Розпорядження смт. Любашівка >17. 09. 2012 року №1020/Ад-2012 Про затвердження Положення "Про архів апарату Любашівської районної де - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження смт Любашівка 06. 12. 2012 року №1315/Ад-2012 Про затвердження... 1 167.44kb.
Розпорядження смт. Любашівка >23. 10. 2012 року №1143/Ад-2012 Про... 1 120.72kb.
Розпорядження смт. Любашівка >21. 11. 2012 року №1279/Ад-2012 Про... 1 78.72kb.
Розпорядження смт. Любашівка >19. 02. 2013 №45/Ад-2013 Про нагородження... 1 21.81kb.
Розпорядження смт. Любашівка >03. 09. 2012 року №971/Ад-2012 Про... 1 19.05kb.
Розпорядження смт. Любашівка >27. 09. 2012 року №1046/Ад-2012 27. 1 16.21kb.
Розпорядження смт. Любашівка >07. 02. 2013 року №35/Ад-2013 Про резерв... 1 68.12kb.
Розпорядження ­­­­­21 січня 2013 року Перемишляни 26 Про затвердження... 1 101.87kb.
Розпорядження смт. Любашівка >22. 01. 2013 року №21/Ад-2013 Про внесення... 1 43.62kb.
Розпорядження смт. Любашівка >06. 11. 2012 року №1203/Ад-2012 Про... 1 47.13kb.
Розпорядження смт. Любашівка >26. 04. 2013 №101/Ад-2013 Про внесення... 1 16.33kb.
Форма звіту про результати проведення процедури закупівлі в одного... 1 56.97kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження смт. Любашівка >17. 09. 2012 року №1020/Ад-2012 Про затвердження Положення - сторінка №1/1
"КОПІЯ"


УКРАЇНА
Любашівська районна державна адміністрація

Одеської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
смт. Любашівка

17.09.2012 року №1020/Ад-2012


Про затвердження Положення "Про архів апарату Любашівської районної державної адміністрації"
Відповідно до статті 5 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", розпорядження голови обласної державної адміністрації, наказу Міністерства юстиції України від 10.02.2010 року № 232/5 "Про затвердження Типового положення про архівний підрозділ органу державної влади, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації":
1. Затвердити Положення "Про архів апарату Любашівської районної державної адміністрації" (додається).
2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату Любашівської районної державної адміністрації Тімановського О.Д,


Голова районної державної адміністрації (підпис) О.І. Вовк
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Начальник відділу діловодства

та контролю апарату районної

державної адміністрації

_________________ В.М. Олійник

"___" ____________ 2012 року

"КОПІЯ"

ПОГОДЖЕНО

ЕПК Державного архіву

Одеської області

Протокол №8

від 30.08.2012 р.


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови районної державної адміністрації

17.09.2012 року

№1020/Ад-2012


ПОЛОЖЕННЯ

про архів апарату Любашівської районної державної адміністрації
1. Згідно із Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» Любашівська районна державна адміністрація створює архівний підрозділ апарату Любашівської районної державної адміністрації (далі - архів) для тимчасового зберігання архівних документів, що нагромадилися за час її діяльності, використання відомостей, що містяться в цих документах, для службових, виробничих, наукових та інших цілей, а також для захисту прав і законних інтересів громадян.
2. Функції щодо ведення архіву покладаються на начальника відділу діловодства та контролю апарату Любашівської райдержадміністрації (далі - особа, відповідальна за архів).
3. У своїй діяльності архів керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та положенням про архів апарату Любашівської райдержадміністрації, яке розроблене на підставі Типового положення.
Положення про архів апарату Любашівської районної державної адміністрації, що є джерелом формування Національного архівного фонду, погоджується з Державним архівом Одеської області, після чого затверджується головою Любашівської райдержадміністрації.
4. Архів працює відповідно до річного плану, який затверджує голова Любашівської райдержадміністрації, і звітує перед ним про проведену роботу.
5. Основними завданнями архіву є:
приймання від структурних підрозділів апарату Любашівської районної державної адміністрації та зберігання архівних документів з різними видами матеріальних носіїв інформації;
контроль разом зі службою діловодства за станом зберігання та правильністю оформлення документів у структурних підрозділах апарату Любашівської районної державної адміністрації;
участь у складанні та погодженні зведеної номенклатури справ апарату Любашівської районної державної адміністрації, перевіряння відповідності формування документів у справи згідно із затвердженою номенклатурою;
2

ведення державного обліку документів Національного архівного фонду та щорічне подання відомостей про їх кількість за формою, встановленою Правилами роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, затвердженими наказом Державного комітету архівів України від 16.03.2001 № 16, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 08.05.2001 за № 407/5598 (із змінами) (далі-Правила), архівному відділу Любашівської райдержадміністрації;


проведення попередньої експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні, складання та подання на розгляд експертної комісії апарату Любашівської районної державної адміністрації проектів описів справ постійного зберігання, описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання, описів справ з особового складу та актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду;
створення та вдосконалення довідкового апарату до архівних документів;
організація користування архівними документами, надання архівних довідок, копій, витягів з документів юридичним і фізичним особам відповідно до Правил;
підготовка, передавання та транспортування (за рахунок Любашівської райдержадміністрації) документів Національного архівного фонду до архівного відділу Любашівської райдержадміністрації;
участь у заходах з підвищення фахової кваліфікації працівників Любашівської райдержадміністрації, які відповідають за роботу з документами.
6. Для виконання покладених на архів завдань йому надається право:
вимагати від структурних підрозділів апарату Любашівської райдержадміністрації передавання на зберігання документів, оформлених згідно з чинним законодавством;
повертати структурним підрозділам на доопрацювання документи, оформлені з порушенням встановлених вимог;
давати структурним підрозділам апарату Любашівської райдержадміністрації рекомендації з питань, що входять до компетенції архіву;
запитувати від структурних підрозділів апарату Любашівської райдержадміністрації відомості, необхідні для роботи;
інформувати керівництво Любашівської райдержадміністрації про стан роботи з документами та вносити пропозиції щодо її поліпшення;
брати участь у засіданнях дорадчих органів, нарадах, що проводяться в Любашівської райдержадміністрації, в разі розгляду на них питань роботи з документами.
7. Порядок взаємодії архіву з іншими структурними підрозділами Любашівської райдержадміністрації визначається головою Любашівської райдержадміністрації.

3

8. До складу документів архіву входять:


документи з паперовою основою, внесені до Національного архівного фонду, тривалого (понад 10 років) зберігання, створені структурними підрозділами апарату Любашівської райдержадміністрації та документи з особового складу;
науково-технічна документація, аудіовізуальні та електронні документи, створені апаратом Любашівської райдержадміністрації або одержані нею на законних підставах;
фонди особового походження працівників Любашівської райдержадміністрації, які відіграли певну роль в історії розвитку тієї чи іншої сфери життєдіяльності країни або її окремого регіону;
документи з різними видами матеріальних носіїв інформації організацій - попередників та підпорядкованих організацій, що ліквідовані;
друковані видання, що доповнюють архівні документи і необхідні для науково-методичної та інформаційно-довідкової роботи архіву апарату Любашівської райдержадміністрації;
довідковий та обліковий апарат до архівних документів.
Документи з різними видами матеріальних носіїв інформації повинні зберігатися в архіві апарату Любашівської райдержадміністрації окремо.
9. Документи з паперовими носіями інформації передаються в упорядкованому стані із структурних підрозділів апарату Любашівської райдержадміністрації до архіву через два роки після завершення їх ведення у діловодстві відповідно до вимог, встановлених Правилами.
Науково-технічна документація передається до архіву апарату Любашівської райдержадміністрації у порядку, встановленому державними стандартами України.
Аудіовізуальні документи передаються до архіву апарату Любашівської райдержадміністрації одразу після завершення їх виробництва.
10. Установлюються такі граничні строки тимчасового зберігання документів Національного архівного фонду в архіві апарату Любашівської райдержадміністрації:
для документів Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Вищого адміністративного суду України, Вищого господарського суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Генеральної прокуратури України, Центральної виборчої комісії України, Рахункової палати України, Національного банку України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та центральних установ і безпосередньо підпорядкованих їм організацій - 15 років;
для документів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад і державних адміністрацій та безпосередньо підпорядкованих їм організацій, господарських судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, окружних

4
адміністративних судів, Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, апеляційних судів областей, міст Києва та Севастополя, апеляційних адміністративних судів, які утворюються в апеляційних округах, апеляційних господарських судів, прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, Військової прокуратури ВМС України, військових прокуратур регіонів, територіальних органів центральних органів виконавчої влади - 10 років;


для документів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та безпосередньо підпорядкованих їм організацій, районних, районних у містах, міських, міськрайонних судів, районних, районних у містах, міських, міськрайонних прокуратур, військових прокуратур гарнізонів, а також сільськогосподарських підприємств - 5 років;
для записів актів цивільного стану, записів нотаріальних дій і судових справ, документів з особового складу, господарських книг, документів з приватизації житлового фонду - 75 років;
для науково-технічної документації - 25 років;
для аудіовізуальних документів - 1 рік після закінчення їх виробництва або виходу в світ;
для електронних документів - 3 роки.
Керівник апарату районної

державної адміністрації (підпис) О.Д.Тімановський

ЗГІДНО


Начальник відділу діловодства та контролю апарату районної

державної адміністраціїВ.М. Олійник

"___" ____________ 2012 року