Розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 17. 06. 2013 №241 Проект програма - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження виконуючого обов'язки голови Київської обласної державної... 3 536.63kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 26 1 137.92kb.
Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 30. 4 558.9kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 29 1 47.19kb.
Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від... 1 115.9kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 26. 12. 3 853.61kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 26. 12. 2 740.6kb.
Заходи з реформування системи освіти у І півріччі 2013 року На виконання... 1 146.84kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 26. 12. 3 429.92kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 23. 09. 2 475.7kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 26. 12. 1 445.81kb.
Положення про порядок формування, ведення та використання обласного... 1 273.41kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 17. 06. 2013 - сторінка №1/1
СХВАЛЕНО
Розпорядженням голови Київської

обласної державної адміністрації

від 17.06.2013 № 241

Проект


ПРОГРАМА
Поліпшення стану безпеки, гігієни праці та

виробничого середовища у Київській області на

2013 –2016 роки


Київ-2013

ЗМІСТ

Паспорт Програми 2


І. Загальна характеристика стану виробничого травматизму в області 3
ІІ. Мета Програми 3
ІІІ. Шляхи і способи розв’язання проблеми 3
ІV. Завдання і заходи Програми 4
V. Очікувані результати Програми 4
VІ. Фінансове забезпечення Програми 4
VІІ. Заходи Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища у Київській області на 2013 – 2016 роки 5-12

2
ПАСПОРТПрограми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого

cередовища у Київській області на 2013 – 2016 роки1. Ініціатор розроблення проекту


Київська облдержадміністрація

2 Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення проекту

Доручення голови Київської обласної державної адміністрації від 05.03.2013 № 17-1

3. Розробник проекту

Департамент соціального захисту населення Київської облдержадміністрації

4.Відповідальний виконавець

Департамент соціального захисту населення Київської облдержадміністрації

5.Учасники проекту

Департамент агропромислового розвитку, департамент житлово-комунального господарства і паливно енергетичного комплексу, департамент охорони здоровя, департамент освіти, науки та молоді.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми ( міст обласного значення). Територіальне управління Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві, управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Київській області. Підприємства, установи і організації області6. Термін реалізації проекту

2013 – 2016 роки

7.Загальний обсяг фінансування для реалізації проекту, всього:

320,00тис. грну тому числі:

7.1 кошти обласного бюджету

7.2 кошти Фонду ССНВ

---


320,00 тис.грн


3
Програма
І. Загальна характеристика стану

виробничого травматизму в області
Стан охорони праці на підприємствах, організаціях та установах області за 2008–2012 роки має позитивну динаміку зниження рівня загального травматизму з 326 випадків у 2008 році до 251 в 2012 році. В той же час залишається високий рівень нещасних випадків із смертельними наслідками при позитивній тенденції і який становить 43 випадки при 28 - за відповідний період.

Основними причинами нещасних випадків є недостатній контроль з боку посадових осіб підприємств та організацій за безпечним веденням робіт, забезпеченням працюючих засобами індивідуального захисту і їх використанням та порушенням норм та правил при виконанні робіт.


ІІ. Мета Програми

Метою Програми є комплексне розв’язання проблем у сфері охорони праці, формування безпечного та здорового виробничого середовища на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, мінімізація ризиків виробничого травматизму, професійних захворювань та вирішення завдань правого, організаційного, матеріально – технічного і аналітичного забезпечення охорони праці.


ІІІ. Шляхи і способи розв’язання проблеми

Проблеми у сфері охорони праці передбачається розв’язати шляхом:

підвищення ефективності державного управління охороною праці, удосконалення системи державного нагляду і громадського контролю за додержанням вимог законодавства з охорони праці, оптимізації діяльності структурних підрозділів з охорони праці місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування;

підвищення рівня відповідальності роботодавців за створенням безпечних і здорових умов праці, своєчасністю подання достовірної інформації про стан охорони праці на підприємствах;

удосконалення системи ведення обліку та проведення аналізу даних про випадки травматизму на виробництві та професійних захворювань;

розроблення та впровадження нових інноваційних технологій і сучасних матеріалів та наукових досягнень у сфері охорони праці;

підвищення вимог до підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів з питань охорони праці;


4
розширення системи інформаційного забезпечення громадськості з питань охорони праці;

використання передового вітчизняного та зарубіжного досвіду з питань охорони праці

ІУ. Завдання і заходи Програми
Завдання і заходи Програми, що наведені у додатку 1, спрямовані на зниження ризику виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на виробництві, що сприятиме зменшенню видатків на ліквідацію наслідків аварій та відшкодуванню шкоди на виробництві.
У. Очікувані результати Програми
Виконання Програми дасть змогу:

сформувати безпечне та здорове виробниче середовище;

мінімізувати ризики виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на виробництві та скорочення матеріальних втрат від негативних наслідків на виробництві;

знизити до 2016 року рівень загального виробничого травматизму на 59 випадків, а із смертельними наслідками - на 8.

Ефективність виконання Програми забезпечується шляхом оптимізації матеріально-технічних, фінансових, трудових витрат, спрямованих на поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, для забезпечення реалізації конституційного права громадян на належні, безпечні та здорові умови праці.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 2. .VІ. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування заходів Програми здійснюється у передбаченому законодавством порядку за рахунок коштів Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Київській області, коштів підприємств та організацій, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Прогнозний обсяг фінансування Програми становить 320,00 тис.гривень за рахунок Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Київській області.Додаток 1

до Програми

Заходи програми


щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища

у Київській області на 2013 -2016 роки

Найменування

заходів

Відповідальні

виконавці

Термін

викона- ння

роки

Вартість роботи , тис. грн

Очікуваний

результат

Джерела фінансування

всього

2013

2014

2015

2016
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

І. Організаційні заходи

1.1.Забезпечити постійний державний контроль за створенням на підприємствах, установах і в організаціях безпечних і нешкідливих умов праці


Територіальне управління Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві , структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення)


2013 -2016 роки-


-


-


-


-

Створення умов для безпечної організації робіт
21

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.2.Передбачити у колективних договорах і угодах усіх рівнів вирішення найважливіших питань щодо запобігання аварійності, виробничому травматизму і професійної захворюваності

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації та міськвиконкоми (міст обласного значення), підприємства і організації області

2013 -2016 роки
--

-

-

-

Створення безпечних умов праці для працюючих на підприємства, організаціях і установах

області


1.3 Систематично проводити аналіз стану охорони праці на підприємствах за участю профспілкових організацій, органів державного нагляду за охороною праці

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), територіальне управління Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві і профспілкові організації

2013 -2016 роки
-

-

-

-

-

Опрацювання відповідних рішень та поліпшення профілактичної роботи

1.4. Надавати організаційно - методичну допомогу керівникам підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування у проведенні атестації робочих місць

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми2013 -2016

роки

-

-

-

-

-

Приведення робочих місць у відповідність з вимогами нормативно - правових актів про охорону праці


31

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.5. Розробити заходи, спрямовані на приведення цехів і виробництв, машин і механізмів та іншого обладнання у відповідність із вимогами нормативно-правових актів з охорони праці.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), територіальне управління Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві.

Керівники підприємств, установ та організацій2013 -2016

роки


За рахунок коштів підприємств

-


-

-

-

-

Приведення санітарно-технічного стану підприємств і організацій у відповідність з вимогами нормативних актів з охорони праці

1.6 Вживати попереджувальні профілактичні заходи. на основі постійного аналізу повідомлень медичних закладів про випадки травматизму

Керівники підприємств ,установ та організацій Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Київській області (даліФССНВ)і райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення

2013 -2016

роки-

-

-

-

-

Профілактика виробничого травматизму


41

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.7.Продовжити роботу з організації консультативних пунктів з питань безпечної життєдіяльності населення

шляхом укомплектування їх наочною агітацією, нормативноправовою літературоюРайдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), територіальне управління Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві

2013 -2016

роки


За рахунок власних коштів-

-
---

Надання методично консультативн ої допомоги організаціям і установам

1.8.Забезпечити

проведення в райдержадміністрація, міськвиконкомах (міст обласного значення) семінарів з питань охорони праціРайдержадміністрації, міськвиконкоми, територіальне управління Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві , ФССНВ


2013 -2016 роки

За рахунок власних коштів

-

-


-

-

-

Підвищення рівня знань з питань охорони праці та поширення передового досвіду

ІІ. Пріоритетні напрямки аналітично-організаційних розробок

2.1.Продовжити роботу щодо формування системи управління охороною праці на підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, територіальне управління Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві, підприємства, установи та організації

2013-2016 роки
-

-

-

-

-

Створення на підприємствах необхідних умов для безпечної організації робіт51

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.2.Забезпечити виконання планів реконструкції або виводу з експлуатації виробничих будівель та споруд, які не відповідають вимогам будівельних норм чи знаходяться в аварійному стані

Підприємства, установи, організації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення),

територіальне управління Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві2013-2016 роки

За рахунок коштів підприємства

-

-

-

-

-

Приведення будівель та споруд до вимог діючих будівельних норм


ІІІ. Забезпечення працюючих засобами індивідуального та колективного захисту

3.1.Здійснити необхідні заходи щодо забезпечення працюючих засобами індивідуального та колективного захисту, зокрема зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою

Підприємства,

установи, організації області, територіальне управління Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві2013-2016 рокиЗа рахунок коштів підприємств

----


-

Створення безпечних умов праці працівникам підприємств    1. Організувати постійно діючі виставки засобів колективного та індивідуального захисту працюючи
Підприємства виробники засобів захисту

2013-2016 рокиЗа рахунок коштів підприємств
-
----

Пропаганда засобів індивідуаль-

ного захисту працюючих
61

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ІУ. Навчання та поширення досвіду з питань охорони праці

4.1.Забезпечити фінансування витрат пов`язаних з організацією навчання та перевіркою знань відповідальних посадових осіб з питань охорони праці облдержадміністрації райдержадміністрацій

міськвиконкомів, підприємств, установ і організаціїїФонд ССНВ

( при виділенні коштів виконавчою дирекцією Фонду ССНВ України)

Райдержадміністрації,

міськвиконкоми(міст обласного значення)

підприємства і організації


2013-2016

роки


За рахунок коштів Фонду ССНВ

За рахунок власних коштів320,0


80,0

80,0


80,0


80,0


Підвищення рівня підго-товки посад-ових осіб з питань охорони пра

Y. Інформаційне забезпечення охорони праці

5.1.Забезпечити висвітленню у засобах масової інформації актуальних питань охорони праціРайдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), територіальне управління Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві2013-2016 роки


За рахунок власних коштів
Сприяння створенню безпечних та здорових умов праці.
71

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5.2.Забезпечувати методичною літературою служби охорони праці структурні підрозділи облдержадміністрації райдержадміністрацій і міськвиконкомів (міст обласного значення)

Департамент соціального захисту населення, департамент агропромислового розвитку, департамент житлово-комунального господарства і паливно енергетичного комплексу, департамент охорони здоровя, департамент освіти, науки та молоді,

райдержадміністрації та міськвиконкоми
2013 -2016 роки

За рахунок власних коштів

Сприяння створенню безпечних та здорових умов праці.

5.3 Забезпечити передплату журналів “Охорона праці”, “Технополіс”Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення) , підприємства та організації


2013-2016 роки


За рахунок власних коштів


Пропаганда передового досвіду з питань охорони праці
81

2

3

4

5

6

7

8

9

10

YІ. Співробітництво в галузі охорони праці

6.1.Брати участь у діяльності міжнародних організацій, проведенні міжнародних семінарів, нарад, виставок


Облдержадміністрація, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення).2013-2016 роки


За рахунок власних коштів


Підвищення рівня ефективності управління охороною праціВсього за Програмою


320,0

80,0

80,0

80,0

80,0
Додаток 2

до Програми

Очікувальні результати
виконання Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці

та виробничого середовища у Київській області на 2013–2016 рокиНайменування

Кількість нещасних випадків

2013р.

2014р.

2015р.

2016р.

Загальний травматизм


226

204

185

167

Із смертельними наслідками


25

22

19

17