Робоча програма з навчальної дисципліни - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни... 1 14.79kb.
Робоча програма навчальної дисципліни «Соціологія» 1 13.9kb.
Робоча програма навчальної дисципліни педіатрія (шифр І назва навчальної... 4 680.81kb.
Робоча програма навчальної дисципліни філософі я 03. 01 4 1095.62kb.
Робоча програма навчальної дисципліни філософі я 01філософія 1 318.04kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 1 315.64kb.
Робоча програма навчальної дисципліни пропедевтика педіатрії (шифр... 5 886.66kb.
Робоча програма навчальної дисципліни c оціологія 1 344.37kb.
Робоча програма навчальної дисципліни «прогнозування» 1 14.99kb.
Робоча програма навчальної дисципліни онтологія 1 342.03kb.
Робоча програма навчальної дисципліни метафізика 2 445.07kb.
Робоча програма навчальної дисципліни (за кредитно-модульною системою... 1 264.7kb.
Робоча програма вивчення курсу "Інформаційне право України" Уклав... 1 247.23kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Робоча програма з навчальної дисципліни - сторінка №4/7

2.5. Модульний контроль
2.5.1. Питання для модульного контролю

 1. Поняття та особливості інформаційного права як комплексної галузі права.

 2. Предмет інформаційного права.

 3. Методи інформаційного права

 4. Система інформаційного права.

 5. Система інформаційного законодавства.

 6. Джерела інформаційного права.

 7. Поняття та підстави виникнення інформаційних правовідносин.

 8. Підстави зміни та припинення інформаційних правовідносин.

 9. Види інформаційних правовідносин.

 10. Поняття та особливості об’єкта інформаційних правовідносин.

 11. Матеріальні об’єкти інформаційного права.

 12. Державна таємниця як об’єкт інформаційного права.

 13. Професійна таємниця як об’єкт інформаційного права.

 14. Інформація як об’єкт інформаційного права.

 15. Поняття та зміст державного управління в інформаційній сфері.

 16. Органи управління інформаційною сферою.

 17. Державне управління інформаційною сферою.

 18. Контроль у інформаційній сфері.

 19. Поняття та особливості суб’єктного складу інформаційних правовідносин.

 20. Держава як суб’єкт інформаційних правовідносин.

 21. Фізична особа як об’єкт інформаційних правовідносин.

 22. Правоздатність та дієздатність в інформаційному праві.

 23. Поняття, види та особливості інформаційних прав громадян.

 24. Поняття, види та особливості інформаційних обов’язків громадян.

 25. Гарантії захисту прав суб’єктів інформаційних правовідносин.

 26. Правові гарантії забезпечення інформаційної безпеки.

 27. Особливості застосування кримінальної відповідальності у інформаційних правовідносинах.

 28. Особливості застосування адміністративної відповідальності у інформаційних правовідносинах.

 29. Особливості застосування майнової відповідальності у інформаційних правовідносинах.

 30. Особливості застосування дисциплінарної відповідальності у інформаційних правовідносинах.2.5.2. Приклади тестових завдань


 1. Створення електронного документа завершується накладенням … підпису.

 2. Сукупність процесів створення, оброблення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів вважається: а) документацією; б) документуванням; в) електронним документообігом.

 3. Інформаційне право – це …

 4. Інформаційно-правова норма – це …

 5. До правової інформації відноситься інформація, яка …

 6. До ненормативної правової інформації відноситься інформація, яка …

 7. Інформаційні відносини – це …

 8. Предметом інформаційного права виступають …

 9. Суб’єктом інформаційного права виступає …

 10. Індивідуальним суб’єктом інформаційного права є …2.6. Індивідуально-консультативна роботаІндивідуально-консультативна робота з навчальної дисципліни “Інформаційне право України” здійснюється шляхом проведення періодичних консультацій для студентів викладачем (за окремим графіком). Під час індивідуально-консультативної роботи викладач додатково пояснює студентам методику і зміст самостійної роботи, надає їм консультації з теоретичних, методичних і практичних питань, при підготовці до виконання модульних завдань, наукових, творчих, курсових, магістерських робіт тощо.

2.6.1. Тематика рефератів

 1. Поняття та види інформаційних правовідносин.

 2. Генезис формування інформаційних правовідносин.

 3. Підстави виникнення і зміни інформаційних правовідносин за чинним законодавством України.

 4. Правові підстави та умови припинення інформаційних правовідносин.

 5. Поняття та особливості правового статусу суб’єктів інформаційного права.

 6. Особливості виникнення дієздатності окремих суб’єктів в інформаційному праві.

 7. Держава як суб’єкт інформаційного права.

 8. Гарантії захисту прав суб’єктів інформаційних правовідносин.

 9. Поняття та види інформаційних прав громадян.

 10. Інформаційні інтереси та особливості їх правового захисту.

 11. Загальні обов’язки громадян у інформаційній сфері.

 12. Поняття і класифікація юридичних гарантій реалізації та захисту інформаційних прав громадян і додержання інформаційних обов’язків.


Методичні рекомендації щодо написання рефератів

Перед написанням реферату студент зобов’язаний опрацювати нормативно-правові акти та рекомендовану літературу по темі. Обсяг реферату складає 10-15 сторінок. Його структура: вступ (1-2 стор.); основна частина (8-10 стор.) висновки (1-2 стор.); перелік використаних джерел. Реферат виконується на білому папері формату А4. Література для виконання рефератів обирається із списку літератури у даної програмі.


2.6.2. Тематика творчих та наукових завдань

 1. Право громадян на одержання повної достовірної інформації про стан навколишнього природного середовища.

 2. Право на одержання інформації про стан радіаційної безпеки.

 3. Право на отримання інформації, яка містить комерційну, таємницю.

 4. Право на отримання інформації, яка містить державну таємницю.

 5. Загальні обов’язки громадян у інформаційній сфері.

 6. Гарантії реалізації та захисту інформаційних прав громадян і додержання інформаційних обов’язків.

 7. Правові форми захисту інформаційних прав громадян.

 8. Перспективи вдосконалення управління інформаційною сферою.

 9. Правові форми захисту інформаційних прав громадян.

 10. Правове регулювання обігу відкритої інформації.


3. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ (ECTS)

Оцінювання знань студентів здійснюється паралельно за національною (4-бальною) шкалою і за шкалою ECTS (100-бальною).3.1. Поточний контроль


З поточного контролю знань за семінарські заняття та самостійну роботу студент максимально може набрати 60 балів.

Критерії оцінювання знань студентів:

— оцінка “відмінно” виставляється, якщо студент активно працює протягом усього семінарського заняття, дає повні відповіді на запитання викладача у відповідності з планом заняття і показує при цьому глибоке оволодіння лекційним матеріалом, знання відповідної літератури, положень законодавства, проявляє вміння самостійно та аргументовано викладати матеріал, аналізувати явища й факти, робити самостійні узагальнення й висновки, правильно виконує навчальні завдання;

— оцінка “добре” виставляється за умови дотримання таких вимог: студент активно працює протягом семінарського заняття, питання висвітлені повно, викладення матеріалу логічне, обґрунтоване фактами, з посиланнями на відповідні нормативні документи та літературні джерела, висвітлення питань завершене висновками, студент виявив уміння аналізувати факти й події. Але у відповідях та складених документах виявляються неточності, деякі незначні помилки, має місце недостатня аргументованість при викладенні матеріалу, нечітко виражене ставлення студента до фактів і подій;

— оцінка “задовільно” виставляється в тому разі, коли студент у цілому оволодів суттю питань з відповідної теми, виявляє знання лекційного матеріалу, законодавства та навчальної літератури, намагається аналізувати факти й події. Але на занятті поводить себе пасивно, відповідає лише за викликом викладача, дає неповні відповіді на запитання, припускається окремих грубих або логічних помилок при висвітленні теоретичного матеріалу;

— оцінка “незадовільно” виставляється в разі, коли студент виявив неспроможність висвітлити питання чи питання висвітлені неправильно, безсистемно, з грубими помилками, відсутні розуміння основної суті питань, висновки, узагальнення, а також у разі відмови від відповіді.

Кількість набраних за семінарські заняття та самостійну роботу балів визначається як результат множення семестрової середньої арифметичної оцінки з цих занять на 12 (ціну у балах однієї одиниці оцінки за національною шкалою).

Семестрова середня арифметична оцінка з семінарських занять та самостійної роботи обчислюється шляхом ділення суми кодів (5, 4, 3, 2) отриманих студентом протягом семестру оцінок (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”) на цих заняттях з урахуванням перездач на кількість отриманих оцінок.

Семестрова середня арифметична оцінка заокруглюється до десятих бала.

Студентові, який має невідпрацьовані незадовільні оцінки чи пропущені заняття, семестрова середня арифметична оцінка не виставляється до їх відпрацювання.

Оцінювання самостійної роботи за змістовий модуль здійснюється в рамках поточного контролю шляхом оцінювання за 4-бальною шкалою із занесенням до документів обліку успішності студентів.

Оцінка з поточного контролю виставляється одна за семестр після проведення останнього у ньому семінарського заняття.

Викладач, який проводить семінарські заняття, виставляє у визначений термін кількість набраних з поточного контролю балів і заносить їх у відповідні документи обліку успішності студентів.

<< попередня сторінка   наступна сторінка >>