Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности - сторінка №1/1

УГОДА

про співпрацю та спільну діяльність

м. Москва «18» жовтня 2008 р.
СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве и совместной деятельности

г. Москва «18» октября 2008 г.
Некомерційне партнерство «Центр соціально - консервативної політики», (далі - ЦСКП) в особі генерального директора Шувалової Людмили В’ячеславівни, що діє на підставі статуту, з одного боку, і Громадська організація «Центр соціально - консервативної політики», Україна (далі - Організація) в особі президента Ліпчевського Юрія Вікторовича, з іншого боку, іменовані надалі Сторони, уклали дану Угоду про нижченаведене: 1. Предмет угоди

1.1 В цілях сприяння міжнародній співпраці, формуванню адекватного уявлення про Росію та Україну в світі, роботи з експертним співтовариством для вирішення завдань розвитку і збереження миру, ведення дослідницьких, освітніх і гуманітарних проектів Сторони домовилися про співпрацю та спільну діяльність.


 1. Основні напрями взаємодії сторін і заходи, що проводяться для їх реалізації

2.1 Для реалізації даної Угоди Сторони розробляють плани сумісних дій, які включають сумісні завдання, які відповідають пріоритетам Сторін, в межах їх статутної діяльності.

2.2 Сторони проводять взаємні консультації з питань, що входять в їх компетенцію, організовують сумісні заходи, робочі зустрічі, тематичні семінари, конференції та інші публічні обговорення в межах реалізації спільних цілей та задач Сторін.

2.3 Організовують взаємодію з органами законодавчої і виконавчої влади на міжнародному рівні відповідно до предмету даної Угоди. 1. Зобов'язання сторін


Сторони несуть наступні зобов'язання:
- дотримуватись прав та інтересів один одного; суворо дотримуватись ділової етики;

- не розголошувати відомості, що стали відомими в процесі спільної діяльності і що визнаються Сторонами як конфіденційні;

- сприяти розвитку і розширенню двосторонньої співпраці;

- координувати зусилля по підтримці основних напрямів співпраці.Організація несе наступні зобов'язання:

 • виступати офіційним представником ЦСКП в Україні, для чого Сторони можуть укласти додаткову угоду до цієї, якою детально регламентувати умови здійснення представництва;
 • ·для представництва інтересів ЦСКП розробляти і представляти на затвердження до ЦСКП пропозиції до плану роботи по представництву інтересів ЦСКП в Україні на майбутній рік;

 • представляти інтереси ЦСКП в Україні в рамках і на підставі планів роботи, затверджених ЦСКП;

 • при представництві інтересів ЦСКП в Україні самостійно (за рахунок засобів Організації і її членів) нести фінансові витрати по організації і забезпеченню такого представництва (в т.ч. пов'язані з наймом співробітників і фахівців, забезпеченням приміщеннями для проведення робіт в рамках даної угоди і т.п.);

 • розвивати співпрацю по представництву інтересів ЦСКП в Україні в рамках статутної діяльності ЦСКП.

·

ЦСКП несе наступні зобов'язання:

 • надавати всю необхідну інформацію для організації роботи Організації по представництву інтересів ЦСКП в Україні, у тому числі довідкові і інформаційно-аналітичні матеріали, видання (брошури), методичні рекомендації; • призначити контактних осіб (координаторів) для здійснення взаємодії і координації діяльності з Організацією для забезпечення представництва інтересів ЦСКП в Україні;

 • поширювати інформацію на території РФ про те, що Організація є представником ЦСКП в Україні.
 1. Відповідальність сторін

4.1 За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань, що передбачені даною Угодою, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

4.2 Угоди з третіми особами, що забезпечують виконання зобов'язань сторін даної Угоди, укладаються сторонами за взаємним погодженням, самостійно і від свого імені.

4.3 Відповідальність за виконання зобов'язань третіми особами лежить на стороні, що уклала з ними угоду.


5. Термін дії угоди
5.1 Дана Угода вступає в силу з моменту її підписання обома Сторонами і діє без обмеження терміну дії.

5.2 Угода може бути розірвана за взаємною згодою сторін, або за ініціативою однієї із сторін про що одна із сторін письмово повідомляє іншу з вказівкою причин, не менше чим за 60 днів до дати фактичного припинення дії даної Угоди.

5.3 При розірванні Угоди в односторонньому порядку, сторона, що виходить з Угоди повинна виконати всі свої зобов'язання до виходу із даної Угоди.

6. Інші умови
6.1 Сторони прагнутимуть вирішувати всі спори, розбіжності і інші претензії шляхом переговорів і взаємних консультацій.

У випадку неможливості досягти домовленості шляхом переговорів, розбіжності підлягають розгляду відповідно до чинного законодавства.

6.2 Всі зміни і доповнення до даної Угоди оформляються і завіряються особами, уповноваженими на те обома сторонами.

6.3 У разі потреби, сторони можуть призначити постійних контактних осіб, які здійснюватимуть координацію дій сторін в межах даної Угоди, а також можливе створення сумісної робочої групи.

6.4 Дана Угода складена на російській і українській мовах в двох екземплярах (по одному для кожної із Сторін), кожний з яких має однакову юридичну силу.Некоммерческое партнерство «Центр социально-консервативной политики», (далее - ЦСКП) в лице генерального директора Шуваловой Людмилы Вячеславовны, действующей на основании устава, с одной стороны, и Общественная организация «Центр социально- консервативной политики», Украина (далее - Организация) в лице президента Липчевского Юрия Викторовича, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:


 1. Предмет соглашения

1.1 В целях содействия международному сотрудничеству, формированию адекватного представления о России и Украине в мире, работы с экспертным сообществом для решения задач развития и сохранения мира, ведения исследовательских, образовательных и гуманитарных проектов Стороны договорились о сотрудничестве и совместной деятельности.


 1. Основные направления взаимодействия сторон и мероприятия, проводимые для их реализации

2.1 Для реализации настоящего Соглашения Стороны разрабатывают планы совместных действий, которые включают совместные задачи, соответствующие приоритетам Сторон, в пределах их уставной деятельности.

2.2 Стороны проводят взаимные консультации по вопросам, входящим в их компетенцию, организуют совместные мероприятия, рабочие встречи, тематические семинары, конференции и иные публичные обсуждения в рамках реализации совместных целей и задач Сторон.

2.3 Организуют взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти на международном уровне в соответствии с предметом настоящего Соглашения. 1. Обязательства сторон


Стороны несут следующие обязательства:

- соблюдать права и интересы друг друга; строго соблюдать деловую этику;

- не разглашать сведения, ставшие известными в процессе совместной деятельности и признаваемые Сторонами конфиденциальными;

- способствовать развитию и расширению двухстороннего сотрудничества;

- координировать усилия по поддержке основных направлений сотрудничества.
Организация несет следующие обязательства:


 • выступать официальным представителем ЦСКП в Украине, для чего Стороны могут заключить дополнительное соглашение к настоящему, которым детально регламентировать условия осуществления представительства;

 • для представления интересов ЦСКП разрабатывать и представлять на утверждение в ЦСКП предложения к плану работы по представлению интересов ЦСКП в Украине на предстоящий год;

 • представлять интересы ЦСКП в Украине в рамках и на основании планов работы, утвержденных ЦСКП;

 • при представлении интересов ЦСКП в Украине самостоятельно (за счет средств Организации и ее членов) нести финансовые расходы по организации и обеспечению такого представительства (в т.ч. связанные с наймом сотрудников и специалистов, обеспечением помещениями для проведения работ в рамках данного соглашения и т.д);

 • развивать сотрудничество по представлению интересов ЦСКП в Украине в рамках уставной деятельности ЦСКП.


ЦСКП несет следующие обязательства:

 • предоставлять всю необходимую информацию для организации работы Организации по представлению интересов ЦСКП в Украине, в том числе справочные и информационно-аналитические материалы, издания (брошюры), методические рекомендации;

 • назначить контактных лиц (координаторов) для осуществления взаимодействия и координации деятельности с Организацией для обеспечения представления интересов ЦСКП в Украине;

 • распространять информацию на территории РФ о том, что Организация является представителем ЦСКП в Украине.
 1. Ответственность сторон

4.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2 Соглашения с третьими лицами, обеспечивающими выполнение обязательств сторон по настоящему Соглашению, заключается сторонами по взаимному согласованию, самостоятельно и от своего имени.

4.3 Ответственность за выполнение обязательств третьими лицами лежит на стороне, заключившей с ними соглашение.
5. Срок действия соглашения
5.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует без ограничения срока действия.

5.2 Соглашение может быть расторгнуто по взаимному соглашению сторон, либо по инициативе одной из сторон, о чем одна из сторон письменно уведомляют другую с указанием причин, не менее чем за 60 дней до даты фактического прекращения действия настоящего Соглашения.

5.3 При расторжении Соглашения в одностороннем порядке, сторона, выходящая из Соглашения должна выполнить все свои обязательства до выхода из настоящего Соглашения.
6. Прочие условия
6.1 Стороны будут стремиться разрешать все споры, разногласия и другие претензии путем переговоров и взаимных консультаций.

В случае невозможности достичь согласования путем переговоров, разногласия подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством.

6.2 Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются и заверяются лицами, уполномоченными на то обеими сторонами.

6.3 В случае необходимости, стороны могут назначить постоянных контактных лиц, которые будут осуществлять координацию действий сторон в рамках настоящего Соглашения, а также возможно создание совместной рабочей группы.

6.4 Настоящее Соглашение составлено на русском и украинском языках в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон), каждый из которых обладает одинаковой юридической силой.


8. Юридичні адреси, реквізити і підписи сторін
Некомерційне партнерство

«Центр соціально-консервативної

політики»

Місцезнаходження: 103009, м. Москва,

пер. Газетний, д.3-5, стр.1

к/с 30101810500000000297

р/с 40703810150000000270

в КБ «Російський Банк Розвитку» ЗАТ

ІПН 7703544871 КПП 770301001

БИК 044585297

ОДРН 1057746419224

ОКПО 76448507


Генеральний директор

________________ Л.В.Шувалова
Громадська організація

«Центр соціально-консервативної

політики» (Україна, Київ)

Місцезнаходження: 03134, м. Київ

вул. Булгакова, 5-А, 34

Свідоцтво про державну

реєстрації № 0194-2008 Г.О.
Президент
___________ Ю.В. Ліпчевський8. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
Некоммерческое партнерство

«Центр социально-консервативной

политики»

Местонахождение: 103009, г. Москва,

пер. Газетный, д.3-5, стр.1

к/с 30101810500000000297

р/с 40703810150000000270

КБ «Русский Банк Развития» ЗАО

ИНН 7703544871 КПП 770301001

БИК 044585297

ОГРН 1057746419224

ОКПО 76448507


Генеральный директор

________________ Л.В.Шувалова
Общественная организация

«Центр социально-консервативной

политики» (Украина, Киев)

Местонахождение: 03134, г. Киев,

ул. Булгакова, 5-А, 34

Cвидетельство о государственнойрегистрации № 0194-2008 Г.О.
Президент
___________ Ю.В. Липчевский