Розпорядження голови районної державної адміністрації від "17" грудня 2012 року селище Гусятин №743-од - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження голови районної державної адміністрації від «28» грудня... 1 193.65kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від «28» грудня... 1 177.95kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від "27" грудня... 1 393.28kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 30. 1 335.49kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 26. 1 40.89kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від "20" листопада... 1 140.08kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 08. 1 137.31kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 11. 05. 1 383.01kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 06. 1 349.46kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від "05" березня... 1 60.91kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від "18"травня... 1 58.99kb.
До загального фонду місцевих бюджетів (без урахування трансфертів) 1 97.59kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження голови районної державної адміністрації від "17" грудня 2012 року селище - сторінка №1/1

УКРАЇНА

ГУСЯТИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від “17” грудня 2012 року селище Гусятин №743-одПро внесення змін до

Єдиного Державного Реєстру

щодо засновників Копичинецького

міського Центру культури і дозвілля

та затвердження статуту

районної установи Центру культури

і дозвілля в новій редакції

З метою упорядкування документації Копичинського міського Центру культури і дозвілля та удосконалення управління галуззю культури, відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про місцеве самоврядування», Закону України «Про культуру», Положення про Міністерство культури України затверджене Указом президента України №388/2011 від 06 квітня 2011 року та постанови Гусятинського районного суду справа № 1904/1437/2012 від 09.10.2012року про визнання незаконних дій та зобов’язання вчинити певні дії:

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1.Відділ культури і туризму Гусятинської райдержадміністрації:

1) внести зміни до Єдиного Державного Реєстру щодо засновників Копичинецького міського Центру культури і дозвілля зазначивши засновником Гусятинську райдержадміністрацію в особі відділу культури і туризму.

2) затвердити в новій редакції статут районної установи Центру культури і дозвілля, що додається.

2.Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 13 вересня 1996 року №332 «Про перереєстрію статуту Копичинського міського центру культури і дозвілля».

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації САГАЙДАКА Р. Є.

 Голова районної

державної адміністрації                            О.В.СОБАНЬ

« Затверджено» Розпорядження голови

Гусятинської районної

державної адміністрації

від «17»12 2012р. №743од


СТАТУТ
районної установи
Центр культури і дозвілля

І. Загальні положення
1.1 Районна установа Центр культури і дозвілля (надалі ЦКіД) створена рішенням Виконавчого комітету Гусятинської районної Ради народних депутатів від 06.11.1990 року №259 на базі майна, що є власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Гусятинського району.

1.2 Засновником установи ЦКіД є Гусятинська районна державна адміністрація в особі відділу культури і туризму Гусятинської райдержадміністрації.

1.3. Центр культури і дозвілля підпорядкований, підзвітний і підконтрольний Відділу культури і туризму Гусятинської райдержадміністрації.

1.4. Центр культури і дозвілля керується у своїй діяльності Законом України «Про місцеві державні адміністрації», Законом України «Про місцеве самоврядування», Законом України «Про культуру», Положення про Міністерство культури України затверджене Указом президента України №388/2011 від 06 квітня 2011 року та іншими законодавчими актами у сфері культури, розпорядженнями голови Гусятинської районної державної адміністрації, наказами начальника відділу культури і туризму, а також цим Статутом.

1.5 Місце знаходження Центру культури і дозвілля:
Вулиця Т.Шевченка,13

м.Копичинці

Гусятинський район

Тернопільська обл..

Україна

Поштовий індекс 48260

II. Мета, завдання та основні напрямки діяльності

Центру культури і дозвілля.

2.1. Центр культури і дозвілля створений з метою задоволення культурних потреб громадян у розвитку народної традиційної культури, відродження національних традицій, підтримки художньої творчості, діяльності творчих колективів хорового, театрального, хореографічного, образотворчого мистецтва, іншої самодіяльної творчої ініціативи, організації дозвілля тощо.

2.2. З цією метою Центр культури і дозвілля здійснює:

2.2.1.Підготовку і проведення театралізованих свят, театральних вистав, концертів, літературно- художніх, розважально- танцювальних програм, дискотек, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків та інших розважальних програм.

2.2.2.Проведення театрально- видовищних заходів, у тому числі за участю професійних творчих колективів та окремих виконавців.

2.2.3.Організацію студій, курсів, гуртків.

2.2.4.Прокат товарів культурно-побутового призначення, театральних костюмів, реквізиту, декорацій, фонограм звуко та відеозапису;

2.2.5.Записи звукових фонограм;

2.2.6.Організацію різноманітних культурних заходів і програм за заявками організацій, підприємств та окремих громадян.

2.2.7.Створює умови для різноманітних видів ігрової діяльності.

2.2.8.Надає методичну та практичну допомогу громадським товариствам, аматорським колективам шкіл та інших клубних закладів.

2.2.9.Займається іншими видами діяльності, що не суперечать чинному законодавству.


III. Організаційно- правові засади діяльності Центру культури і дозвілля

3.1 Районна установа Центр культури і дозвілля є юридичною особою, права та обов’язки якої набуває з дня її державної реєстрації.    1. Центр культури і дозвілля є бюджетною неприбутковою організацією, фінансується з районного бюджету, має самостійний баланс, відокремлене майно, розрахункові рахунки в банку, круглу печатку, бланки зі своїм найменуванням.

    2. Власністю Центру культури і дозвілля є майно придбане за кошти державного бюджету, майно придбане за власні кошти.

3.5. Центр культури і дозвілля щорічно подає засновнику (власнику) звіт про результати діяльності за минулий рік у встановленому порядку.

3.5.1.Джерелами фінансування Центру культури і дозвілля є:

- дотації з бюджетів;

- доходи від платних послуг;

- надходження від здачі в оренду приміщень, техніки;

- безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян.

- інші джерела не заборонені законодавством України.

3.6.Грошові кошти Центру культури і дозвілля зберігаються на розрахункових рахунках в банках, усі надходження включаються в дохід ЦКіД і складають його єдиний фонд фінансових коштів.

3.7. Порядок використання прибутку (доходу), який залишається у Центрі культури і дозвілля після виплати обов»язкових платежів та податків, визначає директор при погодженні відділу культури і туризму.

3.8.Центр культури і дозвілля здійснює оперативний облік своєї діяльності, веде бухгалтерську і статистичну звітність у встановленому порядку.

3.9. Ревізія та перевірка діяльності ЦКіД проводиться власником або уповноваженим ним органом згідно встановленого графіку.

3.10.Відносини між засновником та Центром культури і дозвілля у частині володіння, користування та розпорядження майном регулюються чинним законодавством та цим Статутом.


IV. Управління Центром культури і дозвілля.

4.1.Повноважним представником Центру культури і дозвілля та його керівником є директор, котрий призначається начальником відділу культури і туризму Гусятинської райдержадміністрації.

4.2. Директор ЦКіД має такі повноваження:

4.2.1.здійснює повсякденне керівництво Центром культури і дозвілля.

4.2.2. в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження спрямовані на виконання рішень Гусятинської райдержадміністрації, відділу культури і туризму райдержадміністрації та інших органів управління.

4.2.3. в погодженні з райдержадміністрацією та відділом культури і туризму затверджує штатний розпис, правила внутрішнього розпорядку, функціональні обов»язки працівників;

4.2.4.користується правом прийому, звільнення та переміщення працівників у відповідності з законодавством про працю;

4.2.5.користується правом морального та матеріального заохочення працівників та накладання дисциплінарних стягнень в установленому порядку;

4.2.6.представляє та захищає інтереси ЦКіД у відносинах з підприємствами та установами;

4.2.7.Розглядає і реалізовує у вигляді наказів, відповідно до чинного законодавства України, діючого колективного договору та цього Статуту усі рішення загальних зборів трудового колективу, які прийняті у встановленому порядку та не суперечать законодавсту;

4.2.8.виконує інші функції, які не суперечать цьому Статуту.
V. Компетенція та повноваження трудового колективу.

5.1. Органом громадського самоврядування клубного закладу є загальні збори колективу цього закладу, які скликаються за потреби, але не рідше одного разу на рік.

5.2.Збори трудового колективу правомочні приймати рішення , якщо на них присутні не менше 2/3 членів трудового колективу. Рішення приймаються, якщо за них проголосувало не менше половини присутніх на загальних зборах.

5.3.Трудові стосунки працівників регулюються трудовим договором.

5.4.Колектив ЦКіД укладає Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом відділу культури і туризму, котрим регулюються соціальні гарантії працівників та їх обов»язки в галузі охорони праці, виробничі та трудові відносини.

5.5. Трудовий колектив ЦКіД розглядає і вирішує питання самоврядування трудового колективу, бере участь у вирішенні питань матеріального і морального стимулювання праці, затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку.

5.6. Працівники ЦКіД підлягають соціальному страхуванню і соціальному забезпеченню, згідно чинного законодавства України.

5.7.В Центрі культури і дозвілля утворюється та діє профспілкова організація, яка обирає профспілковий кітет.


VІ.Фінансово-господарсьомка діяльність.

6.1.Центр культури і дозвілля здійснює фінансово- господарську діяльність відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

6.2.Оплата послуг ЦКіД юридичними особами і населенням здійснюється згідно з тарифами, встановленими Центром культури і дозвілля .

6.3.Центр культури і дозвілля має право:

6.3.1.організовувати заходи спільно з товариствами, які діють на території Гусятинського району;

6.3.2. на основі складених договорів має право здавати в оренду , надавати безплатно в тимчасове користування приміщення, транспортні засоби, матеріальні цінності за погодженням із засновником;

6.3.3.списання з балансу основних фондів ЦКіД може проводити лише за згодою власника та відділу культури і туризму, за винятком випадків передбачених чинним законодавством України.

6.3.4.відділ комунального майна Гусятинської районної ради здійснює контроль за роботою ЦКІД щодо збереження та ефективного використання комунального майна, закріпленого за ним; контроль за якістю проведення інвентаризації; контроль за рухом і списанням основних засобів.


VІІ.Реорганізація та ліквідація Центру культури і дозвілля.

7.1.Ліквідація і реорганізація Центру культури і дозвілля проводиться за рішенням власника або уповноваженого ним органу, суду чи арбітражного суду.

7.2.Ліквідація ЦКіД здійснюється ліквідаційною комісією, що створюється органом, який приймає рішення про ліквідацію.

7.3.Ліквідаційна комісія оцінює майно ЦКіД, розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс і подає його на затвердження засновнику.

7.4.Майно і кошти, що залишаються після задоволення претензій кредиторів та членів трудового колективу, використовуються за вказівкою власника майна.

7.5.У випадку реорганізації Центру культури і дозвілля його права і обов»язки переходять до правонаступників.
Керівник апарату Гусятинської

районної держвної адміністрації Б. В. Семків

Довідка

про погодження проекту розпорядження голови районної державної адміністрації «Про внесення змін до Єдиного Державного Реєстру щодо засновників Копичинецького міського Центру культури і дозвілля та затвердження статуту районної установи Центру культури і дозвілля»

Проект розпорядження розроблено відділом культури і туризму районної державної адміністрації відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про місцеве самоврядування», Закону України «Про культуру», Положенням про Міністерство культури України затверджене Указом президента України №388/2011 від 06 квітня 2011 року та постанови Гусятинського районного суду справа № 1904/1437/2012 від 09.10.2012року про визнання незаконних дій та зобов“язання вчинити певні дії:


Погоджено:
Без зауважень
Заступник голови районної

державної адміністрації Р.Є.Сагайдак


Керівник апарату

райдержадміністрації Б. В. Семків

Виконувач обов’язків начальника

відділу культури і туризму

райдержадміністрації М.М.Фаберська
Тимчасово виконуюча обов’язки

головного спеціаліста юридичного

сектору апарату райдержадміністрації І.Д.Вітко

Начальник загального відділу

апарату райдержадміністрації М.С.Даних
Начальник відділу оборонної,

мобілізаційної роботи та взаємодії

з правоохоронними органами В. М. Сабадах

Виконувач обов’язків начальника

відділу культури і туризму

районної державної адміністрації М.М.Фаберська

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту розпорядження голови районної державної адміністрації «Про внесення змін до Єдиного Державного Реєстру щодо засновників Копичинецького міського Центру культури і дозвілля та затвердження статуту районної установи Центру культури і дозвілля»
1.Обгрунтування необхідності прийняття розпорядження

Актуальність прийняття даного розпорядження зумовлена необхідністю упорядкування документації Копичинського міського Центру культури і дозвілля відповідно до чинного законодавства та з метою удосконалення управління галуззю культури відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про місцеве самоврядування», Закону України «Про культуру», Положення про Міністерство культури України затверджене Указом президента України №388/2011 від 06 квітня 2011 року та постанови Гусятинського районного суду справа № 1904/1437/2012 від 09.10.2012року про визнання незаконних дій та зобов“язання вчинити певні дії.2.Мета і шляхи її досягнення

Розпорядження видано з метою поліпшення культурного обслуговування населення району та удосконалення управління галуззю культури.3.Правові аспекти

Проект розпорядження розроблено відповідно до статті 22 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування», ст.9 Закону України «Про культуру», Положення про Міністерство культури України затверджене Указом президента України №388/2011 від 06 квітня 2011 року, Постанови Гусятинського районного суду справа № 1904/1437/2012 від 09.10.2012року про визнання незаконних дій та зобов“язання вчинити певні дії.4.Фінансово-економічне обгрунтування

Виконання розпорядження не потребує додаткових матеріальних витрат.5.Позиція заінтересованих органів

Проект розпорядження узгоджений із інтересами інших органів.6.Регіональний аспект

Виконання розпорядження дасть можливість поліпшити культурне обслуговування населення району та удосконалити управління галуззю культури в районі.

7. Запобігання корупції

У проекті розпорядження відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики корупційних правопорушень.8.Громадське обговорення

Громадського обговорення не потребує.


9.Прогноз результатів

Реалізація розпорядження дасть змогу поліпшити культурне обслуговування населення району та удосконалити управління галуззю культури району.Виконувач обов’язків начальника

відділу культури і туризму

районної державної адміністрації М.М.Фаберська