Робоча програма з навчальної дисципліни - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни... 1 14.79kb.
Робоча програма навчальної дисципліни «Соціологія» 1 13.9kb.
Робоча програма навчальної дисципліни педіатрія (шифр І назва навчальної... 4 680.81kb.
Робоча програма навчальної дисципліни філософі я 03. 01 4 1095.62kb.
Робоча програма навчальної дисципліни філософі я 01філософія 1 318.04kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 1 315.64kb.
Робоча програма навчальної дисципліни пропедевтика педіатрії (шифр... 5 886.66kb.
Робоча програма навчальної дисципліни c оціологія 1 344.37kb.
Робоча програма навчальної дисципліни «прогнозування» 1 14.99kb.
Робоча програма навчальної дисципліни онтологія 1 342.03kb.
Робоча програма навчальної дисципліни метафізика 2 445.07kb.
Робоча програма навчальної дисципліни (за кредитно-модульною системою... 1 264.7kb.
Робоча програма вивчення курсу "Інформаційне право України" Уклав... 1 247.23kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Робоча програма з навчальної дисципліни - сторінка №1/7
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА

Юридичний факультет

Кафедра цивільного права та процесу

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з нормативного

та науково-методичного забезпечення

___________________ В. Т. Савицький

“___” _______________ 2009 р.РОБОЧА ПРОГРАМА

з навчальної дисципліни
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО
Для підготовки фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня Магістр
зі спеціальності 8.060101 Правознавство
напряму підготовки 0601 Право

Хмельницький

2010


Інформаційне право : Робоча програма з навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Магістр зі спеціальності 8.060101 Правознавство напряму підготовки 0601 Право / [уклад. Н. І. Чудик-Білоусова]. — Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2010. — 59 с.


Укладач

Чудик-Білоусова Н. І., доцент кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент.

Ухвалено кафедрою цивільного права та процесу 16 листопада 2009 р., протокол № 5.


Завідувач кафедри Ю. В. Білоусов
Заступник декана
юридичного факультету В. І. Нагнибіда

Рекомендовано методичною радою університету 16 грудня 2009 р., протокол № 3.

 Чудик-Білоусова Н. І., 2010

 Хмельницький університет управління та права, 2010


ЗМІСТ


ВСТУП 7

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 7

2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 9

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни 9

2.2. Зміст лекційних занять 10

2.3. Зміст семінарських занять 12

2.4. Зміст самостійної роботи студентів 15

2.5. Модульний контроль 24

2.5.1. Питання для модульного контролю 24

2.5.2. Приклади тестових завдань 25

2.6. Індивідуально-консультативна робота 26

2.6.1. Тематика рефератів 26

2.6.2. Тематика творчих та наукових завдань 27

3. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ (ECTS) 28

3.1. Поточний контроль 28

3.2. Модульний контроль 29

3.3. Підсумковий семестровий контроль 30

Поточний контроль 31

4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 32ВСТУП

Робоча програма з навчальної дисципліни «Інформаційне право» складена згідно із програмою цієї дисципліни, відповідно до освітньо-професійної програми Магістр зі спеціальності 8.060101 Правознавство напряму підготовки 0601 Право.Міждисциплінарні зв’язки: Навчальна дисципліна «Інформаційне право» вивчається після вивчення дисциплін «Конституційне право», «Адміністративне право», «Цивільне право», «Сімейне право», «Цивільне процесуальне право» та ін.

Актуальність та необхідність вивчення інформаційного права зумовлена тим, що інформація є тим ресурсом, який створений суспільством у процесі його існування. Сучасні інформаційні процеси є складовою тих процесів, що характерні для соціальної, економічної, політичної та екологічної діяльності. Інформаційні технології відіграють основну роль в отриманні та накопиченні відповідних знань.

Вивчення інформаційних відносин на даний час перебуває на етапі становлення. Дискусійними залишаються базові теоретичні поняття, міжнародні аспекти врегулювання інформаційних відносин та перспективи вдосконалення чинного законодавства.1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою курсу є досягнення всебічного глибокого розуміння студентами природи і сутності інформаційно-правових відносин, підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих фахівців. Вивчення даного курсу дає можливість засвоїти поняття інформаційного права, його функції і принципи, суб’єктний склад інформаційних правовідносин, зміст джерел інформаційного права, особливості державного управління у сфері інформаційної діяльності, поняття та сутність інформації як об’єкта права, відповідальність у сфері інформаційної діяльності. Магістри повинні вільно володіти термінологією інформаційного права, правильно застосовувати інформаційне законодавство на практиці, визначати інформаційне право та його місце в системі права України та орієнтуватися у сучасних проблемах інформаційного права та практики його застосування.
Курс

Напрям підготовки, ОКР

Характеристика навчальної дисципліни

Семестр: 2
Кількість кредитів ECTS: 1

0601 Право,
Магістр

Статус: дисципліна професійної підготовки (варіативна частина)

Загальна кількість годин: 36.

Лекції: 12 год.

Семінарські заняття: 8 год.

Самостійна робота: 16 год.

Форма підсумкового контролю: залік


У результаті вивчення дисципліни студент повинен:


знати:

 • поняття, предмет та метод інформаційного права;

 • підстави виникнення, зміни і припинення інформаційних правовідносин;

 • правові засади організації державного управління в сфері інформації;

 • підстави застосування до винних осіб заходів юридичної відповідальності при порушенні законодавства про інформацію;

 • інформаційні права та обов’язки громадян;

 • правовий режим використання інформації з вільним та обмеженим доступом;

 • правові засади забезпечення інформаційної безпеки.


уміти:

 • аналізувати юридичні факти;

 • тлумачити зміст норм чинного законодавства у інформаційній сфері;

 • застосовувати норми права при вирішенні конкретних спорів;

 • складати правові документи.

2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Тематичний план навчальної дисципліни

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

Усього

у тому числі

Лекції

Семінари

Самостійна робота студентів

Змістовий модуль.
Правове регулювання інформаційних відносин


1.

Предмет, метод, принципи і система інформаційного права

2

2

-

-

2.

Джерела інформаційного права

3

1

2

-

3.

Інформаційні правовідносини

1

1

-

-

4.

Об’єкти інформаційного права

9

2

2

5

5.

Суб’єкти інформаційного права

2

2

-

-

6.

Управління у галузі інформації

9

2

2

5

7.

Інформаційні права та обов’язки громадян

3

1

2

-

8.

Правове забезпечення інформаційної безпеки

6

1

-

5

9.

Юридична відповідальність в галузі інформації

1

-

-

1
Усього

36

12

8

16

наступна сторінка >>