Спеціальність 03010201 “психологія” - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1сторінка 2
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
European credit system інформаційний пакет психолого-педагогічного... 19 3557.55kb.
Програма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 "Психологія" 1 122.63kb.
Навчально-методичний комплекс дисципліни філософія громадянського... 2 366.35kb.
Програма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 соціально-політичні... 1 160.9kb.
Програма фахових вступних випробувань з психології для вступників... 1 112.61kb.
Програма вступного екзамену з іноземної мови для вступників на здобуття... 2 374.76kb.
Кафедра медичної психології, психодіагностики та психотерапії 1 74.36kb.
Психологіяреклам и 4 609.42kb.
Психологіяреклам и 1 276.28kb.
Основипсихогенетик и 1 360.86kb.
«психологія вищої школи» спеціальність 03040101 «Правознавство» 12 2915.28kb.
Медична психологія: визначення, предмет І задачі. Поняття психічного... 1 239.67kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Спеціальність 03010201 “психологія” - сторінка №1/2

Спеціальність 7.03010201 “ПСИХОЛОГІЯ”Галузь знань: 0301 “Соціально-політичні науки”

Спеціалізації: Практична психологія

Клінічна психологія

Освітньо - кваліфікаційний рівень: спеціаліст

Освітній рівень: повна вища освіта

Кваліфікація: психолог

Узагальнений об’єкт діяльності: психологічні аспекти діяльності та

поведінки людини; труднощі

адаптації та самореалізації,

пов’язані з фізичним, духовним та

соціальним станом людини

Перша вища освіта на базі: бакалавра - психолога

Термін підготовки: 1 рік

Форми навчання: денна, заочна
Спеціаліст з психології може виконувати аналітичні, прогнозові, дослідницькі функції, застосовувати існуючі та розробляти нові методи вивчення особистості, займатися корекцією психічних явищ людини, пропонувати та впроваджувати рекомендації щодо оптимізації процесів трудової та навчальної діяльності, умов праці та відпочинку. Важливим у діяльності фахівця - психолога є вирішення проблем адаптації особистості до нових умов та життєдіяльності в цілому, формування необхідних якостей особистості, прийняття заходів з профілактики та усунення різноманітних несприятливих явищ у розвитку і функціонуванні психіки людини, у процесі праці, навчання, лікування, сімейного і культурного життя.

Функціональні обов'язки можуть полягати у пошуку й обробці спеціальної інформації соціально - психологічного характеру, у вивченні індивідуально - психологічних якостей робітників і службовців, у наданні психологічної допомоги та у психологічному супроводженні виробничої, освітньої, соціальної та інших сфер діяльності, що забезпечить підвищення ефективності та безпечності праці, покращення морально - психологічного клімату колективів державних та недержавних структур.

Випускник за кваліфікацією "Психолог" підготовлений до професійної діяльності в галузях освіти, науки, медицини, культури, фізичної культури, соціального забезпечення, виробництва, інформаційних технологій, в об’єднаннях громадян. Спеціаліст з психології може бути призначений для роботи у психологічних службах і центрах, на виробництві, в системі освіти, охорони здоров'я, соціальному секторі на посадах психолога - психометриста, розробника методів діагностики і психологічної допомоги і психолога, який здійснює діагностичну, профілактичну і корекційну допомогу, а також викладача загальної психології і прикладних психологічних дисциплін.

Крім того випускник з вищою освітою за професійним спрямуванням "Психологія", спеціальністю "Психологія", освітньо - кваліфікаційного рівня спеціаліст може обіймати посади працівників - виконавців середнього рангу в державних структурах та установах (держадміністрації, відділах відповідних міністерств тощо) та у приватних структурах, які здійснюють діяльність у галузі соціальних відносин, у консультативних організаціях, закладах охорони здоров’я тощо.
Психолог готується до роботи в умовах ринкових відносин і багатоукладної економіки, може працювати на підприємствах і в організаціях, незалежно від їх форми власності.Дисципліни спеціальності:

з/п

Назва дисципліни

К-ть годин

Питома вага, %

Кафедра

1

Клінічний психоаналіз

108

11,1%

Клінічної психології

2

Основи психологічної антропології

108

11,1%

Психології

3

Спеціальна психологія

108

11,1%

Клінічної психології

4

Методика психологічного дослідження

81

8,3%

Психології

5

Системна соціальна психологія

81

8,3%

Психології

6

Психологія впливу

54

5,6%

Психології

7

Психологія культури

54

5,6%

Психології

8

Психологія реклами

54

5,6%

Психології

9

Цивільна оборона

54

5,6%

Соціальної безпеки

Практична психологія

10

Етика ділового спілкування**

54

5,6%

Психології

11

Психологія аномального розвитку**

Клінічної психології

12

Практикум із психологічного консультування*

54

5,6%

Психології

13

Практична психологія менеджменту*

54

5,6%

Психології

14

Психологія людини з особливими потребами**

54

5,6%

Психології

15

Психологія студентського інтегрованого середовища**

Психології

16

Сучасні проблеми психологічного консультування*

54

5,6%

Психології
Всього

972

100,0%
Клінічна психологія

10

Клінічна психологія в експертній практиці**

54

5,6%

Клінічної психології

11

Методика діагностики розвитку в нормі та патології**

Клінічної психології

12

Нейропсихологія*

54

5,6%

Клінічної психології

13

Основи психіатрії*

54

5,6%

Клінічної психології

14

Основи психогенетики та психосоматики*

54

5,6%

Клінічної психології

15

Пропедевтика психічних хвороб**

54

5,6%

Клінічної психології

16

Функції та специфіка роботи психолога в клініках**

Клінічної психології
Всього

972

100,0%
** – дисципліни вільного вибору студента
Структура професійної діяльності

На підставі аналізу виробничих функцій фахівця з урахуванням переліку об’єктів (або предметів) його праці встановлюється структура його професійної діяльності (праці). У відповідності до посад, що може займати випускник, він придатний до виконання виробничих функцій (здійснення певних типів діяльності) та типових для даної функції задач діяльності. Кожній задачі відповідає система вмінь щодо вирішення цієї типової задачі діяльності.


Виробничі функції, типові задачі діяльності та вміння,

якими повинен володіти випускник

І. НАУКОВО - ДОСЛІДНИЦЬКА

1.1. Реферування та творчий аналіз наукової літератури з психологічної проблематики:

1.1.1. Визначити інформаційні потреби, співставляючи наукові факти.

1.1.2. Вибирати джерела та канали інформації, систематизувати та обробляти інформацію.

1.1.3. Проводити інформаційно - пошукові роботи, використовуючи інформаційно - довідкові системи.1.2. Участь у розробці та виконанні заходів із психологічного супроводження проведення наукових досліджень:

1.2.1. Формувати мету, конкретні завдання та програми дослідження.

1.2.2. Створювати емпіричну базу та банки даних.

1.2.3. Формулювати та перевіряти гіпотези досліджень, аналізувати сутність психічних процесів залежно від факторів, що на них впливають.

1.2.4. Застосовувати напрацьовані програми та проводити психологічні дослідження у різних галузях психології.

1.3. Підготовка аналітичних та статистичних матеріалів для доповідей, звітів, статей тощо:

1.3.1. Здійснювати аналіз та узагальнення інформації, забезпечувати формування висновків та пропозицій.

1.3.2. Обирати стиль і форму викладу документів за допомогою програмно - технічних засобів.

ІІ. ОСВІТНЬО - ВИХОВНА

2.1. Вивчення психологічних характеристик навчально - виховного процесу в закладах середньої та вищої школи:

2.1.1. Здійснювати психологічне обґрунтування різних форм організації навчально - виховного процесу в школах, гімназіях, ліцеях тощо.

2.1.2. Визначати найбільш ефективні засоби психологічного впливу на аудиторію, забезпечуючи ефективне застосування (використання) засобів вербальної та невербальної комунікації з аудиторією.

2.1.3. Передбачати прояви поведінки особи, групи.2.2. Проведення профорієнтаційної роботи серед різних верств населення:

2.2.1. Проводити аналіз соціально - економічних та психологічних проблем зайнятості.

2.2.2. Підбирати адекватні методи проведення профорієнтаційної роботи, враховуючи особливості соціального захисту в процесі обирання професії.

2.2.3. Визначати шляхи соціалізації підлітків (зміст, методи, організаційні форми).

2.2.4. Виявляти причини виникнення ситуації “безпритульності”.

2.3. Організація та проведення пропагандистської та просвітницької робіт серед населення з актуальних психологічних проблем:

2.3.1. Координувати надання психологічної інформації населенню.

2.3.2. Пропагувати здоровий спосіб життя, підвищувати психологічну культуру серед населення, застосовуючи рекламу змісту та специфіки професійної діяльності психологів.

2.4. Організація та проведення виховної роботи у школі та спеціальних закладах і установах:

2.4.1. Проводити дослідження закономірностей процесу виховання, розвитку, формування особи, способів діяльності, визначати психологічні методи вирішення завдань виховної роботи.

2.4.2. Розробляти процедуру і техніку психолого - педагогічного спілкування з метою запобігання міжособистісних та міжгрупових конфліктів.

2.4.3. Аналізувати типи сучасних сімей, специфіку сімейних стосунків, особливості сімейного виховання.

2.4.4. Підбирати засоби впливу на особистість залежно від вікових та індивідуальних особливостей.

2.4.5. Організовувати психологічну допомогу дезадаптованим дітям та підліткам у спеціалізованих закладах.2.5. Викладання психологічних дисциплін у загальноосвітній школі та вищих навчальних закладах:

2.5.1. Здійснювати методико - психологічне забезпечення навчально - виховного процесу.

2.5.2. Володіти психолого - педагогічною майстерністю та методикою викладання психології.

2.5.3. Забезпечувати можливість розвитку та формування особистості з урахуванням різних умов спілкування.ІІІ. ДІАГНОСТИЧНО - КОНСУЛЬТАТИВНА

3.1. Проведення психодіагностичного обстеження (збирання та обробка емпіричного матеріалу) клієнтів:

3.1.1. Впроваджувати програми діагностики психологічних особливостей особистості, її поведінки у групі, враховуючи положення професійної етики.

3.1.2. Проводити спостереження за психічним станом особистості, оцінювати рівень розвитку психічних процесів особистості.

3.2. Проведення психологічної експертизи у прикладних сферах діяльності (юридичній, військовій тощо):

3.2.1. Брати участь у проведенні психологічного консультування та збору первинних даних для проведення психологічних експертиз.

3.2.2. Аналізувати психологічні механізми та етапи скоєння правопорушень.

3.2.3. Порівнювати отримані дані психологічної експертизи з нормативними вимогами та рекомендаціями.3.3. Розробка рекомендацій та проведення консультацій щодо професійного трудового та соціального самовизначення клієнта:

3.3.1. Вивчати особливості клієнта, закономірності психічної діяльності, типи, характер, психічні стани, чинники, що впливають на якість функціонування психіки людини у різних видах життєдіяльності.

3.3.2. Формувати пропозиції щодо надання психологічних рекомендацій та консультацій населенню, сприяти проведенню психоконсультаційної роботи.

3.4. Психологічна допомога дорослим, батькам та дитині з вадами психологічного розвитку. Корекція девіантної поведінки дітей та дорослих:

3.4.1. Діагностувати особливості девіантної поведінки дітей та підлітків і визначати адекватні методи психологічної корекції.

3.4.2. Брати участь у проведенні індивідуального та групового тренінгу людей, які потребують медико - психологічної допомоги.

3.4.3. Вивчати психологічні чинники та впроваджувати профілактичні заходи проти вживання наркотиків та алкоголю.

3.4.4. Координувати власну взаємодію з батьками, громадськістю у застосуванні методів психологічного впливу в залежності від вікових та індивідуальних особливостей.

3.4.5. Визначати рівень впливу мікро- і макросередовища на особистість з метою запобігання та корекції девіантної поведінки.

ІV. ВИРОБНИЧО - УПРАВЛІНСЬКА

4.1. Виявлення психологічних властивостей і якостей людини при проведенні профдобору, відбору, навчання та адаптації персоналу:

4.1.1. Здійснювати вимір індивідуально - психологічних показників особистості, її пізнавальної та емоційно - вольової сфери, виявляти схильності і здібності людини та резерви її розвитку.

4.1.2. Визначати психологічні та психофізіологічні адаптаційні механізми професійної діяльності.

4.1.3. Застосовувати методи професійно - орієнтаційної роботи, профвідбору, добору, адаптації.4.2. Експертна оцінка стану людини та впровадження рекомендацій з оптимізації трудової діяльності:

4.2.1. Застосовувати психологічні методи вивчення професійних груп та колективів, особливостей керівників та підлеглих, проводити аналіз результатів їх діяльності.

4.2.2. Підбирати методики ділових бесід і проведення переговорів.

4.2.3. Проводити вивчення закономірностей психічної діяльності, індивідуально - психологічних особливостей, психічних станів, чинників, що впливають на якість функціонування психіки людини у процесі трудової діяльності.

4.2.4. Здійснювати спостереження за психічним станом робітників.

4.3. Проведення соціально - психологічної та ергономічної експертизи на відповідність діючим нормативним вимогам:

4.3.1. Складати соціально - психологічний проект розвитку особи, трудової групи, проводити психологічний аналіз змісту, процесів і результатів діяльності.

4.3.2. Здійснювати інженерно - психологічний, ергономічний аналіз об’єктів виробничої сфери, застосовуючи методики проведення психологічної, ергономічної експертизи.

4.3.3. Збирати, аналізувати та узагальнювати нормативні психологічні вимоги та рекомендації, створювати банки даних.

4.3.4. Вміти узагальнювати дані експертизи на відповідність нормативним вимогам.

4.4. Обґрунтування функціональної структури управління з урахуванням психологічних чинників:

4.4.1. Забезпечувати соціально - психологічне проектування трудового колективу, організації, визначаючи перспективи, зміст і засоби розвитку організації.

4.4.2. Складати психологічну характеристику виконавця, керівника, кандидата у резерв на керівні посади.

4.4.3. Аналізувати структуру групи: лідерство, відповідальність, перспективу, активність, соціальний досвід.

4.4.4. Застосовувати психологічні методи проведення ділових бесід, переговорів у роботі з персоналом.

4.4.5. Аналізувати соціальні та психологічні проблеми зайнятості, брати участь у розробці стратегії по роботі з персоналом.4.5. Аналіз психологічного клімату та міжособистісних стосунків в організації:

4.5.1. Вивчати особливості взаємодії в організації, проводити діагностику згуртованості, спрацьованості у трудових групах.

4.5.2. Аналізувати ефективність спілкування, виявляти оптимальні умови спілкування, встановлювати адекватні міжособистісні стосунки в різних ситуаціях спілкування.

4.5.3. Брати участь у проведенні соціально - психологічного тренінгу спілкування.

4.5.4. Впроваджувати програми діагностики та корекції психологічного клімату в колективі, аналізуючи конфліктні ситуації у колективі.

V. СОЦІАЛЬНО - ТЕХНОЛОГІЧНА

5.1. Реферування та аналіз соціально - психологічної інформації по даній проблематиці:

5.1.1. Вивчати соціально - психологічний стан суспільства, психологічні особливості різних соціальних груп та об’єднань.

5.1.2. Здійснювати документальний, фактографічний та семантичний пошук інформації, узагальнювати соціально - психологічну інформацію, формулювати висновки та пропозиції.

5.2. Моніторинг соціально - психологічних явищ у групах та суспільстві:

5.2.1. Використовувати в соціальній практиці психологічні технології та методики психологічного дослідження, виділяти й оцінювати соціальні, політичні, культурні складові соціально - психологічних явищ.

5.2.2. Відслідковувати загальні та локальні зміни у масовій свідомості, проводити спостереження за психологічним станом окремих груп та верств населення.

5.2.3. Аналізувати психологічну структуру групи (лідерство, відповідальність, перспектива, соціальний досвід).

5.2.4. Визначати особливості стосунків між соціально - етнічними спільнотами та причини загострення цих стосунків.

5.2.5. Застосовувати форми і методи соціально - психологічної роботи з вирішення проблем вимушених мігрантів, аналізувати особливості реінтеграції мігрантів.5.3. Дослідження динаміки суспільно - політичних поглядів, аналіз соціальних відносин, настроїв, установок різноманітних груп людей:

5.3.1. Здійснювати психологічне супроводження діяльності виборних органів та органів влади різних рівнів, визначати види соціальних відносин, систем влади та особливості функціонування її соціальних інститутів.

5.3.2. Забезпечувати функціонування психологічної моделі соціалізації (етнопсихологічні, соціопсихологічні групові характеристики).

5.3.3. Оцінювати моделі комунікативних зв’язків у суспільстві та їх ефективність.5.4. Розробка соціально - психологічних заходів, пропагандистських, рекламних та PR - акцій по формуванню іміджу політичних партій, їх лідерів, а також виробничих, громадських та інших організацій:

5.4.1. Розробляти та здійснювати на основі конкретних досліджень оцінку, формування та корекцію іміджу політичних партій, їх лідерів, громадських та виробничих організацій.

5.4.2. Розробляти та надавати рекомендації щодо організації і проведення пропагандистських, рекламних PR - акцій на замовлення політичних та громадських організацій.

5.4.3. Проводити соціально - психологічний тренінг з метою підвищення комунікативної компетентності, успішності ведення переговорів, розв’язання конфліктів, ефективності публічного виступу, дискусії.VІ. РЕАБІЛІТАЦІЙНО - ПРОФІЛАКТИЧНА

6.1. Моделювання поведінки громадян у кризових ситуаціях і розробка системи заходів щодо попередження їх негативних наслідків. Реалізація програми реабілітаційних заходів:

6.1.1. Аналізувати концептуальні засади соціальної політики держави з метою соціального захисту людини, розробляти умови застосування психологічних методів соціальної роботи.

6.1.2. Передбачати прояви поведінки клієнта, моделювання агресії, суїциду та ін., здійснювати психологічну допомогу населенню, що перебуває у посттравматичному стані.

6.1.3. Забезпечувати систему профілактичної роботи на основі психолого - педагогічної діагностики.6.2. Визначення обсягу та характеру необхідної допомоги як складової соціальної роботи з населенням:

6.2.1. Визначати форми соціальної та психологічної підтримки, допомоги, соціального захисту клієнта на основі знання його потреб і запитів.

6.2.2. Застосовувати методи психологічної допомоги населенню, диференціюючи її за актуальними потребами (особам з функціональними обмеженнями, людям похилого віку та іншим).

6.2.3. Визначати основні психологічні послуги, через які реалізується соціальна допомога населенню.6.3. Проведення бесід, спостережень за життям, побутом та психічним станом своїх клієнтів. Організація психотерапевтичної допомоги різним верствам населення:

6.3.1. Здійснювати психологічний аналіз змісту, процесів, стану та результатів соціальної роботи.

6.3.2. Забезпечувати роботу системи психолого - соціальної реабілітації, обслуговування та підтримки людей похилого віку.

6.3.3. Визначати рівень впливу мікро- та макросередовища на особистість з метою уникнення та запобігання кризових станів.

6.3.4. Пропагувати здоровий спосіб життя.

6.3.5. Брати участь у створенні системи соціально - психологічних служб для молоді.
Здатності вирішувати проблеми і задачі соціальної діяльності

та вміння, що є відображенням наявності цих здатностей

Загальні вимоги до якостей випускника як соціальної особистості відображають гуманістичну спрямованість змісту освіти, головною метою якої є захист життя людини, створення належних умов життя і діяльності, спілкування, пізнання вітчизняної та залучення до досягнень світової культури, формування моральних і естетичних цінностей. Загальні соціальні вимоги до фахівця з психології подаються у вигляді переліку здатностей вирішувати певні проблеми і задачі соціальної діяльності та системи вмінь, що є відображенням наявності цих здатностей.


Здатності випускників, що вимагаються,

та система вмінь, що їх відображає

І. Забезпечувати необхідний рівень особистої фізичної підготовленості та психічного здоров’я.

1.1. В умовах виробничої або побутової діяльності: • використовувати фізичні вправи з метою збереження та зміцнення власного здоров’я і забезпечення фахової дієздатності;

 • використовувати відповідні види фізичних вправ та психофізичний тренінг для профілактики захворювань, зміцнення здоров'я та підвищення розумової і фізичної працездатності;

 • використовувати засоби фізичної культури і спорту з метою покращення здоров’я та рухової підготовленості як складових ефективної професійної діяльності;

 • дотримуватись гігієнічних вимог у процесі оздоровлення і тренувань;

 • використовувати природні чинники з метою зміцнення здоров’я, підвищення працездатності та стійкості до захворювань;

 • володіти простішими прийомами масажу і самомасажу з метою відновлення організму після психофізичних навантажень та запобігання передчасної втоми при інтенсивній розумовій і фізичній діяльності;

 • використовувати засоби фізичної культури з метою нівелювання впливу шкідливих чинників професійної діяльності, профілактики захворювань та протистояння хибним звичкам;

 • застосовувати методи самоконтролю за станом здоров’я, фізичного розвитку та діяльності функціональних систем організму;

 • за допомогою засобів фізичної культури і спорту та дотримання засад здорового способу життя формувати і підтримувати оптимальний рівень власної психофізичної стійкості для забезпечення дієздатності.

ІІ. Проводити соціологічні дослідження

2.1. В умовах виробничої діяльності: • на основі аналізу виробничого завдання визначати мету емпіричного соціологічного дослідження;

 • залежно від визначеної мети обирати адекватну їй технологію соціологічного дослідження;

 • проводити емпіричне соціологічне дослідження за обраною технологією;

 • за відповідними методиками проводити аналіз результатів емпіричного соціологічного дослідження.

ІІІ. Враховувати суспільні відносини при здійсненні діяльності

3.1. У процесі роботи в певній соціальній групі, застосовуючи типові методи емпіричного соціологічного дослідження, визначати характеристики суспільної реальності.

3.2. В умовах виробничої або побутової діяльності:


 • на основі аналізу результатів соціологічного дослідження, використовуючи базові ознаки і типологію суспільства, визначати тип суспільства у конкретній державі, його мобільність та маргінальність;

 • на основі аналізу результатів соціологічного дослідження, літератури про стратифікацію суспільства визначати його структуру та класифікувати характеристики розвитку суспільної системи конкретної держави;

 • на основі аналізу результатів соціологічного дослідження, використовуючи критерії класифікації та ознаки соціальних інститутів та спільностей, визначати їх функції у конкретній державі;

 • на основі аналізу державних нормативно - правових документів про суспільні об’єднання, програмних документів суспільних об’єднань визначати тип конкретного суспільного об’єднання та його місце в соціальній структурі держави;

 • на основі аналізу результатів самоспостережень, використовуючи процедури соціологічного аналізу, встановлювати власний соціальний статус;

 • на основі аналізу результатів власних спостережень, використовуючи процедури соціологічного аналізу, встановлювати соціальний статус учасників спільної діяльності;

 • визначати стан і дієздатність трудового колективу.наступна сторінка >>