Робоча програма з навчальної дисципліни - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни... 1 14.79kb.
Робоча програма навчальної дисципліни «Соціологія» 1 13.9kb.
Робоча програма навчальної дисципліни педіатрія (шифр І назва навчальної... 4 680.81kb.
Робоча програма навчальної дисципліни філософі я 03. 01 4 1095.62kb.
Робоча програма навчальної дисципліни філософі я 01філософія 1 318.04kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 1 315.64kb.
Робоча програма навчальної дисципліни пропедевтика педіатрії (шифр... 5 886.66kb.
Робоча програма навчальної дисципліни c оціологія 1 344.37kb.
Робоча програма навчальної дисципліни «прогнозування» 1 14.99kb.
Робоча програма навчальної дисципліни онтологія 1 342.03kb.
Робоча програма навчальної дисципліни метафізика 2 445.07kb.
Робоча програма навчальної дисципліни (за кредитно-модульною системою... 1 264.7kb.
Робоча програма вивчення курсу "Інформаційне право України" Уклав... 1 247.23kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Робоча програма з навчальної дисципліни - сторінка №7/7
Тема 8.

Нормативно-правові акти:

 1. Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави: Закон України від 19.06.2003 р. // ВВР. — 2003. — № 46. — Ст. 366.

 2. Про державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації: України Закон України від 23.02.2006 року // Урядовий кур’єр. — 2006. — 11 квітня.

 3. Про захист інформації в автоматизованих системах: Закон України від 5.07.1994 р. // ВВР. — 1994. — № 31. — Ст. 286.

 4. Про захист суспільної моралі. Закон України від 20.11.2003 р. // // ВВР. — 2004. — № 14. — Ст. 172.

 5. Про контррозвідувальну діяльність. Закон України від 26 грудня 2002 р. // ВВР. — 2003. — №12. — Ст. 89.

 6. Про Концепцію Національної програми інформатизації: Закон України від 4.02.1998 р. //

 7. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.2003 р. // ВВР. — 2003. — № 39. — Ст. 351.

 8. Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України від 5.03.1998 р. // ВВР. — 1998. — № 35. — Ст. 237.

 9. Про розвідувальні органи України: Закон України від 22.03.2001 р. // ВВР. — 2001. — № 19. — Ст. 94.

 10. Про заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки держави: Указ Президента України від 18.09.2002 р. // ОВУ. — 2002. — № 38. — Ст. 1771.

 11. Про заходи щодо захисту інформаційних ресурсів держави: Указ Президента України від 10.04.2000 р. // ОВУ. — 2000. — № 15.

 12. Положення про Державний комітет інформатизації України: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 р. №272// ОВУ. — 2008. — № 25. — Ст.791.

 13. Про деякі питання захисту інформації, охорона якої забезпечується державою: Постанова Кабінету Міністрів від 13.03.2002 р. // ОВУ. — 2002. — № 11. — 29 березня. — Ст. 515.

 14. Про затвердження Державної програми інформаційно-телекомунікаційного забезпечення правоохоронних органів, діяльність яких пов'язана з боротьбою із злочинністю : постанова Кабінету Міністру України вiд 08.04.2009 р. № 321 // ОВУ. — 2009. — № 27. — Стор. 12. — Ст. 896.

 15. Концепція (основи державної політики) національної безпеки України. Затв. Постанови Верховної Ради України 16 січня 1997 р. № 3/97 ВР // Голос України. — 1997. — 4 лютого. — С. 5.

 16. Про Доктрину інформаційної безпеки України : Указ Президента вiд 08.07.2009 № 514/2009// ОВУ. — 2009. — № 52. — Ст. 1783. — Стор. 7.

Література:

 1. Баринов А. Информационный суверенитет или информационная безопасность? / А. Баринов // Національна безпека і оборона. — 2001. — № 1. — С. 70-76.

 2. Бондаренко В.О. Інформаційна безпека сучасної держави: концептуальні роздуми / В.О. Бондаренко, О.В. Литвиненко // Стратег. панорама. — 1999. — № 1-2. — С. 127-133.

 3. Братель О.Поняття та зміст доктрини інформаційної безпеки // Право України. — 2006. — № 5. — С. 36-40.

 4. Виноградова Г.В. Деякі питання правового забезпечення інформаційної безпеки у підприємницькій діяльності// Праця і закон. — 2004. — №22 (46). — С.8-14.

 5. Гнатцов О. Політико-управлінські аспекти інформаційних ресурсів у системі забезпечення державної безпеки // Вісник НАДУ. — 2004. — № 3. — С. 485 — 492.

 6. Голубєв В. Деякі особливості тактики окремих слідчих дій при розслідуванні комп’ютерних злочинів / В. Голубєв [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.crime-research.org.

 7. Гурковський В. Інформаційна безпека в Україні як складова національної безпеки// Збірник наукових праць Української Академії державного управління. — К., 2002. — №2. — С.9-18.

 8. Гуцалюк М. Інформаційна безпека у сучасному суспільстві // Право України. — 2005. — № 7. — С. 77.

 9. Інформаційна безпека України. Проблеми і шляхи вирішення. Заочний круглий стіл // Національна безпека і оборона. — 2001. — № 1. — С. 24-29.

 10. Климчук С. Загальна характеристика законодавства про інформаційну безпеку ЄС, США та Канади / С. Климчук [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2462.

 11. Кормич Б.А. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи: Навч. посібник / Б.А. Кормич. — К.: Кондор, 2004. — 384 с.

 12. Ліпкан В.А. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції: Навчальний посібник / В. А. Ліпкан, Ю. Є. Максименко, В.М. Желіховський. — К.: КНТ, 2006. — 280 с.

 13. Маракова І., Рибак А., Тесленко П. Проблеми комплексного забезпечення безпеки інформації в Україні/ // Вісник УАДУ. — 2001. — №3. — С.343-346.

 14. Мірошник Ю. Державна таємниця як складова забезпечення національної безпеки // Право України. — 2004. — № 9. — С. 36.

 15. Монашова О. Правове забезпечення інформаційно — комунікаційних технологій (зарубіжний досвід) // Право України. — 2006. — № 3. — С. 131 — 134.

 16. Олійник О. Державна інформаційна політика та інформаційна безпека України // Право України. — 2005. — № 5. — С. 108.

 17. Олійник О. Захист інформації в умовах інформаційного суспільства // Право України. — 2005. — № 10. — С. 100 — 103.

 18. Стрельцов А.А. Направление совершенствования правового обеспечения информационной безопасности Российской Федерации / А.А. Стрельцов // Информационное общество. — 1999 — № 6. — С. 15-21.

 19. Термінологічний словник з питань технічного захисту інформації /за ред. В. О. Хорошка — 3-є видання. — К.: Поліграф Колсалтинг, 2003 — 268 с.

 20. Хахановський В.Г. Криміналістичне дослідження засобів та матеріалів відеозапису: Навч.-практ. посіб. / В.Г. Хахановський. – К. : НАВСУ, 1998. – 116 с.

 21. Хахановський В. Г. Правові та організаційно-технологічні проблеми захисту інформації в автоматизованих системах ОВС України / В.Г. Хахановський // http://mndc.naiau.kiev.ua/Gurnal/9text/g9_23.htm.

 22. Цимбалюк В. Інформаційна безпека підприємницької діяльності: визначення сутності та змісту поняття за умов входження України до інформаційного суспільства (глобальної кіберцивілізації) // Підприємництво, господарство і право. — 2004. — № 3.

 23. Шеломенцев В.П. Протидія злочинності у сфері інформаційно-комунікаційних технологій / В.П. Шеломенцев [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mndc.naiau.kiev.ua/Gurnal/9text/g9_25.htm.

 24. Шерстюк В.П. Информационная безопасность в системе обеспечения национальной безопасности России: федеральный и региональный аспекты обеспечения информационной безопасности / В.П. Шерстюк // Информационное общество. — 1999. — № 5. — С. 3-5.


Тема 9.

Нормативно-правові акти:

 1. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Кодекси України. У 2-х томах / Відп. ред. Ф. Г. Бурчак. — К.: Ін Юре, 1997. — Том 1. — С. 359-501.

 2. Кримінальний кодекс України від 5.04.2001 року // ВВР. — 2001. — № 25-26. — Ст. 131.

 3. Цивільний кодекс України, прийнятий Верховною Радою України 16.01.2003 року // ОВУ. — 2003. — № 11. — Ст. 461.

 4. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII // ВВР. — 1993. — N 4. — Ст. 19.

 5. Про авторське та суміжні права: Закон України від 17.07.2001р. // ВВР. — 2001. — №13. — Ст.64.

 6. Про адвокатуру: Закон України від 19 грудня 1992 р. № 2887-XII // ВВР. — 1993. — N 9. — Cт. 62.

 7. Про банки та банківську діяльність: Закон України від 18.09.91р. // ВВР. — 1991. — №25. — Ст.281.

 8. Про бібліотеки та бібліотечну справу Закон України від 27.01.95р. // ВВР. — 1995. — №3. — Ст.45.

 9. Про видавничу справу: Закон України від // ВВР. — 1997. №32. — ст. 206.

 10. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 24.12.93р. // ВВР. — 1994. — №15. — Ст. 45.

 11. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 р. // ВВР. — 1994. — № 16. — Ст. 93.

 12. Про захист інформації в автоматизованих системах: Закон України від 5.07.1994 р. // ВВР. — 1994. — № 31. — Ст. 286.

 13. Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 р. (з наступними змінами і доповненнями) // ВВР. — 1993. — № 39. — Ст. 383.

 14. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 № 2135-XII // ВВР. — 1992. — N 22. — Ст. 303.

 15. Про організацію формування та обігу кредитних історій: Закон України від 23.06.2005 р.// // ВВР. — 2005. — № 32. — Ст. 1270.

 16. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23.04.1991 року N 987-XII // ВВР. — 1991. — N 25. — Cт.283.

 17. Література:

 18. Баштега Р. Охорона таємниці сповіді у кримінальному судочинстві // Право України. — 2004. — №6. — с.86-87.

 19. Вертузаєв М.С. Запобігання комп’ютерним злочинам та їх розслідування // Право України. — 1998. — № 1. — С. 101 — 108.

 20. Виноградова Г.В., Шпак О.А. Деякі питання законодавчого забезпечення захисту комерційної таємниці // Юридичнийи журнал. — 2004. — №12. — С.28-31.

 21. Гаврилов Э. К вопросу об охране коммерческой, служебной и личной тайны. Гражданско-правовые аспекты // Хозяйство и право. — 2003. — № 5. — С. 28-30.

 22. Голубєв В. Деякі особливості тактики окремих слідчих дій при розслідуванні комп’ютерних злочинів / В. Голубєв [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.crime-research.org.

 23. Гуцалюк М. Координація боротьби з комп’ютерною злочинністю // Право України. — 2002. — № 5. — С. 121 — 126.

 24. Дрьомов Сергій Комп’ютерна інформація як предмет злочину, передбаченого ст. 362 Кримінального Кодексу України// Підприємництво, господарство і право. — 2005. — № 4. — С. 129-132.

 25. Заржицький О., Жуков С., Іванова Є. Захист програмного забезпечення за допомогою інституту “конфіденційної інформації” // Право України. — 1999. — № 1. — С. 59 — 62.

 26. Коробкова Н. Правове регулювання медичної таємниці// Підприємництво, господарство і право. — 2005. — № 4. — С. 8-11.

 27. Коташевська Т. Презумпція недостовірності поширення негативної інформації / Т. Коташевська [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3382.

 28. Котелайчук С. Реалізація та захист персоніфікованої інформації у законодавстві України: правове забезпечення // Право України. — 2006. — № 1. — С. 46-49.

 29. Кохановська О. В. Теоретичні проблеми цивільно-правового захисту інформаційних прав цивільним правом//Підприємництво, господарство і право. — 2004. — №7. — С.99-104.

 30. Кузнєцов В.В. Комп’ютерна інформація як предмет крадіжки // Право України. — 1999. — № 7. — С. 85 — 89.

 31. Кузьмин Э.А. Правовая защита коммерческой тайны // Правоведение. — 1992. — N 5. — С. 45-53.

 32. Лащук Є. Інформація з обмеженим доступом як предмет злочину // Право України. — 2001. — № 3. — С. 75 — 79.

 33. Лісовий В. “Комп’ютерні” злочини: питання кваліфікації // Право України. — 2002. — № 2. — С. 86 — 88.

 34. Логінова С. Адвокатська таємниця через призму судово-правової реформи // Право України. — 2002. — № 2. — С. 95-96.

 35. Лопатин В.Н. Правовая охрана и защита служебной тайны // Государство и право. — 2000. — №6. — С. 84-90.

 36. Макаренко В. Правове регулювання захисту конфіденційної інформації, що є власністю держави: становлення, розвиток, проблемні питання// Право України. — 2006. — № 1. — С.132-135.

 37. Нікіфоров Г. К., Нікіфоров С. С. Підприємництво та правовий захист комерційної таємниці: навч. — практ. посіб. для вищих навч. закл. — К.: Олан, 2001. — 208 с.

 38. Пашнєв Д. В. Особливості виявлення та кримінальноправова кваліфікація злочинів, що посягають на комп’ютерну інформацію з обмеженим доступом / Д. В. Пашнєв, М. В. Рудик // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». - Том 22 (61). - № 1. - 2009. - С. 229-235.

 39. Самбур М. Відшкодування моральної (немайнової) шкоди, завданої поширенням недостовірної інформації засобами масової інформації// Юридичний журнал. — 2003. — № 6.

 40. Сляднєва Г. Правове регулювання доступу державних органів до комерційної таємниці // Підприємництво, господарство і право. — 2004. — № 10. — С. 55-58.

 41. Субота Н. Конфіденційна інформація, що є власністю держави: вид інформації з обмеженим доступом чи засіб обмеження доступу до відкритої інформації? // Юридичний журнал. — 2003. — №9.

 42. Сучасні технології та засоби маніпулювання свідомістю, ведення інформаційних війн і спеціальних інформаційних операцій: Навчальний посібник / Петрик В.М., Остроухов В.В. та ін.. — К.: Росава, 2006. — 208 с.

 43. Хірсін А. Удосконалення автоматизованих інформаційно-пошукових систем, які використовуються в боротьбі з організованою злочинністю // Право України. — 2004. — № 6. — С. 57-60.

 44. Чепелюк М. Угода про нерозголошення конфіденційної інформації// Юридичний журнал. — 2003. — №9.

 45. Шварцман А. Прикладные вопросы защиты коммерческой тайны// Предпринимательство, хозяйство и право. — 1998. — №10. — С.50-52.

 46. Шимон С. Поширення недостовірної інформації: відповідальність за шкоду, завдану особистим немайновим правам фізичної особи// Юридичний журнал. — 2003. — №6 (12). — С.52-57.

Інформаційне право : Робоча програма з навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Магістр зі спеціальності 8.060101 Правознавство напряму підготовки 0601 Право / [уклад. Н. І. Чудик-Білоусова]. — Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2010. — 59 с.

ЧУДИК-БІЛОУСОВА Надія Іванівна

Комп’ютерне складання Н. І. Чудик-Білоусова

Відповідальний за випуск Ю. В. Білоусов

Формат А5. Папір друкарський. Друк різографічний.
Умовн. друк. арк. 3,72. Обл.-вид. арк. 3,03.
Тираж 35 прим. Підписано до друку 01.03.2010 р. Зам. № 

Хмельницький університет управління та права

29013, м. Хмельницький, вул. Театральна, 8

Тел.: (0382) 71-75-91, 71-80-80Свідоцтво суб’єкта видавничої діяльності
ДК № 2105 від 21.02.2005 р.

<< попередня сторінка