Розпорядження Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації № положення про апарат Солом’янської районної в місті Киє - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації... 1 29.68kb.
Розпорядження Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації 20. 1 166.75kb.
Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації 30. 1 42.33kb.
Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації... 1 33.72kb.
Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації 25. 1 30.1kb.
Розпорядження Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації... 1 60.47kb.
Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації 28. 1 39.45kb.
Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації 26. 1 76.65kb.
Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації 30. 1 25.1kb.
Додаток до плану закупівель на 2013 рік по Службі у справах дітей... 1 72.19kb.
Розпорядження Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації 11. 1 59.21kb.
Організація режиму секретності на державних підприємствах та в установах. 5 775.6kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації № положення - сторінка №1/1
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Солом’янської районної

в місті Києві державної адміністрації

________________      №______________

 

 

ПОЛОЖЕННЯпро апарат Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації
I. Загальні положення
1. Апарат Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації (далі – апарат) підзвітний і підконтрольний голові Солом'янської районної у місті Києві державної адміністрації (далі – адміністрації) і пдпорядковується керівнику апарату адміністрації.
2. Апарат у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, регламентом адміністрації, а також цим Положенням.
3. Апарат складається з наступних структурних підрозділів : відділ організаційно-аналітичного забезпечення роботи голови адміністрації, відділ з питань кадрової роботи та державної служби, юридичний відділ, сектор взаємодії з правоохоронними органами, сектор з питань оборонної та мобілізаційної роботи, головний спеціаліст з питань режимно-секретної роботи, організаційний відділ, відділ організації діловодства, відділ контролю, відділ бухгалтерського обліку та звітності, відділ адміністративно-господарського забезпечення, відділ роботи із зверненнями громадян, відділ ведення Державного реєстру виборців, архівний відділ, відділ інформаційних технологій.
4. Структуру, штатний розпис, граничну чисельність, фонд оплати праці працівників апарату адміністрації та видатки на його утримання затверджує голова райдержадміністрації.
5. Начальники структурних підрозділів апарату адміністрації призначаються на посади та звільняються з посад головою адміністрації за поданням керівника апарату адміністрації.
6. Заступники начальників структурних підрозділів адміністрації, працівники структурних підрозділів адміністрації призначаються на посади та звільняються з посад головою адміністрації за поданням начальника відповідного структурного підрозділу та погодженням з керівником апарату адміністрації.
7. Апарат адміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами адміністрації, з структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Адміністрацією Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, апаратами районних в місті Києві державних адміністрацій, територіальними підрозділами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

 


  1. Завдання апарату

1. Здійснення правового, кадрового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності адміністрації.

2. Підготовка аналітичних, інформаційних та інших матеріалів.

3. Систематична перевірка виконання актів законодавства, документів органів влади вищого рівня, доручень та розпоряджень голови адміністрації.

4. Надання методичної та іншої практичної допомоги структурним підрозділам адміністрації, територіальним органам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

III. Функції апарату

1. Забезпечує ведення діловодства, опрацьовує документи, що надходять до адміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші необхідні матеріали, а також проекти доручень голови адміністрації та керівника апарату адміністрації.

2. Здійснює опрацювання проектів розпоряджень адміністрації, розробляє проекти розпоряджень адміністрації з питань віднесених до компетенції структурних підрозділів апарату адміністрації.

3. Здійснює реєстрації та оформлення розпоряджень адміністрації, забезпечує їх зберігання, веде комп’ютерну базу даних розпоряджень адміністрації, забезпечує контроль за виконанням розпоряджень адміністрації та своєчасне доведення їх до виконавців.

4. Перевіряє за дорученням голови адміністрації виконання актів законодавства, нормативно-правових актів Президента України, доручень Прем'єр-міністра України, рішень Київської міської ради та колегій, розпоряджень Київської міської державної адміністрації, розпоряджень адміністрації структурними підрозділами адміністрації, територіальними підрозділами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень адміністрації), вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів, надає практичну допомогу, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності; здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання актів законодавства, розпоряджень адміністрації. 

5. Здійснює правове забезпечення адміністрації, надає методичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами адміністрації.

6. Готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою адміністрації.

7. Проводить разом із структурними підрозділами адміністрації, територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на відповідній території, розробляє та вносить пропозиції щодо його поліпшення;

8. Бере участь у підготовці звітів адміністрації про виконання програм соціально-економічного розвитку, а також про реалізацію повноважень, делегованих виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією). 

9.Здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності адміністрації; забезпечує дотримання режиму роботи в адміністративних будівлях адміністрації; утримання у належному стані її приміщень згідно з правилами та нормами протипожежної безпеки, охорони праці та техніки безпеки, охорони і збереженню майна адміністрації.

10.Забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв’язку відповідно до вимог законодавства, здійснює координацію у питаннях розвитку інформатизації та комп’ютеризації адміністрації.

11. Провадить діяльність, пов’язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в адміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці. 

12. Забезпечує висвітлення діяльності адміністрації у засобах масової інформації та на веб-сторінці.

13. Проводить перевірки діяльності структурних підрозділів адміністрації, в межах та порядку, встановлених законодавством, з питань, що належать до компетенції апарату.

14. Опрацьовує та подає на розгляд голові адміністрації проекти планів роботи адміністрації, забезпечує контроль за їх виконанням.

15. Здійснює організаційне забезпечення засідань колегій адміністрації, а також нарад, що проводяться головою адміністрації, першим заступником голови, заступниками голови, керівником апарату адміністрації.

16. Вивчає і узагальнює роботу структурних підрозділів адміністрації, надає їм необхідну допомогу з питань, що належать до компетенції апарату.

17. Проводить відповідно до затвердженого головою адміністрації плану роботу, пов’язану з організацією добору, розстановки, підвищення кваліфікації та заохоченням працівників адміністрації, створенням кваліфікованого резерву і ведення обліку кадрів, вживає заходів для поліпшення організації та підвищення ефективності роботи працівників адміністрації.

18. Забезпечує облік, проходження, контроль за виконанням службових документів, їх зберігання та передачу в установленому порядку до відповідних архівів; перевіряє стан цієї роботи в структурних підрозділах адміністрації, надає їм методичну та практичну допомогу.

19. Забезпечує облік та розгляд звернень громадян, організацію особистого прийому громадян, перевіряє в установленому порядку стан цієї роботи в структурних підрозділах адміністрації, надає їм допомогу в організації цієї роботи.

20. Готує матеріали щодо відзначення підприємств, установ, організацій, а також жителів Солом'янського району м. Києва державними нагородами та заохоченнями.

21. Надає, в межах компетенції, методичну допомогу створеним комісіям адміністрації, консультативним та дорадчим органам адміністрації у виконанні ними своїх повноважень.

22. Веде статистичну звітність з питань, що належать до компетенції апарату.

23. Виконує інші функції, відповідно до чинного законодавства, Регламенту адміністрації та цього Положення.

 


      1. Права апарату.

1. Залучати спеціалістів структурних підрозділів адміністрації, підприємств, організацій та установ, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

2. Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів адміністрації, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3. Скликати, в установленому порядку, наради з питань, що належать до його компетенції. 

4. Вносити на розгляд голови адміністрації проекти розпоряджень адміністрації, планів, заходів, доповідні записки та інформації з питань, що належить до компетенції апарату адміністрації.

5. Апарат очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою адміністрації за погодженням з виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).

6. Керівник апарату адміністрації має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади головою адміністрації за поданням керівника апарату адміністрації.


V. Керівник апарату
1. Здійснює у межах повноважень, визначених Законом України «Про місцеві державні адміністрації» та розподілом обов’язків між головою адміністрації, першим заступником голови, заступниками голови та керівником апарату адміністрації, організовує роботу апарату, персонально відповідає за виконання покладених на апарат завдань, визначає ступінь відповідальності керівників та інших працівників структурних підрозділів.

2. Працює у складі постійно діючої експертної комісії з питань державної таємниці, а також комісії по перевірці секретного діловодства. Здійснює керівництво розробкою документів мобілізаційного плану району з питань: переведення райдержадміністрації на роботу в умовах особливого періоду, бронювання та обліку військовозобов’язаних.Керівник апарату П. Макаренко