Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 30. 01. 2013 №32 Проект Київська обласна Програма „ Розвиток сад - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації... 1 212.55kb.
Розпорядження голови Виноградівської районної державної адміністрації 14. 1 165.4kb.
Розпорядження виконуючого обов'язки голови Київської обласної державної... 3 536.63kb.
Рішення Київської обласної ради від 28. 02. 2013 №547-30-vi програма... 23 3841.14kb.
Розпорядження голови Первомайської райдержадміністрації 22. 1 118.32kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14. 3 387.09kb.
Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від... 1 208.65kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 26 березня... 1 149.26kb.
Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від... 1 115.9kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 27. 03. 3 444.61kb.
Методичні рекомендації щодо проведення у 2013 році Всеукраїнського... 1 31.65kb.
Сільський голова Микитенко Василь Вікторович 1 20.51kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 30. 01. 2013 - сторінка №1/4
СХВАЛЕНО
Розпорядження голови Київської

обласної державної адміністрації
від 30.01.2013 № 32
Проект
Київська обласна Програма

Розвиток садівництва в Київській області

на період 2013-2017 роки”


м.Київ-2013

2

З М І С Т

Стор.


I.

Паспорт.


3

ІІ.

Загальні положення.


4

ІІІ.

Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма.


5

IV.

Мета Програми.


7

V.

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем галузі.


7

VІ.

Пріоритетні напрями діяльності Програми.


7

6.1.

Активізація інвестиційної політики.


7

6.2.

Удосконалення цінової політики та сфери страхування.


8

6.3.

Формування ефективних організаційних структур у промисловому садівництві.


9

6.4.

Основні етапи та заходи з реалізації програми.


9

6.5.

Виробництво садивного матеріалу плодових і ягідних порід.


12

6.6.

Технологічні основи розвитку галузі.


15

6.7.

Товарна обробка, зберігання і переробка плодів і ягід.


20

6.8.

Наукове забезпечення галузі садівництва.


24

VІІ.

Фінансове забезпечення та строки виконання Програми.


28

VІІІ.

Очікувані результати та економічна ефективність виконання Програми.


29

ІX.

Координація та контроль за виконання Програми.


293
І. ПАСПОРТ


(загальна характеристика проекту)

Київської обласної Програми „Розвиток садівництва в

Київській області на період 2013-2017 роки”


1. Ініціатор розроблення проекту

Київська облдержадміністрація


2. Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення проекту

Доручення голови Київської обласної державної адміністрації від 20.12.2012. № 11-14-11932


3. Розробник проекту

Департамент агропромис­лового розвитку Київської облдержадміністрації


4. Співрозробники проекту

Центр наукового забезпечення агропромислового виробництва Київської області, Інститут садівництва НААН України


5. Відповідальний виконавець

Департамент агропромис­лового розвитку Київської облдержадміністрації


6. Учасники проекту


Райдержадміністрації, міськвиконкомами (міст обласного значення),


7. Термін реалізації проекту

2013-2017 роки


8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні проекту


-

9. Загальний обсяг фінансованих ресурсів, необхідних для реалізації проекту, всього:


572,1 млн. грну тому числі:

9.1. кошти державного бюджету

9.2. інші джерела(кошти землевласників та орендарів та ін.)

50,0 млн. грн.


522,1 млн. грн.


4


ІІ. Загальні положення.
Першочерговим завданням агропромислового комплексу України на сучасному етапі його розвитку є створення стабільного повноцінного ринку продовольства, де належне місце повинні займати плоди та ягоди.

Київська область розташована в межах двох природних зон. У лісостеповій поширені чорноземи та сірі лісові ґрунти – одні з найкращих для вирощування плодових і ягідних культур, у поліській значні площі займають ґрунти легкого гранулометричного складу, які вимагають проведення меліоративних заходів, що необхідно враховувати при закладанні садів.

Серед економічних факторів, сприятливих для розвитку велико­масштабного товарного садівництва на Київщині, передусім потрібно відзначити значну потенційну місткість внутрішнього ринку плодів і ягід, зумовлену великим зосередженням тут міського населення (з 4,5 млн. населення області 2,8 млн. припадає на Київ). Регіон виділяється також розвиненою транспортною мережею, наявністю ринкової інфраструктури, що є об’єктивною передумовою збільшення товарного виробництва садівницької продукції.

Але в останні роки плодівництво Київської області характеризується низькою ефективністю. Потреба населення області у плодах та ягодах забезпечується лише на 15 % від науково обґрунтованої норми.Таблиця 1.

Потреба населення області і м. Києва в плодах та ягодах

Вид продукції

Науково-обгрунто-вана норма споживання на 1 особу в рік, кг

Потреба в плодах і ягодах, тис.т

Вироблено у 2011 р.

для населе-ння м. Києва і області

в тому числі

тис.т

Пи -тома вага, %

% до по-треби

насе-лення м. Києва

насе-лення області

Плоди зерняткові

57,5

258,8

161

97,8

26,8

50,2

10,4

в т. ч. яблука

50

225

140

85

21,9

41,0

9,7

Плоди кісточкові (сливи, вишні, черешні, абрикоси, персики)

16

72

44,8

27,2

13,3

24,9

18,5

Горіхи

1,5

6,8

4,2

2,6

3,8

7,1

55,9

Ягоди

4

18

11,2

6,8

9,5

17,8

52,8

в т. ч. суниця

2

9

5,6

3,4

5,6

10,5

62,2

Всього плодів і ягід

79

355,5

221,2

134,3

53,4

100,0

15,0


5

Програма розроблена відповідно до завдань Програми економічних реформ на 2010 – 2014 рр. “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, Державної цільової програми розвитку українського села до 2015 року та законів України “Про державну підтримку сільського господарства України”, “Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції”, “Земельного кодексу України”, “Про охорону навколишнього середовища”, “Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту”.


ІІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма.
Грунтово-кліматичні умови більшості районів Київської області є досить сприятливі для успішного виробництва основних видів садівницької продукції. Про це переконливо свідчить досвід робіт ряду садівницьких підприємств. Однак, загалом в області ці умови вкрай недостатньо використовуються для успішного розвитку промислового садівництва.

Подолання негативних тенденцій та забезпечення сталого розвитку галузі потребує вирішення основних завдань:

удосконалення системи економіко-правового забезпечення галузі, узгодження її з міжнародними стандартами;

активізація інвестиційної політики, зокрема за рахунок розширення доступу виробників плодоягідної продукції до кредитних ресурсів на пільгових умовах;

удосконалення механізму регулювання ринку плодів і ягід, забезпечення умов для формування і розвитку його інфраструктури;

формування ефективних організаційних структур промислового садівництва;

максимальне використання можливостей для прискореного розвитку галузі на основі раціонального розміщення промислових насаджень плодових, ягідних і горіхоплідних культур та впровадження сучасних, адаптованих до різних ґрунтово-кліматичних умов технологій їх вирощування;

виважена сортова політика, що передбачає широке впровадження лише районованих вітчизняних та зарубіжних сортів на засадах ліцензування;

розвиток розсадницької бази, створення умов для повного переходу виробництва садивного матеріалу плодових та ягідних культур на безвірусній основі;

удосконалення системи зберігання та переробки плодів і ягід;

впровадження інноваційних технологій виробництва, зберігання та переробки плодів і ягід;

створення спеціалізованого напряму забезпечення екологічно чистою продукцією дитячого харчування;

здійснення наукового забезпечення галузі садівництва.

З метою збільшення вирощування високоякісних плодів і ягід в області розроблена Програма розвитку садівництва на 2013 - 2017 роки, яка передбачає прискорене впровадження досягнень науково-технічного прогресу і найсучасніших технологій у виробництво.


6
Досягнення усіх обсягів здійснюватиметься за рахунок:

- створення насаджень нового типу, зокрема, садів короткого циклу,

які вступають у плодоношення на 2 – 3 рік після садіння та та забезпечують врожаї на рівні 25 - 40 т/га;

- широкого впровадження у виробництво нових перспективних сортів,

імунностійких проти хвороб;

- поліпшення породної структури насаджень;

- механізації виробничих процесів та обмеження застосування

отрутохімікатів з метою одержання екологічно чистої продукції.


ІV. Мета Програми.

  • Стабілізація і подальше збільшення вирощування плодів і ягід;

  • Забезпечення розширеного відтворення виробництва головним чином за рахунок самофінансування галузі;

  • Розширення виробництва екологічно чистої продукції;

  • Впровадження сучасних ефективних технологій вирощування, зберігання і переробки плодів та ягід.


наступна сторінка >>