Розпорядження голови районної державної адміністрації 4 лютого 2013р. №19-р положення про апарат Герцаївської районної державної адм - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження кегичівка 04 лютого 2013 року №28 Про затвердження... 1 116.19kb.
Розпорядження 07. 06. 2013 №149/А-2013 Про затвердження Положення... 1 105.91kb.
Про затвердження Положення про сектор взаємодії з правоохоронними... 1 342.19kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 05 листопада... 1 113.81kb.
Положення про апарат районної державної адміністрації : Затвердити... 1 123.4kb.
Розпорядження голови буської районної державної адміністрації 30. 1 213.26kb.
Розпорядження голови Виноградівської районної державної адміністрації 05. 1 16.97kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 28. 03. 1 224.82kb.
Положення про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної... 1 187.2kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 03. 1 31.76kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 03. 1 17.55kb.
Я. В. Костовський, студ гр. Ем-07, В. В. Холявко доц., канд техн... 1 47.59kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження голови районної державної адміністрації 4 лютого 2013р. №19-р положення - сторінка №1/1

Затверджено


Розпорядження голови районної державної адміністрації

4 лютого 2013р. №19-р
ПОЛОЖЕННЯ


про апарат Герцаївської районної державної адміністрації


 1. Апарат Герцаївської районної державної адміністрації (далі – апарат) є структурним підрозділом районної державної адміністрації. Апарат утворюється відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» головою районної державної адміністрації і йому підпорядковується.

 2. Апарат у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеві державні адміністрації» та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, розпорядженнями та дорученнями голів обласної і районної державних адміністрацій, рішеннями органів та посадових осіб місцевого самоврядування, прийнятими в межах наданих повноважень, а також цим Положенням.

 3. Основними завданнями апарату є здійснення правового, кадрового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності районної державної адміністрації, підготовка аналітичних, інформаційних та інших матеріалів з питань діяльності районної державної адміністрації, систематична перевірка виконання актів законодавства, розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації, надання методичної та іншої практичної допомоги органам місцевого самоврядування.

 4. Апарат відповідно до покладених на нього завдань:

  1. опрацьовує і подає голові районної державної адміністрації документи та звернення, які надходять до адміністрації, готує за результатами їх розгляду аналітичні, довідкові та інші необхідні матеріали, а також проекти доручень голови адміністрації;

  2. забезпечує дотримання вимог чинного законодавства під час підготовки проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації;

  3. аналізує розпорядження голів районних державних адміністрацій, накази керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації на відповідність законодавству;

  4. здійснює, в установленому порядку, організаційне та матеріально-технічне забезпечення виборів та референдумів;

  5. здійснює, у межах своєї компетенції, контроль за дотриманням вимог законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції», актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань державної служби та боротьби з корупцією в структурних підрозділах районної державної адміністрації;

  6. забезпечує, у межах своїх повноважень, взаємодію районної державної

адміністрації з обласною державною адміністрацією, іншими органами виконавчої влади, районною радою;

  1. здійснює за дорученням голови районної державної адміністрації перевірки діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування у межах і порядку, встановлених законодавством;

  2. опрацьовує та подає на розгляд голові районної державної адміністрації проекти планів роботи районної державної адміністрації, забезпечує контроль за їх виконанням;

  3. вивчає і узагальнює роботу структурних підрозділів районної державної адміністрації, надає їм необхідну допомогу з питань, що належать до компетенції апарату;

  4. забезпечує організацію роботи з кадрових питань та державної служби в районній державній адміністрації. Разом з відповідними структурними підрозділами аналізує та узагальнює практику роботи з кадрами, вносить пропозиції щодо її вдосконалення. Формує і організовує роботу з кадровим резервом, забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів;

  5. забезпечує облік, проходження, контроль за виконанням документів, їх зберігання та передачу, в установленому порядку, до архівного відділу райдержадміністрації. Перевіряє за дорученням голови районної державної адміністрації стан цієї роботи в структурних підрозділах районної державної адміністрації, надає їм допомогу в організації цієї роботи;

  6. забезпечує облік і розгляд звернень громадян та їх об'єднань, організацію прийому громадян. Перевіряє, в установленому порядку, стан цієї роботи в структурних підрозділах районної державної адміністрації, надає їм допомогу в організації цієї роботи, контролює її стан в органах місцевого самоврядування;

  7. здійснює інформаційно-аналітичну роботу щодо висвітлення діяльності районної державної адміністрації через засоби масової інформації;

  8. розглядає за дорученням голови районної державної адміністрації запити депутатів місцевих рад, надає методичну та практичну допомогу органам місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції апарату;

  9. бере участь у підготовці пропозицій щодо нагородження державними нагородами, президентськими відзнаками, почесними званнями України, відомчими відзнаками та заохоченнями обласної та районної державних адміністрацій;

  10. надає методичну допомогу створеним головою районної державної адміністрації консультативним, дорадчим та іншим допоміжним органам, службам та комісіям у виконанні ними своїх повноважень;

  11. забезпечує, відповідно до законодавства, роботу з документами, які містять інформацію, що належить до таємної;

  12. аналізує разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації суспільно-політичне, соціально-економічне становище в районі та подає відповідні пропозиції з цих питань голові районної державної адміністрації;

  13. бере участь у підготовці звітів щодо виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень районної ради із зазначених питань, а також про здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень;

  14. вносить пропозиції голові районної державної адміністрації про скликання колегії районної державної адміністрації та перелік питань, які пропонується на ній розглянути;

  15. у разі розгляду районною державною адміністрацією питань, що зачіпають інтереси місцевого самоврядування, апарат повідомляє про це відповідні органи та посадових осіб місцевого самоврядування;

  16. сприяє розвитку міжнародного співробітництва відповідно до компетенції районної державної адміністрації;

  17. здійснює фінансові розрахунки, пов'язані із забезпеченням діяльності районної державної адміністрації, веде бухгалтерський облік і звітність;

  18. веде статистичну звітність з питань, що належать до компетенції апарату;

  19. здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та розпорядженнями голови районної державної адміністрації.

 1. Апарат має право:

  1. здійснювати організаційне забезпечення та, в межах своєї компетенції, проводити перевірки стану додержання на території району Конституції України та законів України, інших актів законодавства органами виконавчої влади і місцевого самоврядування та їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій, їх філіалів та відділень незалежно від форм власності і підпорядкування за напрямами, визначеними статтею 16 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

  2. залучати науковців, представників громадськості, спеціалістів структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, організацій та установ, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для вивчення і розгляду питань, що належать до його компетенції;

  3. одержувати, в установленому порядку, від структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

  4. скликати, в установленому порядку, наради з питань, що належать до його компетенції;

  5. здійснювати інші функції і повноваження відповідно до розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації.

 2. Питання діяльності апарату районної державної адміністрації регулюються її Регламентом, що затверджується головою районної державної адміністрації.

Робота апарату та його підрозділів планується у порядку, встановленому Регламентом районної державної адміністрації.

 1. Апарат, у процесі виконання покладених на нього завдань, взаємодіє зі структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.

 2. Апарат очолює керівник апарату районної державної адміністрації (далі – керівник апарату), який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням обласної державної адміністрації.

Керівник апарату може мати заступника, який, за його поданням, призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації.

 1. Керівник апарату:

   • здійснює керівництво діяльністю апарату і організовує його роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на апарат завдань, визначає ступінь відповідальності керівників та інших працівників його структурних підрозділів;

   • забезпечує контроль за виконанням структурними підрозділами районної державної адміністрації Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій;

   • вимагає від структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій необхідні матеріали і звіти про виконання розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації;

   • забезпечує, у межах своїх повноважень, взаємодію районної державної адміністрації з обласною державною адміністрацією, районною радою;

   • готує узгоджені пропозиції щодо розподілу обов'язків між головою районної державної адміністрації, першим заступником, заступником голови та керівником апарату районної державної адміністрації;

   • контролює, у межах своєї компетенції, додержання вимог законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання та протидії корупції»;

   • забезпечує формування кадрового резерву;

   • видає, у межах своєї компетенції, накази, організовує і контролює їх виконання;

   • забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови районної державної адміністрації;

- організовує доведення розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації до виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності;

   • готує пропозиції щодо ефективності діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації;

   • виконує інші обов'язки, покладені на нього головою районної державної адміністрації.

 1. Керівник апарату несе персональну відповідальність за законність прийнятих ним рішень.

 2. Накази керівника апарату, прийняті в межах чинного законодавства, відповідно до функціональних повноважень, є обов'язковими до виконання працівниками апарату.

 3. Накази керівника апарату, прийняті з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, скасовуються головою районної державної адміністрації.

 4. Структуру, граничну чисельність, фонд оплати праці працівників апарату, у межах виділених асигнувань, затверджує голова районної державної адміністрації.

Кошторис доходів і видатків та штатний розпис апарату районної державної адміністрації затверджуються в установленому законодавством порядку.

Апарат утримується за рахунок коштів Державного бюджету України. 1. Структурні підрозділи апарату здійснюють свої повноваження на підставі положень про відповідні структурні підрозділи, які затверджуються головою районної державної адміністрації.

 2. Керівників та інших працівників структурних підрозділів апарату призначає на посаду та звільняє з посади голова районної державної адміністрації в установленому порядку.

 3. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо удосконалення роботи апарату та вирішення інших питань в апараті можуть створюватися наукові ради і комісії. Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує керівник апарату.


Керівник апарату районної

державної адміністрації І.Гологан