Робоча програма з навчальної дисципліни - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни... 1 14.79kb.
Робоча програма навчальної дисципліни «Соціологія» 1 13.9kb.
Робоча програма навчальної дисципліни педіатрія (шифр І назва навчальної... 4 680.81kb.
Робоча програма навчальної дисципліни філософі я 03. 01 4 1095.62kb.
Робоча програма навчальної дисципліни філософі я 01філософія 1 318.04kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 1 315.64kb.
Робоча програма навчальної дисципліни пропедевтика педіатрії (шифр... 5 886.66kb.
Робоча програма навчальної дисципліни c оціологія 1 344.37kb.
Робоча програма навчальної дисципліни «прогнозування» 1 14.99kb.
Робоча програма навчальної дисципліни онтологія 1 342.03kb.
Робоча програма навчальної дисципліни метафізика 2 445.07kb.
Робоча програма навчальної дисципліни (за кредитно-модульною системою... 1 264.7kb.
Робоча програма вивчення курсу "Інформаційне право України" Уклав... 1 247.23kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Робоча програма з навчальної дисципліни - сторінка №6/7
Тема 4.

Нормативно-правові акти:

 1. Цивільний кодекс України, прийнятий Верховною Радою України 16.01.2003 року // ОВУ. — 2003. — № 11. — Ст. 461.

 2. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII // ВВР. — 1993. — N 4. — Ст. 19.

 3. Про адвокатуру: Закон України від 19.12.1992 р. № 2887-XII // ВВР. — 1993. — N 9. — Cт. 62.

 4. Про банки та банківську діяльність: Закон України від 18.09.91р. // ВВР. — 1991. — №25. — Ст.281.

 5. Про видавничу справу: Закон України від // ВВР. — 1997. №32. — ст. 206.

 6. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 24.12.93р. // ВВР. — 1994. — №15. — Ст. 45.

 7. Про державну статистику: Закон України в редакції Закону від 13.07.2000 //ВВР. — 2000. — № 43. — С. 362.

 8. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 р. // ВВР. — 1994. — № 16. — Ст. 93.

 9. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України // ВВР. — 1993. — № 1. — Ст. 1 (із змінами, внесеними згідно із Законами № 3582-12 від 11.11.93), ВВР. — 1993. — № 46. — Ст. 427; № 70/97 — ВР від 14.02.97, ВВР. — 1997. — № 15. — Ст. 115.

 10. Про захист інформації в автоматизованих системах: Закон України від 5.07.1994 р. // ВВР. — 1994. — № 31. — Ст. 286.

 11. Про зону надзвичайної екологічної ситуації: Закон України від 13.07.2000 року // ВВР. — 2000. — № 42. — Ст. 348.

 12. Про інформацію: Закон України від 2.10.1992 р. // ВВР. — 1992. — №48. — Ст. 650.

 13. Про контррозвідувальну діяльність. Закон України від 26.12.2002 р. // ВВР. — 2003. — №12. — Ст. 89.

 14. Про музеї та музейну справу: Закон України від 29.06.1995р.// ВВР. — 1995. — № 25. — Ст. 191.

 15. Про науково-технічну інформацію: Закон України від 25.06.1993 р. // ВВР. — 1993. — № 33. — Ст. 345.

 16. Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 р. (з наступними змінами і доповненнями) // ВВР. — 1993. — № 39. — Ст. 383.

 17. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 № 2135-XII // ВВР. — 1992. — N 22. — Ст. 303.

 18. Про організацію формування та обігу кредитних історій: Закон України від 23.06.2005 р.// // ВВР. — 2005. — № 32. — Ст. 1270.

 19. Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації: Закон України від 30.09.98 //ВВР. — 1997. — № 39.

 20. Про поштовий зв’язок: Закон України від 4.10.2001р.// ВВР. — 2002. — № 6. — Ст. 39.

 21. Про психіатричну допомогу: Закон України від 22.02.00р.//ВВР. — 2000р. — №19. — Ст.143.

 22. Про рекламу: Закон України від 3.07.1996 р. // ВВР. — 1996. — № 39. — Ст. 181.

 23. Про розвідувальні органи України: Закон України від 22.03.2001 р. // ВВР. — 2001. — № 19. — Ст. 94.

 24. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23.04.1991 року N 987-XII // ВВР. — 1991. — N 25. — Cт.283.

 25. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 р. // ВВР. — 1992. — № 27. — Ст. 382.

 26. Про якість і безпеку харчових продуктів: Закон України від 23.12.1997 року // ВВР. — 1998. — № 19. — Ст. 98.

 27. Положення про Єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 р. N 1896//ОВУ. — №51. — Ст.2674. 

 28. Про деякі питання захисту інформації, охорона якої забезпечується державою: Постанова Кабінету Міністрів від 13.03.2002 р. // ОВУ. — 2002. — № 11. — 29 березня. — Ст. 515.

 29. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затв. наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004 р. № 20/5 // ОВУ. — 2004. — № 10. — Ст. 639.

 30. Про схвалення Концепції розвитку Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування: розпорядження Кабінету Міністру України вiд 17.06.2009 № 711-р // ОВУ. — 2009. — № 48. Стор. 36. — Ст. 1628.

Література:

 1. Алданов Ю. Поводження з окремими категоріями матеріальних носіїв інформації з обмеженим доступом під час приватизації / Алданов Ю. // Право України. — 2005. — № 4. — С. 58.

 2. Баштега Р. Охорона таємниці сповіді у кримінальному судочинстві / Баштега Р. // Право України. — 2004. — №6. — с.86-87.

 3. Безклубий І. Поняття банківської таємниці / Безклубий І. // Підприємництво, господарство і право. — 2005. — № 4. — С. 16-20.

 4. Ботвінкін О. Розвиток правового забезпечення інституту конфіденційної інформації, що є власністю держави / Олександр Ботвінкін // Юридичний журнал. – 2006. - № 12.

 5. Братель О. Поняття та зміст доктрини інформаційної безпеки / Братель О.// Право України. — 2006. — № 5. — С. 36-40.

 6. Брижко В.М. Про приєднання України до Конвенції № 108 Ради Європи Брижко В.М. // Право України. — 2003. — № 1. — С. 34-37.

 7. Брижко В. М. Правовий механізм захисту персональних даних: Монографія / Брижко В.М. За ред. проф. М.Я. Швеця, проф. Калюжного Р.А. — К.: Парламентське видавництво, 2003. — 120 с.

 8. Бублик В. Защита права на коммерческую тайну / Бублик В. // Хазяйство и право. — 1992. — 39. — с.57-61.

 9. Ватрас В. А. До питання про право на сімейну таємницю / Ватрас В. А. // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — № 2. — С. 93-97.

 10. Венгеров А.Б. Категория информация в понятийном аппарате юридической науки / Венгеров А.Б. // Государство и право. — 1978. — №2. — С. 70-78.

 11. Визначення конфіденційних відомостей / Безпека інформаційних технологій. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.securiti-t.com.

 12. Виноградова Г.В. Деякі питання законодавчого забезпечення захисту комерційної таємниці / Виноградова Г.В., Шпак О.А. // Юридичнийи журнал. — 2004. — №12. — С.28-31.

 13. Гаврилов Э. К вопросу об охране коммерческой, служебной и личной тайны. Гражданско-правовые аспекты / Гаврилов Э. // Хозяйство и право. — 2003. — № 5. — С. 28-30.

 14. Гаман Т. В. Джерела, форми та види інформації, що використовується в системі державного управління / Гаман Т. В. // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2004. — № 3. — С. 303-307.

 15. Городов О. А. Информация как объект гражданских прав / Городов О. А. // Правоведение. — 2001. — №: 5. — С. 72-83.

 16. Гринько-Гузевська А. В. Соціальна реклама як вид рекламної діяльності в Україні / Гринько-Гузевська А. В. // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2004. — № 4. — С. 312-316.

 17. Дрьомов Сергій Комп’ютерна інформація як предмет злочину, передбаченого ст. 362 Кримінального Кодексу України / Сергій Дрьомов // Підприємництво, господарство і право. — 2005. — № 4. — С. 129-132.

 18. Жилінкова І. Правове регулювання Інтернет-відносин / І. Жилінкова // Право України. — 2003. — № 5. — С. 124-127.

 19. Заржицький О. Захист програмного забезпечення за допомогою інституту “конфіденційної інформації” / Заржицький О., Жуков С., Іванова Є. // Право України. — 1999. — № 1. — С. 59 — 62.

 20. Зверева Е.А. Информация как объект неимущественных гражданских прав / Е.А. Зверева [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.eyenews.ru/medpravo6.htm.

 21. Інформаційне право та правова інформатика у сфері захисту персональних даних / Авт. кол – в: В.Брижко, В. Цимбалюк, М. Щвець: Монографія / За ред.. д.е.н. М. Швеця. – К.: НДЦПІ АПрН України, 2005. – 334 с.

 22. Кашинцева О. Інформаційне суспільство: проблеми правового регулювання / Кашинцева О. // Адвокат. — К., 2002. — № 4-5. — С. 19-20.

 23. Климчук С. Проведення порівняльного аналізу законодавства у сфері інформації з обмеженим доступом України та країн-членів НАТО / С. Климчук [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2461.

 24. Климчук С. Становлення нормативно-правової бази Фінляндії, яка регулює захист інформації з обмеженим доступом (у сфері міждержавної співпраці) / С. Климчук [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2215.

 25. Козінцев І. Зміст та проблеми правової інформації / Козінцев І. // Право України. — 1993. — №5-6. — С. 37-40.

 26. Коробкова Н. Правове регулювання медичної таємниці / Коробкова Н. // Підприємництво, господарство і право. — 2005. — № 4. — С. 8-11.

 27. Коробкова Н. В. Цивільно-правова охорона таємниць особистого життя людини: Монографія / Коробкова Н. В.. — Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2005. — 152 с.

 28. Костюк В.Л. Проблемні питання застосування положень щодо комерційної таємниці в трудовому договорі / В. Л. Костюк, В.В. Бонтлаб // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2005. — № 2.

 29. Котелайчук С. Реалізація та захист персоніфікованої інформації у законодавстві України: правове забезпечення Котелайчук С. // Право України. — 2006. — № 1. — С. 46-49.

 30. Кохановська О. В. Інформація як нематеріальне благо та захист інформаційних прав згідно з Цивільним кодексом України / Кохановська О. В. // Вісник Верховного Суду України. — 2005. — № 11 (63). — С. 37-43.

 31. Кравчук О.О. Правове регулювання інформації як об’єкту інформаційних правовідносин / Кравчук О.О. // Молодь у юридичній науці: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених “Другі осінні юридичні читання”. — Хмельницький.: В-во ХІУП, 2003. — 366 с.

 32. Красноступ Г. Комп’ютерна програма як об’єкт інформаційних правовідносин / Красноступ Г. // Право України. — 2005. — № 8. — С.114.

 33. Кротюк В. Правові аспекти банківської таємниці / Кротюк В., Іоффе А. // Право України. — 1998. — №12. — С.62-66.

 34. Кузнєцов В.В. Комп’ютерна інформація як предмет крадіжки / Кузнєцов В.В. // Право України. — 1999. — № 7. — С. 85 — 89.

 35. Кулініч О. О. Інформація як об’єкт цивільних прав / Кулініч О. О. // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. — 2005. — № 3.

 36. Лащук Є. Інформація з обмеженим доступом як предмет злочину / Лащук Є. // Право України. — 2001. — № 3. — С. 75 — 79.

 37. Марущак А.І. Суспільна значимість як підстава поширення інформації з обмеженим доступом / А.І. Марущак, І.П. Касперський // Право України. – 2006. – №4.– С. 107-110.

 38. Марущак А. Як структурувати інформацію, що належить ЗМІ / Анатолій Марущак [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://telekritika.kiev.ua/yuridichna-consultaciya/2008-08-01/39802.

 39. Марценюк О.Г. Заборонена інформація та її місце у системі інформаційних відносин / О.Г. Марценюк // Право України. — 2006. — № 5. — С. 44–48.

 40. Марценюк О.Г. Режими доступу до інформації в системі українського права / О.Г. Марценюк // Юридична Україна. — 2006. — № 7. — С. 23–29.

 41. Мельник Т. Електронний документообіг та електронний підпис // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. – № 7. – С. 47 – 53.

 42. Миронов А.О. Вивчення впливу властивостей інформації на її вартість / А.О. Миронов Укрбизнес-консалтинг. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.biz-consalt.com.

 43. Мірошник Ю. Державна таємниця як складова забезпечення національної безпеки / Мірошник Ю. // Право України. — 2004. — № 9. — С. 36.

 44. Новицька Н. Електронний документообіг та електронний цифровий підпис як елементи інформаційної культури / Н. Новицька [Електронний ресурс] = Режим доступу : http://www.bod.kiev.ua/jurnal/12_11.htm.

 45. Отнюкова Г. Комерційна таємниця / Отнюкова Г. // Закон. — 1998. — № 2. — С. 54-56.

 46. Панченко П.Н. Институт тайны: правоохранительные аспекты / П.Н. Панченко // Государство и право. – 1998. – № 8. – С. 124.

 47. Петров Є. В. Інформація як об’єкт цивільно-правових відносин : Автореф. дис... канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 / Є. В. Петров ; Національний університет внутрішніх справ. — Х., 2003. — 20 с.

 48. Семилетов С.И. Информация как особый нематериальный объект права / Семилетов С.И. // Государство и право. — 2000 — №5. — С. 67-74.

 49. Сляднєва Г. О. Специфіка комерційної таємниці суб’єкта господарювання та її відокремлення від інших видів таємниць / Сляднєва Г. О. // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2004. — № 3. — С. 126-130.

 50. Смичера В.М. Проблемы экономической информации / Смичера В.М. — М.: Наука, 1975. — 311 c.

 51. Субота Н. Конфіденційна інформація, що є власністю держави: вид інформації з обмеженим доступом чи засіб обмеження доступу до відкритої інформації? / Наталія Субота [Електронний ресурс] – режим доступу : ttp://www.justinian.com.ua/article.php?id=798.

 52. Шкарупа В. Інформатика як основа формування інформаційного суспільства та як об’єкт правознавства / В. Шкарупа, Т. Субіна // Правова інформатика. — 2004. — № 4. — С. 22-28.

 53. Шльома Г.О. Службова таємниця як елемент інформаційних відносин в Україні / Шльома Г.О. // Молодь у юридичній науці: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених “Другі осінні юридичні читання”. — Хмельницький.: В-во ХІУП, 2003. — 366 с.

 54. Шпірко А. Запровадження та ефективне використання електронного документообігу й електронного підпису в Україні: проблеми, нові можливості, шляхи розвитку / А. Шпірко, А. Прокопенко // Вісник Національного банку України. – 2005, березень. – С. 41.

 55. Яременко О. Інформація як об’єкт правових відносин: теоретичний аспект / Яременко О. // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління і права. — 2004. — № 3. — С. 156-161.

 56. Яременко О. І. Інформація як об’єкт правових відносин: теоретичний аспект / Яременко О. І. // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2004. — № 3. — С. 156-161.


Тема 5.

Нормативно-правові акти:

 1. Цивільний кодекс України, прийнятий Верховною Радою України 16.01.2003 року // ОВУ. — 2003. — № 11. — Ст. 461.

 2. Про авторське та суміжні права: Закон України від 17.07.2001р. // ВВР. — 2001. — №13. — Ст.64.

 3. Про адвокатуру: Закон України від 19.12.1992 р. № 2887-XII // ВВР. — 1993. — N 9. — Cт. 62.

 4. Про банки та банківську діяльність: Закон України від 18.09.91р. // ВВР. — 1991. — №25. — Ст.281.

 5. Про бібліотеки та бібліотечну справу Закон України від 27.01.95р. // ВВР. — 1995. — №3. — Ст.45.

 6. Про видавничу справу: Закон України від // ВВР. — 1997. №32. — ст. 206.

 7. Про державну геологічну службу: Закон України від 4.11.1999 року // ВВР. — 1999. — № 51. — Ст. 456.

 8. Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів: Закон України // ВВР. — 1997. — № 50. — Ст. 302.

 9. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 24.12.93р. // ВВР. — 1994. — №15. — Ст. 45.

 10. Про державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації: України Закон України від 23.02.2006 року // Урядовий кур’єр. — 2006. — 11 квітня.

 11. Про державну статистику: Закон України в редакції Закону від 13.07.2000 //ВВР. — 2000. — № 43. — С. 362.

 12. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 р. // ВВР. — 1994. — № 16. — Ст. 93.

 13. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України // ВВР. — 1993. — № 1. — Ст. 1 (із змінами, внесеними згідно із Законами № 3582-12 від 11.11.93), ВВР. — 1993. — № 46. — Ст. 427; № 70/97 — ВР від 14.02.97, ВВР. — 1997. — № 15. — Ст. 115.

 14. Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22.05.2003 р. // ВВР. — 2003. — № 36. — Ст. 276.

 15. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.2003 р. // ВВР. — 2003. — № 36. — Ст. 275.

 16. Про захист інформації в автоматизованих системах: Закон України від 5.07.1994 р. // ВВР. — 1994. — № 31. — Ст. 286.

 17. Про зв’язок: Закон України // ВВР. — 1995. — №20. — Ст.143.

 18. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996р. // ВВР. — 1996. — №47. — Ст.256.

 19. Про зону надзвичайної екологічної ситуації: Закон України від 13.07.2000 року // ВВР. — 2000. — № 42. — Ст. 348.

 20. Про інформаційні агентства: Закон України // ВВР. — 1995. — № 13. — Ст. 83.

 21. Про інформацію: Закон України від 2.10.1992 р. // ВВР. — 1992. — №48. — Ст. 650.

 22. Про кінематографію: Закон України від// ВВР. — 1998. — №22. — Ст. 114.

 23. Про контррозвідувальну діяльність. Закон України від 26.12.2002 р. // ВВР. — 2003. — №12. — Ст. 89.

 24. Про Концепцію Національної програми інформатизації: Закон України від 4.02.1998 р. //

 25. Про лікарські засоби: Закон України від 4.04.1996 року // ВВР. — 1996. — № 22. — Ст. 86.

 26. Про музеї та музейну справу: Закон України від 29.06.1995р.// ВВР. — 1995. — № 25. — Ст. 191.

 27. Про науково-технічну інформацію: Закон України від 25.06.1993 р. // ВВР. — 1993. — № 33. — Ст. 345.

 28. Про Національну програму інформатизації: Закон України від 4.02.1998 р. // ВВР. — 1998. — № 27-28. — Ст.181.

 29. Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення: Закон України // ВВР. — 1997. — № 48. — Ст. 296.

 30. Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 р. (з наступними змінами і доповненнями) // ВВР. — 1993. — № 39. — Ст. 383.

 31. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 № 2135-XII // ВВР. — 1992. — N 22. — Ст. 303.

 32. Про основи державної політики у сфері науки та науково-технічної діяльності: Закон України від 13.12.91 р. // ВВР. — 1991. — №50. — Ст.660.

 33. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.2003 р. // ВВР. — 2003. — № 39. — Ст. 351.

 34. Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації: Закон України від 30.09.98 //ВВР. — 1997. — № 39.

 35. Про поштовий зв’язок: Закон України від 4.10.2001р.// ВВР. — 2002. — № 6. — Ст. 39.

 36. Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України від 5.03.1998 р. // ВВР. — 1998. — № 35. — Ст. 237.

 37. Про рекламу: Закон України від 3.07.1996 р. // ВВР. — 1996. — № 39. — Ст. 181.

 38. Про розвідувальні органи України: Закон України від 22.03.2001 р. // ВВР. — 2001. — № 19. — Ст. 94.

 39. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23.04.1991 року N 987-XII // ВВР. — 1991. — N 25. — Cт.283.

 40. Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення: Закон України // ВВР. — 1997. — № 45. — Ст. 284.

 41. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 р. // ВВР. — 1992. — № 27. — Ст. 382.

 42. Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21.12.1993 р.// ВВР. — 1994. — №10.

 43. Про телекомунікації: Закон України від 18.11.2003 р. // ВВР. — 2004. — № 12. — Ст. 155.

 44. Про питання захисту авторських прав в Інтернеті : Постанова Вищого Арбітражного Суду України № 04-1/5-7/82 від 05.06.2000// Вісник господарського судочинства. — 2001. — № 2. — С.135-137.

Література:

 1. Арістова І.В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти: Монографія / За загальною редакцією О.М. Бандурки. — Харків: Ун-т внутрішніх справ, 2000. — 368 с.

 2. Банківське право України: Навч. посіб. / За ред. А. О. Селіванова; Національний банк України. — К.: Ін Юре, 2000. — 210 с.

 3. Беляков К.И. Управление и право в период информатизации / К.И. Беляков. — К.: КВІЦ, 2001 — 308 с.

 4. Гевлич А., Селіванов В. Державна політика України у сфері захисту персональних даних: міжнародно-правовий аспект // Право України. — 2006. — № 1. — С. 58.

 5. Кравчук О. Поняття та правовий статус засобів масової інформації України // Право України. — 2005. — № 5. — С. 125.

 6. Кушакова Н. Законодавче регулювання Інтернет в Україні: проблемні питання й перспективи розвитку// Юридичний журнал. — 2003. — №3. С.32-33.

 7. Кушакова Н. Конституційне право на інформацію в Україні: сучасний підхід // Право України. — 2002. — №: 12. — С. 51-55.

 8. Кушакова Н. Конституційне право на інформацію: правомірні та неправомірні обмеження// Вісник Конституційного Суду України. — 2002. — №: 3. — С. 66-70.

 9. Постульга В. Термінологічні проблеми визначення меж інформаційних прав людини // Право України. — 2001. — №: 11. — С. 105-107.

 10. Потапенко В. Окремі аспекти реклами в Інтернеті// Юридичний журнал. — 2003. — №3.

 11. Сляднева А. Закрепление права субъекта хозяйствования на коммерческую тайну на локальном уровне//Предпринимательство, хозяйство и право. — 2004. — №10. — С.126-129.

 12. Сляднєва Г. Правове регулювання доступу державних органів до комерційної таємниці // Підприємництво, господарство і право. — 2004. — № 10. — С. 55-58.

 13. Соснін О. В. Про правові основи удосконалення системи державного управління інформаційними ресурсами / О. В. Соснін, Л. Є. Шиманський [Електронний ресурс] — режим доступу : http://www.niss.gov.ua/book/Pr17_04.htm.

 14. Стрельбицька Л.М., Стрельбицький М.П. Основи безпеки банківської системи України та банківської діяльності: Монографія / За ред. М.П. Стрельбицького. — К. 2004. — 600 с.


Тема 6.

Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 року // ВВР. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

 2. Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів: Закон України // ВВР. — 1997. — № 50. — Ст. 302.

 3. Про державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації: України Закон України від 23.02.2006 року // Урядовий кур’єр. — 2006. — 11 квітня.

 4. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 р. // ВВР. — 1994. — № 16. — Ст. 93.

 5. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України // ВВР. — 1993. — № 1. — Ст. 1 (із змінами, внесеними згідно із Законами № 3582-12 від 11.11.93), ВВР. — 1993. — № 46. — Ст. 427; № 70/97 — ВР від 14.02.97, ВВР. — 1997. — № 15. — Ст. 115.

 6. Про захист інформації в автоматизованих системах: Закон України від 5.07.1994 р. // ВВР. — 1994. — № 31. — Ст. 286.

 7. Про захист суспільної моралі. Закон України від 20.11.2003 р. // // ВВР. — 2004. — № 14. — Ст. 172.

 8. Про зв’язок: Закон України // ВВР. — 1995. — №20. — Ст.143.

 9. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996р. // ВВР. — 1996. — №47. — Ст.256.

 10. Про інформаційні агентства: Закон України // ВВР. — 1995. — № 13. — Ст. 83.

 11. Про інформацію: Закон України від 2.10.1992 р. // ВВР. — 1992. — №48. — Ст. 650.

 12. Про Концепцію Національної програми інформатизації: Закон України від 4.02.1998 р. //

 13. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1.06.2000 р. // ВВР. — 2000. — № 36. — Ст. 299.

 14. Про науково-технічну інформацію: Закон України від 25.06.1993 р. // ВВР. — 1993. — № 33. — Ст. 345.

 15. Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення: Закон України // ВВР. — 1997. — № 48. — Ст. 296.

 16. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.2003 р. // ВВР. — 2003. — № 39. — Ст. 351.

 17. Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення: Закон України // ВВР. — 1997. — № 45. — Ст. 284.

 18. Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21.12.1993 р.// ВВР. — 1994. — №10.

 19. Про телекомунікації: Закон України від 18.11.2003 р. // ВВР. — 2004. — № 12. — Ст. 155.

 20. Про вдосконалення державного управління інформаційною сферою: Указ Президента України від 16.09.1998 р. // Голос України. — 1998. — № 182.

 21. Про заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки держави: Указ Президента України від 18.09.2002 р. // ОВУ. — 2002. — № 38. — Ст. 1771.

 22. Про заходи щодо захисту інформаційних ресурсів держави: Указ Президента України від 10.04.2000 р. // ОВУ. — 2000. — № 15.

 23. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 31.10.2001 року з питання “Про заходи щодо вдосконалення державної інформаційної політики та забезпечення інформаційної безпеки”: Указ Президента України від 6 грудня 2001 р. // ОВУ. — 2001. — № 50. — Ст. 2228.

 24. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 31.10.2001 р. “Про заходи щодо вдосконалення державної інформаційної політики та забезпечення інформаційної безпеки України: Указ Президента України від 6 грудня 2001 р. // ОВУ. — 2001. — № 50. — Ст. 2228.

 25. Положення про Державний комітет архівів України: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 р. // ОВУ. — 2007. — № 52-Ст.2104.

 26. Положення про Державний комітет інформатизації України: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 р. №272// ОВУ. — 2008. — № 25. — Ст.791.

 27. Положення про Державний комітет статистики України: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 р. № 924 // ОВУ. — 2007. — № 52. — Ст. 107.

 28. Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 р. № 897// ОВУ. — 2003. — № 25. — Ст.28.

Література:

 1. Арістова І.В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти: Монографія / За загальною редакцією О.М. Бандурки. — Харків: Ун-т внутрішніх справ, 2000. — 368 с.

 2. Бачило И.Л. Правовое регулирование процессов информации // Государство и право. — 1994. — №12. — С. 72-78.

 3. Венгеров А.Б. Право и информация в условиях автоматизации управления. — М.: Юридическая литература, 1978. — 208 с.

 4. Гаман Т. В. Джерела, форми та види інформації, що використовується в системі державного управління // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2004. — № 3. — С. 303-307.

 5. Гаман Т. В. До питання забезпечення інформацією органів державного управління // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2004. — № 4. — С. 307-312.

 6. Гевлич А., Селіванов В. Державна політика України у сфері захисту персональних даних: міжнародно-правовий аспект // Право України. — 2006. — № 1. — С. 58.

 7. Гнатцов О. Політико-управлінські аспекти інформаційних ресурсів у системі забезпечення державної безпеки // Вісник НАДУ. — 2004. — № 3. — С. 485 — 492.

 8. Корнеєва Т. Правове регулювання інформації як елемента державного управління в митних органах України // Підприємництво, господарство і право. — 2004. — № 10.

 9. Яременко О. Функції української держави в інформаційній сфері// Підприємництво, господарство і право. — 2005. — № 6. — С. 109-112.


Тема 7.

Нормативно-правові акти:

 1. Кримінально-процесуальний кодекс України // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 1998. — №10. — С. 155-326.

 2. Цивільний процесуальний кодекс України // Кодекси України. У 3-х книгах. / Відп. ред. В. Ф. Бойко. — К.: Юрінком-Інтер, 1997. — Книга 2. — С. 269-438.

 3. Цивільний кодекс України, прийнятий Верховною Радою України 16.01.2003 р. // ОВУ. — 2003. — № 11. — Ст. 461.

 4. Сімейний кодекс України, прийнятий Верховною України 10.01.2002 р. // ВВР. — 2002. — N 21. — Ст. 135.

 5. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII // ВВР. — 1993. — N 4. — Ст. 19.

 6. Про авторське та суміжні права: Закон України від 17.07.2001 р. // ВВР. — 2001. — №13. — Ст.64.

 7. Про адвокатуру: Закон України від 19 грудня 1992 р. № 2887-XII // ВВР. — 1993. — N 9. — Cт. 62.

 8. Про банки та банківську діяльність: Закон України від 18.09.91р. // ВВР. — 1991. — №25. — Ст.281.

 9. Про бібліотеки та бібліотечну справу Закон України від 27.01.95р. // ВВР. — 1995. — №3. — Ст.45.

 10. Про видавничу справу: Закон України від // ВВР. — 1997. №32. — ст. 206.

 11. Про державну геологічну службу: Закон України від 4.11.1999 року // ВВР. — 1999. — № 51. — Ст. 456.

 12. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 24.12.1993 р. // ВВР. — 1994. — №15. — Ст. 45.

 13. Про державну статистику: Закон України в редакції Закону від 13.07.2000 //ВВР. — 2000. — № 43. — С. 362.

 14. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 р. // ВВР. — 1994. — № 16. — Ст. 93.

 15. Про зв’язок: Закон України // ВВР. — 1995. — №20. — Ст.143.

 16. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996р. // ВВР. — 1996. — №47. — Ст.256.

 17. Про зону надзвичайної екологічної ситуації: Закон України від 13.07.2000 року // ВВР. — 2000. — № 42. — Ст. 348.

 18. Про інформацію: Закон України від 2.10.1992 р. // ВВР. — 1992. — №48. — Ст. 650.

 19. Про кінематографію: Закон України від// ВВР. — 1998. — №22. — Ст. 114.

 20. Про контррозвідувальну діяльність. Закон України від 26 грудня 2002 р. // ВВР. — 2003. — №12. — Ст. 89.

 21. Про лікарські засоби: Закон України від 4.04.1996 року // ВВР. — 1996. — № 22. — Ст. 86.

 22. Про музеї та музейну справу: Закон України від 29.06.1995р.// ВВР. — 1995. — № 25. — Ст. 191.

 23. Про науково-технічну інформацію: Закон України від 25.06.1993 р. // ВВР. — 1993. — № 33. — Ст. 345.

 24. Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 р. (з наступними змінами і доповненнями) // ВВР. — 1993. — № 39. — Ст. 383.

 25. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 № 2135-XII // ВВР. — 1992. — N 22. — Ст. 303.

 26. Про організацію формування та обігу кредитних історій: Закон України від 23.06.2005 р.// // ВВР. — 2005. — № 32. — Ст. 1270.

 27. Про психіатричну допомогу: Закон України від 22.02.00р.//ВВР. — 2000р. — №19. — Ст.143.

 28. Про рекламу: Закон України від 3.07.1996 р. // ВВР. — 1996. — № 39. — Ст. 181.

 29. Про розвідувальні органи України: Закон України від 22.03.2001 р. // ВВР. — 2001. — № 19. — Ст. 94.

 30. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23.04.1991 року N 987-XII // ВВР. — 1991. — N 25. — Cт.283.

 31. Про якість і безпеку харчових продуктів: Закон України від 23 грудня 1997 року // ВВР. — 1998. — № 19. — Ст. 98.

Література:

 1. Баштега Р. Охорона таємниці сповіді у кримінальному судочинстві // Право України. — 2004. — №6. — с.86-87.

 2. Бебик В.М. Менеджмент виборчої кампанії: ресурси; технології; маркетинг: Навч.-метод.посіб. / В.М. Бобик. — К. : МАУП, 2001. — 216 с.

 3. Білуха М. Т. Електронний цифровий підпис бухгалтерських документів // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. – № 10. – С. 14.

 4. Бобрик В. Свобода діяльності засобів масової інформації і право людини на приватність: пошук правового компромісу// Підприємництво, господарство і право. — 2001. — №: 9. — С. 56-58.

 5. Брижко В.М. Правовий механізм захисту персональних даних: Монографія / За ред. проф. М.Я. Швеця, проф. Калюжного Р.А. — К.: Парламентське видавництво, 2003. — 120 с.

 6. Ватрас В. А. До питання про право на сімейну таємницю // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — № 2. — С. 93-97.

 7. Визер Б. Право человека на информацию в Австрии// Государство и право. — 1992. — №: 4. — С. 110-115.

 8. Виноградова Г.В. Деякі питання правового забезпечення інформаційної безпеки у підприємницькій діяльності// Праця і закон. — 2004. — №22 (46). — С.8-14.

 9. Гринович А. А. Електронний цифровий підпис: особливості переваги та проблеми / А. А. Гринович, Г. В. Пухальська [Електронний ресурс] http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vchnu/Ekon/2009_2/zmist.files/05.pdf.

 10. Дарбішір Х. Коментарі до запропонованого проекту Закону України «Про доступ до інформації» / Хелен Дарбішір [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3309.

 11. Демкова М. Проблеми доступу до публічної інформації / Мар’яна Демкова [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.lawyer.org.ua/?w=r&i=&d=577.

 12. Костецька Т.А. Право на інформацію в Україні / Т.А. Костецька ; НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. Вища школа права. — К., 1998. — 39 с.

 13. Котелайчук С. Реалізація та захист персоніфікованої інформації у законодавстві України: правове забезпечення // Право України. — 2006. — № 1. — С. 46-49.

 14. Котюжинська Т. Право на інформацію — зміни необхідні / Т. Котюжинська [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3308.

 15. Кохановська О. Актуальні теоретичні проблеми співвідношення інформаційних прав і прав інтелектуальної власності //Підприємництво, господарство і право. — 2004. — №8. — С.99-104.

 16. Кохановська О. Цивільно-правові аспекти реалізації інформаційних прав та виконання інформаційних обов’язків // Право України. — 2005. — № 4. — С. 88 — 92.

 17. Кохановська О. В. Інформація як нематеріальне благо та захист інформаційних прав згідно з Цивільним кодексом України // Вісник Верховного Суду України. — 2005. — № 11 (63). — С. 37-43.

 18. Кохановська О. В. Правове регулювання у сфері інформаційних відносин: Монографія. — К., 2001. — 463 с.

 19. Кохановська О. В. Теоретичні проблеми цивільно-правового захисту інформаційних прав цивільним правом//Підприємництво, господарство і право. — 2004. — №7. — С.99-104.

 20. Кохановська О. В. Цивільно-правові аспекти реалізації інформаційних прав та виконання інформаційних обов’язків// Право України. — 2005. — №4. — С.88-91.

 21. Кушакова Н. Конституційне право на інформацію в Україні: сучасний підхід // Право України. — 2002. — №: 12. — С. 51-55.

 22. Кушакова Н. Конституційне право на інформацію: правомірні та неправомірні обмеження// Вісник Конституційного Суду України. — 2002. — №: 3. — С. 66-70.

 23. Марущак А.І. Доступ до інформації: питання правового регулювання / А.І. Марущак // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2006. — № 1 — С. 35-41.

 24. Марущак А.І. Інформаційне право: Доступ до інформації: Навчальний посібник / А.І. Марущак. – К.: КНТ, 2007, - 532 с.

 25. Марценюк О.Г. Право людини на інформацію в європейському та українському праві / О.Г. Марценюк // Вісник Донецького університету. Серія В. Економіка і право. — № 2, 2006. — Т. 2. — С. 429–432.

 26. Нестеренко О. Конституційно-правове регулювання права на доступ до інформації / О. Нестеренко [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2902.

 27. Постульга В. Термінологічні проблеми визначення меж інформаційних прав людини // Право України. — 2001. — №: 11. — С. 105-107.

 28. Права громадян при отриманні інформації [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://uaua.info/content/?action=article&parent=&id=861&catid=41&subcatid=180.

 29. Свобода інформації та право на приватність в Україні. Том 2. Право на приватність: conditio sinequa non / Харківська правозахисна група. — Х. : Фоліо, 2004. — 200 c.

 30. Яременко О. І. Правовий режим інформації про особу в умовах становлення в Україні інформаційного суспільства // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2003. — № 3-4. — С. 171-177.
<< попередня сторінка   наступна сторінка >>