Розпорядження 01 квітня 2013р. Городок №177 Про затвердження Програми правової освіти населення Городоцького району на 2013 2015 рок - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Інформація про хід виконання Програми правової освіти населення області... 1 259.07kb.
Інформація про виконання Програми правової освіти Полтавської області... 1 154.32kb.
Рішення про хід виконання Програми правової освіти населення міста... 1 67.36kb.
Рішення про хід виконання Програми правової освіти населення міста... 1 67.26kb.
Розпорядження смт. Великий Бурлук від 21 вересня 2011 року №302 Про... 1 123.89kb.
Програма правової освіти населення м. Червонограда на 2013-2015 роки... 1 134.62kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 6 квітня... 1 151.2kb.
Полтавська обласна міжвідомча координаційно методична рада з правової... 1 132.99kb.
Інформація про роботу Головного та територіальних управлінь юстиції... 2 389.92kb.
Рішення від 21. 03. 2013р. №137/14-vi м. Чернівці Про затвердження... 1 54.33kb.
Рішення від «28» 02 2013 №842 34 сесії 6 скликання Про затвердження... 1 97.74kb.
Міністерство освіти та науки молоді та спорту України Ясинуватська... 1 157.29kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження 01 квітня 2013р. Городок №177 Про затвердження Програми правової освіти - сторінка №1/1


УКРАЇНА

ГОРОДОЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
01 квітня 2013р. Городок №177Про затвердження Програми правової

освіти населення Городоцького району

на 2013 - 2015 роки

З метою розвитку правової освіти населення району, підвищення правової культури та виховання громадян в дусі поваги до закону і прав людини, на виконання Указу Президента України від 18.10.2001 N 992/2001 «Про Національну програму правової освіти населення», керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:


1.Затвердити Програму правової освіти населення району на 2013 - 2015 роки, що додається.

2.Городоцькому районному управлінню юстиції (С.Суховичу) забезпечити виконання Програми, про що щопівроку, до 20 числа місяця, наступного за звітним півріччям, інформувати райдержадміністрацію.

3.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Р.Скобало.


Голова районної

державної адміністрації підпис О.Дунас

Додаток

до розпорядження голови районної державної адміністрації від 01 квітня 2013 року №177


ПРОГРАМА

правової освіти населення Городоцького району на 2013-2015 роки
Загальні положення

Програма правової освіти населення Городоцького району на 2013-2015 роки (далі - Програма) базується на Конституції України, Національній програмі правової освіти населення, затвердженій Указом Президента України від 18 жовтня 2001року №992/2001, і передбачає подальше створення необхідних умов для набуття широкими верствами населення району правових знань та навичок у їх застосуванні, забезпечення доступу громадян до джерел правової інформації, а також визначає основні напрямки правоосвітньої діяльності та першочергові заходи щодо їх реалізації.

На сучасному етапі потребують вирішення питання подальшого розвитку правосвідомості населення, задоволення потреб мешканців району у правових знаннях, що, насамперед, може бути забезпечено шляхом удосконалення правової освіти населення.
Мета та завдання Програми

Метою Програми правової освіти населення є:

-підвищення рівня правової культури населення;

-удосконалення системи правової освіти мешканців району;

-виховання громадян у дусі поваги до Закону і прав людини.


Мету Програми передбачається досягти шляхом:

-визнання правової освіти населення одним із основних чинників формування високої правосвідомості та правової культури;

-активної участі в організації та здійсненні заходів із правової освіти населення органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, навчальних закладів та закладів культури, міжвідомчої координаційно - методичної ради з правової освіти населення, засобів масової інформації;

-поліпшення умов для здійснення творчої, благодійної та іншої суспільно-корисної діяльності у сфері правової освіти;

-залучення мешканців району до участі в удосконаленні системи правової освіти;

-сприяння самоосвіті населення з питань права і держави;

-безпосередньої участі юристів у поширенні правових знань.
Основними завданнями Програми є:

-удосконалення форм і методів правової освіти населення, що сприятиме подоланню правового нігілізму, формуванню у мешканців району гуманістичних правових ідей, загальнолюдських і національних правових цінностей;

-надання безкоштовних правових консультацій малозабезпеченим верствам населення;

-створення умов для розширення інформаційно-правового простору, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до Закону;

-забезпечення відкритості правової інформації.
Основні напрямки реалізації Програми

Правова освіта населення – це процес засвоєння знань про основи держави та права, виховання у громадян поваги до закону, до прав людини, небайдужого ставлення до порушень законності та правопорядку.

Правова освіта населення полягає у здійсненні комплексу заходів організаційного, інформаційного, навчального та виховного характеру, спрямованих на створення належних умов для набуття громадянами обсягу правових знань та навичок у їх застосуванні, необхідних для реалізації громадянами своїх прав і свобод, а також виконання покладених на них обов’язків.

Надання правової освіти здійснюється в усіх дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах.

Складовою правової освіти громадян є самоосвіта з питань права і держави.

З метою оперативного вирішення питань щодо координації діяльності органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, об’єднань громадян, навчальних закладів та закладів культури, інших установ, та організацій, засобів масової інформації у сфері правової освіти, а також надання методичної допомоги у проведенні цієї діяльності здійснює міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення (далі - МКМР).

Склад МКМР з правової освіти населення та положення про неї затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації

З метою розвитку правової освіти населення органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції вживають заходів щодо розширення мережі спеціалізованих навчальних закладів, бібліотек, збільшення кількості друкованих та аудіовізуальних засобів масової інформації правового спрямування, а також надають допомогу органам юстиції в організації та матеріальному забезпеченні діяльності громадських приймалень.

Засоби масової інформації району систематично інформують населення про національне законодавство, діяльність органів законодавчої, виконавчої, судової влади, а також про стан правопорядку, боротьби з правопорушенням, особливо серед неповнолітніх, профілактику їх вчинення тощо.

Державні заклади, підприємства, організації культури проводять відповідну правоосвітню та правовиховну діяльність. З цією метою за участю управління юстиції, навчальних закладів на громадських або договірних засадах створюються університети правових знань, лекторії, проводяться виставки друкованої продукції правового спрямування, зустрічі з фахівцями-юристами, читацькі конференції та інші заходи правового спрямування.

Основні заходи по забезпеченню виконання Програми

1.Систематично аналізувати стан правової освіти населення та вносити пропозиції щодо його поліпшення.

Підсумки розглядати на нарадах, засіданнях міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення.2013-2015р.р.

Сільським, селищній, міським радам, Городоцькому районному управління юстиції


2.Забезпечити ефективну діяльність міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення.


2013-2015р.р.

Сільським, селищній, міським радам, Городоцькому районному управління юстиції

3.Проводити Єдині Днів інформування населення, у ході яких надавати роз’яснення норм чинного законодавства.2013-2015р.р.

Сільським, селищній, міським радам, Городоцькому районному управління юстиції

4.Організовувати проведення тематичних семінарів по практичному застосуванню норм чинного законодавства для: депутатів сільських, селищної та міських рад; посадових осіб органів місцевого самоврядування; працівників юридичних і кадрових служб підприємств, установ, організацій; керівників навчальних закладів.
2013-2015р.р. Сільським, селищній, міським радам, Городоцькому районному управлінню юстиції

5. Проводити для населення району заходи щодо поширення знань про державу і право, інформувати про правову політику держави, зміни у чинному законодавстві, стан дотримання законності і правопорядку, забезпечення прав і свобод громадян.


2013-2015р.р. Сільським, селищній, міським радам, Городоцькому районному управлінню юстиції


6. Забезпечити розробку, виготовлення та розповсюдження друкованої продукції ( пам’ятки, буклети, методичні рекомендації тощо), спрямованої на підвищення рівня правової обізнаності мешканців району.


2013-2015р.р. Сільським, селищній, міським радам, Городоцькому районному управлінню юстиції

7. Проводити в клубних, бібліотечних закладах тематичні вечори, «круглі столи», зустрічі населення з працівниками правоохоронних органів, виставки та огляди правової літератури.2013-2015р.р.


Городоцьке районне управління юстиції, Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Городоцький РВ УМВС України
8.Забезпечити роботу «скриньки правової допомоги» при Центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з питань надання допомоги дітям, молоді та сім’ям.
2013-2015р.р. Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Городоцьке районне управління юстиції
9.Продовжити правороз’яснювальну роботу, спрямовану на попередження правопорушень, бездоглядності та інших негативних явищ серед молоді.

2013-2015р.р. Сільським, селищній, міським радам, Городоцькому районному управлінню юстиції


10.Залучати до роботи з правової освіти населення волонтерів Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
2013-2015р.р. Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та

молоді


11. Проводити міські огляди-конкурси: на кращу організацію правоосвітньої та правовиховної роботи у навчальному закладі; на краще знання різних галузей права; на кращий кабінет (куточок) правової освіти; Місячники, Тижні правових знань; Дні правового інформування школярів і студентів; Дні правової допомоги школярам.
2013-2015р.р. Відділ освіти, молоді і спорту райдержадміністрації, сільським, селищній, міським радам, Городоцькому районному управлінню юстиції,
12.Здійснювати перевірки стану правового інформування та правороз’яснювальної роботи у навчальних закладах, на підприємствах, в установах та організаціях, надавати необхідну методичну допомогу.
2013-2015р.р. Городоцькому районному управлінню юстиції
13.Здійснювати вивчення, узагальнення та поширення кращого досвіду правоосвітньої діяльності у навчальних закладах, на підприємствах, в установах та організаціях.
2013-2015р.р. Городоцькому районному управлінню юстиції
14.З метою професійної орієнтації, пропаганди правових серед учнівської молоді проводити олімпіади, конкурси, вікторини та інші змагання з правових знань.
2013-2015р.р Городоцькому районному управлінню юстиції, Відділ освіти, молоді і спорту райдержадміністрації
Термін реалізації Програми

Програма розрахована на 2013-2015 роки


Джерела фінансування

Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, позабюджетних коштів згідно з кошторисом, та інших джерел, не заборонених законодавством.
Керівник апарату

райдержадміністрації підпис Б.Степаняк