Технологія походить від двох грецьких слів: techne – мистецтво, майстерність, та logiya- наука. Отже технологія – це наука про майст - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Технологія походить від двох грецьких слів: techne – мистецтво, майстерність, та - сторінка №1/1

 • Технологія походить від двох грецьких слів: techne – мистецтво, майстерність, та logiya- наука. Отже технологія – це наука про майстерність • Педагогічна технологія - система діяльності вчителя, спрямована на взаємодію з учнями, у якій гарантується досягнення конкретно визначеного очікуваного результату завдяки чітко спланованій послідовності дій, ретельно визначеному набору форм і методів роботи та вчасно проведеній корекції. • Технологія розвитку критичного мислення – система діяльності, що базується на дослідженні проблем та ситуацій на основі самостійного вибору, оцінки та визначення міри корисності інформації відносно особистих потреб і цілей. • Згідно до тлумачного словнику української мови мислити – міркувати, зіставляти явища об’єктивної дійсності , роблячи висновки. • Критичне мислення – це процес, який найчастіше починається з постановки проблеми, продовжується пошуком і осмисленням інформації, закінчується прийняттям рішення щодо розв’язання поставленої проблеми. • Критичне мислення має такі характеристики

 1. Самостійність. Ніхто не може мислити за людину, висловлювати її думки, переконання, ідеї тощо. Мислення стає критичним тільки, якщо носить індивідуальний характер.

 2. Постановка проблеми. Критичне мислення досить часто починається з постановки проблеми, бо її вирішення стимулює людину мислити критично. Початок вирішення проблеми – це збір інформації за даною проблемою, бо роздумувати «на пустому місці» фактично не можливо.

 3. Прийняття рішення. Закінчення процесу критичного мислення – це прийняття рішення, яке дозволить оптимально вирішити поставлену проблему.

 4. Чітка аргументованість. Людина, яка мислить критично повинна усвідомлювати, що часто одна і та ж проблема може мати декілька рішень, тому повинна підкріпити прийняте нею рішення вагомими, переконливими власними аргументами, які б доводили , що її рішення є найкращим, оптимальним.

 5. Соціальність. Людина живе в соціумі. Тому доводити свою позицію людина повинна, спілкуючись. В результаті спілкування, диспуту, дискусії, людина поглиблює свою позицію або може щось в ній змінити.

 • Умови, створення яких спонукає і стимулює учнів до критичного мислення

 1. Час. Учні повинні мати достатньо часу для збору інформації за заданою проблемою, її обробки, вибору оптимального способу презентації свого рішення. Робота по формуванню критичного мислення може вестись не тільки на уроці, а і перед ним, і після нього.

 2. Очікування ідей. Учні повинні усвідомлювати, що від них очікується висловлення своїх думок і ідей у будь-якій формі, їх діапазон може бути необмеженим, ідеї можуть бути різноманітними, нетривіальними.

 3. Спілкування. Учні повинні мати можливість для обміну думками. Внаслідок цього вони можуть бачити свою значущість і свій внесок у вирішення проблеми.

 4. Цінування думок інших. Учні повинні уміти слухати і цінувати думки інших. При цьому вони повинні усвідомлювати, що для знаходження оптимального рішення проблеми дуже важливо вислухати всі думки кола зацікавлених людей, щоб мати можливість остаточно сформулювати власну думку з даної проблеми, яка може бути скоригована «колективною мудрістю».

 5. Віра в сили учнів. Учні повинні знати, що їм можна висловлювати будь-які думки, мислити поза шаблоном. У них повинна бути впевненість, що вони можуть внести свою «цеглинку» у побудову «будинку», яким є рішення проблеми. Учитель повинен створити середовище, вільне від жартів, глузувань.

 6. Активна позиція. Учні повинні займати активну позицію у навчанні, отримувати справжнє задоволення від здобування знань. Це стимулює їх до роботи на більше складному рівні, до прагнення мислити нестандартно, критично.Основні етапи уроку критичного мислення

 1. РОЗМИНКА

Головна функція етапу – створення сприятливого психологічного клімату на уроці.

Актуальність етапу

Теплий психологічний клімат сприяє : • кращому засвоєнню навчального матеріалу;

 • психологічному розвантаженню учнів, які за день мають 6 -7 різних уроків.


2. ОБҐРУНТУВАННЯ НАВЧАННЯ

Етап передбачає:

 • постановку мети уроку;

 • розвиток внутрішньої мотивації до вивчення конкретної теми та предмету в цілому.

Актуальність етапу

Навчальний матеріал засвоюється краще, якщо:

- учні розуміють його конкретну практичну значимість для кожного з них;

- чітко знають, що вимагатиметься від них на уроці.

3. АКТУАЛІЗАЦІЯ

Етап передбачає:


 • відтворення знань та вміння, які потрібні учням потрібні для наступних етапів уроку;

 • оцінку відтворених знань та вмінь.


Актуальність етапу

 • те, що учень знає, визначає те, про що він може дізнатися;

 • знання, пов’язані з досвідом учня, краще та швидше запам’ятовуються;

 • створюються умови для “відкриття”, самостійного здобування знань;

 • підвищується роль учня на уроці

4. УСВІДОМЛЕННЯ ЗМІСТУНа цьому етапі вчитель має найменший вплив на учняhttp://www.admin.orenburg.ru/upload/medialibrary/482/10-most-common-recruitment-errors_265x449.jpg

Етап передбачає:

 • ознайомлення учнів з новою інформацією;

 • аналіз учнями отриманої інформації, особисте її розуміння.


Актуальність етапу:

 • формування у учнів навичок роботи з інформацією;

 • формування навичок самостійної роботи;

 • формування компетентності учнів з предмету.
 1. РЕФЛЕКСІЯ

Етап передбачає:

 • учень стає власником ідеї, інформації, знань;

 • можливість використання знань;

 • обмін знаннями з іншими учнями;

 • оцінка та самооцінка діяльності.


Актуальність етапу

 • усвідомлення того, що було зроблено на уроці;

 • демонстрація знань та того, як можна застосовувати знання;

 • можливість замислитись над підвищенням якості роботи;

 • можливість диференціації домашнього завдання;

 • визначення необхідності корекції.

МЕТОДИ (СТРАТЕГІЇ) ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ

 1. «Розминка»

Розминка створює доброзичливий психологічний клімат на початку уроку, дозволяє учням переключитися з одного навчального предмету на інший (особливо важливо використовувати на уроці, якщо на попередньому учні писали контрольну роботу, займалися фізичною культурою, прийшли на урок збуджені, емоційні), активізує розумову діяльність, дозволяє зосередитись на певних завданнях. Добре спланована розминка – перший успішний крок до концентрації уваги учнів на матеріалі уроку.

Розминки дозволяють здійснити перехід до наступного етапу уроку, розглядатися як мотиваційний аспект тощо.

Приклади розминок: «Закінчи речення», «Парад розумних думок», «Я бажаю тобі….», «Спочатку було слово» тощо.


 1. «Обери позицію»

Даний метод використовується з метою створення проблемної задачі, розв’язання якої підвищує мотивацію до вивчення певної теми.

 1. Формулюється проблемна задача (питання).

 2. Опираючись на знання, свій власний життєвий досвід, інтуїцію, учні відображають свою позицію відносно розв’язку даної задачі на шкалі (наприклад, на шкалі, зображеній на аркуші паперу, учні відмічають свою позицію кольоровим маркером).

 3. Можна запропонувати учням навести аргументи у підтримку своєї точки зору.

 4. На певному етапі уроку учні розв’язують задачу (проводять практичний дослід, розбирають необхідне доведення, виконують обчислення), яка допоможе дати відповідь щодо проблемної задачі (питання).

 5. Перевіряють наскільки позиція, яку вони обрали на початку уроку, виявилася правильно. 1. Метод «Прес»

Цей метод допомагає навчитися знаходити вагомі аргументи, чітко і структуровано формулювати свою думку відносно певного питання.

Структурування відповіді за даним методом: 1. Висловлюємо свою думку « Я вважаю...».

 2. Пояснюємо причину такої точки зору «Тому що...».

 3. Наводимо приклад додаткових аргументів у підтримку своєї позиції «Наприклад ...»

 4. Узагальнюємо, формулюємо висновки « Отже...»,(« Таким чином...»).

Наприклад, в результаті виконання експериментального завдання учні знайшли ККД електричного чайника. ККД дорівнює 67%. Оцінити ефективність даного пристрою та дати рекомендацію щодо його придбання.

Я вважаю, даний електричний пристрій ефективним (неефективним)

Тому що….

Наприклад, ….

Отже, я б рекомендував (не рекомендував) придбати даний електричний чайник.

 1. «Різнокольорові капелюшки»

Цей метод вчить: думати різними способами; різносторонньо оцінювати ситуацію (самооцінка, підведення підсумку уроку, оцінка проекту тощо); прогнозувати події; готувати повідомлення, виступи на семінарах, конференціях, підходячи до проблеми, описуючи явище тощо з різних точок зору.

 1. Білий капелюшок – виділення фактів, цифри, відомості, статистика, але подана інформація даною групою не оцінюється.

 2. Чорний капелюшок – критика, негативні сторони ситуації.

 3. Червоний капелюшок – емоції, почуття, передчуття, визначення здібностей, на розвиток яких вплинула ситуація, що розглядається.

 4. Жовтий капелюшок – оптимістичні, позитивні сторони, вміння побачити добре в будь - якій ситуації.

 5. Зелений капелюшок – творчість (відображення даної ситуації у вигляді вірша, пантоміми тощо), почуття гумору.

 6. Синій капелюшок – значимість ситуації, її завуальовані сторони, життєвий урок, що з неї випливає.

Можна використовувати всі шість капелюшків чи тільки якісь певні.

Урок на тему «Механічні коливання» 1. Клас


Розминка «Ключові слова в малюнках»

Питання:


1)Сформулюйте можливу тему уроку_______________________________

2) В яких сферах діяльності людини можна побачити коливальні процеси?________________________________________________________

3) Яку серію малюнків (фото) можна запропонувати зібрати учням у якості домашнього завдання?_____________________________________________
«Мислимо структуровано»

Частота коливань як фізична величина


 1. Частота коливань характеризує_____________________________

 2. Частота коливань – це фізична величина ________________________________________________________

 3. Формула __________________________

 4. Одиниця вимірювання частот в СІ___________________________

 5. Спосіб (-би) вимірювання частоти коливань___________________

 6. Векторна чи скалярна величина _____________________________


«Розсипані слова»


Фізична активність

Підвищення

імунітету

Розумова

активність

Розвиток

депресії

Дратівливість

Млявість

Головний біль

ЗапамороченняЯ іду на урок………

Клас 8

Тема: Звук

Урок – семінар

Стратегія «Різнокольорові капелюшки»


 1. Білий капелюшок – виділення фактів, цифри, відомості, статистика, але подана інформація даною групою не оцінюється.

 2. Чорний капелюшок – критика, негативні сторони ситуації.

 3. Червоний капелюшок – емоції, почуття, передчуття, визначення здібностей, на розвиток яких вплинула ситуація, що розглядається.

 4. Жовтий капелюшок – оптимістичні, позитивні сторони, вміння побачити добре в будь - якій ситуації.

 5. Зелений капелюшок – творчість (відображення даної ситуації у вигляді вірша, пантоміми тощо), почуття гумору.

 6. Синій капелюшок – значимість ситуації, її завуальовані сторони, життєвий урок, що з неї випливає.

Можна використовувати всі шість капелюшків чи тільки якісь певні.
Завдання для груп учнів, які працюють під капелюшком певного кольору

Білий капелюшок ________________________________________________________________________________________________________________________________

Чорний капелюшок ________________________________________________________________________________________________________________________________

Червоний капелюшок ________________________________________________________________________________________________________________________________

Жовтий капелюшок ________________________________________________________________________________________________________________________________

Зелений капелюшок ________________________________________________________________________________________________________________________________Синій капелюшок ________________________________________________________________________________________________________________________________