правовідносин.

 75. Поняття та сутність міжнародного інформаційного права.

 76. Міжнародна інформаційна діяльність: публічно-правовий та приватно-правовий аспекти.

 77. Суб'єкти та об'єкти міжнародного інформаційного права.

 78. Співробітництво України з іншими державами, зарубіжними і міжнародними організаціями в галузі інформації, інформаційних відносинах.

 79. Конвенційні засади міжнародного інформаційного права.

 80. Основні напрямки розвитку інформаційного суспільства. Окінавська хартія інформаційного суспільства.


Перелік рекомендованих джерел та літератури:


 1. Конституція України. – К., 1996.

 2. Цивільний кодекс України. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 40-44. – С.356.

 3. Кримінальний кодекс України. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 25-26. – С.131.

 4. Кодекс про адміністративні правопорушення України. // Відомості Верховної Ради. – 1984. - № 51. – С.1122.

 5. Кодекс законів про працю України. – К.: Аттіка, 2005.

 6. Господарський кодекс України. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 18-22 – С.144.

 7. Господарський процесуальний кодекс України. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 6. – С.56.

 8. Кримінально-процесуальний Кодекс України. – К.: Аттіка, 2005.

 9. Кодекс адміністративного судочинства. – К.: Аттіка, 2005.

 10. Цивільний процесуальний кодекс України. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. - № 56. – С.128.

 11. Загальна декларація прав людини, прийнята ООН 1948 року.

 12. Конвенція Ради Європи про захист прав і основних свобод 1950 року.

 13. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 48. – С.650.

 14. Про основи національної безпеки: Закон України від 19.06.2003. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 39. – С.351.

 15. Про Раду національної безпеки і оборони: Закон України від 05.03.1998. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 35. – С.237.

 16. Положення про Державний департамент з питань інтелектуальної власності: Постанова Кабінету Міністрів України 20.06.2000.

 17. Положення про Міністерство внутрішніх справ: Указ Президента України від 17.10.2000.

 18. Про службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 27. – С.382.

 19. Положення про Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБУ: Указ Президента України від 06.10.2000.

 20. Положення про урядову комісію з питань інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів виконавчої влади: Постанова КМУ від 07.05.2000.

 21. Положення про Державний комітет з питань телебачення і радіомовлення: Указ Президента України від 27.08.2003.

 22. Положення про Державний комітет зв’язку та інформатизації: Указ Президента України від 03.06.1999.

 23. Про Національну Раду з питань телебачення і радіомовлення: Закон України від 23.09.1997. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 56. – С.385.

 24. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів від 09.09.1886.

 25. Всесвітня конвенція про авторське право від 1952 року.

 26. Римська Конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення 26.10.1961.

 27. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883 року.

 28. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 13. – С.64.

 29. Про видавничу справу: Закон України від 05.06.1997. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 32. – С.206.

 30. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15.12.1993. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 7. – С.32.

 31. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15.12.1993. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 7. – С.34.

 32. Про друковані засоби масової інформації в Україні: Закон України від 16.11.1992. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 1. – С.1.

 33. Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21.12.1993. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 10. – С.43.

 34. Про телекомунікації: Закон України від 18.11.2003. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 12. – С.155.

 35. Про рекламу: Закон України від 03.07.1996. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 39. – С.81.

 36. Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів: Закон України від 23.09.1997. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 50. – С.302.

 37. Про інформаційні агентства: Закон України від 28.02.1995. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 13. – С.83.

 38. Про захист суспільної моралі: Закон України від 20.11.2003. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 78. – С.56.

 39. Про кінематографію: Закон України від 13.01.1998. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 22. – С.114.

 40. Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації в Україні: Закон України від 23.09.1997. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 49. – С.299.

 41. Про затвердження порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу: Постанова КМУ від 26.05.2004.

 42. Порядок оприлюднення в мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади: Постанова КМУ від 04.01.2002.

 43. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 16. – С.93.

 44. Звід відомостей, що становлять державну таємницю: Наказ СБУ від 12.08.2005 року № 440.

 45. Основи законодавства України про охорону здоровя: Закон України від 19.11.1992. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 4. – С.19.

 46. Про психіатричну допомогу: Закон України від 22.02.2000. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 19. – С.143.

 47. Про адвокатуру: Закон України від 19.12.1992. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 9. – С.62.

 48. Про страхування: Закон України від 07.03.1996. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 18. – С.78.

 49. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 15.12.1993. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 5-6. – С.30.

 50. Про державну службу: Закон України від 16.12.1993. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 52. – С.490.

 51. Інструкція про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави: Постанова КМУ від 27.11.1998 року.

 52. Про електронну інформацію в митній системі України: Наказ Держмитслужби від 08.02.1996.

 53. Конвенція про захист осіб стосовно автоматизованої обробки даних особистого характеру від 28.01.1981 року.

 54. Рішення Конституційного Суду України „У справі Устименка” (щодо офіційного тлумачення ст.ст. 3,23,31,47,48 ЗУ „Про інформацію”) від 30.10.1997 року.

 55. Про бібліотеки і бібліотечну справу: Закон України від 27.01.1995. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 7. – С.45.

 56. Типові правила користування бібліотеками в Україні: Наказ Мінкультури від 08.07.1999 року.

 57. Про національний архівний фонд і архівні установи: Закон України від 24.12.1993. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 15. – С.86.

 58. Порядок користування документами Національного архівного фонду, що належать державі та територіальним громадам: Наказ Держкомархівів від 08.07.2003.

 59. Порядок зберігання електронних документів в архівних установах: Наказ Держкомархівів від 25.04.2005.

 60. Примірна номенклатура справ районного держадміністрації: Наказ Держкомархівів від 30.04.2003.

 61. Інструкція про порядок передання до архіву суду, зберігання в ньому, відбору та передання до державних архівів судових спарв та документів діяльності суду: ГНаказ Державна судова Адміністрація від 14.07.2003 року.

 62. Оккінавська хартія глобального інформаційного суспільства від 2000 року.

 63. Конвенція Комітету з екологічної політики ООН про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля від 18.03.1998 року.

 64. Конвенція ООН про міжнародне право спростування від 16.12.1952 року.

 65. Свобода виразу власної думки і інформації: огляд стандартів прийнятих Радою Європи від 17.03.2003 року.

 66. Угода між Урядом України та Урядом Французької республіки про взаємну охорону таємної інформації і матеріалів від 07.12.1999 року.

 67. Угода між КМУ та урядом Федеративної республіки Німеччина про взаємний захист таємної інформації від 29.05.1998 року.

 68. Цивільне право України / Є.О. Харитонов, Н.О. Саніхметова. – К., 2003. – 776 с.

 69. Базанов Н., Швець М. До питання створення матриці для порівняння інформаційного законодавства // Правова інформатика.-2004.-№2.-С.28-33.

 70. Бєляков К. Інформатизація організаційно-правової сфери суспільної діяльності // Право України.-2005.-№6.-С.88-92.

 71. Гавловський В. Інформаційна безпека: захист інформації в автоматизованих системах (організаційно-правовий аспект) // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. — К., 2000. — С. 50—52.

 72. Демкова М. Інформаційне право: стан та перспективи розвитку в Україні (з “круглого столу”) // Право України.-2004.-№5.-С.169-171.

 73. Жилінкова І. Правове регулювання Інтернет-відносин // Право України.- 2003.-№ 5.-С.124-127.

 74. Задорожня Л. До питання огляду законодавства в інформаційній сфері // Правова інформатика.-2004.-№3.-С.18-23.

 75. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності в умовах інформатизації: організаційно-правові питання теорії та практики. Монографія/ За ред.Р.А.Калюжного та В.О.Шамрая – Київ.- 2002.-296с.

 76. Інформаційне право та інформаційна безпека // Сучасний стан, поняття та визначення змістовної частини, інкорпорація нормативних актів з правових питань у сфері інформації та її захисту: Наук, видання /В.Д. Гавловський, О.І. Коваленко, В.К. Гіжевський, В.С. Цимбалюк та ін.; За заг. ред.: Р. Калюжного, В. Філонова. — К.; Донецьк: Донецький ін-т внутр. справ МВС України: Ін-т екон. та права "КРОК", 2001. — 230 с.

 77. Копилов В.А. Информационное право: Учебник. – М.: Юристь, 2005. – 512с.

 78. Кормич Б.А. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи. – К.: Кондор, 2004. – 384с.

 79. Кохановська О. Теоретичні проблеми цивільно-правового регулювання інформаційних відносин в Україні // Право України.-2004.-№2.-С.105-107.

 80. Кушакова-Костицька Н. Від свободи слова до інформаційного суспільства// Право України,.-2004.-№ 7.-С.129-133.

 81. Магновський І. Формування внутрішнього права в умовах інтеграційних правових процесів сучасності // Право України.- 2005.-№3.-С.118-121.

 82. Основи інформаційного права України: Навч. Посіб. / В.С.Цимбалюк, В.Д.Павловський, В.В.Грищенко та ін.; За ред. М.Я.Швеця, Р.А.Калюжного та П.В.Мельниченка. – К.: Знання, 2004. – 274 с.

 83. Правовая информатика й кибернетика: Учебник / Под ред. Н.С. Полевого. — М.: Юрид. лит., 1993. — 528 с.

 84. Свобода інформації та право на приватність в Україні. Том 2. Право на приватність: conditio sinequa non/Харківська правозахисна група, Харків: Фоліо, 2004.-200c.

 85. Северин В.А. Правовое регулирование информационных отношений // Вестник Моск. ун-та. Сер.11. Право. – 2000. – №5. – С. 21-36.

 86. Степанов Е.А., Корнеев И.К. Информационная безопасность и защита информации. – М., 2001. – 304с.

 87. Цимбалюк В.С., Іванова Т.С. Захист електронних засобів від несанкціонованого доступу: Навч.-метод, посіб. — Ірпінь: УФЕІ, 1998. — 40 с.

 88. Шкарупа В., Субіна Т. Інформатика як основа формування інформаційного суспільства та як об’єкт правознавства // Правова інформатика.- 2004.-№ 4.-С.22-28.