Розпорядження голови золочівської pайонної державної aдміністрації львівської області від 18 листопада 2011 р. №572 м. Золочів Про к - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження голови золочівської pайонної державної aдміністрації... 1 16.49kb.
Розпорядження голови золочівської pайонної державної aдміністрації... 1 180.54kb.
Розпорядження голови золочівської pайонної державної aдміністрації... 1 44.18kb.
Розпорядження голови золочівської pайонної державної aдміністрації... 1 85.13kb.
Розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації... 1 187.38kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 30. 1 335.49kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 05 листопада... 1 113.81kb.
Розпорядження 29. 09. 2011 смт Білогір’я №342/2011-р Про план роботи... 1 155.6kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 28. 03. 1 224.82kb.
Розпорядження голови львівської обласної державної адміністрації... 1 92.08kb.
Розпорядження 14. 02. 2012 №194 Про затвердження Положення про колегію... 1 99.49kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 11 лютого 2013... 1 34.29kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження голови золочівської pайонної державної aдміністрації львівської області - сторінка №1/1


УКPАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ЗОЛОЧІВСЬКОЇ PАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ AДМІНІСТРАЦІЇ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Від 18 листопада 2011 р. № 572

м. ЗолочівПро колегію районної

державної адміністрації

Відповідно до статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постанови Кабінету Міністрів України від 20 липня 2011 року № 831 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року № 1569, розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 30 вересня 2011 року № 880/0/5-11 "Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19 липня 2010 року № 681/0/5-10":

1. Розпорядження голови районної державної адміністрації від 21 липня 2010 року № 305 "Про Колегію районної державної адміністрації", від 7 вересня 2011 року № 423 "Про склад Колегії районної державної адміністрації" визнати такими, що втратили чинність.
2. Затвердити Положення про колегію районної державної адміністрації в новій редакції, що додається.
3. Затвердити склад колегії районної державної адміністрації згідно з додатком.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації І. Божаківського.
Голова районної державної

адміністрації (підпис, печатка) Я. Р. ОКРЕПКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

райдержадміністрації

від 18 листопада 2011 р. № 572

ПОЛОЖЕННЯ


про колегію районної державної адміністрації
1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії районної державної адміністрації (надалі – колегія).

1.2. Колегія райдержадміністрації є консультативно-дорадчим органом і утворюється для погодженого вирішення питань, що належать до її компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності.

1.3. У своїй роботі колегія райдержадміністрації керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, розпорядженнями голови райдержадміністрації.

1.4. Рішення про утворення або ліквідацію колегії райдержадміністрації приймає голова райдержадміністрації.
2. Функції колегії

2.1. Колегія райдержадміністрації:

2.2. Обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності райдержадміністрації.

2.3. Розглядає пропозиції щодо:

- удосконалення законодавства;

- забезпечення співпраці з центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування області та району під час виконання покладених на них завдань;

- розширення міжнародного співробітництва на території району;

- формування та реалізації державної політики на території району.

2.4. Обговорює прогнози і програми соціально-економічного і культурного розвитку району, інші державні, обласні та районні програми, визначає шляхи їх реалізації.

2.5. Розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків.

2.6. Розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності райдержадміністрації, її структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління.

2.7. Аналізує стан роботи райдержадміністрації з питань забезпечення прав і свобод людини та громадянина.

2.8. Розглядає результати роботи райдержадміністрації, її структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, а також інших підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування (у межах компетенції).

2.9. Аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни.

2.10. Розглядає інші питання, пов’язані з реалізацією завдань, покладених на райдержадміністрацію.
3. Склад колегії

3.1. До складу колегії райдержадміністрації входять голова райдержадміністрації (голова колегії), його перший заступник та заступники голови (за посадою), керівник апарату (секретар колегії). До складу колегії можуть входити керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, а також за згодою – представники інших державних органів, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій, профспілок, їх об'єднань та об'єднань організацій роботодавців, інші особи.

3.2. Кількісний та персональний склад колегії райдержадміністрації затверджує голова райдержадміністрації.
4. Організація роботи колегії

4.1. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність проведення засідань колегії визначає її голова.

У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання колегії.

4.2. Робота колегії здійснюється за планом на рік, у якому зазначені питання, що їх необхідно розглянути, термін подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовна дата проведення засідань колегії.

4.3. Затверджений план засідань колегії розсилається не пізніше ніж за два тижні до початку півріччя (року) членам колегії, керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації.

4.4. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії можуть бути введені до порядку денного засідання колегії за рішенням голови колегії.

4.5. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначає голова колегії.

4.6. Підготовку проекту порядку денного засідання колегії згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснює відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, який не пізніше ніж за десять днів до засідання подає його голові колегії для погодження.

4.7. На розгляд колегії подають:

- проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача, співдоповідачів та тих, хто виступатиме, з кожного питання;

- довідки з питань порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;

- проекти рішень колегії;

- список членів колегії;

- список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

- довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

4.8. Членам колегії матеріали надають не пізніше ніж за два дні до засідання, а в разі позачергового засідання – не пізніше ніж за один день до засідання.

4.9. Підготовку матеріалів на засідання колегії забезпечують структурні підрозділи райдержадміністрації, апарату райдержадміністрації, а також підприємства, установи, організації (за згодою), відповідальні за підготовку.

Персональну відповідальність за якість, відповідність підготовлених матеріалів та своєчасність подання їх до відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації несуть заступники голови райдержадміністрації, керівник апарату райдержадміністрації згідно з розподілом функціональних обов’язків.

4.10. Структурні підрозділи райдержадміністрації, відповідальні за підготовку матеріалів, не пізніше як за 7 днів до початку засідання колегії подають до відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації такі матеріали з питань, що виносяться на розгляд колегії:

4.11. Проекти рішень, що їх завізували керівник структурного підрозділу райдержадміністрації, відповідальний за підготовку матеріалів, начальник загального відділу апарату райдержадміністрації, начальник відділу організаційно-кадрової роботи та начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації, керівник апарату райдержадміністрації, заступники голови райдержадміністрації згідно з розподілом функціональних обов’язків.

4.12. Довідки (за потреби статистичні матеріали) за підписом керівника структурного підрозділу райдержадміністрації, відповідального за підготовку матеріалів.

4.13. Доповіді та співдоповіді за підписом особи, що доповідає (співдоповідає).

4.14. Списки запрошених та тих, хто виступає, за підписом керівника структурного підрозділу райдержадміністрації, відповідального за підготовку матеріалів, погоджені із керівником апарату райдержадміністрації, заступниками голови райдержадміністрації згідно з розподілом функціональних обов’язків.

4.15. З питань, що виносяться на розгляд колегії в порядку інформування, структурні підрозділи райдержадміністрації, відповідальні за підготовку матеріалів, подають до відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації проекти доручення або розпорядження, які завізували керівник відповідного структурного підрозділу райдержадміністрації, керівник апарату райдержадміністрації, заступник голови райдержадміністрації згідно з розподілом функціональних обов’язків, довідки, доповіді та співдоповіді, списки запрошених та тих, хто виступає.

4.16. Усі матеріали необхідно подавати в друкованому та електронному вигляді.

4.17. Також подають за потреби відповідальний презентаційний матеріал за підписом керівника структурного підрозділу, відповідального за підготовку матеріалів.

Презентаційний матеріал необхідно подавати також до відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації за один день до проведення засідання колегії районної державної адміністрації. Разом з електронним варіантом презентації подавати підписаний виконавцем паперовий варіант (ідентичний з електронним), у якому має бути зазначено прізвище та ініціали виконавця, його контактні телефони.

4.18. З метою погодженого розгляду питань, що виносяться на розгляд колегії, які належать до повноважень районної державної адміністрації і торкаються інтересів населення району чи певної адміністративно-територіальної одиниці, мають важливе значення для їх соціально-економічного та культурного розвитку тощо, проводиться публічне обговорення.

4.19. Рішення про проведення публічного обговорення приймає голова районної державної адміністрації за власною ініціативою чи на підставі звернення заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації, про що зазначається в плані роботи колегії районної державної адміністрації.

4.20. Організація проведення публічного обговорення покладається на структурний підрозділ, відповідальний за підготовку матеріалів на засідання колегії, контроль – на заступників голови райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків, керівника апарату райдержадміністрації.

4.21. Структурний підрозділ, відповідальний за підготовку матеріалів на засідання колегії, розробляє план проведення публічного обговорення, у якому зазначає:

верстви та групи населення, з якими необхідно провести обговорення;

результати, яких необхідно досягти;

перелік заходів, які потрібно вжити для проведення публічного обговорення;

термін проведення обговорення.

4.22. Публічне обговорення проводиться шляхом:

опублікування в друкованих засобах масової інформації проектів рішень колегії з питань, що виносяться на публічне обговорення;

розміщення проектів рішень колегії з питань, що виносяться на публічне обговорення, та відповідних довідкових матеріалів на web-сторінці районної державної адміністрації;

проведення громадських слухань, "круглих столів", нарад, семінарів;

проведення прес-конференцій;

інші заходи, що дозволять визначити ставлення населення району до порушених питань.

4.23. Пропозиції та зауваження, що надійшли в процесі публічного обговорення питання, розглядає структурний підрозділ, відповідальний за підготовку матеріалів на засідання колегії, узагальнює та враховує під час доопрацювання проекту рішення колегії районної державної адміністрації та довідкових матеріалів.

4.24. Матеріали з питань, що виносилися на публічне обговорення, оформляють відповідно до п.п. 4.9, 4.10.

4.25. Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації контролює своєчасність подання матеріалів, здійснює експертизу матеріалів, поданих структурним підрозділом райдержадміністрації, відповідальним за підготовку, та подає відповідні висновки керівнику апарату райдержадміністрації, тобто секретареві колегії.

4.26. Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, відповідальні за підготовку питання на засідання колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів та органів виконавчої влади, залучених до розроблення необхідних матеріалів.

4.27. Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації формує план проведення засідання колегії та спільно із структурним підрозділом райдержадміністрації, відповідальним за підготовку матеріалів, повідомляє запрошених на засідання колегії про місце, час, порядок денний засідання.


5. Порядок проведення засідання колегії

5.1. Засідання колегії веде голова райдержадміністрації – голова колегії, а в разі його відсутності - особа, на яку покладено виконання обов’язків голови райдержадміністрації.

5.2. Засідання колегії є правомірним, якщо в ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії.

5.3. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.

Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції в письмовій формі.

5.4. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджують члени колегії шляхом голосування.

5.5. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються.

Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

5.6. Члени колегії та особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

5.7. Голова колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

5.8. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.

Голова колегії може приймати рішення про застосовування процедури таємного голосування.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

5.9. Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомок і звукозапису.

5.10. Після засідання колегії відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, спільно із структурним підрозділом райдержадміністрації, відповідальним за підготовку матеріалів на засідання колегії, доопрацьовує протягом десяти днів проект рішення колегії та доручення голови райдержадміністрації з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із керівниками зацікавлених структурних підрозділів райдержадміністрації та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, членами колегії, іншими особами і подає на розгляд голови колегії.

Доопрацьовані рішення колегії та доручення візуються в такому ж порядку, як і їх проекти.

5.11. Протоколювання засідань колегії, а в разі необхідності, стенографування (технічний запис) здійснює відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації.

5.12. За результатами засідання колегії оформляється протокол. У протоколі засідання колегії вказують дату і час проведення засідання, прізвища, імена та по батькові присутніх членів колегії та запрошених, їх посади, перелік питань, що розглядалися, прізвища, ініціали доповідачів, промовців, їх посади та короткий зміст виступів. Протокол засідання підписує голова колегії, а в разі його відсутності – особа, що головувала на засіданні колегії на яку покладено виконання обов’язків голови райдержадміністрації та секретар колегії.

5.13. Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації подає на підпис (візування) керівнику апарату райдержадміністрації – секретареві колегії протокол засідання колегії, рішення, доручення або розпорядження.

Керівник апарату райдержадміністрації – секретар колегії подає голові райдержадміністрації матеріали засідання колегії на підпис.

5.14. Рішення колегії підписує голова колегії, а в разі його відсутності – його заступник. Рішення колегії та довідковий матеріал є невід’ємною частиною протоколу. Рішення колегії мають свій бланк, дату прийняття та реєстраційний номер.

5.15. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного доручення або розпорядження голови райдержадміністрації.

У разі виникнення розбіжностей між головою та іншими членами колегії під час прийняття рішення голова райдержадміністрації реалізує своє рішення, доповідаючи у разі потреби про розбіжності, що виникли, колегії райдержадміністрації.

Рішення колегії з організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання розпорядження голови райдержадміністрації).

5.16. Загальний відділ апарату райдержадміністрації доводить згідно з планом розсилки, підготовленим відділом організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, рішення колегії до членів колегії, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління структурних підрозділів райдержадміністрації, а також керівників інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності в частині, що їх стосується.

5.17. За результатами засідання колегії може проводитися брифінг для представників засобів масової інформації. Матеріали для брифінгу готує сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю, у справах преси та інформації.

Ухвалені на засіданні колегії рішення можуть надаватися для опублікування в засобах масової інформації.

5.18. Множення матеріалів засідання колегії забезпечує відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації.

5.19. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у відділі організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації.

5.20. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснює апарат райдержадміністрації.
6. Контроль за виконанням рішень колегії

6.1. Контроль за виконанням рішень колегії здійснює сектор контролю апарату райдержадміністрації, керівник апарату райдержадміністрації та заступники голови райдержадміністрації згідно з розподілом функціональних обов’язків.

6.2. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею попередніх рішень.

Додаток


до розпорядження голови

райдержадміністрації

від 18 листопада 2011 р. № 572
С К Л А Д

колегії районної державної адміністрації


Окрепкий

Ярослав Романович

голова райдержадміністрації, голова колегії

Бучковський

Михайло Петрович

перший заступник голови райдержадміністрації, заступник голови колегії

Божаківський

Іван Ярославович

керівник апарату райдержадміністрації, секретар колегіїЧлени колегії:

Бартошик

Володимир Зіновійович

начальник відділу освіти райдержадміністрації

Бойко

Володимир Ярославович

Гриньків

Ігор Михайлович


головний лікар центральної районної лікарні
(за згодою)

Золочівський міський голова (за згодою)Грицай

Роман Володимирович

начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації

Денис

Роман Зіновійович

начальник контрольно-ревізійного відділу

у Золочівському районі (за згодою)Лазорчик

Богдан Іванович

начальник Золочівського РВ ГУ МВС України у Львівській області (за згодою)

Любенко

Сергій Дмитрович

начальник державної податкової інспекції

у Золочівському районі (за згодою)Мудра

Галина Зіновіївна

начальник фінансового управління райдержадміністрації

Недзельський

Володимир Йосипович

голова Золочівської районної ради (за згодою)

Нижник

Ігор Миколайович

заступник голови райдержадміністрації

Семчишин
Галина Леонідівна

Сухецький

Роман Петрович

заступник керівника апарату, начальник відділу організаційно-кадрової роботи райдержадміністрації

заступник голови райдержадміністраціїКерівник апарату

райдержадміністрації (підпис) І. Я. БОЖАКІВСЬКИЙ