Розпорядження голови Берегівської районної державної адміністрації Закарпатської області 05. 03. 2013 Берегово №97 Про комітет з кон - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження голови Берегівської районної державної адміністрації... 1 30.04kb.
Розпорядження голови Берегівської районної державної адміністрації... 1 12.84kb.
Розпорядження голови Берегівської районної державної адміністрації... 1 61.19kb.
Розпорядження голови Берегівської районної державної адміністрації... 1 53.13kb.
Розпорядження голови Берегівської районної державної адміністрації... 1 97.92kb.
Розпорядження голови Берегівської районної державної адміністрації... 1 36.47kb.
Розпорядження голови Берегівської районної державної адміністрації... 1 13.2kb.
Розпорядження голови Берегівської районної державної адміністрації... 1 45.18kb.
Розпорядження голови Берегівської районної державної адміністрації... 1 50.75kb.
Розпорядження голови Берегівської районної державної адміністрації... 1 132.68kb.
Розпорядження голови Берегівської районної державної адміністрації... 1 146.33kb.
Використання рейтингової шкали оцінювання при підведенні підсумків... 1 49.07kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження голови Берегівської районної державної адміністрації Закарпатської - сторінка №1/1


УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови Берегівської районної державної адміністрації

Закарпатської області
__05.03.2013__ Берегово №__97__

Про комітет з конкурсних торгів Берегівської

районної державної адміністрації

Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”:


1. Утворити комітет з конкурсних торгів Берегівської районної державної адміністрації у складі згідно з додатком 1.

2. Затвердити Положення про комітет з конкурсних торгів Берегівської районної державної адміністрації (додається).

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова державної адміністрації В. Гулянич

Додаток


до розпорядження

05.03.2013 № _97_КОМІТЕТ

з конкурсних торгів Берегівської районної державної адміністраціїГолова комітету


Гулянич

Володимир Іллічголова районної державної адміністрації


Заступник голови комітету


Гоблик

Владислав Володимировичзаступник голови районної державної адміністрації


Секретар комітету


Бабяк

Едіта Золтанівнаначальник відділу загальної середньої та дошкільної освіти управління освіти, молоді та спорті районної державної адміністрації


Члени комісії:


Левдарь

Катерина Гейзівна

начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації

Матіко

Марина Емілівна
головний спеціаліст відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації

Нестеровський Володимир Леонідович

заступник начальника управління – начальник відділу зовнішньоекономічної діяльності та інвестицій управління економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації


Керівник апарату

державної адміністрації Н.Терлецька

ЗАТВЕРДЖЕНО


Розпорядження голови

державної адміністрації

__________ № _______

ПОЛОЖЕННЯ

про комітет з конкурсних торгів

Берегівської районної державної адміністрації


1. Загальні положення


1.1. Це Положення про комітет з конкурсних торгів (далі Положення) Берегівської районної державної адміністрації (далі - райдержадміністрація) розроблене відповідно до наказу Міністерства економіки України „Про затвердження Типового положення про комітет з конкурсних торгів” від 26.07.2010 року № 916. Положення визначає порядок створення, загальні організаційні та процедурні засади діяльності комітету, а також права, обов’язки та відповідальність його членів.

1.2. Комітет з конкурсних торгів (далі - комітет) - службові (посадові) та інші особи замовника – райдержадміністрації (далі - замовник), призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі. Комітет у своїй діяльності керується цим Положенням, Законом України „Про здійснення державних закупівель” від 01.06.2010 року (далі - Закон) та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Метою створення комітету є організація та проведення
процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.
2. Порядок створення та організація діяльності комітету
2.1. Склад комітету та положення про нього затверджуються рішенням замовника. До складу комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, члени їх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати місцевих рад.

Зміни до складу членів комітету вносяться за поданням голови комітету та затверджуються рішенням замовника.

2.2. До складу комітету входить не менше п’яти осіб. У разі якщо штатна чисельність працівників замовника є меншою, ніж п’ять осіб, кількість членів комітету повинна дорівнювати штатній чисельності замовника.

Членство в комітеті не має створювати протиріччя між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність та неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

2

2.3. Керівництво роботою комітету здійснює його голова, який призначається рішенням замовника та може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання таких повноважень замовником, оформлених відповідно до законодавства.Голова комітету організовує роботу комітету і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.

2.4. Голова комітету призначає заступника (заступників) голови,


відповідального секретаря з числа членів комітету та визначає
функції кожного члена комітету.

У разі відсутності голови комітету його обов’язки виконує


заступник голови комітету.

2.5. Для розв’язання конкретних питань, якщо виникає така потреба, зокрема в разі проведення закупівлі товарів, робіт чи послуг, що мають складний або спеціалізований характер, до роботи комітету з конкурсних торгів можуть залучатися відповідно до законодавства незалежні кваліфіковані (технічні) експерти та консультанти.

Експерти та консультанти, які залучаються до роботи комітету з конкурсних торгів на договірних засадах відповідно до законодавства, не можуть бути його членами і не несуть відповідальності за рішення, дії або бездіяльність комітету з конкурсних торгів та службових осіб замовника, учасника чи інших осіб, за виконання (невиконання) договорів про закупівлю, а також за наслідки, спричинені такими рішеннями, діями або бездіяльністю.

2.6. За рішенням голови комітету з конкурсних торгів можуть створюватись окремі робочі групи із залученням спеціалістів структурних підрозділів райдержадміністрації для надання консультацій при вирішенні питань, що виникають у процесі здійснення закупівель, зокрема для оцінки пропозиції конкурсних торгів.

Робоча група з членів комітету з конкурсних торгів в складі не менше трьох осіб може призначатися головою комітету з конкурсних торгів для розкриття конкурсних  (цінових) пропозицій учасників процедур закупівель. При розкритті конкурсних (цінових) пропозицій робочою групою складається протокол про розкриття конкурсних (цінових) пропозицій, який підписують члени робочої групи.

2.7. Формою роботи комітету є засідання, які скликаються


головою комітету в разі потреби.

Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні комітету, та порядок денний доводяться до членів комітету не пізніше ніж за два дні до засідання.

На засіданнях комітету з конкурсних торгів розглядаються питання про розподіл функцій окремих його робочих груп, планування здійснення процедур закупівель, складення та затвердження річного плану державних закупівель, проведення процедур закупівель і попередньої кваліфікації відповідно до законодавства, розгляд скарг та інші питання відповідно до Закону.
3

2.8. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету,


приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше двох
третин членів комітету.

За умови рівного розподілу голосів голос голови комітету є


вирішальним.

2.9. Рішення комітету оформляється протоколом, який підписується усіма членами комітету, присутніми на засіданні комітету.

У разі відмови члена комітету підписати протокол про це
зазначається у протоколі із зазначенням причин відмови.
3. Головні функції комітету

Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель. У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

планування протягом року здійснення процедур закупівель відповідно до затвердженого кошторису, фінансового плану (плану асигнувань, плану використання бюджетних (державних) коштів);

складення та затвердження річного плану державних закупівель;

здійснення вибору процедури закупівлі;

проведення процедури закупівель та попередньої кваліфікації


учасників;

забезпечення рівних умов для всіх учасників, об'єктивного та


чесного вибору переможця;

надання роз’яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівлі, щодо змісту документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації) у разі отримання від останніх відповідних запитів;

організація приймання, зберігання, розкриття пропозиції конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій), забезпечує вибір найбільш економічно вигідної пропозиції на підставі критеріїв та методики оцінки, визначених у документації з конкурсних торгів (кваліфікаційній документації);

проведення переговорів з учасниками при проведенні процедури закупівлі в одного учасника;

оформлення документів, необхідних для погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника у встановленому законодавством порядку;

забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань державних закупівель, визначених Законом;

оприлюднення інформації про здійснення закупівель відповідно
до вимог Закону;

ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства;

вжиття на добровільній основі належних заходів, у тому числі з призупиненням процедури закупівлі, для врегулювання питань, зазначених у
4

зверненні з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі;

забезпечення надання інформації, у тому числі документів, необхідних для розгляду скарг, які було подано до органу оскарження;

сприяння органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;

здійснення інших дій, передбачених Законом.

Комітет з конкурсних торгів зобов’язаний розробити з урахуванням вимог Закону та затвердити порядок розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю.

У разі надходження скарги на адресу замовника комітет з конкурсних торгів здійснює належний її розгляд відповідно до вимог зазначеного порядку та Закону.

4. Права та обов’язки членів комітету

4.1. Члени комітету мають право:

виносити питання на розгляд комітету;

ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо розгляду, оцінки та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій) учасників процедур закупівель;

пройти навчання та/або підвищення кваліфікації спеціалістів у


сфері здійснення державних закупівель у порядку, встановленому
Міністерством економіки України;

одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію,


необхідну для проведення процедур закупівель;

заносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету;

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

4.2. Члени комітету зобов’язані:

організовувати та проводити процедури закупівель;

брати участь в усіх його засіданнях особисто;

забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур закупівель, об’єктивний вибір переможця;

в установленому порядку визначати переможців процедур закупівель, пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні


пропозиції) яких за результатами оцінки визначені найбільш
економічно вигідними та акцептовані;

сприяти органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;


5

вживати у випадках, передбачених законодавством, відповідних заходів щодо забезпечення захисту інформації при здійсненні процедур закупівель.Члени комітету на його засіданнях беруть участь в обговоренні та прийнятті рішень щодо планування здійснення процедур закупівель, складання та затвердження річного плану державних закупівель, вибору та проведення процедури закупівель і попередньої кваліфікації учасників, результатів розгляду, оцінки та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій), визначення переможців процедур
закупівель, здійсненні інших дій, передбачених Законом.

Члени комітету зобов’язані дотримуватися вимог положення про


комітет з конкурсних торгів, Закону та інших нормативно-правових актів, об’єктивно та неупереджено розглядати пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні пропозиції) учасників процедур закупівель, забезпечувати збереження конфіденційності інформації, що стосується діяльності комітету, та інформації, наданої учасниками (учасниками попередньої кваліфікації). Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається виключно Міністерству економіки України, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.

4.3. Голова комітету:

організовує роботу комітету і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій;

приймає рішення щодо проведення засідань комітету;

визначає дату і місце проведення засідань комітету;

пропонує порядок денний засідань комітету;

веде засідання комітету;

призначає заступника голови та відповідального секретаря комітету із числа членів комітету;

визначає функції кожного члена комітету;

вносить на розгляд керівника замовника пропозиції щодо змін у


складі комітету;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Рішення голови комітету щодо призначення заступника (заступників) голови та відповідального секретаря комітету, визначення функцій кожного члена комітету та вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання комітету.

4.4. Секретар комітету призначається головою комітету у встановленому цим положенням порядку, який забезпечує ведення та оформлення протоколів засідань комітету, оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності, за дорученням голови комітету виконує іншу організаційну роботу, а також забезпечує відповідно до вимог законодавства зберігання документів щодо здійснення закупівель, дотримання вимог законодавства з питань діловодства при роботі з документами, здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

6

4.5. Секретар комітету (особа, що його заміщує) надає особам, які звернулися з відповідним запитом, документацію конкурсних торгів (кваліфікаційну документацію) та зміни до неї (за наявності) у прошитому вигляді з пронумерованими сторінками, засвідчені підписом голови комітету (виконуючого обов’язки голови) і скріплені печаткою замовника.4.6. За відсутності секретаря комітету його обов’язки виконує інший член комітету, визначений головою комітету.
5. Відповідальність

5.1. Члени комітету несуть персональну відповідальність за прийняті ними рішення відповідно до законів України.5.2. Голова та секретар комітету несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, що публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та оприлюднюється на веб-порталі Міністерства економіки України з питань закупівель.