Робоча програма з навчальної дисципліни - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни... 1 14.79kb.
Робоча програма навчальної дисципліни «Соціологія» 1 13.9kb.
Робоча програма навчальної дисципліни педіатрія (шифр І назва навчальної... 4 680.81kb.
Робоча програма навчальної дисципліни філософі я 03. 01 4 1095.62kb.
Робоча програма навчальної дисципліни філософі я 01філософія 1 318.04kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 1 315.64kb.
Робоча програма навчальної дисципліни пропедевтика педіатрії (шифр... 5 886.66kb.
Робоча програма навчальної дисципліни c оціологія 1 344.37kb.
Робоча програма навчальної дисципліни «прогнозування» 1 14.99kb.
Робоча програма навчальної дисципліни онтологія 1 342.03kb.
Робоча програма навчальної дисципліни метафізика 2 445.07kb.
Робоча програма навчальної дисципліни (за кредитно-модульною системою... 1 264.7kb.
Робоча програма вивчення курсу "Інформаційне право України" Уклав... 1 247.23kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Робоча програма з навчальної дисципліни - сторінка №5/7

3.2. Модульний контроль


В умовах кредитно-трансферної системи організації навчального процесу зміст навчальних дисциплін залежно від їх обсягу розподіляється в робочій програмі на змістові модулі.

Кожний змістовий модуль оцінюється у балах за шкалою ECTS. Ціна модуля залежить від обсягу навчального матеріалу і визначається робочою програмою. Максимально за усі змістові модулі протягом семестру студент може отримати 40 балів.

Модульний контроль здійснюється після проведення усіх форм організації начального процесу, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни з урахуванням часу, необхідного для перездач, незалежно від того, чи читалися з них лекції і проводилися семінарські заняття.

Модульний контроль проводиться з використанням комп’ютерної техніки, в письмовій формі або, як виняток, у письмово-усній формі.

Письмова чи комп’ютерна компонента модульного контролю обов’язкова та проводиться у формі виконання контрольних завдань (тестів) для перевірки знання фактичного матеріалу відповідних модулів.

Завдання для проведення модульного контролю можуть бути диференційованими за складністю, кількістю правильних відповідей та відповідною системою їх оцінювання.

Для проведення модульного контролю формуються варіанти контрольних завдань, які повинні бути рівнозначними за складністю. Структура завдань, система та критерії оцінювання результатів їх виконання визначаються робочою програмою навчальної дисципліни та доводяться до відома студентів на початку семестру.

До складання модулів допускаються студенти, які не мають незадовільних оцінок чи невідпрацьованих пропущених семінарських занять.

Модульний контроль проводиться у визначених розкладом час і місці. Тривалість модульного контролю не повинна перевищувати дві академічні години.

Перевірка письмової компоненти здійснюється протягом 3-х робочих днів із внесенням результатів у документи обліку успішності студентів.

Контрольне завдання виконується кожним студентом індивідуально. Самостійність виконання студентом свого завдання та дотримання встановленого порядку проведення контрольного заходу контролюється викладачем. При виконанні контрольного завдання студент може користуватися лише дозволеними допоміжними матеріалами або засобами. Під час контрольного заходу студенту забороняється в будь-якій формі обмінюватися інформацією з іншими студентами, а також використовувати, розповсюджувати, збирати варіанти контрольних завдань. У разі порушення зазначеного порядку робота студента припиняється і йому виставляється 0 балів, незалежно від обсягу виконаного контрольного завдання.

Студенти, які з поважних причин не були допущені або не з’явилися на складання модульного контролю, допускаються до складання модульного контролю в установленому порядку.

Студенти, які без поважних причин не були допущені або не з’явилися на складання модульного контролю, за модульний контроль отримують 0 балів.

Кількість набраних за модульний контроль балів заноситься викладачем у документи обліку успішності студентів.

Перескладання модулів не допускається.

Студент має право ознайомитися з власними результатами модульного контролю після завершення його проведення на курсі.3.3. Підсумковий семестровий контроль


Підсумковий семестровий контроль з навчальної дисципліни проводиться у формі заліку (диференційованого заліку) за обсягом навчального матеріалу, визначеним робочою програмою, і в терміни, встановлені розкладом.

Студент вважається допущеним до семестрового контролю з конкретної навчальної дисципліни (заліку (диференційованого заліку), якщо він виконав усі види робіт, передбачені робочою програмою цієї навчальної дисципліни.

Семестрова оцінка з навчальної дисципліни, підсумковий семестровий контроль з якої проводиться у формі заліку (диференційованого заліку), обчислюється шляхом додавання набраних студентом балів з поточного та модульного контролю (табл. 3.1) за шкалою ЕСТS (табл. 3.2).

Таблиця 3.1

Порядок обчислення балів,
набраних студентом з поточного, модульного та підсумкового семестрового контролю з навчальної дисципліни

Поточний контроль


Модульний контроль

Максимум 60 балів за шкалою ECTS.

Одиниця оцінки за національною шкалою дорівнює “12”, (60:5=12)Максимум 40 балів за шкалою ECTS

Таблиця 3.2

Співвідношення оцінок
національної шкали та шкали ECTS

Семестрова оцінка

За національною шкалою

За шкалою ECTS

Кількість набраних балів

Оцінка

відмінно

90-100 балів

А

добре

85-89 балів

В

75-84 бали

С

задовільно

70-74 бали

D

60-69 балів

Е

незадовільно

35-59 балів

FX

з можливістю повторного складання1-34 бали

F

з обов’язковим повторним курсом


Результат заліку фіксує викладач, який веде семінарські заняття.Семестрова оцінка виставляється у відомості обліку успішності та індивідуальному навчальному плані студента.

4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛЛітература для усіх тем

Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 року // ВВР. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

 2. Цивільний кодекс України, прийнятий Верховною Радою України 16.01.2003 року // ОВУ. — 2003. — № 11. — Ст. 461.

 3. Про авторське та суміжні права: Закон України від 17.07.2001р. // ВВР. — 2001. — №13. — Ст.64.

 4. Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів: Закон України // ВВР. — 1997. — № 50. — Ст. 302.

 5. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 р. // ВВР. — 1994. — № 16. — Ст. 93.

 6. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України // ВВР. — 1993. — № 1. — Ст. 1 (із змінами, внесеними згідно із Законами № 3582-12 від 11.11.93), ВВР. — 1993. — № 46. — Ст. 427; № 70/97 — ВР від 14.02.97, ВВР. — 1997. — № 15. — Ст. 115.

 7. Про захист інформації в автоматизованих системах: Закон України від 5.07.1994 р. // ВВР. — 1994. — № 31. — Ст. 286.

 8. Про інформаційні агентства: Закон України // ВВР. — 1995. — № 13. — Ст. 83.

 9. Про інформацію: Закон України від 2.10.1992 р. // ВВР. — 1992. — №48. — Ст. 650.

 10. Про кінематографію: Закон України від// ВВР. — 1998. — №22. — Ст. 114.

 11. Про Концепцію Національної програми інформатизації: Закон України від 4.02.1998 р. // ВВР.- 199.- N 27-2.- ст.182.

 12. Про науково-технічну інформацію: Закон України від 25.06.1993 р. // ВВР. — 1993. — № 33. — Ст. 345.

 13. Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення: Закон України // ВВР. — 1997. — № 48. — Ст. 296.

 14. Про основи державної політики у сфері науки та науково-технічної діяльності: Закон України від 13.12.91 р. // ВВР. — 1991. — №50. — Ст.660.

 15. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.2003 р. // ВВР. — 2003. — № 39. — Ст. 351.

 16. Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21.12.1993 р.// ВВР. — 1994. — №10.

 17. Про телекомунікації: Закон України від 18.11.2003 р. // ВВР. — 2004. — № 12. — Ст. 155.

 18. Концепція Національної програми інформатизації. Затв. Законом України від 4 лютого 1998 р. № 75/98-ВР // ВВР. — 1998. — № 27-28. — С. 182.

 19. Концепція (основи державної політики) національної безпеки України. Затв. Постанови Верховної Ради України 16 січня 1997 р. № 3/97 ВР // Голос України. — 1997. — 4 лютого. — С. 5.

 20. Про вдосконалення державного управління інформаційною сферою: Указ Президента України від 16.09.1998 р. // Голос України. — 1998. — № 182.

 21. Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів державної влади: Указ Президента України від 14.07.2000 р. // Урядовий кур’єр. — 2000. — № 128.

 22. Про Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України: Указ Президента України від 6.10.2000 р. // Офіційний Вісник України. — 2000. — № 41.

 23. Про заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки держави: Указ Президента України від 18.09.2002 р. // ОВУ. — 2002. — № 38. — Ст. 1771.

 24. Про заходи щодо захисту інформаційних ресурсів держави: Указ Президента України від 10.04.2000 р. // ОВУ. — 2000. — № 15.

 25. Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні: Указ Президента України від 27.04.2001 р. № 285/2001 // Урядовий Кур’єр. —2000 — № 79.-5 травня.

 26. Про Доктрину інформаційної безпеки України : Указ Президента вiд 08.07.2009 № 514/2009// ОВУ. — 2009. — № 52. — Ст. 1783. — Стор. 7.

 27. Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі: Указ Президента України від 31.07.2000 р. // Урядовий кур’єр. — 2000. — № 143.

 28. Про Міжвідомчу комісію з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України: Указ Президента України від 22.01.2002 р. // ОВУ. — 2002. — № 4. — Ст. 132..

 29. Про Національну комісію з питань регулювання зв’язку України: Указ Президента України від 21.08.2004 р. // ОВУ. — 2004. — № 35. — Ст. 2319.

 30. Про деякі питання захисту інформації, охорона якої забезпечується державою: Постанова Кабінету Міністрів від 13.03.2002 р. // ОВУ. — 2002. — № 11. — 29 березня. — Ст. 515.

 31. Про затвердження Державної програми “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці” на 2006 — 2010 роки: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 7.12.2005 р. N 1153 //ОВУ. — 2005. — №49. — Ст. 3058.

 32. Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи “Електронний Уряд”: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. // ОВУ. — 2003. — № 9. — Ст. 378.

 33. Про схвалення Концепції розвитку Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування: розпорядження Кабінету Міністру України вiд 17.06.2009 № 711-р // ОВУ. — 2009. — № 48. Стор. 36. — Ст. 1628.

 34. Про затвердження Положення про проведення експертиз та рейтингових оцінок національних електронних інформаційних ресурсів : наказ Державного комітету з питань телебачення та радіомовлення вiд 16.04.2009 р. № 156 // ОВУ. — 2009. — № 55. — Стор. 255. — Ст. 1948.

 35. Про затвердження Державної програми інформаційно-телекомунікаційного забезпечення правоохоронних органів, діяльність яких пов'язана з боротьбою із злочинністю : постанова Кабінету Міністру України вiд 08.04.2009 р. № 321 // ОВУ. — 2009. — № 27. — Стор. 12. — Ст. 896.

Література:

 1. Арістова І.В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти : монографія / І.В. Арістова ; За заг. ред. О. М. Бандурки. — Х. : Ун-т внутрішніх справ, 2000. — 368 с.

 2. Баранов О.А. Інформаційне право України: стан, проблеми, перспективи / О.А. Баранов. — К. : Видавничий дім «СофтПрес», 2005. — 316 с.

 3. Бачило И.Л. Информационное право. Роль и место в системе права Российской Федерации / И.Л.Бачило // Государство и право. — 2001. — № 2. — С. 5-14.

 4. Бачило И.Л. Информационное право: основы практической информации / И.Л. Бачило. — М., 2001 — 253 с.

 5. Бачило И.Л. Правовое регулирование процессов информации / И.Л.Бачило // Государство и право. — 1994. — №12. — С. 72-78.

 6. Беляева Н. Г., Иванов В. И. Информационное обслуживание в области права / Н. Г. Беляева, В. И. Иванов // Советское государство и право. — 1969. — №12. — С. 16-24.

 7. Бєляков К. Інформатизація організаційно-правової сфери суспільної діяльності / К. Бєляков // Право України. — 2004. — № 6. — С. 88-92.

 8. Бондаренко В.О. Інформаційні впливи і операції / В.О. Бондаренко, О.В. Литвиненко // Стратег. панорама. — 1999. — № 4. — С. 134-140.

 9. Брижко В.М., Щвець М.Я., Цимбалюк В.С. Е – боротьба в інформаційних війнах та інформаційне право: Монографія / В.М. Брижко, М.Я. Щвець, В.С. Цимбалюк; За ред.. д.е.н. М. Швеця. – К.: НДЦПІ АПрН України, 2007 р. – 234 с. // www bоd.kiev.ua

 10. Венгеров А. Б. Категория информация в понятийном аппарате юридической науки / А. Б. Венгеров // Государство и право. — 1978. — №2. — С. 70-78.

 11. Вступ до інформаційної культури та інформаційного права / М.Я.Швець, Р.А. Калюжний, В.М. Брижко // За ред. проф. М.Я. Швеця, проф. Калюжного Р.А. — Ужгород: ІВА, 2003. — 240 с.

 12. Демкова М. Інформаційне право : стан та перспективи розвитку в Україні (з “круглого столу”) / М. Демкова // Право України. — 2004. — № 5.– С. 169-171.

 13. Е-будущее и информационное право / [В.М. Брижко, В.С. Цимбалюк, А.А. Орехов, О.Н. Гальченко] Под ред. Р.А. Калюжного, М.Я. Швеца. — К. : «Интеграл», 2002. — 264 с.

 14. Загородников С.Н. Основы информационного права : Учебное пособие / С.Н. Загородников, А.А. Шмелев. — М. :: Академический Проект, 2005.

 15. Задорожня Л. До питання огляду законодавства в інформаційній сфері / Л. Задорожня // Правова інформатика. — 2004. — № 3. — С. 18-23.

 16. Зверева Е.А. Информация как объект неимущественных гражданских прав / Е.А. Зверева [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.eyenews.ru/medpravo6.htm.

 17. Информационное право: Основы практической информатики. Учебное пособие / И.Л. Бачило. — М., 2001. — 352 с.

 18. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності в умовах інформатизації: організаційно-правові питання теорії та практики : монографія / За ред. Р.А. Калюжного та В.О. Шамрая. — К., 2002. — 296 с.

 19. Інформаційне законодавство України: Науково-практичний коментар / За ред. Ю. С. Шемшученка, І. С. Чижа. — К., 2006. — 232 с.

 20. Інформаційне законодавство : Збірник законодавчих актів: У 6 т. / За заг. ред. Ю. С. Шемшученка, І. С. Чижа. — Т. 5 . Міжнародно-правові акти в інформаційній сфері. — К. : Юридична думка, 2005. — 328 с.

 21. Калюжний Р.А. Предмет та методи інформаційного права / Р.А. Калюжний, О.Г. Марценюк // Правова інформатика. — 2008. — № 3 (19). — С. 5–9.

 22. Кашинцева О. Інформаційне суспільство: проблеми правового регулювання / Кашинцева О. // Адвокат. — К., 2002. — № 4-5. — С. 19-20.

 23. Ковалева Н.Н. Информационное право России: Учебное пособие / Н.Н. Ковалева. — М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2007. — 360 с.

 24. Козінцев І. Зміст та проблеми правової інформації / Козінцев І. // Право України. — 1993. — №5-6. — С. 37-40.

 25. Копылов В.А. Информационное право: Учебник / В.А. Копылов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2003. – 512 с.

 26. Кохановська О. Галузеві розробки інформації як передумова регулювання інформаційних відносин / Кохановська О. //Підприємництво, господарство і право. — 2004. — №12. — С.144-1147.

 27. Кохановська О. Теоретичні проблеми цивільно-правового регулювання інформаційних відносин в Україні / О. Кохановська // Право України. — 2004. — № 2. — С. 105-107.

 28. Кохановська О. В. Інформація як нематеріальне благо та захист інформаційних прав згідно з Цивільним кодексом України / Кохановська О. В. // Вісник Верховного Суду України. — 2005. — № 11 (63). — С. 37-43.

 29. Красноступ Г.М. Організаційно-правові аспекти необхідності реформування сучасного інформаційного законодавства / Г.М. Красноступ Бизнес и безопасность. — 2005. — № 6. — С. 15-16. [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://www.lawyer.org.ua/?w=r&i=10&d=616.

 30. Кутузов В.И. Основы информационного законодательства / В.И. Кутузов, А.Т. Раимова. — М. : Эдиториал УРСС, 2004.

 31. Кушакова-Костицька Н. Від свободи слова до інформаційного суспільства / Н. Кушакова-Костицька // Право України. — 2004. — № 7. — С. 129-133.

 32. Лапина М.А. Информационное право / М.А. Лапина, А.Г. Ревин, В.И. Лапин. — М. : Юнити-Дана, 2004 г.

 33. Марущак А.І. Інформаційне право: Доступ до інформації: Навчальний посібник / А.І. Марущак. – К.: КНТ, 2007. - 532 с.

 34. Монашова О. Правове забезпечення інформаційно — комунікаційних технологій (зарубіжний досвід) // Право України. — 2006. — № 3. — С. 131 — 134.

 35. Олійник О. Захист інформації в умовах інформаційного суспільства / Олійник О. // Право України. — 2005. — № 10. — С. 100 — 103.

 36. Основи інформаційного права України : Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. / В.С. Цимбалюк, В.Д. Гавловський. — К., 2009. — 414 с.

 37. Основи інформаційного права України: Навч. посіб. / В.С. Цимбалюк, В.Д. Павловський, В.В. Грищенко та ін. / За ред. М.Я. Швеця, Р.А. Калюжного, П.В. Мельника. — К.: Знання, 2004. — 274 с.

 38. Правове забезпечення інформаційної діяльності в Україні / За заг. ред. Ю. С. Шемшученка, І. С. Чижа. — К. : Юридична думка, 2006. — 384 с.

 39. Правове регулювання інформаційної діяльності в Україні: Станом на 1.01.2001 року. / Упоряд. С.Е.Демський; Відп. Ред. С.П. Павлюк. — К.: Юрінком Інтер, 2001. — 688 с.

 40. Рассолов М.М. Информационное право: Учебное пособие / М.М. Рассолов. — М. : Юристъ, 1999. — 400 с.

 41. Рассолов М.М. Информационное право: Учебное пособие / Рассолов М. М. — М.: Юристъ, 1999. — 400 с.

 42. Расторгуев С.П. Информационная война / С.П. Расторгуев. — М. : Радио и связь, 1998. — 415 с.

 43. Северин В.А. Правовое регулирование информационных отношений / В.А. Северин // Вестник Моск. ун-та. Сер.11. Право. — 2000. — №5. — С. 21-36.

 44. Северин В.А. Правовое регулирование информационных отношений / Северин В.А. // Вестник Моск. ун-та. Сер.11. Право. — 2000. — №5. — С. 21-36.

 45. Синєокий О.В. Інформаційне право / О.В. Синєокий. – Запоріжжя : ЗНУ, 2008.

 46. Снытников А.А. Обеспечение и защита права на информацию / А.А.Снытников, Л.В. Туманова. — М.: Городец-издат, 2001 — 344 с.

 47. Соболев В. Информация и переходная инфраструктуры / В. Соболев // Бизнес. Информ. — 1999 — № 3-4. — С. 36.

 48. Соснін О.Передумови формування в Україні інформаційного права / Соснін О.// Право України. — 2005. — № 11. — С. 95.

 49. Суханов А.П. Информация в жизни человека / Суханов А. П. — М.: Политиздат, 1983 — 112 с.

 50. Суханов А.П. Информация и прогресс / Суханов А. П. — Новосибирск: Наука, 1988. — 192 с.

 51. Тедеев А.А. Информационное право / А.А. Тедеев. — М.: Эксмо-Пресс, 2005. — 463 с.

 52. Чирський Ю. Запровадження системи електронного документообігу в Україні / Юрій Чирський [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2304.

 53. Швець M. Я. Основи інформаційного права та концепція формування системи інформаційного законодавства України / M. Я. Швець, В. Д. Гавловсъкий, M. В. Гуцалюк, В. C. Цимбалюк [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://www.library.ukma.kiev.ua/e-lib/NZ/NZV19_2001_Spets/43_shvets_mya.pdf.

 54. Якушев М. В. Информационное общество и правовое регулирование: новые проблемы теории и практики / М. В. Якушев // Информационное общество. — 1999. — № 1. — С. 40-43.

 55. Яременко О. Функції української держави в інформаційній сфері / О. Яременко // Підприємництво, господарство і право. — 2005. — № 6. — С. 109-112.

 56. Cleveland. The knowledge executive. Leadership in an information society. — New York : Truman Telley books, 1989.


Тема 2

Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 року // ВВР. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

 2. Кримінальний кодекс України від 5.04.2001 року // ВВР. — 2001. — № 25-26. — Ст. 131.

 3. Кримінально-процесуальний кодекс України // Бюлетень законо­давства і юридичної практики України. — 1998. — №10. — С. 155-326.

 4. Цивільний кодекс України, прийнятий Верховною Радою України 16.01.2003 року // ОВУ. — 2003. — № 11. — Ст. 461.

 5. Сімейний кодекс України, прийнятий Верховною України 10.01.2002 р.// . // ВВР. — 2002. — N 21. — Ст. 135.

 6. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII // ВВР. — 1993. — N 4. — Ст. 19.

 7. Про авторське та суміжні права: Закон України від 17.07.2001р. // ВВР. — 2001. — №13. — Ст.64.

 8. Про адвокатуру: Закон України від 19.12.1992 р. № 2887-XII // ВВР. — 1993. — N 9. — Cт. 62.

 9. Про банки та банківську діяльність: Закон України від 18.09.91р. // ВВР. — 1991. — №25. — Ст.281.

 10. Про бібліотеки та бібліотечну справу Закон України від 27.01.95р. // ВВР. — 1995. — №3. — Ст.45.

 11. Про видавничу справу: Закон України від // ВВР. — 1997. №32. — ст. 206.

 12. Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів: Закон України // ВВР. — 1997. — № 50. — Ст. 302.

 13. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 24.12.93р. // ВВР. — 1994. — №15. — Ст. 45.

 14. Про державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації: України Закон України від 23.02.2006 року // Урядовий кур’єр. — 2006. — 11 квітня.

 15. Про державну статистику: Закон України в редакції Закону від 13.07.2000 //ВВР. — 2000. — № 43. — С. 362.

 16. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 р. // ВВР. — 1994. — № 16. — Ст. 93.

 17. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України // ВВР. — 1993. — № 1. — Ст. 1 (із змінами, внесеними згідно із Законами № 3582-12 від 11.11.93), ВВР. — 1993. — № 46. — Ст. 427; № 70/97 — ВР від 14.02.97, ВВР. — 1997. — № 15. — Ст. 115.

 18. Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22.05.2003 р. // ВВР. — 2003. — № 36. — Ст. 276.

 19. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.2003 р. // ВВР. — 2003. — № 36. — Ст. 275.

 20. Про захист інформації в автоматизованих системах: Закон України від 5.07.1994 р. // ВВР. — 1994. — № 31. — Ст. 286.

 21. Про захист суспільної моралі. Закон України від 20.11.2003 р. // // ВВР. — 2004. — № 14. — Ст. 172.

 22. Про зв’язок: Закон України // ВВР. — 1995. — №20. — Ст.143.

 23. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996р. // ВВР. — 1996. — №47. — Ст.256.

 24. Про зону надзвичайної екологічної ситуації: Закон України від 13.07.2000 року // ВВР. — 2000. — № 42. — Ст. 348.

 25. Про інформаційні агентства: Закон України // ВВР. — 1995. — № 13. — Ст. 83.

 26. Про інформацію: Закон України від 2.10.1992 р. // ВВР. — 1992. — №48. — Ст. 650.

 27. Про кінематографію: Закон України від// ВВР. — 1998. — №22. — Ст. 114.

 28. Про контррозвідувальну діяльність. Закон України від 26.12.2002 р. // ВВР. — 2003. — №12. — Ст. 89.

 29. Про лікарські засоби: Закон України від 4.04.1996 року // ВВР. — 1996. — № 22. — Ст. 86.

 30. Про науково-технічну інформацію: Закон України від 25.06.1993 р. // ВВР. — 1993. — № 33. — Ст. 345.

 31. Про Національну програму інформатизації: Закон України від 4.02.1998 р. // ВВР. — 1998. — № 27-28. — Ст.181.

 32. Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення: Закон України // ВВР. — 1997. — № 48. — Ст. 296.

 33. Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 р. (з наступними змінами і доповненнями) // ВВР. — 1993. — № 39. — Ст. 383.

 34. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 № 2135-XII // ВВР. — 1992. — N 22. — Ст. 303.

 35. Про організацію формування та обігу кредитних історій: Закон України від 23.06.2005 р.// // ВВР. — 2005. — № 32. — Ст. 1270.

 36. Про основи державної політики у сфері науки та науково-технічної діяльності: Закон України від 13.12.91 р. // ВВР. — 1991. — №50. — Ст.660.

 37. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.2003 р. // ВВР. — 2003. — № 39. — Ст. 351.

 38. Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації: Закон України від 30.09.98 //ВВР. — 1997. — № 39.

 39. Про поштовий зв’язок: Закон України від 4.10.2001р.// ВВР. — 2002. — № 6. — Ст. 39.

 40. Про психіатричну допомогу: Закон України від 22.02.00р.//ВВР. — 2000р. — №19. — Ст.143.

 41. Про рекламу: Закон України від 3.07.1996 р. // ВВР. — 1996. — № 39. — Ст. 181.

 42. Про розвідувальні органи України: Закон України від 22.03.2001 р. // ВВР. — 2001. — № 19. — Ст. 94.

 43. Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм: Закон України від 23.03.2000 р. // ВВР. — 2000. — № 24. — Ст. 183.

 44. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23.04.1991 року N 987-XII // ВВР. — 1991. — N 25. — Cт.283.

 45. Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення: Закон України // ВВР. — 1997. — № 45. — Ст. 284.

 46. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 р. // ВВР. — 1992. — № 27. — Ст. 382.

 47. Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21.12.1993 р.// ВВР. — 1994. — №10.

 48. Про телекомунікації: Закон України від 18.11.2003 р. // ВВР. — 2004. — № 12. — Ст. 155.

 49. Про якість і безпеку харчових продуктів: Закон України від 23.12.1997 року // ВВР. — 1998. — № 19. — Ст. 98.

 50. Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі: Указ Президента України від 31.07.2000 р. // Урядовий кур’єр. — 2000. — № 143.

 51. Про затвердження Державної програми “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці” на 2006 — 2010 роки, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 7.12.2005 р. N 1153 //

 52. Конвенція “Про доступ до інформації, участі громадськості в процесі прийняття рішень і доступ до правосуддя з питань, що стосуються навколишнього середовища” від 25.07.1998р. // Вісник екологічної адвокатури. — 1998. — №10. — С. 3-25.

Література:

 1. Базанов Н., Швець М. До питання створення матриці для порівняння інформаційного законодавства / Н. Базанов, М. Швець // Правова інформатика. — 2004. — № 2. — С. 28-33.

 2. Бачило И.Л. Правовое регулирование процессов информации / Бачило И.Л. // Государство и право. — 1994. — №12. — С. 72-78.

 3. Копылов В.А. О структуре и составе информационного законодательства / Копылов В.А. // Государство и право. — 1996. — № 6. — С.101-110.

 4. Красноступ Г. Організаційно-правові аспекти необхідності реформування сучасного інформаційного законодавства / Красноступ Г. // Право України. — 2005. — № 9. — С. 81-84.

 5. Підопригора О. Проблеми кодифікації законодавства про інтелектуальну власність / Підопригора О. // Українське право. — 1997. — № 1. — С. 61-70.

 6. Рассолов М.М. Информационное право: Учебное пособие / Рассолов М. М. — М.: Юристъ, 1999. — 400 с.

 7. Северин В.А. Правовое регулирование информационных отношений / В.А. Северин // Вестник Моск. ун-та. Сер.11. Право. — 2000. — №5. — С. 21-36.


Тема 3

Нормативно-правові акти:

 1. Цивільний кодекс України, прийнятий Верховною Радою України 16.01.2003 року // ОВУ. — 2003. — № 11. — Ст. 461.

 2. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII // ВВР. — 1993. — N 4. — Ст. 19.

 3. Про адвокатуру: Закон України від 19.12.1992 р. № 2887-XII // ВВР. — 1993. — N 9. — Cт. 62.

 4. Про банки та банківську діяльність: Закон України від 18.09.91р. // ВВР. — 1991. — №25. — Ст.281.

 5. Про видавничу справу: Закон України від // ВВР. — 1997. №32. — ст. 206.

 6. Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів: Закон України // ВВР. — 1997. — № 50. — Ст. 302.

 7. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 24.12.93р. // ВВР. — 1994. — №15. — Ст. 45.

 8. Про державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації: України Закон України від 23.02.2006 року // Урядовий кур’єр. — 2006. — 11 квітня.

 9. Про державну статистику: Закон України в редакції Закону від 13.07.2000 //ВВР. — 2000. — № 43. — С. 362.

 10. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 р. // ВВР. — 1994. — № 16. — Ст. 93.

 11. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України // ВВР. — 1993. — № 1. — Ст. 1 (із змінами, внесеними згідно із Законами № 3582-12 від 11.11.93), ВВР. — 1993. — № 46. — Ст. 427; № 70/97 — ВР від 14.02.97, ВВР. — 1997. — № 15. — Ст. 115.

 12. Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22.05.2003 р. // ВВР. — 2003. — № 36. — Ст. 276.

 13. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.2003 р. // ВВР. — 2003. — № 36. — Ст. 275.

 14. Про захист інформації в автоматизованих системах: Закон України від 5.07.1994 р. // ВВР. — 1994. — № 31. — Ст. 286.

 15. Про зв’язок: Закон України // ВВР. — 1995. — №20. — Ст.143.

 16. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996р. // ВВР. — 1996. — №47. — Ст.256.

 17. Про зону надзвичайної екологічної ситуації: Закон України від 13.07.2000 року // ВВР. — 2000. — № 42. — Ст. 348.

 18. Про інформаційні агентства: Закон України // ВВР. — 1995. — № 13. — Ст. 83.

 19. Про інформацію: Закон України від 2.10.1992 р. // ВВР. — 1992. — №48. — Ст. 650.

 20. Про кінематографію: Закон України від// ВВР. — 1998. — №22. — Ст. 114.

 21. Про контррозвідувальну діяльність. Закон України від 26.12.2002 р. // ВВР. — 2003. — №12. — Ст. 89.

 22. Про науково-технічну інформацію: Закон України від 25.06.1993 р. // ВВР. — 1993. — № 33. — Ст. 345.

 23. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 № 2135-XII // ВВР. — 1992. — N 22. — Ст. 303.

 24. Про організацію формування та обігу кредитних історій: Закон України від 23.06.2005 р.// // ВВР. — 2005. — № 32. — Ст. 1270.

 25. Про рекламу: Закон України від 3.07.1996 р. // ВВР. — 1996. — № 39. — Ст. 181.

 26. Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21.12.1993 р.// ВВР. — 1994. — №10.

 27. Про телекомунікації: Закон України від 18.11.2003 р. // ВВР. — 2004. — № 12. — Ст. 155.

 28. Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі: Указ Президента України від 31.07.2000 р. // Урядовий кур’єр. — 2000. — № 143.

 29. Про деякі питання захисту інформації, охорона якої забезпечується державою: Постанова Кабінету Міністрів від 13.03.2002 р. // ОВУ. — 2002. — № 11. — 29 березня. — Ст. 515.

 30. Інструкція про порядок забезпечення режиму безпеки, що повинен бути створений на підприємствах, установах та організаціях, які здійснюють підприємницьку діяльність у галузі криптографічного захисту конфіденційної інформації, що є власністю держави: затв. наказом Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБ України від 22.10.1999 р. № 45 // ОВУ. — 1999. — № 48.

 31. Звід відомостей, що становлять службову таємницю: Наказ СБУ від 12.08.2005 р. № 440 // ОВУ. — 2005. — № 34. — Ст. 2089.

 32. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затв. наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004 р. № 20/5 // ОВУ. — 2004. — № 10. — Ст. 639.

 33. Конвенція “Про доступ до інформації, участі громадськості в процесі прийняття рішень і доступ до правосуддя з питань, що стосуються навколишнього середовища” від 25.07.1998р. // Вісник екологічної адвокатури. — 1998. — №10. — С. 3-25.

Література:

 1. Бачило И.Л. Правовое регулирование процессов информации / Бачило И.Л. // Государство и право. — 1994. — №12. — С. 72-78.

 2. Братель О. Поняття та зміст доктрини інформаційної безпеки / О. Братель // Право України. — 2006. — № 5. — С. 36-40.

 3. Брижко В.М. Правовий механізм захисту персональних даних: Монографія / Брижко В.М. ; За ред. проф. М.Я. Швеця, проф. Калюжного Р.А. — К.: Парламентське видавництво, 2003. — 120 с.

 4. Козінцев І. Зміст та проблеми правової інформації / Козінцев І. // Право України. — 1993. — №5-6. — С. 37-40.

 5. Котелайчук С. Реалізація та захист персоніфікованої інформації у законодавстві України: правове забезпечення / С. Котелайчук // Право України. — 2006. — № 1. — С. 46-49.

 6. Кохановська О. Галузеві розробки інформації як передумова регулювання інформаційних відносин / Кохановська О. //Підприємництво, господарство і право. — 2004. — №12. — С.144-1147.

 7. Кохановська О. Особливості правового регулювання відносин пов’язаних із застосуванням інформаційних систем / Кохановська О. // Право України. — 1998. — №4. — С.51.

 8. Кохановська О.В. Концепція інформаційних правовідносин в сучасній правовій доктрині / Кохановська О.В.// Вісник Хмельницького університету регіонального управління і права. — 2004. — № 4. — С. 19-25.

 9. Кохановська О. Теоретичні проблеми цивільно-правового регулювання інформаційних відносин в Україні / Кохановська О. // Право України. — 2004. — № 2. — С. 104-106.

 10. Кохановська О. Формування теорії інформаційних цивільних правовідносин: окремі проблеми / Кохановська О. // Право України. — 2005. — № 8. — С. 19.

 11. Кохановська О. В. Концепція інформаційних правовідносин у сучасній правовій доктрині / Кохановська О. В. // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2004. — № 4. — С. 19-25.

 12. Кохановська О. В. Правове регулювання у сфері інформаційних відносин: Монографія / Кохановська О. В. — К., 2001. — 463 с.

 13. Кохановська О. В. Теоретичні проблеми захисту інформаційних відносин в Україні / Кохановська О. В. //Право України. — 2004. — №2. — С.104-107.

 14. Кравчук О. Поняття та правовий статус засобів масової інформації України / Кравчук О. // Право України. — 2005. — № 5. — С. 125.

 15. Кравчук О.О. Правове регулювання інформації як об’єкту інформаційних правовідносин / Кравчук О.О. // Молодь у юридичній науці: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених “Другі осінні юридичні читання”. — Хмельницький.: В-во ХІУП, 2003. — 366 с.

 16. Марценюк О. Заборонена інформація та її місце в систем інформаційних правовідносин / Марценюк О. // Право України. — 2006. — № 5. — С.44-48.

 17. Рассолов М.М. Информационное право: Учебное пособие / Рассолов М. М. — М.: Юристъ, 1999. — 400 с.

 18. Северин В.А. Правовое регулирование информационных отношений / В.А. Северин // Вестник Моск. ун-та. Сер.11. Право. — 2000. — №5. — С. 21-36.

 19. Семилетов С.И. Информация как особый нематериальный объект права С.И. Семилетов // Государство и право. — 2000 — №5. — С. 67-74.

 20. Шльома Г.О. Службова таємниця як елемент інформаційних відносин в Україні / Шльома Г.О. // Молодь у юридичній науці: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених “Другі осінні юридичні читання”. — Хмельницький.: В-во ХІУП, 2003. — 366 с.

 21. Яременко О. Інформація як об’єкт правових відносин: теоретичний аспект / Яременко О. // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління і права. — 2004. — № 3. — С. 156-161.

 22. Яременко О. Інформаційні відносини як предмет правового регулювання: теоретичний аспект / Яременко О. // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління і права. — 2004. — № 1-2. — С. 156-161.

 23. Яременко О. І. Інформація як об’єкт правових відносин: теоретичний аспект / Яременко О. І. // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2004. — № 3. — С. 156-161.
<< попередня сторінка   наступна сторінка >>