Робоча програма з навчальної дисципліни „ Психологія спілкування" (курс за вибором) для студентів І курсу за фаховим напрямом 110101 - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Робоча програма з навчальної дисципліни „ Психологія спілкування" (курс за вибором) - сторінка №1/1МОЗ України

Івано-Франківська державний медичний університет

Робоча програма з навчальної дисципліни

Психологія спілкування”(курс за вибором)

для студентів І курсу

за фаховим напрямом 7.110101

Лікувальна справа ”Івано-Франківськ, 2005


З М І С Т

 1. Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни „Психологія спілкування” (курс за вибором).

  1. Тематичні плани.

   1. Тематичні плани лекцій.

   2. Тематичні плани семінарських занять.

   3. Тематичні плани самостійної роботи

  2. Засоби проведення контролю знань студентів.

   1. Засоби проведення поточного контролю знань студентів.

   2. Засоби проведення підсумкового контролю знань студентів.

  3. Перелік навчально-методичної літератури.

   1. Основна.

   2. Додаткова.

Робочу навчальну програму складено на основі типової програми навчальної дисципліни

(Київ, 2005)

ЗАТВЕРДЖУЮ”Проректор з навчальної роботи

Івано-Франківського державного


медичного університету

________________ професор, д.м.н. Л.В. Глушко

_____”________________________ 200__ р.


Робоча програма з основ психології і педагогіки


для студентів із спеціальності “Лікувальна справа”

Структура навчальної дисципліниКількість годин, з них

Рік


навчання

Вид контролю


всього,


год./ кредитів

аудиторних

СРС


(ІСРС)

лекцій

семінар.

занять


90/3


16


14


60


1
Модуль 1
Змістових модулів 390/3


16


14


60
Підсумковий тестовий контроль.

Контроль практичних навичок, тестові завданняВ тому числі підсумковий тестовий конт-роль засвоєння дисципліни

2 год.
2Структура залікового кредиту – модуля 1.

Тема

Кількість годин

Лекції

Семінарські

СРС

В тому числі індивідуальна робота

Змістовий модуль 1. Спілкування як категорія психології.

1. Спілкування як феномен психології.


2-1

Підготовка огляду наукової літератури, повідомлення або реферату, виконання творчого завданняПідготовка огляду наукової літератури, повідомлення або реферату, виконання творчого завдання


2. Особистість в контексті спілкування

-

-


1

3. Розвиток спілкування в онтогенезі.


--

1

4. Основні характеристики спілкування.

2

2

1

5. Засоби та форми спілкування.

-

-

1


6. Стратегії та тактики спілквання.

-

-


1

7. Соціокультуральні аспекти спілкування.

-

-

1

8. Спілкування як обмін інформацією.

2

2

1

9. Невербальне спілкування.

-

-

1

10. Сутність між особистісної комунікації.

-

-

1

11. Психологічні особливості вербальної комунікації.

-

-

1

12. Психологічні особливості невербальної комунікації.

-

-

1

13. Основні правила ефективності висловлювання і самовираження.

1

-

1

14. Спілкування як взаємодія.

1

-

1

15. Взаємодія і між особистісний простір.

-

-

1

16. Форми поведінки людини у взаємодії.


Змістовий модуль 2. Міжособистісне сприйняття та розуміння.

17.Імпліцитна теорія особисто-сті та візуальна психо-діагностика.


2


2


1

Підготовка огляду наукової літератури, повідомлення або реферату, виконання творчого завдання

18.Механізми стерео типізації, ідентифікації, рефлексії..

-

-

1

19.Соціально-психологічгі перцептивні механізми.

-


-


1

20. Каузальна атрибуція. Фундаментальна помилка каузальної атрибуції.


-


-221. Труднощі і бар’єри спілку-вання.

-

-
22. Деформації спілкування.

-

-

2

23. Конфліктне спілкування.

2

2

2

24. Психологічні засади керування конфліктом.

-

-

2

25. Маніпулятивна та актуалізаторська моделі спілкування.

-

-

2

Змістовий модуль 3. Характеристика медичного спілкування.

26. Спілкування і манера поведінки лікаря.

2

2

2

Підготовка огляду наукової літератури, повідомлення або реферату, виконання творчого завдання27. Культура медичного працівника. Принципи гідності і толерантності.

-

-

2

28. Історико-психологічні аспекти проблеми медичного спілкування.

-

-


2


29. Особливості проявів темпераменту і характеру в професійному стилі лікаря.

-

-

2

30. Слово лікаря. Принципи і правила побудови бесіди з хворим.

2

2

2

31. Взаємостосунки лікаря з хворим та іншими, задіяними в лікувально-діагностичний процес особами.

-

-

2

32. Модульний контроль

-

2

-
Усього годин: 90


16


14


48

12

Кредитів ECTS – 3
Розглянуто на засіданні кафедри нервових хвороб №2 з курсами психіатрії, наркології, загальної та медичної психології (протокол № 121 від 30.08.2005 р.)

Зав. кафедрою, професор М.І. Пітик

Розглянуто і затверджено на засіданні циклової методичної комісії (протокол №____ від_____________ 200__ р.)

Голова циклової комісії:

ректор Івано-Франківського

Державного медичного університету,

академік АМН України Є.М. Нейко
  1. ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ

1.1.1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ

п.п.

Тема


К-ть годин

1.

Спілкування як феномен психології.

2

2.

Основні характеристики спілкування.

2

3.

Спілкування як обмін інформацією.

2

4.

Спілкування як взаємодія. Основні правила ефективних взаємодії і само-вираження.

2

5.

Імпліцитна теорія особистості та візуальна психодіагностика.

2

6.

Конфліктне спілкування.

2

7.

Спілкування і манера поведінки лікаря.

2

8.

Слово лікаря.

2
ВСЬОГО:

16

1.1.2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ

п.п.

Тема

К-ть


годин

1.

Основні характеристики і функції спілкування.

2

2.

Психодіагностика особливостей вербального і невербального спілкування. Психотренінг навичок спілкування..

2

3.

Характеристика людини за першим враженням. Психотренінг навичок спілкування.

2

4.

Психодіагностика рівня конфліктності. Психотренінг навичок спілкування.

2

5.

Особливості міжособистісного спілкування лікаря і хворого.

2

6.

Психодіагностика комунікативного стилю медика. Комунікативна культура.

2

7.

Модульний контроль

2
ВСЬОГО:

14

1.1.3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ (ІНДИВІДУАЛЬНОЇ) РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ

п.п.

Тема


К-ть

годин

1.

Спілкування як форма існування і виявлення людської сутності.

4

2.

Поняття і категорії психології спілкування.

6

3.

Спілкування як потреба людини.

4

4.

Характеристика комунікативної сторони спілкування.

4

5.

Соціальна перцепція, каузальна атрибуція та їх значення в формуванні соціальних стереотипів.

4

6.

Трансактний аналіз Е.Берна.

4

7.

Особливості ролевої міжособистісної взаємодії.

4

8.

Психологічні основи впливу в процесі спілкування.

4

9.

Причини і типи конфліктів у різних сферах життя.

6

10.

Застосування технік управління конфліктом щодо вирішення проблем.

4

11.

Етика медичного спілкування як прояв загальної і професійної культури.

4

12.

Індивідуально-психологічні властивості портрета медика.

4
ВСЬОГО:

60


1.2. ЗАСОБИ ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

1.2.1. Засоби проведення поточного контролю знань.

Засобами проведення поточного контролю знань студентів є поєднання усного опитування (бліцопитування), коротких письмових робіт, вирішення ситуаційних задач, написання рефератів і виконання творчих завдань.

1.2.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань.

Засобами проведення підсумкового контролю знань є тестовий контроль засвоєння дисципліни.

1.3. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.3.1. Основна.

І. С. Вітенко. Загальна і медична психологія.-К.: здоров’я 1994 .

І.С.Вітенко. Основи психології. Вінниця, Нова книга. -2001

Жо Годфруа. Что такое психология: в 2-х т.: Пер. с франц.-М.: Мир, 1992.-

Джонсон, Девід В. Соціальна психологія: тренінг між особистісного спілкування/ Пер. З англ.. – К.: Вид.дім „КМ Академія”, 2003.

Г.В.Ложкін, С.В. Сьомін т.ін. Конфлікти у сумісній діяльності. – К.:Сфера, 1997.

М.С.Корольчук, В.І.Осьодло. Психодіагностика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004.

Майерс Д. Психология/ Пер с англ. – Мн: ООО „Попурри”, 2001

Хэйес Н., Оррелл С. Введение в психологию: - М.: Эксмо, 2003.

Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности (основные положения, исследования и применение). –СПб. Питер Пресс, 1997.-608 с.

Основи загальної психології. (За ред. акад. АПН України С. Д. Максименка. –Київ, 1998.-256 с.

Основи психології. (За заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Роминця. –Київ: Либідь, 1996.-632 с.

1.3.2. Додаткова.

Джині Гелем Скот. Конфлікти і шляхи їх подолання. – К., 1991.

Панасюк А.В. Психология управления. – М.: Педагогика, 1995.

Психологический словарь/ под ред. М.И. Давидова. – М., Наука, 1990. _316с.

Крайніков Е.В. Психологія розвитку:Словник-довідник. – К.: Арістей, 2004.

Эрик Берн. Игры, в которые играют люди. – М., 1995.

Алан Пиз. Язык телодвижений. - СПб, 2000.

Ю.С. Крижановская, В.П. Третьяков. Грамматика общения. – М.: Смысл; СПб:Питер, 2005.

ВВ.Козлов, А.А.Козлоава. Управление конфликтом. – М.:Эксмо, 2005

Эванс П. Люди, которые стремятся манипулировать вами. – М.: ООО «Издательство Астрель», 2004.

Абрамова Г.С., Юдчиц Ю.А. Психология в медицине: Учеб. пособие. – М.:ЛПА «Кафедра-М», 1998.Деонтология в медицине. В 2-х томах. Под общ.ред. акад. Б.В. Петровского. – М.: «Медицина», 1988.